Burmistrz Choroszczy Plan rozwoju Lokalnego Miasta I Gminy Choroszcz na lata 2004-2013
Pobierz 1.92 Mb.
NazwaBurmistrz Choroszczy Plan rozwoju Lokalnego Miasta I Gminy Choroszcz na lata 2004-2013
strona8/18
Data konwersji15.11.2012
Rozmiar1.92 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

II.4.d Obszary chronione.Narwiański Park Narodowy

Występująca szata roślinna i świat zwierzęcy na terenie NPN spowodowały, że stał się on cennym miejscem do badań naukowych środowiska przyrodniczego w stanie zbliżonym do naturalnego, a także atrakcją turystyczną.

W 1996 r decyzją Rady Ministrów z 1 lipca utworzono Narwiański Park Narodowy obejmujący swoim zasięgiem 7 gmin. W wyniku tej decyzji w granicach administracyjnych Narwiańskiego Parku Narodowego znalazło się 6 810 ha terenu, a w jego otulinie 15 397 ha. Powierzchnia Parku stanowi 0,4% powierzchni województwa podlaskiego. Spośród terenów będących w granicach Parku 2 057 ha zostało objętych ochroną częściową. W tabeli poniżej dokonano zestawienia terenów gmin, na których obszarze znajduje się Park.


TABELA 14 Zestawienie terenów Narwiańskiego Parku Narodowego w układzie gmin.

Gmina

Powierzchnia Parku

Powierzchnia otuliny

Razem

[ha]

[%]

[ha]

[%]

[ha]

[%]

Choroszcz

1652,69

24,27%

6514

42,31%

8133

36,77%

Łapy

2440,28

35,83%

3305

21,47%

5756

25,87%

Turośń Kościelna

1162,39

17,07%

2873

18,66%

4453

18,17%

Tykocin

153,69

2,26%

1294

8,40%

1453

6,52%

Suraż

437,05

6,42%

591

3,84%

1080

4,63%

Sokoły

660,32

9,70%

640

4,16%

1370

5,86%

Kobylin

303,81

4,46%

180

1,17%

502

2,18%

Razem

6810,23

30,67%

15397

69,33%

22747

100,00%


W następnej tabeli dokonano zestawienia struktury własności gruntów znajdujących się w granicach NPN. W strukturze własności dominują grunty stanowiące własność osób fizycznych (70%). Struktura własności gruntów nie uległa większym zmianom od 1998 roku. Największy udział w strukturze gruntów będących we władaniu Parku miały grunty określane jako nieużytki (70%); stanowiły one ¾ wszystkich gruntów. Co dziesiąty hektar (10%) był określony jako grunt rolny. Wody w granicach Parku zajmowały obszar prawie równy gruntom rolniczym (9%). Najmniej w strukturze gruntów było lasów (1%); co setny hektar zajmował las. Pozostałe grunty (4%) posiadały inną formę użytkowania od wskazanych.


TABELA 15 Struktura własności gruntów i użytkowania w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego.

Gmina

Ogółem

Grunty skarbu państwa [ha]

Grunty prywatne [ha]

Razem

Leśne

Rolne

Wody

Nieużytki

Pozostałe

Razem

Leśne

Rolne

Wody

Nieużytki

Pozostałe

Choroszcz

1653

563

13

8

184

356

2

1090

26

126

39

887

12

Łapy

2440

658

4

37

224

277

116

1782

3

196

8

1546

29

Turośń Kościelna

1162

396

18

42

113

200

23

766

26

107

6

586

41

Tykocin

154

19

-

-

18

1

-

135

-

6

-

124

5

Suraż

437

230

20

48

75

42

45

207

8

58

-

123

18

Sokoły

660

65

-

7

26

17

15

595

-

32

7

549

7

Kobylin Bożymy

304

139

-

37

27

66

9

165

 

8

5

147

5

Razem

6810

2070

55

179

667

959

210

4740

63

533

65

3962

117

Stan na 31 grudnia 2002 r.


Dominującą rolę w Parku spełnia Narew, stanowi jego oś. Na obszarze Parku i jego otuliny płynie licznymi korytami tworząc gęstą plątaninę przeplataną rozdzielającymi je łąkami i bagnami. Narew wraz ze swoimi dopływami tworzy unikalną przestrzeń sprzyjającą zachowaniu cennych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt. Do Narwi kolejno odprowadzają swoje wody dopływy: Liza, Szeroka Struga, Grądówka, Awissa, Turośnianka, Czaplinianka, Wygonówka, Kurówka, Horodnianka objęte ochroną w ramach ochrony otuliny. Na odcinku Rzędziany-Żółtki przeprowadzono na przełomie lat 70 i 80-tych prace melioracyjne polegające na wyprostowaniu koryta rzeki poprzez odcięcie meandrów oraz jego poszerzeniu i pogłębieniu. Wybudowano dwa jazy w Rzędzianach i Babinie. Spowodowało to drastyczne obniżenie poziomu wody i ekspansję rolnictwa. Obecnie dąży się do zahamowania degradacji ekologicznej tego obszaru poprzez zabudowę progową Narwi i starorzeczy. W miesiącu kwietniu są odnotowywane największe ilości przepływającej wody, a w miesiącach wrzesień-październik ilość przepływającej wody jest najmniejsza.

Mokradła zajmują w bagiennej dolinie Narwi ponad 95% powierzchni dna doliny. Wykształciły się tutaj niemal wszystkie rodzaje siedlisk hydrogenicznych. Dominują mokradła fluwiogeniczne (rozwijające się przy udziale wód rzecznych), a wśród nich trofowiska. Miąższność torfów nie jest duża, średnio osiąga 1 m. Torfy głębsze (2-3 m) występują koło Bokin.

O bagiennym charakterze doliny decydują warunki geomorfologiczno-hydrologiczne. Dolina jest zasilana przez wody powierzchniowe (cieki wodne i spływy powierzchniowe) i wody wgłębne z poziomu przypowierzchniowego i prawdopodobnie z dwóch poziomów wodonośnych, co przy rozgałęzionych korytach rzeki spowodowało, że wykształcił się tutaj rozległy, wypełniający prawie całe dno doliny, ekosystem bagienny z mozaikowym układem rozlewisk i siedlisk bagiennych.

Szata roślinna NPN cechuje się dużym zróżnicowaniem zbiorowisk i bogactwem gatunkowym. Na bagnach i terenach zabagnionych występuje około 200 gatunków roślin naczyniowych (w tym 20 gatunków turzyc). Spośród nich 15 gatunków podlega ochronie prawnej, a wiele zbiorowisk należy do rzadko już spotykanych w kraju.

Zbiorowiskami najbardziej rozpowszechnionymi na terenie NPN są zabagnione szuwary wielkoturzycowe zajmujące około 32% ogólnej powierzchni Parku. Drugim dominującym powierzchniowo zbiorowiskiem roślin są zespoły szuwaru właściwego reprezentowane przez szuwary trzcinowe. W południowej części znaczne obszary (14%) zajmują zbiorowiska trawiaste i turzycowo-trawiaste.

Do roku 1998 zabagnione łąki były w większości użytkowane rolniczo. Niska jakość siana, trudny dostęp oraz możliwość zastosowania tylko i wyłącznie konwencjonalnych metod pokosu nastręczała rolnikom wiele trudności i niedogodności. Następstwem tego było zaprzestanie użytkowania przez rolników łąk położonych w bagiennej dolinie Narwi. Na pozostawionych bez użytkowania łąkach zachodzi proces ekspansji trzciny pospolitej, który poprzedza proces zarastania tego terenu gatunkami drzewiastymi. Prowadzi to w rezultacie do zmiany obecnego stanu środowiska.

W latach 1979-1981 stwierdzono w dolinie i w strefie przydolinowej występowanie 179 gatunków ptaków. W porze lęgowej występowało 149 gatunków, w tym 137 gatunków gnieździło się na tym obszarze. Na terenie doliny gnieździło się 111 gatunków. Spośród gnieżdżących się ptaków 43% gatunków należało do gatunków zagrożonych. Ptaki wodno-błotne reprezentowane są przez 48 gatunków. Najliczniej występują ptaki z grupy blaszkodziobych, taki jak: krzyżówki, cyraneczki, cyranki, płaskonosy. Występują tu również 3 gatunki perkozowatych, 4 gatunki brodzące tj. bąk, bączek, bocian biały i czarny. Spotyka się również gatunki drapieżne, takie jak: błotniaki stawowe, zbożowe, kanie czarne, jastrzębie, krogulce. Ponadto z grupy żurawiowatych występuje: łyska, wodnik, żuraw i bardzo rzadkie; zielonka i kropiatka. Przedstawicielami siewkowatych na terenie Parku są: czajka, mewa śmieszka, rybitwa, bekas, batalion i dubelt. Z wróblowatych występują: rokietniczka, wodniczka, trzcinaczek, piecuszek, pierwiosnek, raniuszek, remiz i inne. W ostatnich latach pojawiły się jako ptaki lęgowe: pustułka, sowa błotna, dudek, pokrzewka, sójka, gawron i gil. Najcenniejsze tereny występowania ptaków to: Bagno Rozgnój, odcinek doliny pomiędzy Kurowem, Śliwnem, Radulami, okolice Waniewa, łąki przy ujściu Turośnianki w okolicach Baciut, łąki w okolicach Łap Szołajd i Dębowiny, stawy rybne w Topilcu.

Na terenie NPN występuje około 40 gatunków ssaków. Do najważniejszych przedstawicieli należy zaliczyć bobry (około 260 szt) podlegające ochronie gatunkowej. Ich żeremia znajdują się m. in. pod Kurowem, Bokinami. Typowym przedstawicielem bagien narwiańskich jest łoś w liczbie kilkunastu sztuk. Ponadto występują również: dziki, sarny, lisy, jenoty, tchórze, kuny, piżmaki i zające. Z drobnych gryzoni - myszy, badylarki, nornice. Z rodziny płazów można spotkać 13 gatunków, takich jak: traszki, ropuchy, rzekotki, a z gadów: jaszczurki, zaskrońce i żmije zygzakowate. Z ryb odnotowano występowanie 22 gatunków, takich jak: płotka, szczupak, okoń, miętus, karaś, leszcz, karp, okleja.

Tak zróżnicowany przyrodniczo teren wymaga prowadzenia stałego monitoringu środowiska naturalnego i przemyślanej działalności gospodarczej człowieka, która nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska naturalnego.


Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu jest formą ochrony przyrody mającą na celu zapewnienie równowagi ekologicznej we względnie nie zaburzonych systemach przyrodniczych danego obszaru, które pełnią rolę otulinową lub łącznikową parków narodowych i krajobrazowych. Obszary te na terenie gminy obejmują tereny o wysokich walorach środowiska przyrodniczego o łącznej powierzchni 1 810 ha8. Stosowana forma ochrony ma zapewnić zachowanie równowagi ekologicznej środowiska i zabezpieczyć tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo przed dewastacją. Większość tych obszarów obejmuje doliny rzek, większe obszary leśne i kompleksy jezior oraz tradycyjnie ukształtowane krajobrazy kulturowe.

Aktywność gospodarczą na obszarach chronionego krajobrazu regulują przepisy prawne zabezpieczające stan środowiska naturalnego. Wprowadzają one m.in. zakaz lokalizacji zakładów przemysłowych i obiektów uciążliwych dla środowiska, zakaz prowadzenia działalności niekorzystnie wpływających na krajobraz, dbałość o styl budownictwa dostosowany do lokalnych tradycji.

Obszary chronionego krajobrazu pełnią różnorodne funkcje m. in.: otulinową (dla parków narodowych i krajobrazowych), rekreacyjną (tereny dla turystyki i wypoczynku, odciążające obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych) oraz są naturalnymi korytarzami ułatwiającymi migracje zwierząt.


TABELA 16 Obszary chronionego krajobrazu występujące na terenie gminy Choroszcz.

Nazwa

Rok

utworzenia

Powierzchnia

(ha)

Cel ochrony

Dolina Dolnej Narwi

1986

41 862,0

Ochrona i zachowanie doliny Narwi wyróżniającej się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi.

Źródło: Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2001 r. Urząd statystyczny w Białymstoku, tab.12/78 s.120, Białystok 2002.


TABELA 17 Obszary chronionego krajobrazu według kategorii gruntów.

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym:

Ogółem rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody.

w hektarach

w % powierzchni ogólnej województwa

Lasy

Użytki rolne

wody

w hektarach

Dolina Dolnej Narwi

41 862,0


2,1


10958,0


2720,4,0


893,0


146,7

Źródło: Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 20 01 r. Urząd statystyczny w Białymstoku, tab.13/79 s.121, Białystok 2002.


Pozostałe formy ochrony

Spośród pozostałych form ochrony przyrody na terenie miasta i gminy Choroszcz spotyka się pomniki przyrody. Pomnikiem przyrody jest obiekt chroniony prawnie stanowiący twór przyrody żywej (pomnik przyrody ożywionej) lub nieożywionej (pomnik przyrody nieożywionej), bądź ich zespoły, charakteryzujące się niepowtarzalnymi wartościami naukowymi, krajobrazowymi, historyczno-pamiątkowymi, kulturowymi lub estetycznymi. Do pomników przyrody zalicza się m.in.: okazałe zabytkowe drzewa i ich skupiska, parki, aleje, głazy narzutowe, ciekawe formy skalne, jaskinie, źródła, wywierzyska, wodospady, Obiekty tego typu w dawnych czasach pełniły często rolę miejsc kultu religijnego i obiektów kultu religijnego.

Na terenie gminy jest zaewidencjonowanych 14 pomników przyrody. Spośród tej liczby 8 pomników jest drzewami, 3 pomniki to grupa drzew, 3 pomników to pomniki nieożywione będące głazami narzutowymi.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Powiązany:

Burmistrz Choroszczy Plan rozwoju Lokalnego Miasta I Gminy Choroszcz na lata 2004-2013 iconPlan rozwoju lokalnego gminy łOMŻa na lata 2004 2013

Burmistrz Choroszczy Plan rozwoju Lokalnego Miasta I Gminy Choroszcz na lata 2004-2013 iconPlan rozwoju lokalnego gminy brzesko na lata 2004 – 2013

Burmistrz Choroszczy Plan rozwoju Lokalnego Miasta I Gminy Choroszcz na lata 2004-2013 iconPlan rozwoju lokalnego miasta lublińca na lata 2004-2013

Burmistrz Choroszczy Plan rozwoju Lokalnego Miasta I Gminy Choroszcz na lata 2004-2013 iconPlan rozwoju lokalnego na lata 2004-2006 z projekcją na lata 2007-2010 dla gminy malczyce wrocław, sierpień 2004 roku

Burmistrz Choroszczy Plan rozwoju Lokalnego Miasta I Gminy Choroszcz na lata 2004-2013 iconPlan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2013

Burmistrz Choroszczy Plan rozwoju Lokalnego Miasta I Gminy Choroszcz na lata 2004-2013 iconPowiat brzeski plan rozwoju lokalnego powiatu brzeskiego na lata 2004 2013 Brzesko 2004 Spis treści

Burmistrz Choroszczy Plan rozwoju Lokalnego Miasta I Gminy Choroszcz na lata 2004-2013 iconPlan rozwoju lokalnego Gminy Wierzchlas na lata 2005 2013

Burmistrz Choroszczy Plan rozwoju Lokalnego Miasta I Gminy Choroszcz na lata 2004-2013 iconPlan Rozwoju Lokalnego Gminy Bądkowo na lata 2008-2013

Burmistrz Choroszczy Plan rozwoju Lokalnego Miasta I Gminy Choroszcz na lata 2004-2013 iconPlan Rozwoju Lokalnego Gminy Kłodawa na lata 2004 – 2006

Burmistrz Choroszczy Plan rozwoju Lokalnego Miasta I Gminy Choroszcz na lata 2004-2013 iconPlan rozwoju lokalnego miasta sławkowa na lata 2004 – 2012

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom