1. Cechy gospodarki rynkowej
Pobierz 30.74 Kb.
Nazwa1. Cechy gospodarki rynkowej
Data konwersji14.11.2012
Rozmiar30.74 Kb.
TypDokumentacja
1. Cechy gospodarki rynkowej
2. Czym jest rynek?
3. Funkcje rynku
4. Rynek dostawczy i rynek nabywczy
5. Co tworzy mechanizm rynku?
6. Co wyraża ekonomiczne prawo podaży i popytu?
7. Czym jest konkurencja w gospodarce rynkowej?
8. Rola i zadania państwa w gospodarce rynkowej
9. Warunki powstania marketingu


10. Na czym polegały i z czego wynikały orientacje przedsiębiorstw przed powstaniem marketingu?

a) orientacja produkcyjna- uwaga i działania dostawców koncentrują się na dostawców koncentrują się na doskonaleniu procesu produkcyjnego i obniżaniu kosztów wytwarzania i zwiększaniu efektywności produkcji. Produkować więcej i taniej

b) orientacja produktowa- jest to orientacja przejściowa, powstała głównie pod wpływem nacisku lobby technicznego w firmach produkujących jednorodne i tanie artykuły. Producenci koncentrują się na wytwarzaniu dobrych, coraz lepszych, bardziej niezawodnych i ciągle udoskonalanych produktów . W tej koncepcji najważniejsze są wysokie parametry techniczne i eksploatacyjne

c) orientacja sprzedażowa – opiera się na przekonaniu, że klienci pozostawieni sami sobie nie kupuja tylu produktów firmy, ile mogą i powinni kupować, że typowa dla konsumenta jest bierność, którą jednak można zmienić za pomocą dobrej promocji i umiejętności sprzedaży. Poprawie poddawany jest system informacji o firmie, promocja sprzedaży. Wzmacnia się kadrowo. Służy sprzedaży. Więcej i bardziej szczegółowo mówi się o produkcie i jego właściwościach.


11. Co określa koncepcja marketingu?

W orientacji marketingowej dostrzega się decydujący wpływ klientów na losy firmy. W centrum uwagi stoi obserwacja zachowań i reakcji konsumentów, badanie ich potrzeb oraz zmian zachodzących na rynku.


12
. Jakie definicje określają marketing?

1.Marketing to proces planowania i realizacji organizacji pomysłów, ustalenia cen, promocji i dystrybucji idei, towarów i usług do kreowania wymiany, która realizuje

2. Marketing to całokształt działalności przedsiębiorstwa widziany z perspektywy jego końcowego rezultatu, tzn. z punktu widzenia klienta.


13. Co powoduje zmiana orientacji przedsiębiorstwa ze sprzedaży na nabywcę?


14. Co to jest marketing-mix?

Marketing-mix kompozycją instrumentów marketingowych produktu ceny, dystrybucji, za pomocą których firma oddziałuje na rynek (konsumentów, konkurencję, otoczenie) realizując przyjętą strategię marketingową.


15. Na czym polega rozszerzona formuła marketingu-mix?
16. Kim jest konsument i jakie cechy go charakteryzują?
17. Profil nabywcy: wiek, płeć, zawód, wykształcenie, stan cywilny i rodzinny, miejsce zamieszkania, warunki mieszkaniowe, poziom dochodów i struktura wydatków itp.
18. Jakie czynniki wpływają na decyzje wyboru i zakupu produktów i usług przez konsumentów? Czynniki wpływające na zachowanie konsumenta
19. Z czego wynika wpływ grupy odniesienia?


20. Jakie są fazy cyklu życia rodzinnego i jakie mają wpływ na zakupy i wzorce zachowań na rynku?

 1. faza kawalerska

 2. faza młodszego małżeństwa bezdzietnego

 3. dwie fazy małżeństwa z dziećmi (najmłodsze ma mniej niż 6 lat lub najmłodsze ma więcej niż 6 lat)

 4. faza starszego małżeństwa z dziećmi na utrzymaniu

 5. faza starszego małżeństwa z dziećmi na utrzymaniu niemieszkającymi z rodzicami, przy czym przynajmniej jedna osoba jest czynna zawodowo

 6. faza małżeństwa na emeryturze

 7. faza osoby samotnej pracującej zawodowo lub utrzymującej się z emerytury

Sprzedawca musi dobierać narzędzia oddziaływania na rynek odpowiednio dla fazy aby proces uświadamiania potrzeby do zakupu był efektywnie i jak najkrótszy


21. Kim jest lider opinii i jaki ma wpływ na postępowanie konsumentów na rynku?


22. Jak przebiega proces zakupu dokonywanego przez konsumenta? Jakie są fazy w procesie podejmowania decyzji zakupu?

Proces zakupu:1) uświadomienie potrzeby 2) poszukiwanie informacji 3) wybór określonego wariantu 4) zakup 5) ocena zakupu

Fazy zakupu; 1) inspiracja 2) inkubacja 3) preparacja 4) decyzja zakupu 5) ocena zakupu


23. Sposób podejmowania decyzji o zakupie a charakter produktu, profil i styl życia nabywcy


24. Czym jest produkt?

Jest to wszystko, co można na rynku zaoferować klientom do konsumpcji, użytkowania, dalszego przerobu, a także w celu zwrócenia uwagi, co może zaspokoić ich potrzeby lub pragnienia.


25. Produkt jako zbiór korzyści dla nabywcy(produkt rzeczywisty, poszerzony , potencjonalny)

Produkt rzeczywisty- cechy i elementy składające się na niego decydują o sile postrzegania produktu przez potencjalnych konsumentów oraz przez całe otoczenie rynkowe (personel, opakowanie, cena, marka)

Produkt poszerzony- czyli korzyści dodatkowe powodujące wzrost atrakcyjności oferty oraz wyróżniające produkt spośród produktów konkurencyjnych.

Produkt potencjalny- obejmuje wszystko to, co potencjalnie może przyciągać i utrzymać klientów (postęp techniczny, organizacyjny itp)


26. Na czym polega klasyfikacja produktów?

Opiera się na jego cechach oraz na sposobie ich zakupu przez klientów. Można je klasyfikować wg kategorii trwałości i nietrwałości, wg skali potrzeb, wg nabywców itp.


27. Co stanowi asortyment produktów?
28. Co to jest portfel produktów?
29. Czym jest usługa?
30. Co wyznacza jakość produktu?


31. Czym jest marka produktu i jakie pełni funkcje?

Marka produktu- nazwa, termin, symbol mające na celu oznaczenie produktu lub usługi sprzedawcy i odróżnienie go od oferty konkurentów.


32. W jaki sposób wprowadza się nowy produkt na rynek?(etapy)

1) planowanie linii produktu

2) formułowanie strategii rozwoju produktu

3) kreowanie pomysłów

4) selekcja pomysłów

5) opracowanie konkretnej koncepcji produktu

6) analiza ekonomiczna

7) formułowanie strategii marketingowej

8) rozwój prototypu

9) testowanie produktu i rynku

10) przygotowanie procesu (wytwarzania i komercjalizowania)


33. Czym jest i jak pełni opakowanie produktu?

Opakowanie – gotowy wytwór mający odpowiednią konstrukcję, którego celem jest opakowanego wyrobu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, umożliwiających przemieszczenie wyrobów podczas magazynowani, transportu sprzedaży i użytkowania. Ma funkcję użytkową, logistyczną, kosztowną, edukacyjną, promocyjną, komunikacyjną.


34. Jakie znaczenie ma kolor?

Kolorystyka ma największą zdolność zwracania uwagi. Pewne barwy wywołują wrażenia i złudzenia oddziaływujące na stan całego organizmu. Kolor często decyduje o sukcesie handlowym towaru. Za pomocą koloru można zaakceptować pozytywne cechy produktu, np. świeżość, siłe, słodycz. Kolor przyciąga uwagę.


35. Analiza portfela produktów(portfolio)jako narzędzie optymalizacji programu asortymentowego przedsiębiorstwa(struktura portfela produktów według metody BCG)


36. Czym jest cykl życia produktu?

Cykl życia produktu jest dynamiczną koncepcją zapożyczoną z biologii, opartą na teoriach dyfuzji oraz akceptacji innowacji i przyjmuje kształt listery S.


37. Jakie przyczyny powodują występowanie cyklu życia produktu i jego kolejnych faz?
38. Na czym polega strategia wprowadzenia nowego produktu na rynek docelowy?
39. Od czego zależy długość czasu przebywania produktu na rynku?
40. Metody przedłużania cyklu życia produktu


41. Na czym polega pozycjonowanie produktu?

Pozycjonowanie polega na:

 1. Przeprowadzeniu badań opinii nabywców w celu sporządzenia mapy istotnych dla nich kryteriów wyboru ofert różnych dostawców umieszczeniu marek istniejących dostawców na tej mapie.

 2. Zdecydowaniu, czy firma będzie lokować swoje oferty w bezpośrednim sąsiedztwie ofert konkurentów, czy też uplasuje ofertę na obszarach wolnych od bezpośredniej konfrontacji.


42. Czym jest i w jaki sposób konstruuje się mapę percepcji marki?

Mapa percepcji marki – obrazuje postrzegane przez nabywców podobieństwo między markami lub jego brak. Konstrukcja map percepcji składa się z dwóch etapów:

 1. Identyfikacja kryteriów wyboru istotnych dla nabywców w danej kategorii produktu

 2. Identyfikacja postrzeganych podobieństw lub ich brak między analizowanymi markami.


43. Czym jest cena?

Cena – to określona liczba jednostek pieniężnych, którą nabywca musi zapłacić za jednostkę produktu lub usługi. Jest instrumentem oddziaływania na rynek. W sposób najbardziej wyrazisty odsłaniający podejście firmy do rynku do prowadzenia działalności.


44. Od czego zależy wysokość ceny?
45. Jaka rolę odgrywa cena w gospodarce rynkowej?
46. Cele polityki cenowej firmy w odniesieniu do produktu
47. Marketingowe strategie cenowe produktu
48. Na czym polega kosztowa i popytowa formuła cen?
49. Co to jest cena równowagi?
50. Jakie są główne czynniki wysokości i zmienności ceny?
51. Jakie są najważniejsze rodzaje cen?
52. Co to jest marża hurtowa i detaliczna?


53. Co to jest segment rynku?

Jest to grupa nabywców, którzy mają podobne potrzeby i podobnie reagują na określone działania marketingowe


54. Co to jest segmentacja rynku?

Proces identyfikacji i wyboru jednorodnych grup klientów, wymagających odmiennych działań marketingowych w celu oddziaływania na ich zachowania nabywcze.


55. Jakie są kryteria i czynniki dla dokonywania segmentacji rynku konsumentów?

1. demograficzne (wiek, płeć, wykształcenie, zawód, dochód, wielkość rodziny, fazy cyklu życia rodziny, wyznanie, narodowość)

2. Geograficzne( położenie geogr., klimat, wielkość miasta)

3. Psychograficzne (osobowość, styl życia, zainteresowanie)

4. Behawioralne (oczekiwane cechy produktu, sposób wykorzystania produktu, oczekiwane korzyści, lojalność, stosunek do marki)


56. Jakie są kryteria segmentacji nabywców instytucjonalnych?


57. Co jest celem dystrybucji?

Głównym celem dystrybucji jest dostarczenie nabywcom odpowiednich produktów właściwej jakości, w odpowiednim miejscu i czasie, przy najbardziej dogodnych warunkach przy możliwie najniższych kosztach ich przemieszczenia z miejsc produkcji do pośrednich i ostatecznych nabywców.


58. Czym są i jaką funkcję pełnią kanały dystrybucji?

Kanał dystrybucji oznacza kombinację wszystkich podmiotów uczestniczących procesie oferowania produktów i usług uczestniczących w procesie oferowania produktów i usług konsumentom. To także sposób i kolejność połączeń podmiotów, pełniących różne kluczowe funkcje, przez które przepływa jeden lub więcej strumieni związanych z działalnością rynkową.


59. Z czego składa się pionowy i poziomy układ kanałów dystrybucji?


60. Jakie są kryteria i czynniki wybory kanału dystrybucji?

Decyzja, który typ kanału wykorzystać wymaga przeanalizowania potrzeb klientów, określenia celów, jakim kanał ma służyć i oceny głównych wariantów z typem i liczbą pośredników zaangażowanych w dany kanał łącznie. Czynniki wyboru: a) tzw. Warunki rynkowe b) czynniki związane z produktem c) czynniki związane z firmą


61. Jakie są typy kanałów dystrybucji?

1) ze względu na liczbę pośredników w kanale- kanały bezpośrednie i pośrednie

2) ze względu na liczbę szczebli- kanały krótki i długie

3) ze względu na liczbę pośredników- kanały wąskie i szerokie

4) ze względu na stopień integracji i formę współpracy między pośrednikami- konwencjonalne i zintegrowane pionowo


62. Rodzaje pośredników w kanałach dystrybucji?

Kanały bezpośrednie: 1) producent  finalny odbiorca lub konsument ;

kanały pośrednie: 1) producent  detalfinalny odbiorca lub konsument

2) producent  hurt  detal finalny odbiorca lub konsument

3) producent pośrednik (agent)hurtdetalfinalny odb lub kon


63. Etapy konstrukcji kanałów dystrybucji
64. Co umożliwia sprawną dystrybucję?
65. Jaką rolę pełni handel detaliczny?
66. Jaką role pełni handel hurtowy w łączeniu producentów i detalistów?


67. Co to jest franchising?

franchising – umowa, w myśl której franchise – dawca zobowiązuje się do udzielenia franchise – biorcy określonych praw i w zamian za przyjęcie uczestnika do sieci franchisingowej ma prawo do otrzymywania zapłaty.


68. Czym jest logistyka marketingowa i jakie ma zastosowanie w procesach dystrybucji?

Zajmuje się ona problemami dystrybucji wejściowej (przepływ produktów i materiałów od dostawców do producenta) oraz dystrybucji wyjściowej (przepływ produktów od wytwórcy do ostatecznego klienta). Zasadniczym celem logistyki marketingowej jest oferowanie klientom danego poziomu usług dystrybucji fizycznej przy najniższych kosztach.


69. Czym jest promocja i jakie pełni funkcje?(wymień narzędzia promocji)
70. Czego dotyczy decyzje promocyjne w firmie?
71. Co obejmuje pojęcie promocji i czym jest promotion-mix?


72. Jaki jest cel promocji?

1. osiągnięcie i utrzymanie określonego udziału w rynku

2. Wprowadzenie produktu lub firmy na konkretny segment rynku, poinformowanie o zaletach oferty

3. Zmiana postawy nabywców względem produktu lub firmy, utrzymywanie i rozbudzanie lojalności

4. Zdobycie zaufania jakiegoś segmentu rynku

5. Utrzymanie poziomu zauważalności firmy lub produktu na rynku

6. Utrwalenie mocnej pozycji na rynku

7. Przedłużenie cyklu życia produktu

8. Równoważenie działań promocyjnych konkurentów.


73. Na czym polega powiązanie promocji ze wszystkimi elementami marketing-mix?
74. Na czym polega proces promocyjnej komunikacji?


75. Co oznacza skrót AIDA?

A-attention- przyciągnięcie uwagi,

I- interest- wzbudzanie zainteresowania produktem, marką, firmą.

D- desire- wzbudzenie pożądania, pragnienia posiadania zakupu.

A- action- akcja, dokonanie zakupu


76. Czym jest reklama?

Reklama – wszelka płatna forma nieosobowego przedstawienia i poprawienia towarów, usług lub idei przez określonego nadawcę.


77. Wymień rodzaje reklamy ze względu na 1)cel reklamy 2)rodzaj wykorzystywanych mediów

1) cel: reklama informacyjna, reklama emocjonalna, tworząca nawyk, dająca satysfakcję

2) rodzaj wykorz. Mediów: ATL (telewizja, radio , bilbordy, mega plakaty) i BTL (działania reklamowe, które nie są zaliczane do działań mass medii)


78. Na czym polega aktywizacja sprzedaży(wymień narzędzia promocji sprzedaży)

Archiwizacja sprzedaży to zestaw zachęt krótkookresowych stymulujących szybkie i/lub większe zakupy przez konsumentów lub odbiorców handlowych. Narzędzia promocji sprzedaży: obniżki cen, bezpłatne próbki towaru, premia, upominki, nagrody za lojalność, konkursy i loterie, kupony, darmowe testowanie, nagrody patronackie, gwarancja, promocje łączone


79. Czym jest public relations?(wymień działania)

Jest to świadomy zaplanowany i systematyczny proces budowania pozytywnego wizerunku i pielęgnowania relacji różnych podmiotów z ich bliższym i dalszym otoczeniem, zwanym publicznością.


80. Co to jest sponsoring?

Działania finansowe i gospodarcze firmy na rzecz osób i organizacji lub instytucji, wspierające różne społecznie akceptowane dziedziny życia, niezależnie od firmy i nie związane bezpośrednio z jej interesami. W zamian sponsor uzyskuje możliwość wykorzystania pozytywnych skojarzeń z działalnością wspieranych podmiotów dla osiągnięcia celów marketingowych.


81. Jakie możliwości i korzyści stwarza wykorzystanie Internetu do rozpowszechniania promocji?

Internet wykorzystuje 3 grupy różnorodnych instrumentów: witryny WWW, banery, poczta elektroniczna

- oferowanie na stronie WWW programów możliwych do pobrania na komputer odwiedzającego np. gier zawierających elementy reklamowe –umieszczanie na stronach internetowych filmów, zdjęć, plakatów i plików dźwiękowych z aktualnymi reklamami produktów. Reklamę w Internecie rozpowszechnia się także za pomocą: - mini strony reklamowe – odnośniki reklamowe (linki) – okna siostrzane –przyciski reklamowe –poczta elektroniczna.


82. Jakie ma znaczenie promocyjne i na czym polega sprzedaż osobista?

Sprzedaż osobista jest instrumentem wykorzystywanym w komunikowaniu się przedsiębiorstwa z rynkiem oraz wspieraniu sprzedaży związanym z bezpośrednim kontaktem sprzedawcy z nabywcą. Jej znaczenie promocyjne to, że następuje w niej: -konfrontacja personalna –utrzymanie relacji –reakcja zwrotna


83. Czym jest informacja marketingowa?
84. Określ istotę, wymień zadania i elementy marketingowego systemu informacji
85. Wymień fazy procesu zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie
86. Kim jest i jaka role pełni menedżer marketingu?
87. Warunki sprawnego zarządzania marketingowego
88. Na czym polega marketingowa organizacja przedsiębiorstwa?
89. Jaką rolę odgrywa marketing w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa?

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Cechy gospodarki rynkowej icon1. Główne cechy gospodarki rynkowej

1. Cechy gospodarki rynkowej iconMikroekonomia – wykład 2 T: Cechy gospodarki rynkowej

1. Cechy gospodarki rynkowej iconOdpowiedzi z marketingu (egzamin) Cechy gospodarki rynkowej

1. Cechy gospodarki rynkowej iconSystem gospodarki rynkowej Pojęcie I cechy systemu gospodarczego

1. Cechy gospodarki rynkowej icon1. Definicja,cechy I warunki funkcjonowania gosp rynkowej

1. Cechy gospodarki rynkowej iconModele gospodarki rynkowej

1. Cechy gospodarki rynkowej iconPojęcia ekonomiczne z zakresu gospodarki rynkowej

1. Cechy gospodarki rynkowej iconSkandynawski model społecznej gospodarki rynkowej

1. Cechy gospodarki rynkowej iconPojęcia ekonomiczne z zakresu gospodarki rynkowej

1. Cechy gospodarki rynkowej iconĆwiczenia z ekonomii Temat 2 Podmioty gospodarki rynkowej – przedsiębiorcy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom