Organizacyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
Pobierz 122.34 Kb.
NazwaOrganizacyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
strona1/3
Data konwersji14.11.2012
Rozmiar122.34 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
ORGANIZACYJNO-PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


W rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. przedsiębiorcą jest to osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą. W praktyce przedsiębiorcy działają w następujących formach prawnych:

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

- spółka cywilna,

- spółka jawna,

- spółka partnerska,

- spółka komandytowa,

- spółka komandytowo-akcyjna,

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.),

- spółka akcyjna.

Spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne maja zbliżoną konstrukcje prawną. Dominującą pozycję w tych spółkach mają wspólnicy, dlatego też spółki te są nazywane spółkami osobowymi. Natomiast spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaliczane są do spółek kapitałowych, gdyż podstawową wartością tych spółek jest kapitał.

Zakładając firmę musisz wziąć parę czynników pod uwagę, żeby określić, jaka forma działalności będzie dla Ciebie najbardziej korzystna. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę i opis najczęściej funkcjonujących form działalności.

Problem wyboru

Najistotniejszą różnicą między nimi jest fakt sprawowania kontroli. Jeśli chcesz samodzielnie prowadzić biznes i jesteś w stanie pokryć wszystkie koszty związane z uruchomieniem i prowadzeniem firmy zdecyduj się na indywidualną działalność gospodarczą lub też spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjną. Jeśli natomiast zamierzać prowadzić firmę z innymi wybierz spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Problem wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej występuje tak w momencie zakładania nowego przedsiębiorstwa, jak i w różnych fazach jego rozwoju. Wzrost przedsiębiorstwa może powodować bądź niemożność, bądź nieefektywność funkcjonowania oraz dalszego rozwoju w ramach formy wybranej przy zakładaniu przedsiębiorstwa, co powoduje konieczność zmiany tejże formy.

Osoba fizyczna

Mówiąc o działalności gospodarczej w postaci przedsiębiorstwa jednoosobowego mamy na myśli przedsiębiorstwo jednego właściciela będącego osobą fizyczną - niezależnie od liczby pracowników, których w nim zatrudnia. Podstawę prawną tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw jednoosobowych w Polsce stanowi Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisy Kodeksu cywilnego (poza częścią dotyczącą spółek). Ta forma prawna w największym stopniu umożliwia Ci samodzielne działanie i zarządzanie. Jest ona dobra dla osób, które nie lubią się podporządkowywać innym, są skuteczne w działaniu i mają własne pomysły i zasoby finansowe potrzebne do prowadzenia firmy. Dodatkowymi plusami tej aktywności są:

 • jasny podział praw i obowiązków, który sam sobie ustalasz,

 • łatwość wprowadzania zmian związanych np. z profilem działalności,

 • niewysokie koszta rejestracji i prowadzenia firmy (brak konieczności płacenia podatku od czynności cywilno-prawnych w przypadku zawiązania spółki),

 • prostota rozliczeń księgowo-finansowych (prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, korzystanie z zryczałtowanych form opodatkowania lub "odliczanie od podatku" wielu wydatków związanych z prowadzeniem działalności),

 • łatwość dokonywania zmian w kapitale firmy.

Utworzenie przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wiąże się ze spełnieniem jakichkolwiek wymagań kapitałowych (minimalna wielkość kapitału) i w sensie prawnym - poza nielicznymi dziedzinami wymagającymi uzyskania koncesji - wystarcza zgłoszenie faktu utworzenia przedsiębiorstwa do ewidencji działalności gospodarczej w miejscowym Urzędzie Gminy.

Oprócz wielu zalet prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna, musisz być także przygotowany na zmaganie się z trudnościami. Licz się z pełną odpowiedzialnością, jaka będziesz musiał ponieść. W przypadku strat czy też bankructwa długi firmy będziesz musiał spłacać z własnej kieszeni.

Kolejne wady to:

 • uzależnienie całego rozwoju firmy od jednej osoby (co dwie głowy to nie jedna);

 • brak pracowników powoduje, że szef musi być stale obecny, co jest czasami niewykonalne (praca po godzinach, brak urlopu);

 • niemożność zbudowania dużej organizacji.

Przedsiębiorstwo jednoosobowe jest prowadzone i reprezentowane przez właściciela, tj. przedsiębiorcę, odpowiadającego w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojej firmy zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak majątkiem osobistym. Pełnej osobistej odpowiedzialności za działalność przedsiębiorstwa towarzyszy pełnia kompetencji decyzyjnych przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwa jednoosobowe tworzą z reguły najliczniejszą grupę firm, działają głównie w takich dziedzinach, jak handel, usługi, rolnictwo czy drobna produkcja i stanowią trwały element struktury gospodarki, jak też pierwszą formę działalności gospodarczej, podlegającą w później­szym okresie przekształceniom.

Przedsiębiorstwa - spółki

Z ekonomicznego punktu widzenia spółka jest zrzeszeniem osób lub kapitału celem prowadzenia działalności gospodarczej. W sensie prawnym jest to umowa zawierana przez wspólników celem prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa zarobkowego lub osiągnięcia w innej formie wspólnego celu gospodarczego.

Najczęściej wyróżnia się poniższe kryteria podziału spółek:

 • podstawę ekonomiczną utworzenia;

 • zakres odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki;

 • źródło prawa regulujące powstanie i działalność spółki.

Kryteria te prowadzą do podziału ogółu przedsiębiorstw-spółek odpowiednio na osobowe i kapitałowe oraz cywilne i handlowe.

Spółki osobowe to takie, które w zasadzie opierają swą działalność na osobistej pracy wspólników w przedsiębiorstwie, przy czym wspólnicy wraz ze spółką ponoszą pełną odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki. Wyróżnia się wśród nich spółki:

 • cywilne,

 • jawne,

 • komandytowe.

W spółkach kapitałowych najczęściej nie ma więzi między działalnością spółki i osobistą pracą wspólników, a ci ostatni nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Podmiotem odpowiedzialności jest jedynie spółka odpowiadająca za zobowiązania swoim (wydzielonym od majątku wspólników) kapitałem. Spółkami kapitałowymi są:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

 • spółka akcyjna.

Spółki cywilne (inaczej spółki prawa cywilnego) są prawnie regulowane art. 860-875 Kodeksu cywilnego. Regulację prawną spółek handlowych stanowi natomiast Kodeks handlowy. Do tego typu spółek zalicza się spółki:

 • jawną,

 • komandytową,

 • z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • akcyjną.

Spółki cywilne uwidaczniane są w ewidencji działalności gospodarczej, spółki handlowe zaś - w rejestrze handlowym. Zarówno ewidencja działalności gospodarczej, jak rejestr handlowy są jawne i stanowią podstawowe źródło informacji o przedsiębiorstwie-spółce dostępne jej kontrahentom.

Spółka cywilna

Jak podaje umowa spółka cywilna to taki rodzaj działalności, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Założenie jej nie jest skomplikowaną sprawą i nie jest dość drogie. Zalety:

 • proste procedury prowadzenia,

 • prostotę złączenia zasobów kilku osób i ich pomysłów,

 • w przypadku interesu rodzinnego taki rodzaj działalności gospodarczej jest idealny, gdyż poszczególni członkowie mają do siebie zaufanie i wnoszą coś, czego nie posiadają inne jednostki w rodzinie np. majątek czy umiejętności,

 • zaangażowanie wszystkich wspólników,

 • możliwość z korzystania z prostych zryczałtowanych podatków,

 • podatek od czynności cywilno-prawnych, który z tytułu umowy spółki wynosi 1% od wartości wkładu,

 • niedrogie koszta wpisu do ewidencji,

 • będąc wspólnikiem spółki można prowadzić książkę przychodów i rozchodów.

Natomiast wśród wad wymienia się:

 • odpowiedzialność za zobowiązania firmy całym majątkiem osobistym,

 • odpowiednie tylko dla małej działalności,

 • niemożność rozszerzenia spółki

 • wierzyciele mogą się domagać swoich roszczeń według swojego wyboru - z majątku spółki lub wspólników,

 • odpowiedzialność wspólników trwa nadal nawet po rozwiązaniu spółki,

 • konieczność rejestrowania się każdego wspólnika osobno i ujawniania w nazwie firmy nazwisk wszystkich wspólników,

 • zakaz rozporządzania swoim udziałem w majątku wspólnym - majątek spółki stanowi współwłasność łączną,

 • wspólnicy nie mogą domagać się podziału majątku spółki dopóki istnieje spółka,

 • bez zgody wspólnika nie można go odsunąć od prowadzenia spraw spółki.

Możliwe formy opodatkowania:

 • karta podatkowa,

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów,

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Spółka jawna

Spółka jawna to taka spółka, która prowadzi we wspólnym imieniu przedsiębiorstwo zarobkowe w większym rozmiarze, a nie jest spółką handlową. Taka spółka nie jest osobą prawną, może ja, więc reprezentować każdy ze wspólników, a jej majątek jest własnością osobistą. Jest to jednak mało spotykany rodzaj działalności gospodarczej ze względu na niewielkie korzyści. Taka forma działalności nie wymaga powoływania rady nadzorczej i zarządu. Za zobowiązania spółki odpowiada spółka oraz wspólnicy całym swoim majątkiem.

Zalety:

 • duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki,

 • możliwość reprezentacji spółki przez każdego wspólnika, ale również możliwość wyłączenia w umowie wspólnika/wspólników z reprezentacji,

 • możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska jednego tylko wspólnika (np. Jan Kowalski i spółka),

 • brak określonych wymagań kapitałowych,

 • stosunkowo niskie koszty rejestracji.

Wady:

 • odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy, jeżeli zobowiązania nie można zaspokoić z majątku firmy.

Możliwe formy opodatkowania:

  • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Organizacyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej iconAdministracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej / Regulacje prawne

Organizacyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej iconAdministracyjno – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej / Regulacje prawne

Organizacyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej iconAdministracyjno – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Organizacyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej iconAdministracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej / Rachunkowość-księgowość-sprawozdawczość

Organizacyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej iconM posiedzenia są prawne I rynkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w branży gospodarki odpadami. Witam posłów, panów ministrów Krzysztofa Zarębę I Janusza Mikułę oraz przedstawicieli izb gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców z branży gospodarki odpadami

Organizacyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej iconAustria formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Austrii

Organizacyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej iconAd. 1 Podejmowanie I prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne. Swoboda podejmowania I prowadzenia działalności gospodarczej Ograniczenia

Organizacyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej iconFormy prowadzenia działalności gospodarczej

Organizacyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej iconProwadzenia własnej działalności gospodarczej, przedstawienie praktycznych aspektów, korzyści I zagrożeń wynikających z prowadzenia własnej firmy. Spotkanie będzie również dobrą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów z firmami z regionu Koszalina

Organizacyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej iconZasady podejmowania I prowadzenia działalnosci gospodarczej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom