Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych
Pobierz 84.47 Kb.
NazwaInstrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych
Data konwersji14.11.2012
Rozmiar84.47 Kb.
TypDokumentacja
INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA


w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych

w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu


ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA WSTĘPNE


§ 1


Podstawą prawną niniejszej instrukcji jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. /Dz.U. Nr 121 z 19 listopada 1994r. poz.591/, art.26 i art.27


§ 2


Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu majątku oraz źródeł jego pochodzenia i na tej podstawie:

a/ doprowadzenie danych wynikających z ewidencji księgowej i pozaksięgowej do zgodności ze stanem rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realności wynikających z nich informacji ekonomicznych,

b/ rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie,

c/ dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątkowych,

d/ przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem, a w szczególności gromadzeniu zapasów nieprawidłowych i naruszeniu mienia społecznego.


§ 3


Inwentaryzacja składników majątkowych obejmuje następujące czynności:

a/ dokonanie ich spisu z natury i kontrolę prawidłowości spisu,

b/ wycenę i ustalenie wartości spisanych z natury składników majątkowych,

c/ ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,

d/ ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych oraz postawienie i umotywowanie wniosków, co do sposobu ich rozliczania,

e/ ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie,

f/ ocenę przydatności gospodarczej składników majątkowych objętych spisem oraz postawienie i umotywowanie wniosków dotyczących zagospodarowania zapasów zbędnych i nadmiernych, usunięcie nieprawidłowości w przechowywaniu zapasów oraz wszelkich innych nieprawidłowości stwierdzonych w czasie spisu w gospodarce składnikami majątku.


Czynności wymienione w punktach a, d, f należą do obowiązków komisji inwentaryzacyjnej, a pozostałe do samodzielnych pracowników odpowie­dzialnych za ewidencję księgową, rozliczenia środków trwałych i wyposażenia, a zaakceptowane przez Głównego księgowego przedszkola.


§ 4

Inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień roku obrotowego :

- środków pieniężnych /z wyjątkiem gromadzonych na rachunkach bankowych/,

akcji obligacji i innych papierów wartościowych, rzeczowych składników majątku obrotowego,

  • należności, pożyczek i zobowiązań oraz powierzonych kontrahentom
    własnych składników majątkowych w celu uzyskania od banków i kontra­hentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych stanu tych aktywów lub pasywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia różnic,


  • należności spornych i wątpliwych, należności wobec pracowników z tyt.
    publicznoprawnych.


Inwentaryzacją należy objąć znajdujące się w jednostce składniki majątkowe:

  • ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej,

  • będące własnością innych jednostek.

Termin i częstotliwość inwentaryzacji :

a/ zapasów materiałów, towarów objętych ewidencją ilościowo-wartosciową

- co dwa lata, b/ środków trwałych - co cztery lata.

Inwentaryzacja ww. składników majątku winna być przeprowadzona jako pełna inwentaryzacja okresowa w drodze spisu z natury.

Inwentaryzacja uproszczona - polega na bezpośrednim porównaniu stanu rzeczywistego z zapisami ewidencji księgowej - dotyczyć będzie gruntów i zbiorów bibliotecznych.

Oprócz wykazanych inwentaryzacji okresowych przeprowadza się inwenta­ryzacje zdawczo – odbiorcze przy zmianie osoby materialnie odpowie­dzialnej za majątek na określonym polu spisowym oraz inwentaryzacje nadzwyczajne w razie konieczności.


§ 5


Do realizacji czynności inwentaryzacyjnych Dyrektor Przedszkola powołuje i zatwierdza skład komisji inwentaryzacyjnej / 3 osoby/ oraz termin inwentaryzacji, na wniosek głównego księgowego. W tym samym trybie Dyrektor p-la wyznacza przewodniczącego inwentaryzacyjnej spośród pracowników . Nie może nim być główny księgowy lub inny pracownik jednostki prowadzący księgi rachunkowe.

1. Przewodniczący Komisji inwentaryzacyjnej odpowiada za właściwe i terminowe przeprowadzenie spisów z natury i zweryfikowanie różnic inwentaryzacyjnych, a w szczególności:

a/ dopilnowania harmonogramów inwentaryzacji i zarządzeń Dyrektora p-la w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz nadzór nad ich realizacją,

b/ ustalenie, w porozumieniu ze Głównym Księgowym, wykazu pól spisowych . Przez pole spisowe nalepy rozumieć zakres majątku jednego rodzaju, ujęty jednym kontem bilansowym, za który odpowiada jedna osoba lub zespół osób współodpowiedzialnych,

c/ wnioskowanie do Dyrektora Przedszkola o powołaniu /załącznik nr 1 do instrukcji/ pracowników do prac inwentaryzacyjnych w skład zespołów spisowych i kontrolerów spisowych, w formie zarządzenia,

d/ zaznajamianie osób uczestniczących w inwentaryzacji z zasadami ustalonymi niniejszą instrukcja, z techniką przeprowadzania inwentaryzacji oraz poinformowanie ich o odpowiedzialności za prawidłowe i dokładne przeprowadzenie spisu,


e/ nadzorowanie prac zespołów spisowych oraz ułatwienie im wykonywania. zadań, przez udzielenie wskazówek i interweniowanie u Dyrektora Przedszkola w razie napotkania trudności, których nie może usunąć we własnym zakresie,

f/ zorganizowanie prac Komisji Inwentaryzacyjnej w sposób zabezpieczający właściwe i terminowe weryfikowanie różnic.

2. Do zadań Komisji Inwentaryzacyjnej należy kolegialne rozpatrywanie przeprowadzonych inwentaryzacji, a w szczególności :

a/ ocena prawidłowości inwentaryzacji w zgodności z zasadami i posiadanymi informacjami o przebiegu spisu,

b/ weryfikowanie różnic inwentaryzacyjnych przez ustalenie przyczyn ich powstania i wnioskowanie co do sposobu ich rozliczenia,

c/ postawienie i umotywowanie wniosków dotyczących zagospodarowania zapasów zbędnych i nadmiernych, usunięcia nieprawidłowość w przechowywaniu lub użytkowaniu składników majątkowych, stwierdzonych w czasie spisu.

Komisja Inwentaryzacyjna funkcjonuje w terminach i w zakresie zarządzonym przez Przewodniczącego Komisji.

Ustalenia Komisji są ujmowane w protokole wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji, który jest sporządzany także przy nie występowaniu różnic inwentaryzacyjnych.

3. Na podstawie protokołu Komisji Inwentaryzacyjnej, zaopiniowaniu jej wniosków przez Gł. księgowego , Dyrektora przedszkola podejmuje ostateczną decyzję, co do rozliczenia różnic i innych wniosków Komisji, a także zatwierdza prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji.ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 6

Roczne harmonogramy inwentaryzacji 5 pkt 1a/ są dokumentami poufnymi, które mogą być udostępnione jedynie Dyrektorowi i Gł. księgowemu przedszkola, przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej, pracownikowi księgowości odpowiedzialnemu za inwentaryzację.

§ 7

1. Przed przystąpieniem do spisu osoba materialnie odpowiedzialna i pisemne oświadczenie o treści ujętej w załączniku nr 3 do instrukcji.

2. S p i s z na tur y przeprowadzają zespoły spisowe, składające się z dwóch osób. W skład zespołu spisowego nie mogą wchodzić osoby materialnie odpowiedzialne za inwentaryzowany majątek.

3. Przy inwentaryzacji zapasów znajdujących się w magazynie, zespół spisowy korzysta z wywieszek magazynowych, dla ustalenia nazwy i symbolu materiału..


4. Rzeczywistą ilość spisanych z natury rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, ustala się przez dokładne przeliczenie, zmierzenie lub zważenie.


§ 8


Spis z natury nie może utrudniać prowadzonej pracy jednostki inwentaryzowanej. Powinien być przeprowadzony sprawnie i w naj­krótszym terminie. Liczenia, ważenia składników majątkowych doko­nuje się w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za majątek znajdujący się na polu spisowym.

Jeżeli osoba materialnie odpowiedzialna nie może z ważnego powodu uczestniczyć w spisie, wówczas pisemnie wyznacza osobę, która będzie przy spisie ją reprezentować.

W wypadku wyznaczenia pełnomocnika przez osobę materialnie odpowiedzialną, pisemne dyspozycje winny być załączone do spisu z natury, a wystąpienie osoby zastępującej materialnie odpo­wiedzialną, odpowiednio w rubryce "podpisy osób materialnie odpowiedzialnych".

§ 9

1. Od momentu rozpoczęcia spisu z natury, aż do jego zakończenia należy wstrzymać2. przyjmowanie i wydawanie składników objętych spisem.

3. Decyzję o konieczności wydania bądź przyjęcia składnika majątkowego w czasie trwania inwentaryzacji może podjąć4. jedynie przewodniczący Komisji. W wypadku wydania decyzji przez przewodniczącego Komisji o przyjęciu lub wydaniu składników majątkowych w trakcie spisu, zespół spisowy jest zobowiązany :

a/ gdy składnik majątkowy jest wydany już po ujęciu w arkuszu spisowym, należy umieścić na wszystkich dowodach wydania adnotację "wydano w czasie inwentaryzacji -objęto spisem ,

b/ gdy składnik majątkowy jest wydany jeszcze przed ujęciem w arkuszu spisowym, należy wpisać go w osobnej pozycji spis powołując się w rubryce "uwagi" na cechy dokumentu. Na wszystkich egzemplarzach dowodu należy umieścić adnotację wydano w czasie inwentaryzacji - objęte spisem poz. ...'

c/ w przypadku, gdy na polu spisowym mają być przyjęte nowe składniki, nie należy ich ujmować w arkuszach spisowych lecz na wszystkich egzemplarzach dowodu przyjęcia umieścić adnotację " przyjęto w czasie inwentaryzacji - nie objęto spisem".

Składniki majątkowe nowo przyjęte należy w miarę możliwości złożyć w wyodrębnionym miejscu do momentu zakończenia inwentaryzacji.Adnotacje, o których mowa w pkt. a- c podpisuje przewodniczący zespołu oraz osoba materialnie odpowiedzialna.§ 10

Spisu z natury rzeczowych składników majątkowych dokonuje się . drukach znormalizowanych /druk akcydensowy - symbol In-11 /.

1. Arkusze spisowe po ponumerowaniu i oparafowaniu zalicza się do druków ścisłego zarachowania. Ich ewidencję prowadzi i za rozliczenie odpowiada pracownik Księgowości.

2. Spisu dokonuje się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem : pierwszy egzemplarz dla rozliczenia ewidencyjno-księgowego, a drugi dla osoby materialnie odpo­wiedzialnej.

Egzemplarz dla osoby materialnie odpowiedzialnej jest jej doręczony bezpośrednio po spisie.

3. Arkusze spisowe winny zawierać co najmniej następujące dane :

a/ nazwę jednostki /pieczęć firmowa /,

b/ nazwę pola spisowego,

c/ imię i nazwisko osoby bądź osób materialnie odpowiedzialnych

d/ skład zespołu spisowego,

e/ datę rozpoczęcia i zakończenia spisu,


f/ numer kolejny pozycji, nazwę przedmiotu spisowego, cechy identyfikacyjne / nr fabryczny, typ, rodzaj, kolor/,jednostkę miary oraz ilość stwierdzoną,.

g/ podpisy osób dokonujących spisu i osoby bądź osób material­nie odpowiedzialnych.

Pozostałe dane jak cenę i wartość podaje komórka prowadząca ewidencje i rozliczająca inwentaryzację.

4. Wyjątkiem od zasady sporządzania spisu w dwóch egzemplarzach jest inwentaryzacja zdawczo - odbiorcza, przy której spisy sporządza się w trzech egzemplarzach, z przeznaczeniem dla rozliczenia ewidencyjno - księgowego, dla osoby przekazującej i przejmującej majątek.

5. Po ujęciu w arkuszach spisowych wszystkich składników objętych spisem ,w następnej wolnej linii należy umieścić klauzulę „Spis zakończono na pozycji nr ... pod nazwą ...”


§ 11

1. Arkusze spisowe winny być wypełnione długopisem. W wypadku pomyłki należy zapis przekreślić jedną poziomą linią, a właściwego zapisu dokonać nad pierwotnym mylnym. Przekreślenie parafuje przewodniczący zespołu i osoba material­nie odpowiedzialna. W arkuszach spisu niedozwolone jest pozosta­wienie nie wypełnionych wierszy. Niedopuszczalne jest przy sporządzaniu spisu z natury drogą przepisywania danych z ksiąg inwentarzowych, kartotek, wywieszek oraz spisu poprzedniej inwentaryzacji. Tak sporządzony spis podlega unieważnieniu.

2. Arkusze spisu z natury sporządza się oddzielnie dla składników powierzonych każdej osobie materialnie odpowiedzialnej, a także oddzielnie dla :

a/ środków trwałych,

b/ wyposażenia,

c/ materiałów magazynowych,

d/ przedmiotów przekazanych do naprawy lub konserwacji względnie wypożyczonych obcym jednostkom.

Przedmioty te inwentaryzuje się na podstawie odpowiednich

dokumentów źródłowych.

e/ przedmiotów lub materiałów wypożyczonych z innych jednostek / w 3 egz./.Jeden z egzemplarzy spisu przesyła się wypożyczającemu.

§ 12

1. Spis z natury powinien być wyrywkowo kontrolowany przez zwołanych do tego celu przez Dyrektora p-la, na wniosek przewodniczącego Komisji inwentaryzacyjnej, kontrolerów spisowych / załącznik nr 4 do instrukcji /.

Przedmiotem kontroli jest stwierdzenie prawidłowości funkcjonowania. i pracy zespołu spisowgo zgodnie z wytycznymi niniejszej instrukcji oraz prawidłowość ustalenia z natury ilości spisywanych składników majątkowych.

Ustala się, że kontrolą należy objąć co najmniej 5 % spisywanych składników. Na dowód przeprowadzonej kontroli, osoba kontrolująca parafuje w rubryce " uwagi " sprawdzoną pozycję spisu, przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, kontroler sporządza sprawozdanie ujmując w nim zastrzeżenia, a w przypadku ich braku parafuje arkusze spisu w pozycji "inne osoby obecne przy spisie”.

Sprawozdanie ujmujące nieprawidłowości w działaniu zespołu spisowego doręcza się przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej, który stawia wniosek do Dyrektora p-la w celu naprawy nieprawidłowości­ i wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do osób winnych. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej przeprowadza kontrolę spisów z racji swego urzędu. Ten zakres jego działalności nie wymaga upoważnienia.


§ 13


1. Po zakończeniu spisu osoba materialnie odpowiedzialna podpisuje arkusze spisowe oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do instrukcji.

W wypadku odmowy podpisania arkuszy przez osobę materialnie odpowiedzialną, winna ona pisemnie uzasadnić ten fakt.

Jeżeli przyczyną odmowy podpisu jest niezgodność ilości stanu faktycznego ze stanem ujętym w arkuszu spisowym, przewodniczący zespołu spisowego powinien zarządzić ponowne przeliczenie kwestionowanych pozycji, a zespół dokonać na arkuszach odpo­wiednich, poprawek w sposób podany w § 11 pkt 1 niniejszej instrukcji.

2. Po zakończeniu inwentaryzacji zespół spisowy :

a/ sprawdza kompletność dokumentacji,

b/ opracowuje sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji,

c/ przedstawia dokumentację spisową przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.

W przypadku inwentaryzacji zapasów w magazynie, do sprawozdania zespołu spisowego winno być dołączone oświadczenie osób material­nie odpowiedzialnych o stanie zabezpieczenia pomieszczeń magazynowych wg załącznika nr 7 niniejszej instrukcji.


ROZDZIAŁ III


ROZLICZENIE INWENTARYZACJI§ 14

1. Zespoły spisowe przekazują przewodniczącemu komisji inwentaryza­cyjnej całą dokumentację inwentaryzacji pól spisowych i rozli­czają się u wyznaczonego pracownika Księgowości z druków arkuszy spisowych, najpóźniej w ciągu 2 dni od daty zakończenia spisu.

2. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej sprawdza kompletność dokumentacji przeprowadzonego spisu oraz dokonuje wstępnej kontroli formalnej arkuszy spisowych, a następnie przekazuje całą dokumentację spisową komórce zajmującej się rozliczeniem inwentaryzacji w księgowości.

3. Pracownik księgowości szczegółowo sprawdza :
a/ wszystkie dokumenty spisowe,


b/ prawidłowość podpisów osób uczestniczących w spisie,

c/ wycenia składniki ujęte w arkuszach spisowych.

4. Rozliczenia inwentaryzacji nalepy dokonać w terminie 14-tu dni od daty zakończenia spisu z natury przy inwentaryzacji okresowej oraz niezwłocznie przy inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej i nadzwyczajnej.

5. W przypadku inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej ogół czynności inwentaryzacyjnych należy zakończyć w takim czasie, by ewentu­alne różnice zostały wyjaśnione i zweryfikowane najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia osoby na stanowisku, z którym związana jest jego odpowiedzialność materialna.

6. Ogół czynności związanych z wyjaśnieniem różnic, ich weryfikacją i przeksięgowaniem należy zakończyć w ciągu miesiąca od zakończenia wyceny składników majątkowych.

7. Rozliczenia inwentaryzacji dokonuje się na arkuszach "Zestawienie zbiorcze spisu z natury" /wzór PU-GM-143/ sporządzonych w 2 egzemplarzach .

Rozliczenie podpisuje osoba sporządzająca oraz osoba sprawdzająca, którą jest Gł. księgowy zatwierdzający również prawidłowość dokonanego rozliczenia.

Zestawienie zbiorcze spisów z natury sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których :

- kopie z całością materiałów przekazuje się osobie materialnie odpowiedzialnej celem wyjaśnienia stwierdzonych różnic,

- oryginały pozostają u pracownika odpowiadającego za rozliczenie inwentaryzacji w księgowości.

W przypadku inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej, zestawienie zbiorcze spisów z natury sporządza się w 3 egzemplarzach /dod. 1 egzemplarz dla osoby przyjmującej składniki majątkowe/.

W warunkach występowania różnic, wyjaśnienie ich przez osobę materialnie odpowiedzialną winno być złożone do 7 dni od daty kopii wszystkich dokumentów inwentaryzacyjnych /zał. nr 8 instr./

Różnice należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrachunkowego, na który przypadł termin inwentaryzacji.


§ 15

1. Całość dokumentacji spisowej wraz z wyjaśnieniem osoby material­nie odpowiedzialnej przedkłada się przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej ,który powołuje posiedzenie komisji dla dokonania analizy inwentaryzacji wraz z podjęciem wniosków wg zasad § 5 pkt 2 niniejszej instrukcji.

2. W przypadku wyjaśnienia osoby materialnie odpowiedzialnej, że przyczyną wykazanych w „ zestawieniu różnic inwentaryzacyjnych" niedoborów jest omyłkowe przeoczenie ich w inwentaryzacji, a faktycznie znajdują się na danym polu spisowym, należy powołać komisję i na dodatkowym arkuszu spisowym ująć brakujące składniki /zał. Nr 9 do instrukcji/.

3. Przy rozpatrywaniu różnic komisja inwentaryzacyjna może dokonać kompensaty nadwyżek z niedoborami. Stosuje się ją w zasadzie do różnic związanych z gospodarką materiałami.

Decyzję o sposobie rozliczenia niedoborów i nadwyżek podejmuje

Dyrektor przedszkola zgodnie z § 5 pkt 3 instrukcji.

Komis ja-dokonuje rozliczenia różnic na drukach :

  • " rozliczenie niedoborów"/zał. nr 10 do instrukcji/

  • " rozliczenie nadwyżek" /zał. nr 11 instrukcji /

Wyniki rozliczenia komisja inwentaryzacyjna ujmuje protokołem /załącznik nr 2 do instrukcji/.§ 16


1. Jeżeli niedobory przekraczają w sumie na jednym polu spisowym kwotę 200 zł, wówczas w posiedzeniu komisji rozpatrującej wynik inwentaryzacji winna uczestniczyć osoba materialnie odpowiedzialna.

2. Niedobory obciążające osoby materialnie odpowiedzialne należy egzekwować niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Dyrektora Przedszkola, najpóźniej w terminie 30 dni od tej decyzji należy przekazać wniosek o skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, jeżeli obciążony niedoborami pracownik nie zgadza się dobrowolnie zapłacić zadłużenia.

3. Jeżeli niedobory powstały wskutek czynu noszącego znamiona przestępstwa, Dyrektor niezwłocznie zawiadamia o tym organa powołane do ścigania przestępstw.

Kopie zawiadomienia włącza się do akt osobowych pracownika do akt inwentaryzacji.


§ 17


Inwentaryzację wartości majątkowych, przez uzgodnienie sald z kontrahentami i w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego organizuje Główny Księgowy własnym aparatem księgowości, w terminach i w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami finansowo - księgowymi.


§ 18

1. Arkusze spisu z natury, zestawienia zbiorcze, sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji, protokoły weryfikacyjne oraz inne dokumenty dotyczące inwentaryzacji podlegają przechowaniu przez 10 lat.

2. Po upływie ustalonego okresu przechowywania ,należy dokumenty dotyczące inwentaryzacji przekazać na makulaturę po uzyskaniu wcześniejszej zgody właściwego archiwum państwowego.

3. Dokumenty dotyczące spraw skierowanych na drogę postępowania
sądowego lub arbitrażowego nie podlegają przekazaniu na makulaturę do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Z treścią niniejszej instrukcji mają obowiązek zapoznać się osoby materialnie odpowiedzialne za majątek w Przedszkolu Publicznym Nr 29.

INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA

w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych


w


Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych iconWykaz składników majątkowych Województwa Śląskiego

Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych iconWykaz składników majątkowych Województwa Śląskiego

Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych iconWykaz składników majątkowych Województwa Śląskiego

Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych iconWykaz składników majątkowych Województwa Śląskiego

Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych iconWykaz składników majątkowych Województwa Śląskiego

Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych iconWykaz składników majątkowych Województwa Śląskiego

Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych iconWykaz składników majątkowych Województwa Śląskiego

Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych iconSzczegółowy wykaz zbywanych składników majątkowych

Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych iconWykaz składników majątkowych w zarządzie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury

Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych iconWykaz składników majątkowych w zarządzie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej w Katowicach podlegających fizycznej likwidacji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom