53-503 Wrocław ul. Grabiszyńska 75a/1 tel./fax 071/341-57-25 projekt prac geologicznych
Pobierz 48.52 Kb.
Nazwa53-503 Wrocław ul. Grabiszyńska 75a/1 tel./fax 071/341-57-25 projekt prac geologicznych
Data konwersji15.11.2012
Rozmiar48.52 Kb.
TypDokumentacja
,,P R O G E O”

53-503 Wrocław ul. Grabiszyńska 75a/1 tel./fax 071/341-57-25


PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

DLA WYKONANIA STUDNI UJMUJĄCEJ WODĘ

Z UTWORÓW MEZOZOICZNYCH

zlokalizowanej na działce nr ewid. 235/2 w m. Stawiszyn przy ul Szosa Konińska

Gmina Stawiszyn, pow. kaliski, woj. wielkopolskie

miejscowość: Stawiszyn

gmina: Stawiszyn

powiat: kaliski

województwo: wielkopolskie

zlewnia: rz. Czarna Struga (Bawół)

( dorzecze rzeki Warty ),

użytkownik: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn,

adres: 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska nr 3


Autorzy opracowania:

inż. Zbigniew Godlewski upr.CUG nr 050723

mgr inż. Zbigniew Stachowicz


lipiec 2007


SPIS TREŚCI

1. założenia projektu prac geologicznych 4

1.1.Dane ogólne 4

1.2. Aktualny stan zaopatrzenia w wodę 4

1.3. Materiały wyjściowe do opracowania projektu 5

2. charakterystyka terenu badań 6

2.1. Położenie i morfologia 6

2.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 6

3. realizacja projektu prac geologicznych 9

3.1. Zakres projektowanych prac 9

3.2. Ilość, lokalizacja i konstrukcja otworu 9

3.3. Sposób opróbowania i prowadzenia obserwacji hydrogeologicznych 10

3.4. Ochrona środowiska 12

3.5. Ochrona poziomów wodonośnych 12

3.6. Pomiary specjalne i badania w czasie wiercenia i po jego zakończeniu 12

3.7. Miejsce poboru wody do celów technologicznych 12

3.8. Magazynowanie i udostępniania próbek geologicznych 13

3.9. Sposób likwidacji otworu lub jego zabezpieczenia 13

3.10. Kolejność realizacji i harmonogram wykonania projektowanych prac 13

4. uwagi i zalecenia 13

5. załączniki graficzne 151. założenia projektu prac geologicznych

  1. Dane ogólne


Niniejszy projekt prac geologicznych dla wykonania studni ujmującej wody z utworów mezozoicznych wykonano zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. 2005 Nr 228, poz. 1947-tekst jednolity, ze zm.). Podstawą do wykonania projektu jest umowa zawarta pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska nr 3 a firmą PROGEO z Wrocławia ul Grabiszyńska nr 75a/1.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie studni głębinowej wierconej ujmującej wodę z utworów mezozoicznych (górno-kredowych) zlokalizowanej na działce nr 235/2 w m. Stawiszyn, przy ul Szosa Konińska, powiat kaliski, województwo wielkopolskie Zał.nr1, 2.

Projektowana studnia będzie studnią podstawową ujęcia wód podziemnych dla wodociągu w Stawiszynie i zastąpi aktualnie eksploatowana studnię głębinową wykonaną przez PG Poznań w 1988 r.

Wielkość zapotrzebowania dla projektowanej studni została określona przez Inwestora przyszłego Użytkownika w wielkości zgodnej z zatwierdzonymi zasobami w kat. B i obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym dla studni aktualnie eksploatowanej, (której funkcję projektowana studnia ma przejąć) i wynosi:

Qśred/h. = 50 m3/h Qmax/d = 1100 m3/d


1.2. Aktualny stan zaopatrzenia w wodę


Na obszarze m. Stawiszyn istnieje lokalna sieć wodociągowa funkcjonująca w oparciu o istniejącą studnię głębinową zlokalizowana na działce nr 235/2 położoną w Stawiszynie przy ul Szosa Konińska. Studnia ta jest eksploatowana od 1988 r i wymaga renowacji. Ze względu na zapotrzebowanie wodociągu w Stawiszynie, który zaopatruje w wodę pitną miasto Stawiszyn oraz wsie: Kiączyn Stary, Petryki, Wyrów, Wirginniki oraz Długą Wieś I,II,II, nie jest możliwe nawet czasowe wyłączenie istniejącej studni. Ponadto nawet techniczne wyłączenia (np w celu wymiany pompy) istniejącej studni pozbawia wody wszystkich użytkowników wodociągu.

Inwestor przewiduje że projektowana studnia będzie stanowić studnię podstawową ujęcia a studnia ,,stara’’ po ewentualnej renowacji będzie studnią rezerwową włączaną do eksploatacji w przypadkach awarii studni podstawowej lub w przypadku wyłączeń ze względów technologicznych (np wymiana pompy, czyszczenie itp), nie przewiduje się eksploatacji obu studni równocześnie.

Z wywiadu z kompetentnymi służbami Miasta i Gminy Stawiszyn wynika, że zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej studni ujęcia mezozoiczne w Mleczarni i Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego nie są eksploatowane, ich zatwierdzone zasoby wynoszą 13 i 42,5 m3/h.

1.3. Materiały wyjściowe do opracowania projektu


Do opracowania niniejszego projektu prac geologicznych wykorzystano:

 1. Mapę hydrogeologiczną Polski w skali 1:200 000 arkusz Kalisz wraz z objaśnieniami pod redakcją Zenobiusza Płochniewskiego. Oprac. przez PIG Warszawa 1989 r.

 2. Mapę geologiczną Polski w skali 1:200 000 arkusz Kalisz
  A – Mapa utworów powierzchniowych
  B – Mapa bez utworów czwartorzędowych
  wraz z objaśnieniem pod redakcją J. Malinowskiego. Oprac. przez Inst. Geolog.w Warszawie w 1979 r.

 3. Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych GZWP w Polsce wymagających szczególnej ochrony. Skala 1:500 000. Oprac. AGH Kraków w 1990 r.

 4. Geografia Polski – Mezoregiony fizyczno-geograficzne oprac. Jerzego Kondrackiego, Wydawnictwo Naukowe PWN.

 5. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów zwykłych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, trzeciorzędowo-kredowych i jurajskich, systemu wodonośnego międzyrzecza Prosny-Warty (północna część). Opracowanie Przedsiębiorstwa Geologicznego ,,PROXIMA” S.A. we Wrocławiu Oddział w Poznaniu w 1996 r.

 6. Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych. Poradnik metodyczny. Oprac. Stanisław Dąbrowski, Józef Górski, Jacek Kapuściński, Jan Przybyłek.Wyd.2004.

 7. Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w Skali 1 50 000 arkusz Stawiszyn. Oprac. PIG. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp z o.o. Rok wydania 2002.

 8. Karta rejestracyjna Studni nr 7 zarejestrowanej w UW w Kaliszu

 9. Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych i eksploatację urządzeń wodnych wykonany w 1998 r przez Bolesława Grzelaka na zlec. Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

 10. Materiały z Banku Danych Hydrogeologicznych: dotyczące studni nr 284 (Mleczarnia w Stawiszynie, nr 18 na zał. nr 1), nr 285 i 286 (Zakł.-Przetwórczo-Owoc.-Warzyw-2, w Stawiszynie, nr 111 i 15 na zał. 1), nr 283 i 598 (Wodociągi w Stawiszynie, nr 16 na zał. nr 1).

2. charakterystyka terenu badań

2.1. Położenie i morfologia


Projektowana studnia zlokalizowana jest w m. Stawiszyn w gminie Stawiszyn (siedziba gminy oddalona jest od rejonu projektowanych prac geologicznych ok. 1 km na południowy-wschód), powiat Kalisz, województwo wielkopolskie, ok. 16 km na N od Kalisza ok. 0,5 km na zachód od drogi Kalisz-Konin.

Geograficznie wg Geografii Polski Jerzego Kondrackiego m. Stawiszyn leży w obrębie Wysoczyzny Kaliskiej w zlewni rzeki Bawół (zlewnia rz.Warty).

W sąsiedztwie projektowanych prac geologicznych (ok. 200 na S) przepływa ciek Bawół (Czarna Struga). Działka gdzie zlokalizowano projektowaną studnię to teren płaski o rzędnych nie przekraczających +115 m npm..

2.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne


Obszar, na którym zlokalizowano projektowane w niniejszym opracowaniu prace geologiczne w szerszym ujęciu stanowi wysoczyznę polodowcową rozciętą dwoma szerokimi, południkowymi dolinami rzecznymi: Prosny na zachodzie i Warty na wschodzie.

Wododziałowy obszar między dolinami Prosny i Warty stanowi równinę morenową pokrytą gliną zwałową stadiału mazowiecko-podlaskiego. Równinę urozmaicają pagóry morenowe.

W sąsiedztwie projektowanych prac geologicznych (w obszarze do m. Pleszew na zachodzie) budowę geologiczną rozpoznano otworami badawczymi od karbonu do czwartorzędu. Są to utwory mezozoiku (osady jury i kredy) oraz pokrywające je utwory kenozoiku (trzeciorzęd i czwartorzęd).

Utwory mezozoiku przynależą do dwu dużych jednostek strukturalnych: monokliny przedsudeckiej i synklinorium szczecińsko-lódzko-miechowskiego. Południowo-zachodnią granicę synklinorium wyznacza linia zasięgu osadów kredy.

Utwory jury dolnej to w spągu piaskowce, a dalej mułowce i iłowce. Jura środkowa to generalnie mułowce i iłowce, a w stropie utwory margliste keloweju. Na omawianym obszarze podkenozoiczne wychodnie osadów jury stanowią węglanowe utwory jury górnej. W omawianym rejonie na obszarze monokliny przedsudeckiej wychodnie utworów jury górnej mają przebieg NW-SE, układ warstw jest zakłócony występowaniem uskoków w większości prostopadłych lub równoległych do biegu warstw. Na zachód od rejonu projektowanych prac występuje w podłożu mezozoicznym rów tektoniczny (wypełniony osadami trzeciorzędu) o przebiegu WN-SE pokrywający' się z współczesną doliną Prosny. Na badanym obszarze utwory jury górnej to osady pięter oksfordu i kimerydu. W rejonie Jankowa wapienie kredy stwierdzono na głębokości 87.7 m i nie przewiercono do 104 m ppt. Na ukształtowanie powierzchni stropowej mezozoiku wpływ miała intensywna erozja w trzeciorzędzie oraz rozwijające się wtedy intensywnie zjawiska tektoniki nieciągłej.


Na podstawie otworów hydrogeologicznych [1.3.5] wykonanych w m Stawiszyn, Petryki, Ostrówek, Złotniki i Piątek Mały strop mezozoiku udokumentowano na rzędnych od ok.+39 (w Stawiszynie) do +39,1 m npm (w Złotnikach) (ok.80 m ppt) i reprezentują go wapienie wapienie margliste zaliczane do kredy górnej.. Na omawianym obszarze w stropie mezozoiku zalegają utwory trzeciorzędu wykształcone od dołu w formie serii węglowej (węgle brunatne) z iłami i iłami piaszczystymi zaliczone do miocenu, na którym zalega seria ilasta piocenu, wykształcona w formie iłów pstrych. Trzeciorzęd w rejonie projektowanych badań ma miąższość około 30 m i jego strop udokumentowano na rzędnych ok. +70 m npm. Na stropie trzeciorzędu zalegają utwory czwartorzędu reprezentowane przez gliny zwałowe plejstocenu. W profilu do stropu mezozoiku występują nieregularnie, nieciągłe warstwy i soczewy utworów przepuszczalnych, o zmiennej miąższości i niewielkim rozprzestrzenieniu w omawianym rejonie ujmowane tylko te z czwartorzędu ( w m. Ostrówek, Petryki i Piątek Mały). Wody z czwartorzędu i trzeciorzędu mają zwierciadło napięte i stabilizują na rzędnych ok. +110- +117 m npm. Udokumentowane ujęcia czwartorzędowe w m. Petryki mają znaczne wydatki w wielkościach do 80 m3/h (Qekspl), przy depresji ok. 6 m i współczynniku k= 0,000195 m/s = 16,9 m/d.

Ujęte utwory mezozoiczne (ujęcia w Stawiszynie i Złotnikach) charakteryzują się wydajnością umożliwiającą uzyskanie wydatku od kilkunastu do ok 50 m3/h przy depresji 5 do 50,0 m a obliczony średni współczynnik filtracji wynosi ok. kpp = 0,00004 m/s = 3,5 m/d.

Na omawianym obszarze na podstawie obecnego rozpoznania wody związane z utworami trzeciorzędu nie stanowią zasobnego poziomu wodonośnego a poziom użytkowy związany jest głównie z utworami kredy górnej (wody szczelinowe w marglach i wapieniach) i czwartorzędu. Wody mezozoiczne stabilizują na rzędnych +110-+113 m npm

W obszarze projektowanych prac geologicznych nie dokumentuje się obszarów zaliczonych do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagających szczególnej ochrony.

W/g Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów zwykłych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, trzeciorzędowo-kredowych i jurajskich systemu wodonośnego międzyrzecza PROSNY-WARTY [1.3.5] projektowana studnia znajduje się w obszarze o określonych zasobach dyspozycyjnych w zlewni lewobrzeżnej środkowej Warty (2. Zlewnia Czarnej strugi i Bawołu). Na w/w obszarze wydzielono piętra wodonośne:

 • czwartorzędowe,

- trzeciorzędowo-kredowe,

 • jurajskie.

W/w dokumentacja określa wielkość zasobów dyspozycyjnych i ich aktualne wykorzystanie.

W autorów dokumentacji rezerwy zasobowe w zlewni Warty stanowią 78% zasobów dyspozycyjnych w piętrze czwartorzędowym i 20% w piętrze trzeciorzędowo-kredowym.

Z dokumentacji (Mapa Dokumentacyjna Badań Modelowych) wynika że rejon lokalizacji projektowanej studni leży na granicy obszaru określonego jako obszar o braku warstwy wodonośnej w czwartorzędzie.


3. realizacja projektu prac geologicznych

3.1. Zakres projektowanych prac


Zapotrzebowanie wody określone przez Inwestora wynosi 50.0 m3/h. Dla jego pokrycia w nawiązaniu do udokumentowanej budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych projektuje się wykonać jeden otwór do głębokości 150 m ujmujący utwory mezozoiku wapienie i margle kredy górnej.

3.2. Ilość, lokalizacja i konstrukcja otworu


W celu wykonania postawionego zadania hydrogeologicznego w nawiązaniu do aktualnego rozpoznania projektuje się wykonanie jednego otworu do głębokości 150 m zlokalizowanego (Zał. nr 2) na działce nr 235/2 (obręb Stawiszyn) położonej w m. Stawiszyn, przy ul. Szosa Kaliska, pow. kaliski w lokalizacji uzgodnionej z Inwestorem, właścicielem działki.

Lokalizację otworu należy wyznaczyć geodezyjnie uwzględniając uzbrojenie i zabudowę terenu. Miejsce wykonanego otworu zaniwelować w nawiązaniu do sieci państwowej.

Lokalizacja obiektu nie narusza wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. Nr 109, poz. 961).

Ostateczną głębokość otworu ustali uprawniony geolog dozoru w trakcie wiercenia na podstawie faktycznie uzyskanych wyników, w porozumieniu z Inwestorem.

Dla projektowanej studni zakłada się profil geologiczny określony na podstawie wyników wierceń z sąsiedniej aktualnie eksploatowanej studni ujęciowej przedstawiony w profilu zamieszczonym w projekcie geologiczno-technicznym (Zał. nr 3).


Obliczenia długości filtru

Stosownie do rozpoznanych warunków hydrogeologicznych przeprowadzono obliczenia dla określenia niezbędnej długości części czynnej otworu (projektuje się otwór ,,bosy”).

Do obliczeń przyjęto wartość współczynnika filtracji k=0,000331 m/s (z otworu arch)

i obliczoną wartość q = 2,51 m3/h/1 m

d – średnica otworu ,,bosego” – 0,216 m

Przy wydatku 50 m3/h potrzeba ok. 20 mb filtra.

Do projektowania przyjęto długość filtru: l = 50 m.


Konstrukcja otworu

Na obecnym etapie rozpoznania projektuje się wykonanie otworu studziennego do gł. 150 m (zał. nr 3), mechanicznie obrotowo na płuczkę wodną wg następującej technologii:

 • wiercenie Ø 438 mm pod konduktor do głębokości 5-10 m,

 • konduktor o średnicy Ø 406 mm (posadowiony w korku iłowym) po zafiltrowaniu wyciągnięty,

 • wiercenie Ø 350 mm do głębokości ok. 81,0 m,

 • zapuszczenie kolumny rur osłonowych z PCV o Ø 280mm i posadowienie jej w 3 m korku uszczelniającym w spągu warstwy iłów,

 • wiercenie Ø 216 mm do głębokości docelowej tj. ok. 150,0 m,

W przypadku wystąpienia w trakcie pompowania oczyszczającego frakcji piaszczystych stanowiących wtórne wypełnienia szczelin w utworach mezozoiku zaleca się

 • zabudowę kolumny filtracyjnej traconej o Ø 165 mm z PCV na na przelocie 71 - 150 m,

Przewiduje się zamykanie wszystkich napotkanych horyzontów wodonośnych powyżej utworów ujmowanych, korkami iłowowymi (compactonitem).

Pozostałą przestrzeń między kolumną filtracyjną a ociosem otworu należy wypełnić urobkiem. Od powierzchni terenu otwór należy odizolować również korkiem uszczelniającym dł. 3,0 m.

3.3. Sposób opróbowania i prowadzenia obserwacji hydrogeologicznych


W czasie prowadzenia prac wiertniczych należy pobierać próby skał do specjalnie w tym celu przygotowanych skrzynek, przy każdej zmianie litologii, nie rzadziej, niż co 2,0 m, a w warstwie wodonośnej, co 1,0 m. Próby wody należy pobrać w ostatniej fazie pompowania pomiarowego. Pompowanie odwierconej studni należy wykonać w dwóch etapach:

 • pompowanie oczyszczające

 • pompowanie pomiarowe

Po zakończeniu wiercenia projektuje się wykonanie pompowania oczyszczającego. Pompowanie oczyszczające należy prowadzić aż do uzyskania klarownej wody. Pompowanie należy rozpocząć od małej wydajności, którą systematycznie należy zwiększać w miarę klarowania się wody. Pompowanie to ma za zadanie oczyszczenie strefy otworu w przelocie bosego dowiertu. W przypadku wystąpienia w trakcie pompowania oczyszczającego frakcji piaszczystych stanowiących wtórne wypełnienia szczelin w utworach mezozoiku zaleca się zabudowę kolumny filtrowej traconej np o Ø 165 mm (filtr siatkowy) a zatem polepszenie dróg filtracji wody do otworu oraz przygotowanie studni do niezbędnego pompowania pomiarowego i w efekcie końcowym do eksploatacji.

Po zakończeniu pompowania oczyszczającego należy zmierzyć czas stabilizacji zwierciadła wody w otworze, a następnie otwór zachlorować i zastosować 24 h przerwę w pompowaniu w celu zadziałania środka chemicznego.

Pompowanie pomiarowe należy prowadzić przez okres 72 h przy trzech stopniach wydajności z zastosowaniem zasady:


Q1 = 1/3 Qmax

Q2 = 2/3 Qmax

Q3 = Qmax

Każdy stopień pompowania pomiarowego powinien trwać 24 h, aż do ustalenia depresji przy stałej wydajności. Przed pompowaniem pomiarowym należy ustalić położenie zasuwy odpowiadające przewidywanym wydajnością na poszczególnych stopniach pompowania.

W trakcie wiercenia otworu hydrogeologicznego należy kontrolować zwierciadło wody w następujący sposób:

 • przy zmianie średnicy z 438/350 mm,

 • po ukończeniu wiercenia.

Podczas pompowania pomiarowego:

 • pełna stabilizacja po zakończeniu 24 godz pompowania oczyszczającego (dezynfekcja otworu i stójka),

 • rutynowe pomiary opadania zwierciadła wody i temperatury oraz pomiary wzniosu po zakończeniu 72 godz pompownia pomiarowego, jednostopniowego lub trzystopniowego.

 • pobór próbek wody do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych pod koniec pompowania. Należy wykonać rozszerzoną analizę fizyko - chemiczna.

3.4. Ochrona środowiska


Roboty geologiczne należy wykonać w sposób umożliwiający ochronę gruntów oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Teren projektowanych robót należy ograniczyć do niezbędnej powierzchni wymaganej dla bezpieczeństwa ich prowadzenia.

Przed przystąpieniem do wiercenia otworu, w miejscu dołu urobkowego zostanie zdjęta warstwa gleby i złożona na pryzmie poza wiertnią. Urobek będzie usuwany na bieżąco i przekazywany Zamawiającemu na potrzeby własne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 686). Po zakończeniu robót wiertniczych dół urobkowy zostanie zlikwidowany i przykryty warstwą z uprzednio składowanej gleby, a teren wiertni będzie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Podczas pompowań woda będzie odprowadzana do instalacji odwodnienia powierzchniowego a z niej do rowu przydrożnego, w którym osadzi się znikoma ilość zawiesiny mineralnej, co nie powinno spowodować zanieczyszczenia rowu. Według delegacji do Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpad taki jest obojętny dla środowiska.

3.5. Ochrona poziomów wodonośnych


Ochronę poziomu wodonośnego – czwartorzędowego i trzeciorzędowego projektuje się uzyskać poprzez wodoszczelne postawienie rury osłonowej Æ280 mm w korku z pasty iłowo-cementowej. Przedstawiono to w załączniku 3.

3.6. Pomiary specjalne i badania w czasie wiercenia i po jego zakończeniu


Nie przewiduje się wykonania pomiarów i badań specjalnych, np. hydrologicznych, geofizycznych, radiometrycznych i innych technicznych podczas wiercenia i po jego zakończeniu.

3.7. Miejsce poboru wody do celów technologicznych


Woda do celów technologicznych pobierana będzie z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Ze względu na ograniczoną ilość dyspozycyjnego medium Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełniania brakującej ilości wody we własnym zakresie.

3.8. Magazynowanie i udostępniania próbek geologicznych


W świetle rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U.
Nr 153, poz. 1780 i 1781) próbki geologiczne z wierceń są próbkami czasowego przechowywania i wykonawca zobowiązany jest do ich przechowywania w magazynie. Ich likwidacja może nastąpić po przyjęciu dokumentacji hydrogeologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej, w tym wypadku przez Starostę Powiatu Kaliskiego.

3.9. Sposób likwidacji otworu lub jego zabezpieczenia


Nie przewiduje się likwidacji studni wierconej. Po wykonaniu pompowań otwór studzienny zostanie uzbrojony w obudowę studzienną z głowicą i armaturą oraz będzie zainstalowana pompa głębinowa.

Po przyjęciu dokumentacji hydrogeologicznej studnia będzie gotowa do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.

Sposób przesyłu wody do wodociagu będzie podany w Operacie wodnoprawnym dla ujęcia.

3.10. Kolejność realizacji i harmonogram wykonania projektowanych prac


W pierwszej kolejności zostaną wykonane prace przygotowawcze: zdjęcie humusu, wykonanie dołu urobkowego, urządzenie wiertni. Następnie wykonany zostanie odwiert średnicą Ø 350 mm zabudowany rurą osłonową Ø 280 mm a nastepnie wykonany zostanie otwór ,,bosy” do głębokości docelowej w średnicy Ø 216 mm. W końcu zostaną przeprowadzone pompowanie – oczyszczające i parametryczne oraz stabilizacja zwierciadła wody. Po zakończeniu ww. prac teren zostanie uporządkowany.

Harmonogram realizacji:

 • roboty wiertnicze wraz z pompowaniami 20-30 dni, rozpoczęcie w III/IV kw br.,

 • dokumentacja hydrogeologiczna – 3 miesiące od zakończenia prac terenowych.

4. uwagi i zalecenia


 1. W niniejszym opracowaniu zaprojektowano otwór studzienny o głębokości 150 m zlokalizowany na działce nr 235/2 w m. Stawiszyn.

 2. Ujmowane wody będą ujmowane dla potrzeb wodociągu grupowego Gminy i Miasta Stawiszyn a służyć mają do celów pitnych i socjalno bytowych mieszkańców.

 3. Prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne należy wykonać pod nadzorem uprawnionego geologa.

 4. Po zakończeniu prac terenowych należy opracować dokumentację hydrogeologiczną i przekazać ją w 4 egz. do przyjęcia w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

 5. Prace terenowe wykonywane będą sprzętem wiertniczym przez specjalistyczną firmę pod nadzorem osoby uprawnionej. W czasie wiercenia zachowane będą wszelkie wymogi BHP określone dla tego typu prac.

 6. Planowane wiercenie nie będzie miało wpływu na warunki środowiska naturalnego, nie spowodują zmian warunków gruntowo-wodnych i nie wprowadzą żadnych zanieczyszczeń do gruntu i wód.

 7. Przewiduje się [Rozdz. 3.2] zamykanie wszystkich przewiercanych poziomów wodonośnych i odizolowanie wód poziomu ujmowanego od poziomów wyżej ległych. Projektuje się również (Zał. nr 3) odizolowanie otworu studziennego od powierzchni terenu.

 8. Lokalizacja projektowanej studni pozwoli na zachowanie minimalnej strefy ochrony bezpośredniej zgodnie z Ustawą Prawo Wodne. Rozdział dotyczący stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia omówiony będzie w wynikowej dokumentacji hydrogeologicznej.

 9. Po przyjęciu dokumentacji hydrogeologicznej przez właściwy organ administracji państwowej użytkownik powinien wystąpić o uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych i eksploatację urządzeń przewidzianych do ujmowania wody. W celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego należy opracować operat wodno-prawny, który wraz z wnioskiem i dokumentacją hydrogeologiczną należy przedłożyć właściwemu organowi administracji państwowej –Starostwu Powiatowemu w Kaliszu (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, ze zmianami, tekst jednolity-Dz.U. 2005, Nr 239, poz 2019).

 10. Opracowany projekt prac geologicznych można realizować w okresie 2 lat od daty jego zatwierdzenia.

 11. Wnioskuje się o upoważnienie geologa nadzoru do korygowania projektu w zakresie ostatecznej głębokości otworu i sposobu ujęcia warstwy wodonośnej, w zależności od uzyskanych wyników wiercenia.5. załączniki graficzne

 1. Mapa dokumentacyjna (Wycinek z Mapy topograficznej Polski w skali 1:50 000
  - Załącznik nr 1

 2. Mapa sytuacyjna w skali 1:500 z lokalizacją projektowanej studni
  - Załącznik nr 2

 3. Projekt geologiczno-techniczny otworu
  - Załącznik nr 3

 4. Przekrój hydrogeologiczny
  - Załącznik nr 4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

53-503 Wrocław ul. Grabiszyńska 75a/1 tel./fax 071/341-57-25 projekt prac geologicznych iconFundacja polskie gniazdo 50-433 Wrocław, ul. Prądzyńskiego 26B, tel./fax: 071 3415391

53-503 Wrocław ul. Grabiszyńska 75a/1 tel./fax 071/341-57-25 projekt prac geologicznych iconKancelaria Notarialna Katarzyna Derkowska Pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, tel. 071 343 13 11, 071 343 13 10

53-503 Wrocław ul. Grabiszyńska 75a/1 tel./fax 071/341-57-25 projekt prac geologicznych iconGabinety: Kiełczów, ul. Wilczycka 14, tel. 071 398 96 51; Kamieniec Wrocławski, ul. Kolejowa 4, tel. 071 381 95 28

53-503 Wrocław ul. Grabiszyńska 75a/1 tel./fax 071/341-57-25 projekt prac geologicznych iconGabinety: Kiełczów, ul. Wilczycka 14, tel. 071 398 96 51; Kamieniec Wrocławski, ul. Kolejowa 4, tel. 071 381 95 28

53-503 Wrocław ul. Grabiszyńska 75a/1 tel./fax 071/341-57-25 projekt prac geologicznych iconBiuro Projektów I Realizacji 54-111 Wrocław, ul. Lidzbarska 45 tel. /071/ 354-10-83 obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

53-503 Wrocław ul. Grabiszyńska 75a/1 tel./fax 071/341-57-25 projekt prac geologicznych iconProjekt prac geologicznych

53-503 Wrocław ul. Grabiszyńska 75a/1 tel./fax 071/341-57-25 projekt prac geologicznych iconF undacja „top” ul. Falkowska 26, 33-300 Nowy Sącz; tel./fax: +48 503 785 505

53-503 Wrocław ul. Grabiszyńska 75a/1 tel./fax 071/341-57-25 projekt prac geologicznych iconF undacja „top” ul. Falkowska 26, 33-300 Nowy Sącz; tel./fax: +48 503 785 505

53-503 Wrocław ul. Grabiszyńska 75a/1 tel./fax 071/341-57-25 projekt prac geologicznych iconProducent Urządzeń Ciepłowniczych 50-950 Wrocław, ul. Grabiszyńska 163

53-503 Wrocław ul. Grabiszyńska 75a/1 tel./fax 071/341-57-25 projekt prac geologicznych iconE-mail: pl tel./fax: 618 40 10 tel./fax: 678 41 21, 818 06 04

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom