W: liczba ludności w Polsce w różnych okresach historycznych elementy ruchu naturalnego ludności w Polsce U
Pobierz 200.74 Kb.
NazwaW: liczba ludności w Polsce w różnych okresach historycznych elementy ruchu naturalnego ludności w Polsce U
strona1/3
Data konwersji15.11.2012
Rozmiar200.74 Kb.
TypWymagania
  1   2   3
Plan wynikowy geografia klasa druga- zakres rozszerzony

2 godziny tygodniowo

program nauczania DKOS-4015-80/02


Semestr: pierwszy i drugi

Liczba godzin: 2 w tygodniu

Opracował: Adam Brdyś

Akceptował:Treści nauczania

Lp

Jednostka tematyczna

Liczba godzin

Wymagania programowe

uwagi

podstawowe

ponadpodstawowe

Opis wymagań egzaminacyjnych

Przemiany ludnościowe i osadnicze na świecie i w Polsce

1

Rozwój ludności świata


Zapoznanie z przedmiotem, podanie kryteriów ocen.


1

Wiadomości: tempo wzrostu liczby ludności na świecie

Fazy rozwoju demograficznego

Piramida wieku i płci


Umiejętności: posługiwać się pojęciami: eksplozja demograficzna, etapy rozwoju demograficznego, wzrost naturalny i rzeczywisty

Wiadomości: skalę zróżnicowania wzrostu demograficznego na świecie

Cechy społeczeństwa młodego i starego

Umiejętności: wyjaśnić przyczyny i konsekwencje zróżnicowania tempa wzrostu liczby ludności w różnych krajach i regionach świata i Polsce

Konstruować i interpretować model prezentujący etapy rozwoju demograficznego oraz klasyfikować kraje do odpowiedniego etapu

przedstawić zmiany tempa wzrostu liczby ludności Polski i świata, jego regionalne zróżnicowanie; wskazać przyczyny i konsekwencje tych zmian,

wyjaśnić najistotniejsze założenia teorii (modelu) cyklu demograficznego,

scharakteryzować i wyjaśnić struktury płci i wieku społeczeństw w różnych fazach cyklu demograficznego oraz przedstawić ich konsekwencje,

wykazać się znajomością dysproporcji w zakresie ruchu naturalnego, struktury biologicznej i społecznej ludności w Polsce i na świecie,

2

Cechy demograficzne społeczeństwa polskiego

1

W: liczba ludności w Polsce w różnych okresach historycznych

elementy ruchu naturalnego ludności w Polsce

U: interpretacji wykresów i map demograficznych

W: zmiany przyrostu naturalnego w Polsce

U: analizy i interpretacji piramidy wieku ludności Polski

scharakteryzować zróżnicowanie rozmieszczenia ludności w Polsce i na świecie, wykazać wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na rozmieszczenie ludności w Polsce i na świecie,

przedstawić przyrodnicze i społeczno-gospodarcze skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności w Polsce i na świecie,

przedstawić konsekwencje ekologiczne i społeczno-g­ospodarcze dużej koncentracji ludności,

3

Przemiany w strukturze zatrudnienia ludności na świecie i w Polsce

1

W: główne cechy struktury zatrudnienia ludności na świecie, w Polsce i we własnym regionie

Stopa bezrobocia w Polsce wg województw


U: wyjaśnić pojęcie wskaźnik bezrobocia

Wyjaśnić tendencje zmian w strukturze zatrudnienia czynnych zawodowo w Polsce


W: poziom, tendencje zmian, i przyczyny bezrobocia na świecie i w Polsce i we własnym regionie.

U: analizować mapy i wskaźniki oraz wyjaśnić zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia w Polsce i regionie

Wskazać psychospołeczne skutki bezrobocia

wykazać się znajomością uwarunkowań i konsekwencji zróżnicowania struktury zatrudnienia w Polsce i na świecie, przedstawić problem bezrobocia w Polsce i na świecie oraz jego przyczyny i skutki

4

Czynniki decydujące o rozmieszczeniu ludności na świecie i w Polsce

1

W: podział Ziemi ze względu na gęstość zaludnienia

Bariery rozwoju osadnictwa

U: analizy mapy rozmieszczenia ludności , wyjaśnianie przyczyn zróżnicowania zaludnienia


W: czynniki sprzyjające zaludnieniu

Najważniejsze czynniki decydujące o osadnictwie i rozmieszczeniu ludności od paleolitu do XX w

U: analizować mapy gęstości zaludnienia, wykazać wpływ czynników środowiskowych, ekonomicznych i gospodarczych na rozmieszczenie ludności

wyjaśnić przyczyny zmian zachodzących w zasiedleniu poszczególnych regionów świata i Polski oraz przyczyny i konsekwencje eksplozji demograficznej,

opisać i wyjaśnić przestrzenne i czasowe zróżnicowanie przyrostu naturalnego w Polsce i na świecie,


5

Przyczyny i konsekwencje migracji na świecie i w Polsce

1

W: główne rodzaje i kierunki migracji w Polsce i świecie

U: analizować i interpretować mapy i dane liczbowe prezentujące kierunki i wielkość migracji na świecie i w Polsce

W: przyczyny migracji w skali świata i Polski

U: wskazać związek pomiędzy potrzebami człowieka, poziomem ich zaspakajania i natężeniem migracji,

Wskazać przykłady kulturowych i ekonomicznych skutków migracji ludności

klasyfikować migracje według różnych kryteriów,

scharakteryzować przykłady współczesnych migracji zewnętrznych na świecie

przedstawić główne kierunki migracji ludności polskiej po II wojnie światowej oraz ich przyczyny i konsekwencje,

scharakteryzować specyfikę aktualnych migracji wewnętrznych w Polsce,

przedstawić przyczyny i skutki wielkich migracji na świecie


6

Zróżnicowanie rasowe ludności na świecie

1

W: odmiany i rasy ludzkie na świecie

Kierunki migracji ludzi

W: rozmieszczenie ras ludzkich przed okresem wielkich odkryć geograficznych

Współczesne rozmieszczenie ras ludzkich

przedstawić zróżnicowanie rasowe ludności Ziemi,

przedstawić rozmieszczenie głównych języków na świecie oraz języków mniejszości narodowych w Polsce,

podać przykłady państw jednolitych i zróżnicowanych pod względem rasy, narodowości, języka i wyznania,7

Zróżnicowanie kulturowe ludności na świecie

1

W: pojęcie i cechy kultury

Główne języki świata,

Pojęcie i podział religii

Nazwy głównych religii świata


U : analizować mapy językowe i wyznawców religii

W: pojęcie języka, dialektu i gwary

Rozmieszczenie głównych grup językowych

Cechy głównych religii świata

U: podać charakterystykę głównych religii oraz obszar występowania

scharakteryzować konsekwencje zróżnicowania narodowościowego, religijnego i kulturowego ludności świata,

scharakteryzować cechy i rozmieszczenie wielkich religii na świecie, wykazać wpływ religii na życie i gospodarkę człowieka,

8

Kręgi kulturowe współczesnego świata

1

W: wymienić różne kręgi kulturowe

U: uzasadnić równorzędność kultur

W: cechy kultury islamu i kultury chrześcijańskiej, różne spojrzenia na te cywilizacje

Przykłady świadczące o tym, że przynależność do danego kręgu kulturowego wpływa na sposób myślenia i życia człowieka

U: wartościować współczesne kręgi cywilizacyjne przy zastosowaniu różnych kryteriów oceny
9

Przemiany cywilizacyjne świata

1

W: zna pojęcie globalizacja,

Przejawy procesów globalizacyjnych w sferze ekonomicznej i społeczno-kulturowej

U: uzasadnić potrzebę tolerancji, poszanowania innych kultur systemów wartości i sposobów życia

W: etapy rozwojowe cywilizacji

W: przykłady społeczeństw, w których na tle procesów globalizacyjnych budzi się poczucie godności i wartości kulturowej

U: argumentować w obronie posiadanego systemu wartości oraz wartości polskiej kultury,

Wykazać rolę tradycji w zachowaniu dziedzictwa kulturowego
10

Problemy i procesy demograficzne

1Praca klasowa

11

Proces rozwoju i funkcje miast

1

W: pojęcie miasta

U: rozpoznawać zespoły miejskie

W: wymienić funkcje miastotwórcze

U: wskazać różne zespoły miejskie

wyjaśnić wpływ czynników przyrodniczych i antropogenicznych na kształtowanie się sieci osadniczej (miejskiej i wiejskiej),

przedstawić cechy fizjonomiczne miast, typowych dla różnych rejonów świat przedstawić pozytywne i negatywne skutki urbanizacji,

12

Rozwój sieci osadniczej w Polsce

1

W: cechy sieci osadniczej w Polsce

U: analizować mapy osadnictwa w Polsce

W: system osadniczy Polski

U: analizować zmiany osadnictwa w Polsce

Wyjaśnić przyczyny wyludniania się wsi w Polsce

przedstawić główne cechy sieci osadniczej Polski, uwzględniając uwarunkowania jej rozwoju,

13

Rodzaje i fazy urbanizacji

1

W: różne znaczenia pojęcia urbanizacja

W: wymienić fazy urbanizacji

U : przyporządkować różne miasta do różnych faz urbanizacji

wyjaśnić przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji w Polsce i na świecie

14

Regionalne zróżnicowanie procesów urbanizacji

1

W: wymienić największe aglomeracje na świecie

U: zlokalizować na mapie największe aglomeracje miejskie

W: dokonać podziału państw wg wielkości urbanizacji w %

U: porównać dynamikę rozwoju ludnościowego zespołów miejskich różnych państw

wykazać się znajomością typów zespołów miejskich,


15

Za i przeciw urbanizacji

1

W: zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia człowieka wynikające z nadmiernej urbanizacji

W: pozytywne i negatywne skutki, które spowodował rozwój miasta miejsca Twojego zamieszkania

U: porównać na podstawie ilustracji i opisu zabudowy fizjonomię miast z różnych regionów świata16

Uwarunkowania przyrodnicze i pozapzyrodnicze rozwoju rolnictwa

1

W: główne czynniki rozwoju rolnictwa

U: wskazać na przykładach, że warunki przyrodnicze i czynniki społeczno-gospodarcze mają wpływ na rozwój rolnictwa

wykazać wpływ czynników przyrodniczych i społeczno-gospodarczych na strukturę użytkowania ziemi,

wykazać się znajomością uwarunkowań przyrodniczych i pozaprzyrodniczych rozwoju rolnictwa na świecie,

Gospodarcza działalność człowieka

17

Charakterystyka rolnictwa naturalnego

1

W: pojęcie rolnictwa

Rozmieszczenie upraw ryżu

U: wskazać pierwotne ojczyzny roślin i zwierząt

W: sposoby rolniczego gospodarowania

Cechy rolnictwa żarowo-odłogowego i pasterstwa koczowniczego

U: przestawić związki pomiędzy zwiększaniem liczebności stad zwierząt hodowlanych a powiększaniem obszarów pustynnych w strefie Sahelu


scharakteryzować różne typy gospodarki rolnej i ich rozmieszczenie na świecie,


18

Charakterystyka rolnictwa towarowego

1

W: występowanie rolnictwa farmerskiego, towarowego

U: ocenić i porównać warunki, w jakich następował spadek zatrudnienia w rolnictwie w latach 60 i 80 w krajach Europy Zachodniej z warunkami i możliwościami zmniejszania zatrudnienia w Polsce

W: cechy rolnictwa Stanów Zjednoczonych

Udział St.Zjednoczonych w światowej produkcji płodów rolnych

Cechy rolnictwa towarowego Europy Zachodniej

U: omówić formy protekcjonizmu w rolnictwie Europy Zachodniej

Podać cechy gospodarki plantacyjnej

scharakteryzować główne regiony rolnicze świata

19

Rozmieszczenie i wielkość produkcji roślin

1

W: wymienić podstawowe rośliny uprawne

Wskazuje na mapie rozmieszczenie upraw zbóż, roślin okopowych i używek

U: ocenić, w jakim stopniu główne obszary upraw pokrywają się z pierwotną ojczyzną tych gatunków

W: wymienić czynniki mające wpływ na strukturę użytkowania ziemi

Podaje głównych producentów zbóż roślin okopowych i używek

scharakteryzować uprawę roślin oraz chów zwierzu gospodarskich w Polsce i na świecie,

przedstawić zróżnicowanie poziomu rozwoju rolnictwa w Polsce i na świecie oraz jego konsekwencje (np. problem głodu i niedożywienia),

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

W: liczba ludności w Polsce w różnych okresach historycznych elementy ruchu naturalnego ludności w Polsce U iconPrzemiany ludnościowe w polsce po II wojnie sw. Liczba ludności

W: liczba ludności w Polsce w różnych okresach historycznych elementy ruchu naturalnego ludności w Polsce U iconZmiany liczby ludności w Polsce po II wojnie Światowej

W: liczba ludności w Polsce w różnych okresach historycznych elementy ruchu naturalnego ludności w Polsce U iconPoliczmy się! Ormianie w Polsce w powszechnym spisie ludności w 2011 roku

W: liczba ludności w Polsce w różnych okresach historycznych elementy ruchu naturalnego ludności w Polsce U iconTo idzie starość – polityka społeczna wobec procesu starzenia się ludności w Polsce

W: liczba ludności w Polsce w różnych okresach historycznych elementy ruchu naturalnego ludności w Polsce U iconZapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce wg województw w latach 2000-2004. Współczynniki na 100. 000 ludności

W: liczba ludności w Polsce w różnych okresach historycznych elementy ruchu naturalnego ludności w Polsce U iconMigracje wewnętrzne ludności napływ I odpływ ludności w latach 1989-2002

W: liczba ludności w Polsce w różnych okresach historycznych elementy ruchu naturalnego ludności w Polsce U iconŹródła informacji statystycznej o ludności: 1spisy powszechne ludności

W: liczba ludności w Polsce w różnych okresach historycznych elementy ruchu naturalnego ludności w Polsce U iconLiczba ludności miasta radzionkóW

W: liczba ludności w Polsce w różnych okresach historycznych elementy ruchu naturalnego ludności w Polsce U iconDzienny poziom zapotrzebowania na Energię dla różnych grup ludności

W: liczba ludności w Polsce w różnych okresach historycznych elementy ruchu naturalnego ludności w Polsce U iconStruktura zatrudnienia ludności to udziały poszczególnych grup zawodowych w ogólnym stanie ludności pracującej zawodowo lub też udziały poszczególnych grup

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom