Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa I Porządku w Siemianowicach Śląskich w roku 2010
Pobierz 1.03 Mb.
NazwaSprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa I Porządku w Siemianowicach Śląskich w roku 2010
strona2/28
Data konwersji15.11.2012
Rozmiar1.03 Mb.
TypSprawozdanie
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Rada Miasta Siemianowic Śląskich


uchwala:


§ 1


Przyjąć do wiadomości sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich za rok 2010, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Rada Miasta akceptuje kierunki działań Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na programy mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy i likwidację negatywnych skutków bezrobocia, finansowanych z Funduszu Pracy i europejskich funduszy.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sporządził


UZASADNIENIE:


Proszę o przyjęcie do wiadomości sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich za rok 2010.

Została w nim uwzględniona pełna informacja na temat bezrobocia w naszym mieście wraz z danymi statystycznymi oraz sposobów rozwiązywania problemów z nim związanych. Przedstawiono działania realizowane przez poszczególne referaty. Sprawozdanie zawiera informacje o przebiegu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, wdrażanych programów i podejmowanych przez PUP inicjatywach. Wskazuje również nowe pomysły, które PUP zamierza realizować w roku 2011.


3/VI/11

Projekt

Uchwała nr .…..../2011

Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia ………………….

w sprawie: określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późń. zmianami), w związku z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 214 poz. 1407 z 2010 roku z późn. zmianami) oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z 2003 roku z późn. zmianami).

Rada Miasta Siemianowic Śląskich


uchwala:

§ 1

  1. Ustalić zadania rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz dokonać podziału środków finansowych na te zadania, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  1. Zadania rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokość środków na ich realizację ujęto w „Planie finansowym podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla miasta Siemianowice Śl.”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Projekt uchwały sporządził:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Jan Jeleń


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.………….….2011

Rady Miasta Siemianowice Śląskie

z dnia …………….. 2011 r.


Plan Finansowy Podziału Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Siemianowice Śląskie w 2011 r.

ZadaniaKwota

Rehabilitacja zawodowa ogółem

w tym na:

51. 500 zł

1. Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.


-

2. Dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.-3. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy.


-

4. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.


34. 000 zł

5. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu.17. 500 zł

6. Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.


-7. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.


-

8. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.


-
ZadaniaKwota

Rehabilitacja społeczna ogółem

w tym na:

1. 036. 085 zł

1. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

813. 780 zł

2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

50. 000 zł

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

90. 000 zł

4. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

73. 305 zł

5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

9. 000 zł

ZadaniaKwota

Zadania zlecane


-


RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA, ZADANIA ZLECANE


1. 087. 585 zł1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Powiązany:

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa I Porządku w Siemianowicach Śląskich w roku 2010 iconSprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa I Porządku dla Miasta Jastrzębie Zdrój za rok 2002

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa I Porządku w Siemianowicach Śląskich w roku 2010 iconZ pracy Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Obornik Śląskich (Zarządzenie nr151/06/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku) w celu rozstrzygnięcia

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa I Porządku w Siemianowicach Śląskich w roku 2010 iconSprawozdanie z działalności komisji za II półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa I Porządku w Siemianowicach Śląskich w roku 2010 iconStatut szkołY w Gimnazjum nr 4 w Siemianowicach Śląskich

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa I Porządku w Siemianowicach Śląskich w roku 2010 iconZostaw 1% swojego podatku w Siemianowicach Śląskich

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa I Porządku w Siemianowicach Śląskich w roku 2010 iconStrategia przeciwdziałania bezrobociu w Siemianowicach Śląskich

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa I Porządku w Siemianowicach Śląskich w roku 2010 iconKształtowanie się porządku wersalskiego Liga Narodów – geneza, struktura, mechanizm funkcjonowaniaRosja Sowiecka wobec porządku wersalskiegoProblem niemiecki w polityce mocarstw 1919-1924Próby realizacji koncepcji bezpieczeństwa zbiorowego w Europie do 1925 r. Francuska polityka bezpieczeństwa 1925-

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa I Porządku w Siemianowicach Śląskich w roku 2010 iconSprawozdanie z działalności w 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa I Porządku w Siemianowicach Śląskich w roku 2010 iconKomendant straży miejskiej w siemianowicach śLĄskich ogłasza

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa I Porządku w Siemianowicach Śląskich w roku 2010 iconKierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom