Z podręcznika
Pobierz 231.82 Kb.
NazwaZ podręcznika
strona1/3
Data konwersji15.11.2012
Rozmiar231.82 Kb.
TypWymagania
  1   2   3
Wymagania przygotowane przez Marzannę Mazur-Witek w oparciu o materiały dydaktyczne Wydawnictwa Szkolnego PWN. Program nauczania – DKOS-4015-80/02. Podręcznik „Geografia fizyczna” P. Czubla, E. Papińska.

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ – POZIOM ROZSZERZONY – 1 godzina tygodniowo w klasie pierwszej i 2 godziny tygodniowo w klasie drugiej.

Liceum Ogólnokształcące i Profilowane.


Temat z podręcznika

Temat lekcji


Szczegółowe osiągnięcia ucznia.

Wymagania programowe podstawowe

Wymagania programowe ponadpodstawowe

I. 1. Geografia jako nauka.1.Geografia jako nauka.


Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: geografia epigeosfera,

- opisuje przedmiot badań dyscyplin geografii fizycznej i ekonomicznej,

- wyróżnia nauki pomocnicze, z których dorobku korzysta geografia.

Uczeń:

- rozumie zasięg i wzajemne powiązania powłok krajobrazowych Ziemi,

- omawia związki nauk geograficznych z innymi naukami.

I. 2. Źródła informacji geograficznej.


2. Źródła informacji geograficznej.


Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: obserwacja, pomiar, wywiad, ankieta, eksperymenty naukowe, symulacje komputerowe;

- wyróżnia pośrednie i bezpośrednie źródła informacji geograficznych,

- stosuje w praktyce różne rodzaj obserwacji,

- wymienia sposoby wykorzystywania zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych,

- wyjaśnia, jakich informacji o świecie dostarczają współczesne mapy,

- ocenia stan środowiska przeprowadzając obserwacje bezpośrednie i pośrednie.

Uczeń:

- wymienia zastosowanie różnych metod zbierania informacji geograficznych,

- wyjaśnia i opisuje rolę, jaką pełnią Systemy Informacji Geograficznej (GIS) w gromadzeniu i przetwarzaniu danych,

- wykorzystuje internet i multimedialne programy komputerowe jako źródło aktualnej wiedzy geograficznej,

- tworzy bazy danych na podstawie różnych źródeł informacji geograficznych.


I. 3. Mapa i jej elementy.

3. Mapa i jej elementy składowe.


Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: kartografia, mapa, plan, odwzorowanie kartograficzne, skala, legenda, siatka kartograficzna, siatka geograficzna, długość i szerokość geograficzna,

- wymienia i nazywa elementy składowe mapy,

- wyróżnia i opisuje elementy siatki geograficznej i kartograficznej,

- definiuje szerokość i długość geograficzną,

- wymienia i opisuje odwzorowania kartograficzne,

- rozróżnia podstawowe rodzaje siatek kartograficznych na podstawie opisu lub rysunku,

- określa długość i szerokość geograficzną dowolnego miejsca na Ziemi,

- wyróżnia i stosuje w praktyce różna rodzaje skal,

- porównuje i szereguje skale,

- opisuje elementy legendy,

- oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową.

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: odwzorowania konwencjonalne, siatka topograficzna, współrzędne prostokątne,

- rozróżnia i klasyfikuje odwzorowania kartograficzne,

- opisuje proces powstawania mapy i wyjaśnia rolę generalizacji,

- przelicza skalę polową,

- klasyfikuje mapy ze względu na skalę i na treść.
4. Czytamy mapę topograficzną i turystyczną

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: mapa topograficzna, mapa turystyczna, legenda, rzeźba terenu,

- wymienia różnice pomiędzy mapą topograficzną a turystyczną,

- omawia i czyta legendę,

- rozpoznaje obiekty na podstawie legendy i opisu,

- wyznacza kierunki główne i pośrednie na mapie,

- rozwiązuje zadania z zastosowaniem skali,

- poprawnie czyta rysunek poziomicowy na mapie,

- opisuje dowolny obszar na podstawie mapy,

- orientuje mapę w terenie,

- wykorzystuje kompas i busolę dla orientacji mapy w terenie,

- czyta i interpretuje mapę topograficzną i turystyczną,

- dostrzega i określa związki przyczynowo-skutkowe między elementami środowiska na danym terenie na podstawie mapy,

- podaje przykłady gospodarczego wykorzystania obszaru,

- ocenia rolę mapy turystycznej jako ważnego źródła wiedzy o danym regionie.

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcie: profil hipsometryczny,

- określa współrzędne prostokątne,

- oblicza powierzchnię wybranego obszaru,

- wyróżnia formy rzeźby na mapie, analizując układ poziomic,

- oblicza wysokość względną i bezwzględną,

- porównuje dwa obszary wybrane z mapy,

- wykreśla profil hipsometryczny,

- posługuje się mapą w terenie,

- wyznacza szlak turystyczny,

- oblicza czas wędrówki,

- wykorzystuje skalę do rozwiązywania zadań praktycznych,

- formułuje zależności przyczynowo-skutkowe między elementami środowiska geograficznego,

- projektuje zagospodarowanie wybranego obszaru.

I. 4. Metody prezentacji wyników badań.


5. Metody prezentacji wyników badań.


Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: cecha ilościowa, cecha jakościowa, izolinia (izarytma), sygnatura, kartogram, kartodiagram, szraf,

- dzieli metody przedstawiania cech na mapach na jakościowe i ilościowe,

- omawia i podaje przykłady zastosowania metod jakościowych: metody sygnaturowej, zasięgów, powierzchniowej,

- omawia i podaje przykłady zastosowania metod ilościowych: metody izarytmicznej, kropkowej, kartogramu, kartodiagramu,

- opisuje przykłady wykorzystania mapy w życiu codziennym.


Uczeń:

- wyróżnia mapy wykonane różnymi metodami jakościowymi i ilościowymi,

- dokonuje interpolacji polowej,

- wykreśla izarytmy;

- dobiera właściwą metodę do zaprezentowania zjawiska na mapie,

- opisuje zalety Systemu Informacji Geograficznej,

- charakteryzuje rolę analiz i symulacji komputerowych oraz ich praktyczne znaczenie w życiu codziennym.

II. 1. Układ Słoneczny, zaćmienia.


6. Budowa Wszechświata. Układ Słoneczny.


Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: Wszechświat, kosmos, galaktyki, ciała niebieskie, planeta, gwiazda, rok świetlny; mgławice, planetoidy, komety, meteory, Droga Mleczna,

- wyróżnia najbardziej znane teorie powstania Wszechświata,

- opisuje dokonania Ptolemeusza i Kopernika,

- wyjaśnia pojęcia: układ geocentryczny, układ heliocentryczny, i dokonuje ich porównania,

- opisuje budowę naszej galaktyki,

- wymienia we właściwej kolejności planety Układu Słonecznego,

- wyróżnia podział planet na wewnętrzne i zewnętrzne,

- charakteryzuje i porównuje planety Układu Słonecznego na podstawie zestawienia tabelarycznego prezentującego cechy planet,

- podaje przykłady oddziaływania ciał niebieskich na Ziemię i życie Ziemian.


Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: epicykle, parsek (pc),

- charakteryzuje najważniejsze etapy rozwoju wiedzy astronomicznej,

- wyróżnia i porównuje jednostki astronomiczne odległości,

- wymienia nazwy ważniejszych księżyców planet Układu Słonecznego,

- podaje parametry fizyczne Słońca, Księżyca i planet Układu Słonecznego,

- charakteryzuje i porównuje planety Układu Słonecznego,

- opisuje i ocenia cel wypraw i badań Marsa,

- omawia fazy księżyca,

- wyjaśnia zjawiska zaćmienia Słońca i Księżyca, wykonując własnoręczny rysunek,

- wyróżnia i charakteryzuje mniejsze ciała niebieskie,

- podaje przykłady i skutki kolizji komet i meteorytów z Ziemią,

- opisuje kometę Halleya,

- analizuje wpływ badań Kosmosu na kształtowanie się poglądów dotyczących Ziemi i innych ciał niebieskich.II. 2. Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa.

7. Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa.


Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: ekliptyka, rok zwrotnikowy, aphelium, peryhelium,

- wyróżnia podstawowe cechy ruchu obiegowego Ziemi, w tym kształt orbity, kąt nachylenia osi ziemskiej i czas jego trwania,

- wymienia i omawia konsekwencje ruchu obiegowego,

- opisuje, korzystając ze schematu, obieg Ziemi dookoła Słońca,

- wyróżnia dni górowania Słońca w zenicie na równiku, Zwrotniku Raka, Koziorożca,

- nazywa i charakteryzuje strefy oświetlenia Ziemi,

- opisuje zależność natężenia promieniowania słonecznego od szerokości geograficznej,

- opisuje oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku,

- oblicza wysokość górowania Słońca w pierwszych dniach astronomicznych pór roku.

Uczeń:

- formułuje zależność pomiędzy zmianą wysokości Słońca nad horyzontem w ciągu roku a wydzieleniem stref oświetlenia Ziemi oraz pór roku

- charakteryzuje na podstawie rysunku oświetlenie Ziemi w różnych porach roku,

- wyjaśnia zjawisko „białych nocy”,

- formułuje zależności między wysokością Słońca w południe i szerokością geograficzną w poszczególnych porach roku,

- wyznacza szerokość geograficzną na podstawie wielkości kąta padania promieni słonecznych w pierwszych dniach astronomicznych pór roku,

- charakteryzuje konsekwencje przyrodnicze zróżnicowanego oświetlenia Ziem.

II. 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego następstwa.

8. Ruch obrotowy Ziemi i jego następstwa.


Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: ruch obrotowy, doba słoneczna, doba gwiazdowa, prędkość kątowa, siła Coriolisa,

- wymienia cechy ruchu obrotowego Ziemi,

- wymienia i omawia konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi,

– rozróżnia prędkość kątową i liniową,

– określa kierunek odchylenia swobodnie przemieszczających się ciał, spowodowany działaniem siły Coriolisa.


Uczeń:

- wyjaśnia różnicę miedzy dobą gwiazdową a słoneczną,

- opisuje widomą wędrówkę Słońca nad horyzontem,

- wyjaśnia wpływ siły Coriolisa na zjawiska przyrodnicze,

- opisuje ruch precesyjny osi ziemskiej,

- charakteryzuje wpływ ruchu obrotowego Ziemi na życie i działalność człowieka.

II. 4. Kształt i rozmiary Ziemi, współrzędne geograficzne.

9. Kształt i rozmiary Ziemi, współrzędne geograficzne.

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: elipsoida obrotowa, geoida, długość i szerokość geograficzna,

- wymienia przykłady poglądów, i ich ewolucję, dotyczących kształtu i rozmiaru Ziemi,

- opisuje kształt i rozmiary Ziemi,

- wyróżnia podstawowe parametry Ziemi (średni promień ziemski, długość równika, powierzchnia itd.),

- określa współrzędne geograficzne,

- oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową.

Uczeń:

- analizuje dowody na kształt Ziemi,

- ocenia konsekwencje rozciągłości południkowej i równoleżnikowej,

- oblicza współrzędne geograficzne na podstawie różnic czasu i wysokości górowania Słońca.

II. 5 Czas.

10. Rachuba czasu na Ziemi.

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: górowanie Słońca, południe słoneczne, doba słoneczna, czas słoneczny (miejscowy), strefowy, urzędowy (letni i zimowy), kalendarz słoneczny, juliański, gregoriański,

– oblicza różnicę czasu słonecznego (miejscowego) między dowolnymi punktami,

- oblicza czas słoneczny dowolnego miejsca na Ziemi na podstawie różnicy długości geograficznych,

– wskazuje na mapie przebieg międzynarodowej linii zmiany daty,

- wyznacza na mapie strefy czasu,

- wymienia nazwy europejskich stref czasu,

- wyznacza czas strefowy,

- porównuje kalendarz juliański i gregoriańskim,

- wyznacza lata przestępne w kalendarzu gregoriańskim.


Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: doba cywilna, rok księżycowy,

- opisuje zasadę stosowania zegara słonecznego,

- wyznacza przebieg międzynarodowej linii zmiany daty i podaje właściwą datę przy przemieszczaniu się przez tę linię w różnych kierunkach,

- oblicza długość geograficzną miejsca na podstawie różnicy czasu słonecznego,

- charakteryzuje zasady tworzenia różnych kalendarzy,

- wyjaśnia genezę nazewnictwa polskich miesięcy w kalendarzu.


III. 1. Powstanie Ziemi.


11. Teorie na temat powstania Ziemi. Właściwości magnetosfery.Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia:

pogląd kreacjonistyczny, hipoteza kontrakcyjna, teoria akrecji, Wielki Wybuch, kratony, magnetosfera,

- przedstawia i porównuje teorie na temat powstania Ziemi,

- omawia proces formowania się litosfery,

- wymienia nazwy i wskazuje rozmieszczenie prekambryjskich kratonów na Ziemi,

- umiejscawia rozwój biosfery w historii powstania Ziemi,

- opisuje właściwości magnetosfery,

- wyjaśnia rolę pola magnetycznego jako warstwy ochronnej.

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: pasy Van Allena, wiatr słoneczny,

- charakteryzuje budowę kratonu,

- ocenia rolę powstania pola magnetycznego w rozwoju świata żywego na Ziemi,

- wyjaśnia rolę pola magnetycznego w zatrzymywaniu wiatru słonecznego

III. 2. Budowa i właściwości wnętrza Ziemi.

12. Budowa i właściwości wnętrza Ziemi.

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: litosfera, astenosfera, płaszcz ziemski, jądro (barysfera), strefy nieciągłości, badania geofizyczne, stopień geotermiczny, warstwa perydotytowa,

- wyróżnia podstawowe metody badania wnętrza Ziemi,

- opisuje warstwową budowę wnętrza Ziemi,

- opisuje zmienność podstawowych właściwości fizycznych we wnętrzu Ziemi,

- podaje wartości temperatury, gęstości i ciśnienia we wnętrzu Ziemi,

- omawia skład chemiczny skorupy ziemskiej,

- porównuje cechy skorupy kontynentalnej i oceanicznej,

- na podstawie schematu określa zasięg warstw, nazwy i lokalizuje powierzchnie nieciągłości,

- opisuje cechy budowy poszczególnych warstw,

- opisuje tendencje zmian właściwości fizycznych we wnętrzu Ziemi.

Uczeń:

- charakteryzuje przyczyny i podaje przykłady zmian wielkości stopnia geotermicznego w Polsce i na świecie,

- analizuje, na podstawie mapy, rozmieszczenie złóż różnych surowców na świecie i przypisuje je do właściwego kompleksu osadowego lub krystalicznego.
  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Z podręcznika iconPrzedmiot Autor podręcznika Tytuł podręcznika Wydawca

Z podręcznika iconZ podręcznika

Z podręcznika iconWywiadu z podręcznika

Z podręcznika iconDo podręcznika AusBlick

Z podręcznika iconTytuł podręcznika

Z podręcznika iconAutor/autorzy podręcznika

Z podręcznika iconRozkład materiału do podręcznika

Z podręcznika iconPlan wynikowy do podręcznika

Z podręcznika iconRozkład materiału do podręcznika

Z podręcznika iconDodatek do Podręcznika Użytkownika s

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom