Starostwo powiatowe w rykach program ochrony środowiska
Pobierz 0.49 Mb.
NazwaStarostwo powiatowe w rykach program ochrony środowiska
strona2/7
Data konwersji15.11.2012
Rozmiar0.49 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7


Biorąc pod uwagę fakt słabego uprzemysłowienia powiatu oraz to, że głównym emitorem zanieczyszczeń do powietrza w omawianym regionie są Zakłady Azotowe Puławy oraz ilość stacji monitorujących stan powietrza na terenie ościennych powiatów należy uznać, że stan powietrza w obszarze powiatu ryckiego jest zadawalający.

Stężenie dwutlenku siarki wynosiło do 15 % wartości dopuszczalnej w 2001 r. 20 % w 2002 r. i mieści się jako dopuszczalne dla obszarów parków krajobrazowych.

Stężenie dwutlenku azotu wynosiło do 55 % wartości dopuszczalnej w 2001 r. 56% w 2002 r. i należy je uznać jako jedno z najwyższych na terenie województwa lubelskiego.

Stężenie pyłu zawieszonego (mierzone metodą reflektometryczną) nie wykazało przekroczeń i w roku 2001 wynosiło średnio 11 – 12 mikrograma /m3 , natomiast w roku 2002 - 13,2 mikrograma /m3.

Stężenie średnioroczne amoniaku w powietrzu kształtowało się na poziomie 17,3 piko/g / m3 w stacji Puławy i stanowiło 34,6 % dopuszczalnej normy w roku 2001 oraz 17,2 piko/g/m3 w roku 2002.

Normy określające dopuszczalne stężenia w roku 2001 oparte są na Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu oraz czas ich obowiązywania (Dz. U. Nr 55 poz. 355).


  1. Emisja przemysłowa.


Powiat rycki jest słabo uprzemysłowiony, główne punktowe emitory zanieczyszczeń do powietrza zlokalizowane są w obszarach miast Ryki i Dęblin. Emisja przemysłowa w omawianym obszarze odbywa się w przeważającej części z zakładów energetyki cieplnej. Wyjątkiem jest miasto Dęblin gdzie oprócz emisji związanej z produkcją energii cieplnej występuje emisja zanieczyszczeń z innych emitorów. Ponadto na terenie powiatu występuje emisja zanieczyszczeń związana z produkcją masy bitumicznej.

W mieście Ryki do głównych emitorów zanieczyszczeń powietrza zaliczymy następujące zakłady i przedsiębiorstwa:

 • Spółdzielnia Mleczarska,

 • Hortex Holding S.A.

 • Juwent S.J.

 • Kotłownie Spółdzielni Mieszkaniowej


Tabela nr 2. Wartości i rodzaje dopuszczalnej emisji

poszczególnych zanieczyszczeń do powietrza.Lp.

Nazwa gminy

Emisja pyłów

[Mg/rok]

Emisja gazów

[Mg/rok]

1.


Ułęż

0,96

SO2 – 0,96

NO2 – 0,06

CO – 2,70


2.Ryki


185,68

SO2 - 295,645 Octan butylu - 0,493

NO2 - 63,3598 Kumen - 0,509

CO - 216,6463 Butanol - 0,185

Ksylen - 2,952; Toluen - 0,662

Aceton - 0,013 Amoniak - 7,0

Kwas siarkowy - 0,0514

Węglowodory alifatyczne - 3,122


3.Dęblin170,67


SO2 – 279,138 Kwas siarkowy - 0,004824;

NO2 – 101,658 Związki fluoru - 0,0175016;

CO – 56,81507 Chlorowodór - 0,019304;

Siarkowodór - 0,0073763 Cyjanki - 0,00836904

Aceton - 0,8762 Ksylen - 1,5789

Benzen - 0,1112 Toluen - 3,38067

Octan etylu - 2,04274 Octan butylu - 2,00225

Alkohol butylowy - 0,57803 Ftalan dwubutylu - 0,03184

Akroleina - 0,00145 Metyloetyloketon - 0,04

Fosforan trójkrezylu – 0,02462 Octan etylenu - 0,125

Cykloheksanon - 0,044 Izobutanol - 0,613

Benzyna do lakierów - 13,31 Etylobenzen - 0,191


Węglowodory aromatyczne - 10,05615;

Węglowodory alifatyczne - 4,61227


W mieście Dęblin największymi emitorami zanieczyszczeń do powietrza są następujące zakłady i przedsiębiorstwa:

 • Wojskowe Zakłady Inżynieryjne.

 • Allmiz Sp. z o.o. Chłodnia Dęblin.

 • PKP Lublin Lokomotywownia Pozaklasowa w Dęblinie.

 • S. C. LUBREM Lublin Centralna Ciepłownia Dęblin.

 • Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 3.


Ponadto na terenie powiatu poza obszarami miejskimi zlokalizowane są trzy źródła emisji punktowej tzw. wysokiej:

 • Jednostka Wojskowa nr 4824 w Stawach.

 • Elektro – Lamp Sp. z o.o. w Warszawie Zakład Cynkowni w Ułężu.

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Puławach Wytwórnia Mas Bitumicznych w Dąbi Starej.


Normy dotyczące emisji poszczególnych rodzajów i ilości zanieczyszczeń do powietrza w latach 2001 – 2002 nie uległy przekroczeniu z żadnego zorganizowanego emitora przemysłowego.


2.3. Emisja poza przemysłowa.


Emisja poza przemysłowa to emisja pochodząca z niezorganizowanych źródeł tzw. emisja liniowa występująca wzdłuż tras komunikacyjnych o dużym nasileniu ruchu lub emisja niska, która dotyczy terenów zamieszkałych, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, które posiadają własne źródło wytwarzania energii cieplnej w postaci pieców na paliwa stałe bądź płynne. Emisja niska dotyczy w większości obszarów wiejskich i podmiejskich posiadających indywidualną zabudowę jednorodzinną.

W skali powiatu badania poziomu zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w wyniku emisji niskiej i liniowej nie były prowadzone. Biorąc jednak pod uwagę dość dobre właściwości przewietrzania omawianego obszaru z uwagi na niewielkie różnice poziomów w terenie oraz dość rozproszoną zabudowę w terenach wiejskich, a także okresowość występowania emisji głównie w porze zimowej należy przyjąć, że zanieczyszczenia powierzchniowe stanowią niewielkie zagrożenie dla stanu czystości powietrza atmosferycznego.

Odrębnym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja liniowa, powstająca wzdłuż ciągów komunikacyjnych na terenie powiatu. O ile większość dróg w powiecie ma niewielkie natężenie ruchu to należy zwróci uwagę na drogę krajową nr 17 gdzie pomimo braku stosownych badań należy podejrzewać wzrost emisji szkodliwych substancji takich jak Nox, Sox, benzen , metale ciężkie i aerozole. W związku z tym w dalszej części opracowania zaproponowane zostaną rozwiązania w zakresie badań jakości powietrza wzdłuż tego ciągu komunikacyjnego.


2.4. Zanieczyszczenie gleb.


Gleby występujące na obszarze powiatu ryckiego to około 39 % gleb słabych klas bonitacyjnych, z tego 22,3 % to gleby klasy V, natomiast pozostałe 16,7 % to gleby klasy VI. Gleby zaliczane do średniej klasy bonitacyjnej klasa IV a i IV b stanowią ok. 38,7 % powierzchni powiatu. Gleby dobrych klas bonitacyjnych klasa III a i III b to ok.,22 % powierzchni powiatu.

Gleby klas średnich oraz słabych występują na terenie Wysoczyzny Żelechowskiej i są to gleby płowe, gleby brunatne oraz rdzawe, a także miejscami lokalnie gleby glejowe. Występują również gleby bielicowe, a w warunkach silnego uwilgocenia gleby glejowobielicowe i glejobielice. W północno-wschodniej części powiatu występują gleby słabe w postaci gleb rdzawych i bielic. Ponadto na północ od rzeki Okrzejki występują ciężkie i słabo przepuszczalne gleby glejowe. Dolina rzeki jest podmokła i zabagniona, występują tu gleby mułowe z udziałem murszowych i torfowych. Pozostałe doliny rzeczne w tym dolina Wisły i Wieprza posiadają bardzo żyzne gleby w postaci mad rzecznych.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę należy stwierdzić, iż południowo-zachodnia część powiatu posiada gleby w większości dobrych klas bonitacyjnych, natomiast część północna i północno-wschodnia posiada gleby w większości słabych klas bonitacyjnych. Środkowo-centralna część powiatu posiada w większości glebę zaliczaną do dobrej klasy bonitacyjnej.


Tabela nr 3. Struktura rolniczego wykorzystania gleb w poszczególnych

gminach powiatu ryckiego.(dane: Starostwo Powiatowe Ryki 2001 rok)

Lp.

Rodzaj użytku

Razem powiat rycki

Miasto

Gmina

Dęblin

Ryki

Kłoczew

Nowodwór

Ryki

Stężyca

Ułęż

1

Powierzchnia ogólna

ha

61554

3851

2738

14317

7172

13442

11678

8356

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Użytki rolne

ha

40412

1000

1782

10194

5113

9934

7537

4852

%

65,6

26,0

65,1

71,2

71,3

73,9

64,6

58,1

3

Grunty orne

ha

31237

405

1457

8296

4617

8396

4564

3502

%

50,7

10,5

53,2

57,9

64,4

62,4

39,1

41,9

4

Sady

ha

851

42

116

149

116

187

90

151

%

1,4

1,1

4,3

1,1

1,6

1,4

0,8

1,8

5

Użytki zielone

ha

8324

553

209

1749

380

1351

2883

1199

%

13,5

14,4

7,6

12,2

5,3

10,1

24,7

14,4

6

Lasy i zadrzewienia

ha

13390

1326

233

3122

1653

2590

2453

2013

%

21,8

34,4

8,5

21,8

23,1

19,3

21,0

24,1

7

Tereny zabudowane

ha

1849

290

295

325

166

327

284

162

%

3,0

7,5

10,8

2,3

2,3

2,4

2,4

1,9

8

Tereny i komunikacje

ha

1844

245

149

300

168

416

331

235

%

3,0

6,4

5,4

2,1

2,3

3,1

2,8

2,8

9

Tereny różne ekol.i nieużytki

ha

2025

928

39

113

30

102

248

565

%

3,3

24,1

1,4

0,8

0,4

0,8

2,1

6,8

10

Wody

ha

2034

62

240

263

42

73

825

529

%

3,3

1,6

8,8

1,8

0,6

0,5

7,1

6,3


Gleby powiatu ryckiego są użytkowane rolniczo w ponad 80 % i są silnie zakwaszone

(pH< 5,5) . Zasobność gleb w potas jest niska ok. 60 – 80 % gleb użytkowanych rolniczo;

40 – 60 % gleb użytkowanych rolniczo posiada niską zasobność w przyswajalny fosfor;

40 – 60 % gleb użytkowanych rolniczo posiada niską zasobność w przyswajalny magnez.

Aby zmniejszyć zakwaszenie gleb użytków rolniczych należy zastosować wapnowanie a w celu zwiększenia zawartości fosforu i magnezu nawożenie mineralne.

Udział gleb użytkowanych rolniczo o silnym zakwaszeniu na poziomie 80 % jest jednym z najwyższych wskaźników w województwie, (dane wg W. Lipińskiego SCHR Lublin).

Bardzo istotnym problemem występującym na terenie powiatu jest zanieczyszczenie gruntów substancjami ropopochodnymi w mieście Dęblin na terenie lotniska wojskowego. Z uwagi na zamknięty charakter obiektu, oraz fakt ciągłego monitorowania poziomu zanieczyszczeń przez odpowiednie służby problem został opanowany.

Biorąc pod uwagę aspekty związane z ochroną środowiska, najistotniejszym problemem wynikającym z zanieczyszczenia gleb jest zanieczyszczenie metalami ciężkimi. Na terenie powiatu nie prowadzono żadnych badań w zakresie stwierdzenia zawartości metali ciężkich w glebie. Biorąc jednak pod uwagę wyniki badań prowadzonych w innych regionach województwa zanieczyszczenie takie nie powinno występować.

Podwyższone poziomy metali ciężkich w gruncie mogą występować wzdłuż tras komunikacyjnych (droga krajowa nr 17) z uwagi na duże natężenie ruchu oraz w pobliżu składowisk odpadów komunalnych. Stwierdzenie poziomu zanieczyszczenia gruntu powinno być monitorowane. Wytyczne w zakresie monitorowania gruntu przedstawione zostaną w dalszej części opracowania. Grunty powiatu ryckiego należy uznać za wolne od zanieczyszczeń metalami ciężkimi z wyjątkiem gruntów znajdujących się w obrębie lotniska wojskowego w Dęblinie, które są skażone. Ze względu na charakter substancji zanieczyszczającej grunt istnieje uzasadnione podejrzenie skażenia metalami ciężkimi i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) .


2.5. Zasoby wodne.


Wody z uwagi na miejsce występowania możemy podzielić na wody podziemne i powierzchniowe. W skład wód powierzchniowych wchodzą rzeki, stawy, jeziora oraz inne mniejsze cieki i strugi wodne. W powiecie ryckim występują zarówno rzeki jak i stawy, które w większości są pochodzenia antropogenicznego. Pod względem hydrograficznym powiat rycki leży w zlewni rzek Wisły i Wieprza, który jednocześnie jest dopływem Wisły pierwszego rzędu. W skład zlewni rzeki Wieprz wchodzą mniejsze rzeki Świnka, Zalesianka, Irenka oraz kilka mniejszych strug wodnych. Rzeka Wieprz na wysokości Dęblina ma swoje ujście do Wisły. Stan jakości wód prowadzonych przez poszczególne cieki przedstawiony zostanie w następnych rozdziałach.

Wody podziemne możemy podzielić na wody wgłębne oraz gruntowe. Wody wgłębne na terenie powiatu ryckiego poddawane były badaniom monitorującym ich jakość w ramach sieci krajowej monitoringu wód podziemnych w punkcie badawczym Ryki. Wody gruntowe w przeważającej części powiatu zalegają blisko powierzchni gruntu w szczególności w strefach dolin rzek i badane były w okolicy zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Żdżarach gmina Dęblin. W/w badania prowadzone były w 2002 r.


1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Starostwo powiatowe w rykach program ochrony środowiska iconProgram ochrony środowiska dla powiatu poznańskiego starostwo Powiatowe w Poznaniu

Starostwo powiatowe w rykach program ochrony środowiska iconStarostwo Powiatowe w Lęborku Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu lęborskiego

Starostwo powiatowe w rykach program ochrony środowiska iconStarostwo Powiatowe w Radomsku Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa I Leśnictwa, ul. Leszka Czarnego 22, 97–500 Radomsko

Starostwo powiatowe w rykach program ochrony środowiska iconStarostwo Powiatowe w Gostyninie Wydział Rolnictwa, Leśnictwa I Ochrony Środowiska ul. Dmowskiego 13 09-500 Gostynin zawiadomienie

Starostwo powiatowe w rykach program ochrony środowiska iconStarostwo powiatowe w inowrocławiu wydział zarządzania kryzysowego, ochrony ludności I spraw obronnych

Starostwo powiatowe w rykach program ochrony środowiska iconStarostwo Powiatowe w Bydgoszczy powiatowy program

Starostwo powiatowe w rykach program ochrony środowiska iconProgram Ochrony Środowiska Miasta I Gminy Krzywiń VII. Polityka I harmonogram ochrony środowiska

Starostwo powiatowe w rykach program ochrony środowiska iconStarostwo powiatowe

Starostwo powiatowe w rykach program ochrony środowiska iconStarostwo powiatowe w myślenicach

Starostwo powiatowe w rykach program ochrony środowiska iconStarostwo powiatowe w wolsztynie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom