Kierunek: politologia 3 letnie, I0, niestacjonarne specjalnośĆ
Pobierz 208.48 Kb.
NazwaKierunek: politologia 3 letnie, I0, niestacjonarne specjalnośĆ
strona1/4
Data konwersji15.11.2012
Rozmiar208.48 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4


SYLABUSY PRZEDMIOTÓW


KIERUNEK:
POLITOLOGIA
3 LETNIE, I0, NIESTACJONARNESPECJALNOŚĆ:

DORADZTWO POLITYCZNE I MEDIALNE,

PRZYWÓDZTWO POLITYCZNE,

SAMORZĄD I POLITYKA LOKALNA

(SEMESTRY I,II)


Nazwa przedmiotu: Wstęp do badań politologicznych

_______________________________________________________________________________________

Prowadzący: Dr Tomasz Browarek,

_______________________________________________________________________________________

Studia (dzienne/zaoczne): zaoczne

_______________________________________________________________________________________

Kierunek: Politologia

_______________________________________________________________________________________

Specjalność: społeczno-ustrojowa

_______________________________________________________________________________________

Semestr: I

_______________________________________________________________________________________

Status przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny): obowiązkowy

_______________________________________________________________________________________

Język wykładowy: polski

_______________________________________________________________________________________

Liczba punktów ECTS (wpisuje koordynator ECTS):

_______________________________________________________________________________________

Forma zajęć: KW

_______________________________________________________________________________________

WY CA KW Inne

Całkowita liczba godzin: 30

Liczba godzin tygodniowo:

_______________________________________________________________________________________

Cele przedmiotu:

przekazanie wiedzy o istocie politologii oraz jej warsztacie badawczym; kształcenie sprawności korzystania z metod i technik badawczych, bibliografii, archiwów i bibliotek oraz stosowania przypisów i konstruowania prac naukowych.

__________________________________________________________________________________


Program: (1) Nauka: Geneza i rozwój nauki; Przedmiot i cele nauki (2) Istota politologii; Politologia a inne dyscypliny naukowe; (3) Źródła w badaniach politologicznych: Definicje źródeł; Podział i krytyka źródeł; (4) Bibliografie, wydawnictwa zwarte i ciągłe, rodzaje prac naukowych; (5) Archiwa: Zadania i system archiwalny w Polsce i na świecie; (6) Biblioteki naukowe: Zadania i struktura bibliotek naukowych, rodzaje księgozbiorów, katalogi biblioteczne (7) Zasady cytowania źródeł (7) Techniki zbierania i opracowywania materiałów źródłowych (8) Technika przygotowywania prac naukowych (9) Wybrane zagadnienia edytorskie (10) Metody badawcze stosowane w politologii (11) Techniki badawcze.


__________________________________________________________________________________


Literatura (pełny opis bibliograficzny):

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994.

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

Dominiczak H., Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

Filipiak M., Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin 2002.

Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1998.

Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Poznań 1989.

Pawlak M., Serczyk J., Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1993.

Przybylski H., Politologia: zarys problematyki, Katowice 1996.

Sordylowa B., Informacja naukowa w Polsce, Warszawa 1987.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa 1984.

Świeżawski A., Warsztat naukowy historyka, Częstochowa 2001.

Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1984.


__________________________________________________________________________________


Metody oceny studenta (egzamin pisemny lub ustny, eseje/wypracowania, dysertacje, prace semestralne/roczne/dyplomowe, aktywność na zajęciach):

Aktywność na zajęciach, końcowy sprawdzian pisemny.

Nazwa przedmiotu: Mniejszości narodowe i etniczne

_______________________________________________________________________________________

Prowadzący: Dr Tomasz Browarek

_______________________________________________________________________________________

Studia (dzienne/zaoczne): zaoczne

_______________________________________________________________________________________

Kierunek: Politologia

_______________________________________________________________________________________

Specjalność: ustrojowa

_______________________________________________________________________________________

Semestr: I

_______________________________________________________________________________________

Status przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny): obowiązkowy

_______________________________________________________________________________________

Język wykładowy: polski

_______________________________________________________________________________________

Liczba punktów ECTS (wpisuje koordynator ECTS):

_______________________________________________________________________________________

Forma zajęć:

_______________________________________________________________________________________

WY CA KW Inne

Całkowita liczba godzin: 30

Liczba godzin tygodniowo:

_______________________________________________________________________________________

Cele przedmiotu:

zapoznanie studentów z: terminologią i podstawowymi zagadnieniami związanymi z socjologią narodu i mniejszości, teoriami etnicznymi, istotą badań narodowościowych, statusem i ochroną mniejszości w prawie międzynarodowym i wewnętrznym państw europejskich, rolą mniejszości w systemach politycznych państw europejskich, mozaiką narodowościową Polski, uwarunkowaniami i zakresem aktywności narodowej poszczególnych mniejszości, rolą mniejszości narodowych w stosunkach międzynarodowych, emigracją z ziem polskich w XIX i XX wieku, polską emigracją polityczną po 1945 r.


______________________________________________________________________________________

Program: Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

  stan i kierunki badań narodowościowych, kontrowersje wokół definicji „mniejszość narodowa”, geneza skupisk mniejszościowych, ochrona mniejszości w prawie i w stosunkach międzynarodowych, instytucjonalne formy ochrony mniejszości, mozaika narodowościowa Polski w świetle powszechnych spisów ludności oraz danych szacunkowych, system ochrony praw mniejszości narodowych w Polsce, polityka narodowościowa państwa polskiego, analiza aktywności narodowej i jej uwarunkowaniach w przypadku poszczególnych mniejszości narodowych w Polsce, problem mniejszościowy we współczesnych stosunkach międzynarodowych, tendencje i perspektywy rozwoju problemu mniejszościowego, Polonia: terminologia, główne skupiska polonijne, Polonia w polityce państwa pochodzenia i osiedlenia._______________________________________________________________________________________

Literatura (pełny opis bibliograficzny):

Budyta – Budzyńska M., Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem, Warszawa 2003.

Byczkowski J., Mniejszości narodowe w Europie 1945 – 1974, Opole 1976.

Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1919 – 1995, Lublin 2002.

Eberhardt P., Między Rosją a Niemcami, Warszawa 1996.

Iwanicki M., Ukraińcy, Białorusini, Niemcy w Polsce w latach 1918 – 1989, Siedlce 1993.

Janusz G. , Bajda P., Prawa mniejszości narodowych. Standardy europejskie, Warszawa 2000.

Maryański A., Narodowości świata, Warszawa 1998.

Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji. Rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku, red. J. Jachymek i W. Paruch, Lublin 2001.

Mironowicz E., Polityka narodowościowa PRL, Białystok 2000.

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator, red. L.M. Nijakowski i S. Łodziński, Warszawa 2003.

Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych /1944 – 1989/, red. P. Madajczyk, Warszawa 1998.

Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, red. B. Berdychowska, Warszawa 1998.

Olejnik L., Polityka narodowościowa Polski w latach 1944 – 1960, Łódź 2003.

Polonia w Europie, pod red. B. Szydłowskiej-Ceglowej, Poznań 1992 .

Porębski A., Europejskie mniejszości etniczne. Geneza i kierunki przemian, Warszawa-Kraków 1991.

Tomaszewski J., Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918 – 1939, Warszawa 1985.

Tomaszewski J., Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985.


_____________________________________________________________________________________

Metody oceny studenta (egzamin pisemny lub ustny, eseje/wypracowania, dysertacje, prace semestralne/roczne/dyplomowe, aktywność na zajęciach):

Egzamin pisemny.


Nazwa przedmiotu: Nauka o polityce
_______________________________________________________________________________________

Prowadzący: dr Małgorzata Podolak
___________________________________________________________________________________
____

Kierunek: Politologia

_______________________________________________________________________________________

Specjalność:

_______________________________________________________________________________________

Semestr: I

_______________________________________________________________________________________

Status przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny): obowiązkowy

_______________________________________________________________________________________

Język wykładowy: polski

_______________________________________________________________________________________

Liczba punktów ECTS (wpisuje koordynator ECTS):

_______________________________________________________________________________________

Forma zajęć: WY________

WY

Całkowita liczba godzin: 30

Liczba godzin tygodniowo: 2

_______________________________________________________________________________________

Cele przedmiotu: zapoznanie z teorią polityki, przedstawienie problematyki kategorii politologicznych i czynników determinujących politykę.

_______________________________________________________________________________________

Program:

- pojęcie polityki, funkcje nauki o polityce, kategorie politologiczne

- normatywna teoria władzy politycznej; legitymizacja polityczna;

- proces polityczny; zachowanie i działanie polityczne;

- decyzje polityczne i proces decyzyjny; determinanty polityki;

- kultura polityczna; systemy polityczne; interes polityczny – proces instytucjonalizacji polityki, grup interesu oraz jej modele;

- konflikt polityczny;

- aksjologiczne elementy polityki;

- elity polityczne;

- opinia publiczna;

- przywództwo polityczne;


_______________________________________________________________________________________

Literatura (pełny opis bibliograficzny):

B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2003.

Encyklopedia politologii, T.1 Teoria polityki, pod red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Kraków 1999.

Studia z teorii polityki, A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1999.

Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 1999.

Heywood A., Politologia, Warszawa 2006

M.G. Roskin i inni, Wprowadzenie do nauk politycznych, Poznań 2001.


_____________________________________________________________________________________

Metody oceny studenta (egzamin pisemny lub ustny, eseje/wypracowania, dysertacje, prace semestralne/roczne/dyplomowe, aktywność na zajęciach): egzamin ustny .


Nazwa przedmiotu: Socjologia

_______________________________________________________________________________________

Prowadzący: Dr hab. Cezary J. Olbromski (WY)

_______________________________________________________________________________________

Studia (dzienne/zaoczne): zaoczne

_______________________________________________________________________________________

Kierunek: Politologia

_______________________________________________________________________________________

Specjalność:

_______________________________________________________________________________________

Semestr: I

_______________________________________________________________________________________

Status przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny): obowiązkowy

_______________________________________________________________________________________

Język wykładowy: polski

_______________________________________________________________________________________

Liczba punktów ECTS (wpisuje koordynator ECTS):

_______________________________________________________________________________________

Forma zajęć: WY,

_______________________________________________________________________________________

WY CA KW Inne

Całkowita liczba godzin: 20

Liczba godzin tygodniowo:

_______________________________________________________________________________________

Cele przedmiotu: Przedstawienie pojęć i zagadnień dotyczących władzy, partycypacji politycznej, zjawisk i mechanizmów politycznych, problematyki dotyczącej aktywności politycznej elit, mas, genders, także klas/warstw społecznych i grup etnicznych oraz wpływu ideologicznego i utopijnych wizji porządku społecznego na działania polityczne, także w kontekście trendów współczesnych (internet, globalizacja).

______________________________________________________________________________________

Program:

 • Rudymenta — przedmiot, zakres i zarys historyczny socjologii polityki (m.in. Platon, Arystoteles, Karl Marx, Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Max Weber),

 • Władza/przywództwo polityczne jako zjawisko socjologiczne — wprowadzenie,

 • Ekonomia i polityka — Karl Marx i post/neo-marxizm,

 • Państwo i społeczeństwo — Max Weber i post/neo-weberowska socjologia polityki,

 • Społeczeństwo obywatelskie i polityka — Émile Durkheim, Alexis de Tocqueville, współczesna debata na temat sprawiedliwości społecznej / równości politycznej (m. in. John Rawls, Otfried Höffe),

 • Socjologiczne aspekty teorii elit (Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca),

 • Znaczenie instrumentalnej racjonalności biurokracji (Max Weber),

 • Rasowość, etniczność, narodowość: ideologia i kultura polityczna,

 • Rola państwa narodowego we współczesnym porządku politycznym,

 • Partycypacja obywateli we władzy politycznej,

 • Socjologia polityki w stosunkach międzynarodowych.

_______________________________________________________________________________________

Literatura (pełny opis bibliograficzny):

 • Chomsky, Noam (2000), Zysk ponad ludzi, neoliberalizm a ład globalny, z ang. tłum. Marcelina Zuber, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie,

 • Dahrendorf Ralf, Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności, Warszawa 1993,

 • Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B., Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1999.

 • Dobry, Michel (1995), Socjologia kryzysów politycznych, z ang. tłum. Krzysztof Wakar, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,

 • Lipset, Seymour M. (1995), Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, z ang. tłum. Grażyna Dziurdzik-Kraśniewska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,

 • McNair, Brian (1998), Wprowadzenie do komunikowania politycznego, z ang. tłum. Dorota Piontek, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa,

 • Merton, Robert K. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, z ang. tłum. Ewa Morawska i Jerzy Wertenstein-Żuławski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

 • Orzechowski, Marian (1984), Polityka, władza, panowanie w teorii Maxa Webera, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,

 • Paleczny, Tadeusz (2001, 2004), Socjologia stosunków międzynarodowych: zarys problematyki, Kraków: KSW: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne,

 • Schmitt, Carl (2000), Teologia polityczna i inne pisma, z niem. tłum. Marek A. Cichocki, Kraków: Wydawnictwo ZNAK,

 • Strauss, Leo (1998), Sokratejskie pytania, z ang. tłum. Paweł Maciejko, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia,

 • Szacki, Jerzy [II2003, 1983], Historia myśli socjologicznej, [wyd. I: t. I–II], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,

 • Szczupaczyński, Jerzy [red.] (1995) Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, t. l-2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”,

 • Turowski, Jan (1994), Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin: Wydawnictwo TN KUL,

 • Voegelin, Eric (1992), Nowa nauka polityki, z ang. tłum. Paweł Śpiewak, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia,

 • Weber, Max (1984), Szkice z socjologii religii, z niem. tłum. Jerzy Prokopiuk, Henryk Wandowski, Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”,

 • Weber, Max (1998), Polityka jako zawód i powołanie, z niem. tłum. Andrzej Kopacki, Paweł Dybel, Kraków: Wydawnictwo ZNAK,

 • Weber, Max (1999), Panowanie urzędników a przywództwo polityczne, [w:] Krasnodębski, Zdzisław (1999), M. Weber, s. 178–198, Warszawa: Wiedza Powszechna,

 • Weber, Max (2002), Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, z niem tłum. i wstępem opatrzyła Dorota Lachowska, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

 • Wiatr, J. J. (1999), Socjologia polityki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”,

 • Wnuk-Lipiński, Edmund (2005), Socjologia życia publicznego, t. III, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.


_____________________________________________________________________________________

Metody oceny studenta (egzamin pisemny lub ustny, eseje/wypracowania, dysertacje, prace semestralne/roczne/dyplomowe, aktywność na zajęciach): egzamin ustny


Nazwa przedmiotu: Wstęp do badań politologicznych

________________________________________________________________________________

Prowadzący: dr Andrzej Kowalczyk

________________________________________________________________________________

Kierunek: Politologia

________________________________________________________________________________

Specjalność: ustrojowa

________________________________________________________________________________

Semestr: I

________________________________________________________________________________

Status przedmiotu: (obowiązkowy/fakultatywny): obowiązkowy

________________________________________________________________________________

Język wykładowy: język polski

________________________________________________________________________________

Liczba punktów ECTS (wpisuje koordynator ECTS):

________________________________________________________________________________

Forma zajęć: konwersatorium (KW)

________________________________________________________________________________

KW


Całkowita liczba godzin (studia niestacjonarne): 15

________________________________________________________________________________

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z istotą politologii jako nauki. Przekazanie wiedzy o metodach i technikach badawczych wykorzystywanych przez nauki humanistyczne, w tym także przez politologię. Kształtowanie postawy politologa – badacza problemów współczesnej rzeczywistości politycznej. Wypracowanie właściwego postępowania w procesie konstruowania prac naukowych z wykorzystaniem całości aparatu naukowego.

________________________________________________________________________________

Program:

Działalność człowieka o charakterze poznawczo-naukowym. Nauka, jej geneza i podział strukturalny nauk. Dawne i współczesne rozumienie pojęcia nauka, celów nauki i metod ich realizacji. Przedmiot i cele politologii w systemie dyscyplin naukowych. Więzi między politologią a innymi dyscyplinami humanistycznymi. Geneza politologii w Polsce i na świecie. Subdyscypliny w ramach nauki politologii. Źródła w badaniach politologicznych, ich definiowanie i podział. Zasady krytycznej weryfikacji źródeł. Bibliografia, jej rodzaje i zasady budowy. Rodzaje prac naukowych i metodologia ich powstawania. Warsztat politologa: archiwa i biblioteki. Zadania systemu archiwalnego w Polsce i na świecie. Metody i techniki badawcze stosowane w politologii. Zadania i struktura bibliotek naukowych, rodzaje księgozbiorów, katalogi biblioteczne. Zasady opisywania źródeł. Techniki zbierania i opracowywania materiałów źródłowych. Wybrane zagadnienia edytorskie. Zagadnienia związane z pozyskiwaniem i opracowywaniem informacji naukowej (w oparciu o zajęcia praktyczne w trakcie pobytu w Dziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UMCS).

________________________________________________________________________________

Literatura (pełny opis bibliograficzny):

Archiwa w Polsce, Wyd. NDAP, Warszawa 2000.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wyd. „Kolonia Ltd”, Wrocław 2006.

Chodubski A., Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, Wyd. UG, Gdańsk 2006.

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Wyd. UG, Gdańsk 2006.

Dominiczak H., Wstęp do badań historycznych, Wyd. WSP, Częstochowa 1998.

Filipiak M., Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Wyd. UMCS, Lublin 2003.

Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998.

Krauz-Mozer B., Teoria polityki: podstawy metodologiczne politologii empirycznej, Wyd. UJ, Kraków 1993.

Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Wyd. UAM, Poznań 1989.

Pawlak M., Serczyk J., Podstawy badań historycznych: skrypt dla studentów I roku historii, Wyd. WSP, Bydgoszcz 1993.

Przybylski H., Politologia: zarys problematyki, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1996.

Sordylowa B., Informacja naukowa w Polsce: problemy teoretyczne, źródła, organizacja, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.

Sordylowa B., Z problematyki bibliotek i informacji naukowej, Wyd. PAN, Warszawa 1997.

Szostak W., Zarys teorii polityki: dla studentów nauk politycznych, Wyd. WSEA, Kielce 1999.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. „Śląsk”, Katowice 2005.

Świeżawski A., Warsztat naukowy historyka: wstęp do badań historycznych, Wyd. WSP, Częstochowa 2001.

________________________________________________________________________________

Metody oceny studenta: zaliczenie pisemne, opisowe, aktywność na zajęciach


Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie i prawie

_______________________________________________________________________________________

Prowadzący: Dr Tomasz Bichta

_______________________________________________________________________________________

Studia (dzienne/zaoczne): zaoczne

_______________________________________________________________________________________

Kierunek: Politologia

_______________________________________________________________________________________

Specjalność:

_______________________________________________________________________________________

Semestr: I

_______________________________________________________________________________________

Status przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny): obowiązkowy

_______________________________________________________________________________________

Język wykładowy: polski

_______________________________________________________________________________________

Liczba punktów ECTS (wpisuje koordynator ECTS):

_______________________________________________________________________________________

Forma zajęć: CA

_______________________________________________________________________________________

WY CA KW Inne

Całkowita liczba godzin: 30

Liczba godzin tygodniowo:

_______________________________________________________________________________________

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu państwa i prawa. Poznanie genezy państwa i teorii powstania państw. Analiza systemu prawa w RP. ________________________________________________________________________________________

Program: - Pojecie i geneza państwa. Starożytne, średniowieczne i nowożytne doktryny powstania państw. Typy i formy państw. Funkcje państwa. Państwo demokratyczne, faszystowskie, totalitarne. Państwo a Prawo. Państwo prawa. System prawa. Pojęcie prawa. Przepis prawny a norma prawna. Wykładnia prawna. Luka prawna. Prawo międzynarodowe.


____________________________________________________________________________________

Literatura (pełny opis bibliograficzny): Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2004, E. Zieliński, Wstęp do nauki o państwie i polityce, Warszawa 2001, B. Dobek-Ostrowska, G. Sartori – Teoria demokracji, Warszawa 1998, A. Korybski, L. Leszczyński, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2007, Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R., Herbut, Wrocław 1999.

_____________________________________________________________________________________

Metody oceny studenta (egzamin pisemny lub ustny, eseje/wypracowania, dysertacje, prace semestralne/roczne/dyplomowe, aktywność na zajęciach): egzamin ustny


Nazwa przedmiotu: Najnowsza historia powszechna

_______________________________________________________________________________________

Prowadzący: Dr hab. Krystyna Trembicka (WY)

_______________________________________________________________________________________

Kierunek: Politologia

_______________________________________________________________________________________

Specjalność:

_______________________________________________________________________________________

Semestr: I

_______________________________________________________________________________________

Status przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny): obowiązkowy

_______________________________________________________________________________________

Język wykładowy: polski

_______________________________________________________________________________________

Liczba punktów ECTS (wpisuje koordynator ECTS): 6

_______________________________________________________________________________________

Forma zajęć: WY

_______________________________________________________________________________________

WY CA KW Inne

Całkowita liczba godzin: 45

Liczba godzin tygodniowo:

_______________________________________________________________________________________

Cele przedmiotu: Poszerzenie zakresu wiedzy o głównych procesach i najważniejszych wydarzeniach w dziejach świata współczesnego. Kształtowanie umiejętności interpretacji dziejów oraz oceny najważniejszych faktów historycznych


__________________________________________________________________________________


Program:

- Świat na przełomie XIX/XX wieku [problemy ideologiczne, społeczne, gospodarcze, polityczne].

- Kolonialny podział świata na przełomie XIX i XX wieku /główne imperia kolonialne, formy eksploatacji, konflikty/.

- I wojna światowa – geneza, układ sił politycznych i militarnych, charakter działań wojennych, skutki.

- Narodziny oraz istota kolektywnego systemu bezpieczeństwa po I wojnie światowej.

- Blokowy system bezpieczeństwa w okresie międzywojennym - powstanie i istota.

- System społeczno-polityczny ZSRR

- System społeczno-polityczny III Rzeszy

- Autorytarny system społeczno-polityczny w okresie międzywojennym

- II wojna światowa – geneza, układ sił politycznych i militarnych, charakter działań wojennych w latach 1939- 1941; 1941-1943; 1943-1945.

- Przyczyny i płaszczyzny konfliktów niemiecko-radzieckich w latach 1940-1941.

- Anglo-amerykańskie i radzieckie koncepcje ładu pokojowego i struktury powojennego świata w latach 1943-1945.

- Bipolarny system bezpieczeństwa - istota i funkcjonowanie.

- Przekształcenia komunistyczne w Europie Środkowej w latach 1944-1948.

- Procesy dekolonizacyjne po II wojnie światowej /rozpad imperiów kolonialnych/.

- Proces rozkładu i upadek ZSRR oraz radzieckiej strefy wpływów w Europie Środkowej.

- Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa rola Chin po II wojnie światowej.

- Jedność i konflikty w świecie islamskim po II wojnie światowej.

- Jedność i konflikty w świecie latynoamerykańskim po II wojnie światowej.

- Świat na przełomie XX i XXI wieku: problemy ideologiczne, polityczne, gospodarcze, społeczne.


Literatura:


Czubiński A., Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003.

Johnson P., Historia świata (od roku 1917), Londyn 1989.

Historia polityczna świata XX wieku 1901-1945, red. B. Bankowicz, Kraków 2004.

Historia polityczna świata XX wieku 1945-2000, red. B. Bankowicz, Kraków 2004.

Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995.

Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1994, Warszawa 1994.

Michałek K., Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1961-1945, Warszawa 1991.

Michałek K., Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945-1992, Warszawa 1995.

Paruch W., Trembicka K., Typologia systemów bezpieczeństwa w XIX i XX wieku, Lublin 1996.

Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 1998.


__________________________________________________________________________________

Metody oceny studenta (egzamin pisemny lub ustny, eseje/wypracowania, dysertacje, prace semestralne/roczne/dyplomowe, aktywność na zajęciach): egzamin pisemny.


Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna

_______________________________________________________________________________________

Prowadzący: dr Waldemar Bulira/dr Piotr Celiński

_______________________________________________________________________________________

Studia (dzienne/niestacjonarne): niestacjonarne

_______________________________________________________________________________________

Kierunek: Politologia

_______________________________________________________________________________________

Specjalność:

_______________________________________________________________________________________

Semestr: I

_______________________________________________________________________________________

Status przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny): obowiązkowy

_______________________________________________________________________________________

Język wykładowy: polski

_______________________________________________________________________________________

Liczba punktów ECTS (wpisuje koordynator ECTS):

_______________________________________________________________________________________

Forma zajęć: LB

_______________________________________________________________________________________

WY CA KW Inne

Całkowita liczba godzin: 15

Liczba godzin tygodniowo:

_______________________________________________________________________________________

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z użytkowaniem komputerów; tworzenie, edytowanie, formatowanie i przechowywanie dokumentów tekstowych; zapoznanie studentów z podstawowymi technikami graficznymi; wykorzystanie sieci internetowej do pozyskiwania i przetwarzania informacji.


______________________________________________________________________________________

Program:


- Podstawy obsługi i administrowania systemem Windows

- Obsługa wybranych aplikacji biurowych (Word, PowerPoint – Writer, Impress)

- Obsługa wybranych aplikacji internetowych (wybór i administrowanie przeglądarką internetową; wybór i administrowanie klientem poczty e-mail)

- Sposoby wykorzystania Internetu jako źródło materiałów dla studenta

- Podstawowe informacje z zakresu obsługi programu Photoshop


_______________________________________________________________________________________

Literatura (pełny opis bibliograficzny):


_____________________________________________________________________________________

Metody oceny studenta (egzamin pisemny lub ustny, eseje/wypracowania, dysertacje, prace semestralne/roczne/dyplomowe, aktywność na zajęciach):


- podstawą zaliczenia poszczególnych modułów są sukcesywnie realizowane przez studentów zadania i projekty.


Nazwa przedmiotu: Historia doktryn politycznych i prawnych

_______________________________________________________________________________________

Prowadzący: Prof. dr hab. Edward Olszewski

_______________________________________________________________________________________

Studia (dzienne/zaoczne): niestacjonarne 3-letnie (licencjackie)

_______________________________________________________________________________________

Kierunek:

_______________________________________________________________________________________

Specjalność: wszystkie specjalności

_______________________________________________________________________________________

Semestr: 1

_______________________________________________________________________________________

Status przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny): obowiązkowy

_______________________________________________________________________________________

Język wykładowy: polski

_______________________________________________________________________________________

Liczba punktów ECTS (wpisuje koordynator ECTS):

_______________________________________________________________________________________

Forma zajęć: wykład

_______________________________________________________________________________________

WY CA KW Inne

Całkowita liczba godzin: 30

Liczba godzin tygodniowo: 2

_______________________________________________________________________________________

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie z wiedzą o społeczeństwie politycznie zorganizowanym w państwo, poglądach na prawo i stosunki społeczne. Przedmiot ma wskazać nie tylko na to co ludzie myśleli o ustrojach i prawie, ale także dlaczego właśnie tak myśleli, jak to myślenie miało się do społecznej rzeczywistości, jaka aksjologia patronowała warstwie normatywnej różnych doktryn i koncepcji, jaki wpływ wywierała (lub nie) badana myśl polityczna na rzeczywistość polityczną –pozytywny czy destruktywny. Wiedza z przedmiotu ma uczyć przyszłego politologa przewidywania skutków określonych teorii dla współczesnego życia politycznego, form państwa, treści prawa. To aspekt utylitarny zdobytej wiedzy.


______________________________________________________________________________________

Program:
  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Kierunek: politologia 3 letnie, I0, niestacjonarne specjalnośĆ iconKierunek: politologia 2 letnie, ii0, niestacjonarne specjalnośĆ

Kierunek: politologia 3 letnie, I0, niestacjonarne specjalnośĆ iconKierunek: politologia 2 letnie, ii0, niestacjonarne specjalnośĆ

Kierunek: politologia 3 letnie, I0, niestacjonarne specjalnośĆ iconKierunek: politologia 3 letnie, I0, stacjonarne specjalnośĆ

Kierunek: politologia 3 letnie, I0, niestacjonarne specjalnośĆ iconKierunek: politologia 5 letnie, magisterskie, stacjonarne specjalnośĆ

Kierunek: politologia 3 letnie, I0, niestacjonarne specjalnośĆ iconKierunek: politologia 5 letnie, magisterskie, stacjonarne specjalnośĆ

Kierunek: politologia 3 letnie, I0, niestacjonarne specjalnośĆ iconKierunek: politologia 5 letnie, magisterskie, stacjonarne specjalnośĆ

Kierunek: politologia 3 letnie, I0, niestacjonarne specjalnośĆ iconKierunek: politologia 2 letnie, ii0, stacjonarne specjalnośĆ

Kierunek: politologia 3 letnie, I0, niestacjonarne specjalnośĆ iconKierunek: politologia 5 letnie, magisterskie, stacjonarne przedmioty ogólne

Kierunek: politologia 3 letnie, I0, niestacjonarne specjalnośĆ iconOpis przedmiotów kierunek: politologia specjalnośĆ

Kierunek: politologia 3 letnie, I0, niestacjonarne specjalnośĆ iconOpis przedmiotów kierunek: politologia specjalnośĆ

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom