Zarząd województwa podkarpackiego strategia rozwoju województwa podkarpackiego
Pobierz 2.74 Mb.
NazwaZarząd województwa podkarpackiego strategia rozwoju województwa podkarpackiego
strona22/40
Data konwersji15.11.2012
Rozmiar2.74 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   40

3. Ocena realizacji strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006Przedstawiona poniżej syntetyczna ocena uzyskanych efektów dotychczasowej realizacji strategii odnosi się przede wszystkim do głównych pól strategicznych przyjętych w realizowanym do 2006 r. dokumencie. Większość zrealizowanych zadań została ujęta w ocenie przygotowywanej w 2004 r. dla potrzeb aktualizacji strategii na lata 2004-2006.

3.1. GospodarkaJednym z podstawowych czynników wzrostu gospodarczego regionu jest rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej. Efekty uzyskane w tym zakresie wynikały przede wszystkim z efektywności funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Analiza danych statystycznych obejmujących dotychczasowy okres realizacji strategii wskazuje na wyraźny wzrost liczby podmiotów gospodarczych oraz wzrost liczby tzw. mikroprzedsiębiorstw, tj. firm zatrudniających do 9 osób. Nadal jednak nie został w pełni wykorzystany potencjał rozwojowy tego sektora. Małe i średnie przedsiębiorstwa szczególnie mocno odczuwają potrzebę dostępnego wsparcia finansowego, a także instytucjonalnego. Realizując postanowienia strategii obejmującej lata 2000-2006 w zakresie niwelowania barier rozwoju przedsiębiorczości, utworzony został Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych, który aktualnie w pełni prowadzi swoją działalność. Funkcjonuje również kilka lokalnych funduszy poręczeniowych i pożyczkowych.

Nie w pełni wypracowany został system doradztwa oraz informacji dla przedsiębiorców w oparciu o istniejące instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości.


Realizacja strategii w zakresie turystyki wskazuje na wzrost powstających w regionie elementów tworzących produkty turystyczne. W ostatnich latach powstał m.in. Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Dobrego Wojaka Szwejka, Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich, Szlak „Śladami Aleksandra Fredry”, Polsko – Słowacki Szlak Świątyń Karpackich, Szlak Garncarski, Szlak Naftowy (prowadzący z Jasła do Lwowa), Szlak Forteczny, liczne szlaki rowerowe (m.in. „Zielony Rower”) oraz ścieżki przyrodniczo-edukacyjne.

Poprawiona została infrastruktura turystyczna – w ramach kontraktu wojewódzkiego powstało wiele parkingów przy atrakcjach turystycznych regionu, zmodernizowano i wybudowano nowe obiekty rekreacyjne, w tym krzesełkowe wyciągi narciarskie w Puławach k. Rymanowa i na Laworcie k. Ustrzyk Dolnych.

Powołano regionalną i lokalne organizacje turystyczne, których zadaniem jest pobudzanie rozwoju oraz promocja w zakresie turystyki. Jednak nadal brakuje zrzeszeń branży turystycznej, lobbujących oferty turystyczne regionu.

Podkarpackie nadal nie posiada wystarczającej ilości bazy hotelowo-noclegowej, w tym dużych obiektów konferencyjnych. Natomiast obserwuje się stały wzrost gospodarstw agroturystycznych, które świadczą usługi na coraz wyższym poziomie.

Powstały nowe, cykliczne imprezy turystyczne o charakterze międzynarodowym, m.in. Podkarpacki Jarmark Turystyczny w Przemyślu oraz Karpacki Jarmark Turystyczny w Ustrzykach Dolnych.

W ostatnich latach województwo miało jeden z najwyższych w Polsce udziałów długo i krótkookresowych przyjazdów typowo turystycznych. Odnotowano wzrost wykorzystania bazy noclegowej. Pomimo tego stopień wykorzystania miejsc noclegowych był jednym z najniższych w Polsce.

Zanotowano natomiast spadek ruchu turystycznego wśród turystów zagranicznych przyjeżdżających do naszego regionu. Spadek był spowodowany głównie zmniejszeniem się liczby przyjazdów turystów zza wschodniej granicy (wprowadzenie wiz).


W zakresie efektywnego wykorzystania i rozwoju przejść granicznych rozbudowano drogowe przejście graniczne w Krościenku, oraz rozszerzono zakres przejścia granicznego w Korczowej o ruch towarowy.

3.2. Infrastruktura technicznaW zakresie infrastruktury komunikacyjnej, w wyniku systematycznie wzrastającego natężenia ruchu z jednoczesnym niedostosowaniem nawierzchni dróg do przenoszenia ciężkiego transportu samochodowego nadal problemem jest słaby stan techniczny sieci drogowej województwa. Dlatego też sukcesywnie prowadzona jest przez zarządców dróg różnej kategorii poprawa parametrów technicznych i stanu technicznego nawierzchni dróg i ulic, budowa drugich jezdni w przypadku występowania dużego natężenia ruchu oraz poprawa stanu technicznego i przebudowa nienormatywnych obiektów mostowych. W latach 2000 – 2007 wykonano szereg rekonstrukcji nawierzchni na drogach krajowych polegających na podniesieniu nośności do 11,5 t nacisku na oś i dostosowaniu parametrów technicznych do wymaganych standardów. Ponadto zrealizowano obwodnice drogowe Pilzna, Głogowa Małopolskiego. Przygotowywane do realizacji są obwodnice: Ropczyc (rozpoczęto realizację), Stalowej Woli i Niska, Leżajska, Sokołowa Małopolskiego, Jarosławia, Przeworska oraz dalsza modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich.. Planuje się ponadto realizację innych obwodnic w ciągach dróg krajowych i wojewódzkich, budowę autostrady A-4 oraz dróg ekspresowych S-19 i S-74, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego i usprawni istniejący system komunikacyjny. Zrealizowano w ramach rozwoju infrastruktury lotniskowej Rzeszów-Jasionka łącznik (jako droga wojewódzka) pomiędzy drogami krajowymi nr 9 i 19.

Zmodernizowane zostaną również odcinki dróg do istniejących i planowanych przejść granicznych.

Układ linii kolejowych jest prawidłowy i wystarczający dla obsługi całego obszaru województwa podkarpackiego, jednak utrzymujący się zły stan infrastruktury kolejowej pogarsza jakość oferowanych usług i ich konkurencyjność. Niemniej jednak w wyniku podejmowanych działań utrzymana została kolejowa komunikacja regionalna na wszystkich czynnych liniach kolejowych. Ponadto w ramach modernizacji taboru kolejowego zakupiono dla linii regionalnych PKP szynobusy. . W zakresie komunikacji lotniczej zrealizowano zadanie w zakresie infrastruktury lotniska, tj. wydłużono pasa startowego o ok. 700 m na lotnisku w Jasionce, co stworzyło możliwości techniczne dla dalszego rozwoju lotniczych połączeń międzynarodowych. Ponadto opracowano Koncepcję strategii rozwoju Portu Lotniczego Jasionka w Rzeszowie i lotniska w Krośnie.

W energetyce na terenie województwa rejestrowany jest stały wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, co powoduje konieczność rozbudowy i modernizacji istniejących systemów energetycznych. W grudniu 2005 r. zakończono prace przy budowie jednotorowej linii 400 kV Tarnów - Krosno Iskrzynia o całkowitej długości 75,3 km, spowodowało to podniesienie bezpieczeństwa energetycznego południowo-zachodniej części województwa.

Stan techniczny linii kablowych SN w ostatnich latach uległ znacznej poprawie.

Natomiast pogarsza się stan systemu niskich napięć, który jest mocno wyeksploatowany i ocenia się szacunkowo, że około 40% tego systemu na terenie województwa podkarpackiego wymaga modernizacji.

W zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) produkcja energii elektrycznej z tego typu źródeł wzrosła 3,5 krotnie.

Kontynuowano działania zmierzające do udokumentowania nowych zasobów gazu ziemnego wysokometanowego. Realizowano modernizację i rozbudowę (gazociągi, tłocznie, węzły systemowe, stacje redukcyjno-pomiarowe) istniejących systemów gazociągów wysokiego ciśnienia. Rozbudowano istniejący system sieci rozdzielczej średniego i niskiego ciśnienia zwiększając obszary dostepu do gazu na obszarze województwa.

W ciepłownictwie nastąpił stopniowy postęp w zakresie modernizacji i rozbudowy istniejących źródeł ciepła oraz sieci ciepłowniczej.


W gospodarce wodnej zrealizowane inwestycje pozwoliły na zabezpieczenie przeciwfiltracyjne praktycznie całego wału Wisły, a inwestycje obecnie przygotowane związane są głównie z zabezpieczeniem wałów cofkowych głównych dopływów Wisły (tj. Trześniówka, Babulówka, Wisłoka, Wisłok, Stary Breń, Nowy Breń i San).

Do połowy 2008 r. wykonano między innymi: modernizację i zabezpieczenie przed filtracją około 107 km obwałowań, przebudowę 38 szt. śluz wałowych, modernizację około 51 km koryt rzek i potoków, 12 zbiorników małej retencji.

Mimo niewątpliwego postępu w tej dziedzinie, podstawowym problemem pozostaje niezadawalający jeszcze stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz brak wykorzystania potencjalnych możliwości budowy dużych zbiorników retencyjnych z funkcją przeciwpowodziową.. Powoduje to utrzymywanie się zagrożenia powodziowego, głównie w środkowym i północnym obszarze województwa.


Zasoby wód podziemnych województwa są ograniczone, a jednocześnie rozmieszczone nierównomiernie, co jest ściśle związane z budową geologiczną. W południowej części województwa występują duże niedobory wód podziemnych; pobory wody do celów bytowo-gospodarczych są ograniczone. W związku z tym około 55% mieszkańców województwa zaopatrywanych jest w wodę do celów bytowo-gospodarczych z ujęć wód powierzchniowych. System zaopatrzenia w wodę systematycznie się rozwija, a szczególny nacisk kładziony jest modernizację zakładów uzdatniania wody.

Jakość wody pobierana tymi ujęciami jest zła ze względu na zanieczyszczanie wody nie oczyszczanymi ściekami sanitarnymi na obszarach spływu zasilających te ujęcia. W ostatnich latach znacznie wzrosło wyposażenie terenów, zwłaszcza wiejskich, województwa podkarpackiego w systemy kanalizacji sanitarnej. Często są to systemy o charakterze ponadlokalnym, realizowane przez związki komunalne oraz stowarzyszenia jednostek samorządowych. Rozwój systemów kanalizacji to wypełnienie zobowiązań rządu Rzeczpospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej.

System gospodarki odpadami na terenie województwa rozwijał się zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego”. Zostały oddane do eksploatacji Zakład Utylizacji Odpadów w Krośnie, stacje przeładunkowe odpadów, sortownie i kompostownie, a równocześnie zmniejszyła się ilość składowisk odpadów. Eksploatowane składowiska nie oddziaływają negatywnie na środowisko i uzyskały niezbędne dokumenty zezwalające na prawidłową ich eksploatację.

W gospodarce odpadami komunalnymi zwiększyła się ilość mieszkańców, którzy podpisali umowy na odbiór odpadów i zwiększyła się ilość odpadów zbieranych selektywnie.


W telekomunikacji liczba standardowych telefonicznych łączy głównych sieci publicznej (abonentów telefonii stacjonarnej) wg stanu w dniu 31 XII 2007 r. zmniejszyła się o 9,9% niż przed rokiem. Wskaźnik ten dla województwa podkarpackiego wynosi 239,2 ab/1000 mk, a dla Polski 268,7 ab/1000 mk). Nie jest on wynikiem braku możliwości technicznych operatorów, lecz skutkiem wysokiego wskaźnika bezrobocia, niskich dochodów mieszkańców i wysoką ceną usług telekomunikacyjnych. Dostępność do usług telekomunikacyjnych na terenie województwa jest zróżnicowana, zdecydowanie większa w mieście jak na wsi. Najwięcej terenów pozbawionych możliwości korzystania z łączności znajduje się na południowych krańcach Bieszczadów.

Natomiast dynamicznie rozwija się telefonia ruchoma (komórkowa), która była o 12,9% większa niż w końcu 2006 r..

Samorządy w województwie podkarpackim uczestniczyły w wielu projektach, których celem był dostęp do bezpłatnego internetu. Powstała Regionalna Sieć Szerokopasmowa Aglomeracji Rzeszowskiej współfinansowana w 75% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dysponująca dużym potencjałem rozwojowym. Równocześnie powstało wiele mniejszych projektów, które przyczyniają się do podniesienia stopnia informatyzacji obywateli województwa podkarpackiego.

3.3. Obszary wiejskie i rolnictwoW rolnictwie na przestrzeni ostatnich lat nastąpiły zmiany zarówno w strukturze własnościowej, jak też w strukturze użytkowania ziemi. Można było zaobserwować pewne wahania zarówno w poszczególnych latach, jak również w poszczególnych przedziałach powierzchni gospodarstw. Jednakże ogólna liczba gospodarstw rolnych uległa zmniejszeniu. Nastąpił także spadek ogólnej powierzchni gruntów w użytkowaniu gospodarstw rolnych, w tym zmniejszenie powierzchni użytków rolnych.

W strukturze gospodarstw nastąpił wzrost udziału gospodarstw o powierzchni użytków rolnych w przedziale do 5 ha oraz powyżej 10 ha. Znaczny spadek liczby gospodarstw nastąpił w przedziale pomiędzy 5-10 ha. Odnotowano również znaczne zmniejszenie ogólnej powierzchni zasiewów, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ograniczeniu powierzchni podstawowych roślin uprawianych na terenie województwa, tj. zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych. W produkcji zwierzęcej nastąpił spadek pogłowia bydła, trzody chlewnej i koni. Nastąpił natomiast wzrost pogłowia owiec i drobiu. Te zmiany odnoszące się do produkcji rolnej związane są z koniunkturą i możliwością zbytu poszczególnych produktów rolnych.

W omawianym okresie nastąpił znaczny wzrost zainteresowania wśród rolników produkcją żywności ekologicznej. Kilkaset gospodarstw planuje przestawić swoje gospodarstwa na produkcję ekologiczną.

Zauważa się również zainteresowanie odradzaniem tradycyjnych upraw, przetwórstwa i produkcji. Przykładem może być np. produkcja wina własnych upraw, a także wytwarzanie i promocja tradycyjnych produktów spożywczych.

Niestety, nadal zbyt niski jest poziom konkurencyjności gospodarstw rolnych.

3.4. Ochrona środowiskaDziałania na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza przyrody, mają specyficzny charakter. Są długofalowe i ciągłe, a ich efekty widać w długiej perspektywie czasu. Powinny być prowadzone w sposób kompleksowy i obejmować wszystkie sektory gospodarki.

Zagadnienia ochrony środowiska, w tym przyrody w Strategii na lata 2000-2006 i jej aktualizacji były podporządkowane innym obszarom strategicznym (turystyka, obszary wiejskie, infrastruktura). Przyjęte kierunki działań traktowały problemy ochrony środowiska, zwłaszcza przyrody w sposób wybiórczy. Założone kierunki były jednak sukcesywnie realizowane.

Typowe zjawiska współczesnej cywilizacji w postaci gospodarki wolnorynkowej, presji inwestycyjnej na coraz to nowe tereny, wzrostu konsumpcji powodują, że dotychczasowe kierunki działań w sferze ochrony przyrody (podstawowego waloru województwa) stały się niewystarczające.

3.5. Kapitał ludzki
3.5.1. EdukacjaW szkolnictwie ponadpodstawowym dokonały się w ostatnich latach korzystne zmiany strukturalne. Zwiększyła się liczba uczniów w szkołach ogólnokształcących i technicznych, zmalała zaś w szkołach zasadniczych. Proces ten przebiega jednak zbyt wolno w stosunku do stale rosnących wymagań rynku pracy. W obszarze szkolnictwa zawodowego aktualny pozostaje postulat realizowania działań na rzecz poprawy jakości kształcenia praktycznego, wspieranie międzynarodowej wymiany młodzieży i praktyk europejskich oraz stworzenie regionalnego systemu informacji młodzieżowej.

Pomimo zaznaczających się w ostatnich dwóch latach korzystnych zmian w strukturze kształcenia ponadpodstawowego, system szkolnictwa zawodowego jest nadal zbyt rozbudowany. Niezadowalająco również rozwinięty jest system kształcenia policealnego, stosunkowo dobrze natomiast rozwinięte jest kształcenie podyplomowe.

Baza materialna szkolnictwa jest zróżnicowana w zależności od lokalizacji. Gorsze warunki nauczania posiadają w szczególności dzieci z niektórych terenów wiejskich.

System edukacji przedszkolnej, mimo potencjalnej dostępności, jest niedostatecznie rozwinięty na obszarach wiejskich, przy czym szereg rodzin wielodzietnych nie jest w stanie z niego korzystać.

Szkolnictwo podstawowe cechuje, w stosunku do lat poprzednich, wyższy poziom kwalifikacji nauczycieli, bazy dydaktycznej i opieki pozaszkolnej – socjalnej. W najbliższych latach część gmin podejmie działania związane z racjonalizacją sieci szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego. Wiele szkół powinno być unowocześnione i wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym szczególnie gimnazja.

Szacunkowe dane dotyczące struktury wykształcenia ludności, w tym szczególnie udział osób z wyższym wykształceniem, wskazują, że Podkarpackie nie odbiega od średniej dla kraju. Należy jednak pamiętać o tym, że powyższa struktura wykształcenia, charakterystyczna dla całej Polski, nie odpowiada standardom współczesnych społeczeństw, szczególnie Unii Europejskiej.

W ostatnich kilku latach w regionie zaznaczył się rozwój szkolnictwa wyższego. W 2001 r. utworzony został Uniwersytet Rzeszowski, który powstał z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie oraz Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W 17 wyższych uczelniach województwa studiuje prawie 70 tysięcy studentów, kształcących się przede wszystkim na wydziałach o profilach humanistyczno-pedagogicznych oraz technicznych, w tym na jedynym w kraju – na wyższej uczelni cywilnej – kierunku pilotażu. Funkcje głównego ośrodka szkolnictwa wyższego w regionie spełnia przede wszystkim Rzeszów. Również i w innych większych miastach regionu funkcjonują samodzielne ośrodki szkolnictwa wyższego lub filie i punkty konsultacyjne. W ostatnich latach zauważa się w województwie rosnącą rolę niepublicznych szkół wyższych, w których wykształcenie zdobywa ponad 15 tys. studentów, tj. 31% ogółu młodzieży studiującej. W latach 1993/94 i 1998/99 nastąpił wzrost liczby studentów o 250%. Dynamika ta odzwierciedla aspiracje i popyt na naukę wśród młodzieży. Zbyt mała jest jednak, w stosunku do potrzeb, liczba nauczycieli akademickich, w tym samodzielnych pracowników naukowych.

Niezależnie jednak od dużego przyrostu liczby studentów oferowana liczba miejsc w szkołach wyższych i baza materialno-dydaktyczna są niewystarczające w stosunku do potrzeb regionu. Szczególnie utrudniony dostęp do uczelni ma przy tym młodzież z małych miast i wsi (wysokie koszty dojazdów i zamieszkiwania w większych miastach).

3.5.2. KulturaPodkarpacka sieć instytucji kultury zapewnia podstawowe zapotrzebowanie społeczne, chociaż wymaga korekty w zakresie bibliotek powiatowych oraz gminnych ośrodków kultury. Dostępność do szeroko pojmowanej kultury nie jest jednakowa na obszarze całego województwa. Nadal utrzymują się i pogłębiają różnice w dostępie do kultury pomiędzy poszczególnym środowiskami i subregionami. Najliczniejsze są biblioteki i domy kultury, a w dalszej kolejności galerie i muzea.

Ceniony jest w regionie społeczny ruch kulturalny, w tym działalność stowarzyszeń i towarzystw społeczno-kulturalnych. Wszystkie funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego instytucje i ośrodki kultury prowadzą aktywną działalność artystyczną, oświatową, edukacyjną. Utrzymane są wyłącznie przez samorządy: wojewódzki i lokalne. Szczupłe środki finansowe, jakimi dysponują ograniczają, a czasami uniemożliwiają ich rozwój. Szczególnych nakładów wymaga ochrona zabytków kultury materialnej i dziedzictwa kultury, w tym prace konserwatorsko-renowacyjne.

W ostatnim okresie znacząco poprawiony został stan materialny regionalnych instytucji kultury. Przeprowadzono modernizację teatru, WDK, filharmonii, zakończono budowę nowoczesnych obiektów, w których mają swoje siedziby Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu oraz Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Działania te sprzyjają uczestnictwu kulturalnemu i społecznej aktywności, pobudzają aktywność grup społecznych oraz sprzyjają integracji społecznej mieszkańców regionu.

3.6. Współpraca międzynarodowaRealizację Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006 w zakresie współpracy międzynarodowej należy ocenić pozytywnie. Określone w Strategii kierunki są zgodne z „Priorytetami współpracy zagranicznej województwa podkarpackiego”, których zapisy stanowiły wytyczne dla prowadzonych konkretnych działań.

Bezpośrednie sąsiedztwo województwa podkarpackiego z Ukrainą stwarza możliwość intensyfikowania rozwoju współpracy z obwodami ukraińskimi. Stworzono ramy współpracy instytucjonalnej poprzez zrealizowane liczne misje gospodarcze i spotkania biznesowe. W efekcie prowadzonych działań szczególnemu zacieśnieniu uległa współpraca z obwodami: lwowskim, wołyńskim, iwano-frankowskim i odeskim, z którymi podpisano porozumienia o współpracy. Pozytywnie należy również ocenić działania zmierzające do rozwoju współpracy z obwodem chersońskim, których efektem jest podpisany list intencyjny o współpracy. Wynikiem efektywnie prowadzonej współpracy polsko-ukraińskiej jest utworzony konsulat honorowy Ukrainy w Rzeszowie. Utrzymywane są stałe kontakty instytucji okołobiznesowych polskich i ukraińskich. Rozwijając te kontakty, zrealizowano liczne przedsięwzięcia, takie jak konferencje gospodarcze, wizyty studyjne, warsztaty i seminaria szkoleniowe. Przedstawiciele województwa aktywnie uczestniczyli w pracach polsko-ukraińskiej komisji międzyrządowej ds. współpracy międzyregionalnej.

W ramach rozwoju kierunków polityki wschodniej województwa, podjęto również współpracę z partnerem rosyjskim, tj. z Obwodem Saratowskim, z którym podpisano porozumienie o współpracy, oraz z partnerem gruzińskim, tj. Regionem Kakhetia. Realizowane są z tymi regionami inicjatywy i przedsięwzięcia mające na celu dalszy rozwój kontaktów gospodarczych: misje gospodarcze i spotkania władz oraz przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu.

Drugim kierunkiem priorytetowym dla województwa podkarpackiego ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo jest współpraca ze Słowacją. Formalno-prawną podstawę tej współpracy stanowią porozumienia zawarte z krajami: koszyckim i preszowskim. Szczególnie wysoko należy ocenić inicjatywę, będącą efektem dobrej współpracy oraz zmierzającą do jej dalszej intensyfikacji: utworzenie konsulatu honorowego Republiki Słowackiej w Rzeszowie. Przedstawiciele województwa uczestniczą ponadto w pracach polsko-słowackiej komisji międzyrządowej oraz jej grupach roboczych. W ramach działań na rzecz rozwoju współpracy z partnerem słowackim z sukcesem zrealizowano liczne misje gospodarcze, spotkania biznesowe, konferencje, warsztaty i szkolenia.

Jeśli chodzi o pozostałe kierunki współpracy wytyczone w strategii, pozytywnie należy ocenić działania zmierzające do zacieśnienia współpracy z Republiką Federalną Niemiec. Liczne spotkania przedsiębiorców, misje gospodarcze i prezentacje gospodarcze w regionie i w Niemczech pozwalają na szczególnie pozytywną ocenę realizacji współpracy międzynarodowej z krajami związkowymi: Nadrenia-Palatynat i Północna Nadrenia-Westfalia.

Rozwinięto również dobre stosunki z Austrią w ramach współpracy z Krajem Związkowym Styria, z którym została podpisana deklaracja współpracy. Współpraca z tym regionem umożliwiła podjęcie działań na rzecz współpracy gospodarczej gmin z terenu województwa oraz organizacji szkoleń, seminariów i wizyt studyjnych sektora turystycznego.

W zakresie pozostałych kierunków współpracy, należy wspomnieć o podpisanych porozumieniach z regionem Zlińskim (Czechy) oraz z regionami włoskimi: Molise oraz Fruli-Venezia-Giulia. Rozwija się również współpraca z portugalskim Regionem Centrum, z którym podpisano list intencyjny o współpracy.

3.7. Ochrona zdrowiaW latach 2000 i 2001 zostały opracowane Regionalne Programy Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w Województwie Podkarpackim. Programy, które obejmowały jednostki ochrony zdrowia z terenu całego województwa akceptowane były przez jednostki samorządu terytorialnego, pełniące funkcje organów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej. Pozwoliło to na racjonalne wykorzystanie zaplanowanych w budżecie państwa środków na ten cel. Priorytetowe obszary działania, których dotyczyły programy to przede wszystkim: kardiologia, onkologia, ratownictwo medyczne, opieka długoterminowa, psychiatria, dializoterapia, oddziały o charakterze ponadlokalnym, jak również podstawowa opieka zdrowotna. W 2003 r. został opracowany Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w Województwie Podkarpackim, który dotyczył przede wszystkim restrukturyzacji zatrudnienia w jednostkach ochrony zdrowia.

W ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD 2003-2005 Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie wybudował i uruchomił oddział kardiochirurgii . Funkcjonowanie oddziału pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności, gdyż pacjenci nie są kierowani poza województwo do innych ośrodków. W ramach programu uruchomiono pracownie hemodynamiki w Krośnie, Sanoku i Przemyślu, a także drugą pracownię hemodynamiki w Szpitalu Wojewódzkim Nr2 w Rzeszowie.

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług zdrowotnych w dziedzinie onkologii, w ramach rozwoju Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszowie został oddany do użytku akcelerator służący do radioterapii onkologicznej. W Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym doposażono Zakłady Radioterapii i Diagnostyki Obrazowej (zakupiono m.in. akcelerator niskoenergetyczny z linią terapeutyczną, tomograf komputerowy). W 2007 r. w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu powstał Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chemioterapii dysponujący 25 łóżkami stałego pobytu oraz 10 łóżek jednodniowych (do chemioterapii).

Dalsze wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną pozwoli na zwiększenie dostępności i poprawę jakości świadczonych usług.

Jak wynika z analizy zachorowalności i chorobowości szpitalnej, jak również umieralności, na terenie województwa podkarpackiego należy rozszerzyć działania zmierzające do zmniejszenia zachorowalności na choroby układu krążenia i nowotwory złośliwe, a poprzez rozwój podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz ratownictwa medycznego wpłynąć na zmniejszenie zewnętrznych przyczyn zachorowań i zgonów.

Aby kontynuować uruchomienie Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży – dającego możliwość kompleksowej działalności w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży samorząd województwa wprowadził zadanie do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2015.


3.8. Polityka społecznaOgólny stan jednostek, które organizują pomoc społeczną w formie decyzji administracyjnych odpowiada liczbie gmin i powiatów naszego województwa.

Stan tych jednostek jest wystarczający i nie uległ zmianie. W placówkach tych prowadzone były i są prace ulepszające współpracę klientów pomocy społecznej oraz dostosowanie ich do odpowiednich standardów.

Natomiast ogólny stan placówek instytucjonalnych pomocy społecznej jest nadal niezadowalający i nie zaspokaja w pełni potrzeb. Wzrosła liczba Środowiskowych Domów Samopomocy (ŚDS) z 28 do 35 /w 2004 r. powstało 7/. Wzrosła również liczba Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) – obecnie jest ich 31 /stan na koniec 31.12.2004 r./ Od 2003 r. powstało 7 WTZ-ów.

Nie zmieniła się liczba: placówek opiekuńczo wychowawczych, placówek wsparcia dziennego, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

Pomimo potrzeb w zakresie Domów Pomocy społecznej (DPS) dla osób przewlekle psychicznie chorych, nie zmieniła się ich liczba, gdyż na wskutek zmian legislacyjnych zmniejszyła się liczba wydawanych decyzji na umieszczenie w DPS-ie. Były i są prowadzone prace modernizacyjne i rozbudowujące, tak aby dostosować DPS-y do odpowiednich standardów, co spowoduje w niektórych z nich zwiększenie liczby miejsc.

Województwo podkarpackie, przy udziale środków PFRON, wspiera tworzenie Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ). Pierwszy ZAZ powstał w Rymanowie Zdroju w 2003 r. Drugi powstanie w roku 2005 w powiecie leżajskim. Zakłady Aktywności Zawodowej tworzy się celem zatrudniania osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jak również w celu przygotowania ich do życia w otwartym środowisku poprzez rehabilitację zawodową i społeczną.

Pogarszająca się sytuacja społeczno-gospodarcza województwa zwiększa zjawisko bezdomności oraz wzrost zagrożenia patologią dzieci i młodzieży, co stwarza konieczność realizowania programów, które nakierowane są na zapobieganie i ograniczanie powyższych zjawisk. Wojewódzkie programy realizowane są przede wszystkim przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz grup wykluczonych społecznie.

  1. Przedakcesyjne programy pomocowe
Programy o charakterze regionalnym, które były realizowane ze środków przeznaczonych na wsparcie w okresie przedakcesyjnym na obszarze Podkarpacia, można przedstawić w następującym ujęciu tabelarycznym:


Tabela 47.

Lp.

Program

Okres realizacji

Dotacja (w mln EUR)

1.

PHARE 2000 SSG

2002-2004

22,15

2.

PHARE 2001 SSG

2003-2005

18,41

3.

PHARE 2002 SSG

2003-2005

8,43

4.

PHARE 2003 SSG

2004-2006

12,80

5.

PHARE CBC Polska - Słowacja

2000-2006

4,73

6.

PHARE „Zintegrowana granica wschodnia”

2000-2006

11,63

7.

PHARE Odbudowa

2002-2004

3,84

8.

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego

2000-2005

13,08

9.

ISPA

2003-2008

51,54

10.

SAPARD*

2002-2006

76,37

11.

Środki pozyskane przez jednostki rządowej administracji zespolonej**

2001-2006

3,83

RAZEM

226,81

* Dane szacunkowe obejmujące wartość zawartych umów dla poszczególnych działań realizowanych
w województwie podkarpackim – liczone po kursie: 1 euro = 4,1508 zł.

**wartość dofinansowania zrealizowanych projektów liczona po kursie 1 EUR= 3,8305


Zakres udziału Samorządu województwa we wdrażaniu poszczególnych programów był różny. Spośród wyżej wskazanych, Samorząd województwa podkarpackiego był szczególnie zaangażowany we wdrażanie Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza.


Globalne efekty rzeczowe, wymienionych powyżej programów to:


 • budowa i modernizacja ok. 740 km dróg,

 • budowa/przebudowa 7 obiektów mostowych,

 • budowa ponad 2500 km kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przepompowniami,

 • budowa i modernizacja 40 oczyszczalni ścieków,

 • budowa 2 stacji uzdatniania wody,

 • budowa lub modernizacja 6 wysypisk śmieci,

 • budowa ok. 430 km sieci wodociągowej,

 • udrożnienie i uregulowanie koryt rzek, potoków i rowów na łącznej długości blisko 12 km,

 • remont ponad 240 obiektów szkolnych,

 • zawarcie ok.1000 umów na dotacje inwestycyjne dla MŚP,

 • zawarcie ok. 400 umów współfinansujących projekty doradcze dla MŚP,

 • szkolenia, poradnictwo zawodowe, doradztwo indywidualne oraz poradnictwo dla instytucji zaangażowanych w tworzenie paktów na rzecz zatrudnienia, z których skorzystało ok. 31 tys. osób.3.10. Fundusze Strukturalne i Fundusz SpójnościWedług stanu na koniec grudnia 2008 r. w województwie podkarpackim łącznie wkład Unii Europejskiej w ramach podpisanych umów osiągnął około 2 003 mln zł. Stanowiło to 1,9 % PKB, a w ujęciu na 1 mieszkańca wsparcie osiągnęło ok.1000 zł. W przypadku naszego województwa podobnie jak we wszystkich województwach Polski wschodniej największy udział w ramach przyznanych środków Unii Europejskiej stanowiło wsparcie pochodzące ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).


Wykorzystanie środków w podziale na poszczególne programy i instrumenty według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia poniższa tabela.

Tab.48


Program

Liczba projektów

Wartość dofinansowania UE wynikająca z podpisanych umów (PLN)

Fundusz Spójności

6

392 841 309

INTERREG

67

53 363 542

EQUAL

3

23 071 643

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

1045

770 955 458

SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

1553

182 534 862

SPO Rozwój zasobów ludzkich

206

204 822 189

SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb

16

2 062 021

SPO Transport

4

68 402 707

SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

726

305 432 021

RAZEM

3626

2 003 485 751Ostateczne dane dotyczące perspektywy finansowej 2004-2006 nie są jeszcze znane.
W związku z przedłużeniem okresu kwalifikowalności wydatków w niektórych programach do 30 czerwca 2009 r. ostateczne rozliczenie efektów europejskiej polityki spójności wynikających z zobowiązań lat 2004 - 2006 nastąpi dopiero po tej dacie.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   40

Powiązany:

Zarząd województwa podkarpackiego strategia rozwoju województwa podkarpackiego iconZarząd województwa podkarpackiego strategia rozwoju województwa podkarpackiego

Zarząd województwa podkarpackiego strategia rozwoju województwa podkarpackiego iconZarząd województwa podkarpackiego strategia rozwoju województwa podkarpackiego

Zarząd województwa podkarpackiego strategia rozwoju województwa podkarpackiego iconStrategia rozwoju województwa podkarpackiego

Zarząd województwa podkarpackiego strategia rozwoju województwa podkarpackiego iconZarząd województwa podkarpackiego

Zarząd województwa podkarpackiego strategia rozwoju województwa podkarpackiego iconZarząd województwa podkarpackiego wojewódzki program operacyjny

Zarząd województwa podkarpackiego strategia rozwoju województwa podkarpackiego iconZarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Zarząd województwa podkarpackiego strategia rozwoju województwa podkarpackiego iconZarząd województwa podkarpackiego (executive board of the podkarpackie voivodeship)

Zarząd województwa podkarpackiego strategia rozwoju województwa podkarpackiego iconLista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach osi IV ochrona środowiska I zapobieganie zagrożeniom, działania 1

Zarząd województwa podkarpackiego strategia rozwoju województwa podkarpackiego iconKluczowe pytania dotyczące Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Zarząd województwa podkarpackiego strategia rozwoju województwa podkarpackiego iconCharakterystyka województwa podkarpackiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom