Statut Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
Pobierz 184.53 Kb.
NazwaStatut Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
strona1/5
Data konwersji15.11.2012
Rozmiar184.53 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5

Statut


Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych

im. Matki Teresy z Kalkuty


w Starogardzie Gdańskim
Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 12/2010

z dnia 26 listopada 2010 r.


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w tekście statutu określenia oznaczają :

 1. Szkoła- Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim ul. Skarszewska 7 .

 2. Ustawa - ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),

 3. Statut - Statut Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim,

 4. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Słuchaczy- organy działające w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim,

 5. Słuchacz - uczeń Szkoły,

 6. Oddział -jeden z oddziałów Szkoły,

 7. Opiekun - nauczyciel, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole,

 8. Organ prowadzący szkołę - jednostka samorządu terytorialnego – Samorząd Województwa Pomorskiego,

 9. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą - Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku


Rozdział 2


Status, siedziba i nazwa Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych

w Starogardzie Gdańskim

§ 2

 1. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim jest szkołą publiczną typu policealnego.

 2. Siedziba Szkoły znajduje się w Starogardzie Gdańskim ul. Skarszewska 7.

 3. Szkoła działa na podstawie:

 1. Art. 58 ust. 1 oraz art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z póź. zm. ),

 2. Uchwały nr 654/XXXVI/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 17.08.2005 r. w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej - policealnej dla dorosłych o nazwie Wojewódzka Szkoła Policealna dla Dorosłych w Starogardzie Gdańskim i powołania Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim,

 3. Postanowień niniejszego Statutu.

 1. Szkoła używa nazwy w pełnym brzmieniu: Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim.

 2. Szkoła używa okrągłej pieczęci małej i dużej z godłem państwowym i nazwą podaną w otoku pieczęci: ”Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim”.

§ 3

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.

 2. Szkoła może prowadzić konto dochodów własnych.


Rozdział 3


Organizacja i planowanie działalności
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych


w Starogardzie Gdańskim.

§ 4

 1. Szkoła kształci w systemie dziennym dla młodzieży oraz stacjonarnym i zaocznym dla dorosłych. W skład zespołu wchodzą: Wojewódzka Szkoła Policealna dla Młodzieży oraz Wojewódzka Szkoła Policealna dla Dorosłych.

 2. Kierunki kształcenia na dany rok szkolny ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu
  z organem prowadzącym szkołę po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia i Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 3. Szkoła organizuje i prowadzi kształcenie ustawiczne w formach szkolnych i pozaszkolnych.

§ 5

Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi w zależności od kierunku kształcenia
w systemie dziennym dla młodzieży oraz stacjonarnym i zaocznym dla dorosłych; od 1 roku do 2 lat.

  1. terapeuta zajęciowy 2 lata

  2. technik masażysta 2 lata

  3. opiekun w domu pomocy społecznej 2 lata

  4. asystent osoby niepełnosprawnej 1 rok

  5. opiekunka środowiskowa 1rok

  6. opiekun medyczny 1 rok

  7. opiekunka dziecięca 2 lata

§ 6

  1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednego roku jest rok szkolny.

  2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

§ 7

Szkoła realizuje obowiązujący program nauczania według planu nauczania zgodnego
z ramowymi planami nauczania.

§ 8

Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

 1. arkusz organizacji pracy szkoły,

 2. programy nauczania,

 3. pięcioletni plan rozwoju szkoły,

 4. roczny plan rozwoju,

 5. tygodniowy rozkład zajęć.

§ 9 skreślony

§ 10

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji szkoły.

 2. Arkusz organizacji pracy szkoły opiniuje Rada Pedagogiczna a zatwierdza organ prowadzący szkołę.

§ 11

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji pracy szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 12

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

§ 13

  1. Zajęcia ze słuchaczami systemu zaocznego odbywają się od piątku do soboty według rozkładu zajęć opracowanego na podstawie planu nauczania.

  2. W odniesieniu do oddziałów systemu zaocznego, dopuszcza się organizowanie konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin w semestrze, w dowolnie wybranych dniach tygodnia.

§ 14

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

§ 15

 1. Szkoła realizuje zadania dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze poprzez:

 1. kształcenie, dokształcanie i doskonalenie wiedzy słuchaczy w formach szkolnych
  i pozaszkolnych,

 2. prowadzenie zajęć nadobowiązkowych, stosownie do posiadanych środków finansowych,

 3. organizację zajęć w kołach zainteresowań i innych form aktywności słuchaczy takich jak treningi interpersonalne , wolontariat i inne, w zależności od zapotrzebowania.

 1. Szkoła zapewnia słuchaczom korzystanie z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem.

§ 16

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań edukacyjnych słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy zawodowej. Sprzyja rozwijaniu wrażliwości kulturowej społeczności szkolnej.

§ 17

 1. Z biblioteki mogą korzystać:

 1. słuchacze szkoły,

 2. nauczyciele szkoły,

 3. inni pracownicy szkoły,

 4. inne osoby – za zgodą Dyrektora.

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

 1. troska o właściwy dobór księgozbioru,

 2. organizacja i rozwijanie wśród młodzieży różnych form czytelnictwa książek,

 3. pomoc młodzieży w doborze literatury do prac z przygotowania zawodowego,

 4. stała współpraca z nauczycielami.

 1. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

 2. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.§ 18

Zakres czynności nauczyciela bibliotekarza określa Dyrektor szkoły.


§ 19

 1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

 2. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich ukończeniu.

 3. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin biblioteki szkolnej.Rozdział 4

Cele i zadania Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych

w Starogardzie Gdańskim.


§ 20

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

 2. Szkoła stwarza warunki do całościowego rozwoju słuchaczy, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.


§ 21

 1. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w ramach zewnętrznego egzaminu zawodowego wydanego przez OKE,

 2. pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wyuczonego zawodu,

 3. umożliwia rozwijanie zainteresowań słuchaczy poprzez organizowanie kół zainteresowań, zajęć sportowych, konkursów i olimpiad,

 4. umożliwia realizowanie indywidualnych programów nauczania celem ukończenia szkoły w skróconym czasie.

 1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

 2. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje wymagane
  w odrębnych przepisach.

§ 22

 1. Szkoła przygotowuje słuchaczy zgodnie z zasadami demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności do wypełniania obowiązków obywatelskich,
  a w szczególności:

 1. kształtuje przekonanie o podmiotowym i społecznym charakterze egzystencji człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki, pracy i osobistego uczestnictwa w życiu środowiska, regionu i kraju,

 2. kształtuje humanistyczną postawę słuchaczy, poszanowanie norm współżycia oraz trwałych wartości kultury narodowej,

 3. wyrabia poczucie obowiązku, dyscypliny i pełnej odpowiedzialności za siebie
  i wykonywaną pracę,

 4. sprzyja zachowaniom prospołecznym,

 5. wspomaga słuchaczy w samokształceniu oraz pogłębianiu wiedzy ogólnej i zawodowej,

 6. szanuje indywidualność słuchaczy i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

 7. budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę w Szkole, na jej rzecz
  i środowiska.

§ 23

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

 2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

 1. ścisłym respektowaniu obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

 2. sprawowaniu, w formach indywidualnych, szczególnej opieki nad niektórymi słuchaczami,

 3. organizowaniu opieki nad słuchaczami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły poprzez wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły przedstawiciela Rady Pedagogicznej§ 24

 1. Nadzór nad słuchaczami przebywającymi w Szkole sprawują podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia.

 2. Nadzór nad słuchaczami podczas praktyk zawodowych i zajęć praktycznych odbywanych poza Szkołą regulują odrębne przepisy.

 3. Opiekę nad słuchaczami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora, inne osoby pełnoletnie.§ 25

Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy.


§ 26

 1. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na:

  1. udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Szkoły, doraźnej lub stałej pomocy finansowej,

  2. pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 pkt 1 przyznaje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.§ 27

 1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednemu
  z nauczycieli, uczącemu w tym oddziale.

 2. Decyzję w sprawie obsady stanowiska opiekuna podejmuje Dyrektor.

 3. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku opiekuna:

 1. z urzędu,

 2. na pisemny wniosek dotychczasowego opiekuna,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 2/3 słuchaczy danego oddziału.

 1. Wnioski, o których mowa w ust. 3 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

 2. Szczegółowe zadania opiekuna określają dalsze postanowienia Statutu.Rozdział 5

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 28

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Samorząd Słuchaczy.

§ 29

 1. Szkołą kieruje Dyrektor.

 2. Dyrektor kieruje Szkołą, we współpracy z kierownikiem szkolenia praktycznego.

§ 30

Kolegialnym organem Szkoły - w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna. Za zgodą Dyrektora, przy szkole może działać stowarzyszenie lub fundacja, której celem będzie wspieranie działalności statutowej szkoły.

§ 31

Organem kierującym bieżącą działalnością Samorządu Słuchaczy jest Rada Słuchaczy.


§ 32

 1. Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

 2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, Dyrektor, nie rzadziej niż dwa razy w roku, organizuje spotkania z Radą Samorządu Słuchaczy. Radę Pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego wyznaczony nauczyciel.

§ 33

Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Słuchaczy, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa; w tym celu wyznacza termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.


§ 34

 1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.

 2. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności odpowiedzialności dyscyplinarnej, w sprawach:

 1. odpowiedzialności porządkowej,

 2. sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

§ 35

Dyrektor szkoły:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,

 3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

 4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 5. sprawuje nadzór nad organizacyjną i gospodarczą obsługą szkoły,

 6. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Statut Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych iconRegulamin Samorządu Szkolnego Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych

Statut Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych iconWykaz składników majątkowych będących w zarządzie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku do przekazania na rzecz

Statut Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych iconWykaz składników majątkowych będących w zarządzie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku podlegających fizycznej likwidacji

Statut Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych iconStatut Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich Statut

Statut Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych iconWykaz składników majątkowych będących w zarządzie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku do przekazania na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej

Statut Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych iconStatut zespołu szkóŁ nr 1

Statut Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych iconStatut zespołu szkóŁ

Statut Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych iconStatut Zespołu Szkół

Statut Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych iconStatut zespołu szkóŁ

Statut Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych iconStatut zespołu szkóŁ w d y n o w I e

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom