1. synteza uwarunkowań I ich wpływ na ustalenie kierunków I zasad zagospodarowania przestrzennego gminy
Pobierz 0.58 Mb.
Nazwa1. synteza uwarunkowań I ich wpływ na ustalenie kierunków I zasad zagospodarowania przestrzennego gminy
strona2/24
Data konwersji15.11.2012
Rozmiar0.58 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Na obszarze tym dominują wiatry z sektora zachodniego, których łączny udział wynosi 45% ogółu. Zachodnie i wschodnie kierunki napływu mas powietrza przeważają na terenach nizinnych. Topografia terenu i układ głównych dolin rzek wymuszają napływ powietrza z kierunków zachodnich i wschodnich.

Chronić korytarze będące źródłem napowietrzania dla Torunia i Bydgoszczy. Nie lokalizować w nich obiektów mogących pogorszyć warunki areosanitarne aglomeracji.

Hydrologia

Wody podziemne

Największe zasoby oraz największe znaczenie użytkowe mają wody piętra czwartorzędowego. Poziom ten charakteryzuje się różną miąższością, która zależy od odległości od Wisły (44 m w jej bezpośrednim sąsiedztwie do 8,4 m 3 km od jej brzegu). Zwierciadło wody w obrębie doliny występuje na głębokości 1-5 m ppt (przy średnim spadku hydraulicznym rzędu 1-2 %), w obrębie wysoczyzny poziom czwartorzędowy występuje na głębokości 40-60 m ppt przy wydajności rzędu 40-65 m³/h.

Chronić piętro czwartorzędowe przed zanieczyszczeniami – nie lokalizować obiektów narażających na zanieczyszczenia na obszarach o płytkim poziomie wód gruntowych lub na obszarach bez lub o słabej izolacji poziomów wodonośnych (niemal cała część pradolinna)


W piętrze czwartorzędowym w obrębie pradoliny Wisły występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 141 (tzw. „Zbiornik Dolnej Wisły), z kierunkiem spływu wód prostopadłym do rzeki. 230 km² znajduje się w Obszarze Najwyższej Ochrony GPZW (ONO) a 124 km² w Obszarze Wysokiej Ochrony (OWO) – brak ochronnych warstw nieprzepuszczalnych. Oba obszary ochronny występują na terenie gminy Zławieś Wielka. „Zbiornik Dolnej Wisły” stanowi aktualną i przyszłą rezerwę wody pitnej.

Szczególną ochroną objąć obszary ONO i OWO „Zbiornika Dolnej Wisły”, poprzez dobór właściwych funkcji terenu oraz zakaz lokalizacji obiektów wymagających sporządzania raportu OOŚ


Najkorzystniejsze warunki wodne występują w strefie wydmowej Górsk - Zławieś Wielka, gdzie planowane jest ujęcie wód podziemnych dla miasta Torunia i terenu gminy. Decyzją z 15.12.1987 Główny Geolog Kraju zatwierdził zasoby wód podziemnych tego rejonu w kat. B w ilości 1 500 m³/h przy depresji 6,0 m.

Podtrzymać rezerwę terenu pod budowę ujęcia wody.

Wody powierzchniowe

Dopływem Wisły na terenie gminy jest płynący równolegle do niej Kanał Górny (II rząd klasyfikacji rzecznej) oraz uchodzące do niego: Struga Łysomicka (zwana też Papowską Dużą) oraz Kanał Dolny (ciek równoległy do Wisły na obszarze tarasu zalewowego).

Chronić przed zabudową doliny i najbliższe otoczenie rzek i kanałów.


Poziom wód zarówno w Kanale Górnym jak i Kanale Dolnym jest ściśle zależny od poziomu wody w Wiśle (duża obfitość płytko zalegających wód podziemnych). W przypadku Kanału Górnego dochodzi do okresowych podtopień (tereny Czarnowa, Stanisławki oraz przy większej fali tereny dalej położone w kierunku Toporzyska), w związku z napływem wód o wyższej rzędnej od strony Wisły – brak przepompowni.

Wskazać na pilną ptrzebę realizacji zabezpieczeń przez podtopieniami aktualnych terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania w obowiązujących planach miejscowych

Wody stojące to głównie starorzecza (oraz związane z nim obszary podmokłe), w mniejszej części stawy rybne (w Przysieku i w okolicach wału wiślanego oraz pod skarpą między Skłudzewem a Rzęczkowem-Doły). Największymi zbiornikami wód stojących jest jezioro Górsk oraz Przysiek.

Chronić przed zabudową i przeznaczeniem degradującym wody stojące.


Flora i Fauna

Do najbardziej wartościowych przyrodniczo obszarów należą ekosystemy leśne, tereny zadrzewione i zakrzewione, łąki, pastwiska oraz zbiorowiska wodne i przywodne

Chronić przed zabudową

Ochrona poprzez ochronę siedlisk w ramach obszarów chronionych

Powiązania przyrodnicze

Wisła, jako korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym, objęty między innymi ochroną w ramach sieci Natura 2000 (OSO Dolina Dolnej Wisły), łączy obszary przyrodnicze Złejwsi Wielkiej z trenami przyległymi: wzdłuż jej biegu w dół rzeki z Pojezierzem Kaszubskim, Lasami Iławskimi i Borami Tucholskimi (obszar węzłowy o randze międzynarodowej Europejskiej Sieci Ekologicznej E-ECONET) oraz w górę z doliną Drwęcy i Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Główną osią ekologiczną gminy jest Kanał Górny wraz z wpadającą do niego Strugą Łysomicką. Łączy on lasy Torunia, poprzez największe powierzchnie torfów występują w okolicach Czarnych Błot i Zarośli Cienkich oraz bory sosnowe porastające wydmy śródlądowe z lasami okolic Bydgoszczy.

Ochrona doliny Wisły (od wałów do brzegu rzeki) oraz Kanałów Górnego i Dolnego z dopływami. Ochrona głównych korytarzy ekologicznych.

LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

W strukturze własności dominuje udział lasów państwowych, co daje gwarancję spójnego kształtowania całej struktury lasów w gminie. Największe obszary lasów niepaństwowych występują w miejscowościach: Czarne Błoto 110 ha, Cegielniku 71 ha i Łążynie 66 ha.

Ochrona lasów. Umożliwienie inwestycji na wnioskowanych obszarach lasów prywatnych.

ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

W strukturze własności zdecydowaną większość stanowią gospodarstwa indywidualne (ponad 99% ogółu), przy czym największy udział mają gospodarstwa małe, poniżej 5 ha (stanowiące 62% wszystkich gospodarstw). Mniejszy udział mają gospodarstwa od 5 do 10 ha (14,32% gospodarstw) i od 10 do 20 ha (16,10%).

Ochrona gruntów dobrych klas. Duży odsetek gruntów rolnych wysokich klas bonitacyjnych oraz istniejąca baza techniczna i tradycje rolnicze na obszarze wysoczyzny oraz w części dolinnej poniżej drogi nr 80 stanowią podstawę do rozwoju funkcji rolniczych.

Ilość hodowanych kur i kur niosek zwiększyła się w przeciągu 6 lat ponad 96 razy. Największe skupisko ferm produkcyjnych znajdują się w miejscowości Czarne Błoto, mniejszy zakład zlokalizowany jest w Złejwsi Małej.

Podtrzymanie wybranych terenów umożliwiających hodowlę zwierząt (w tym kur).

Wśród gospodarstw rolnych połowa (156 gosp. rol.) nie prowadzi obecnie działalności rolniczej. Zaledwie 47 gospodarstw produkuje na potrzeby rynku. Rolnictwo Razem z leśnictwem i łowiectwem stanowi ok 1 % wśród działów gospodarki krajowej.

Przewaga niekorzystnej tj. rozdrobnionej struktury gospodarstw rolnych oraz stopniowy zanik funkcji (w stosunku do gmin sąsiednich towarowa produkcja rolnicza na poziomie 20-50%). Duże prawdopodobieństwo przebranżowienia osób prowadzących gospodarstwa rolne (zwłaszcza małe i średnie). Zapewnić możliwość wielofunkcyjnego rozwoju wsi.STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Zagrożenia i stan powierzchni ziemi w tym gleb

Gleby nie są zdegradowane chemicznie. Lokalnie zanieczyszczone są pierwiastkami pochodzącymi ze środków komunikacji (obszary sąsiadujące z ruchliwymi drogami).

Nie regulowane w studium. Można rozważyć wprowadzenie na terenach rolnych ograniczonego użytkowania (zieleń nieurządzona). Tereny poeksploatacyjne wskazaćdo rekultywacji.

Przekształcenia powierzchni ziemi i zagrożenie występowania masowych ruchów ziemi

Skarpa przebiegająca przez środek gminy Zławieś Wielka wiąże się z zagrożeniem ruchami masowymi: osuwaniem, osiadaniem, spełzywaniem i spływaniem.

Na obszarach zagrożonych nie wyznaczać terenów zabudowy.

Zagrożenia i stanu powietrza

Na terenie gminy nie występują powierzchniowe źródła emisji oraz obiekty emitujące do atmosfery ponadnormatywne ilości zanieczyszczeń.

Na terenie gminy nie występują powierzchniowe źródła emisji oraz obiekty emitujące do atmosfery ponadnormatywne ilości zanieczyszczeń.

Eliminować nieekologiczne źródła ciepła.

Hałas

Program ochrony środowiska dla powiatu toruńskiego wymienia m.in. Złąwieś Wielką (gm. Zławieś Wielka) wśród miejscowości najbardziej zagrożonych hałasem komunikacyjnym w powiecie toruńskim.

Zakłady przestrzegają norm dotyczących emisji, jednak potencjalna możliwość uciążliwości hałasu może wystąpić w ich sąsiedztwie.

W miarę możliwości wprowadzać zieleń izolacyjną na terenach wzdłuż dróg biegnących w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo –usługowej oraz na obszarach zakładów sąsiadujących z taką zabudowa.


Zagrożenia i stan wód

Wg monitoringu regionalnego i krajowego wody podziemne na terenie gminy Zławieś Wilka posiadają II klasę czystości.

Ochrona dolin przed zabudową.


Program ochrony środowiska powiatu, wskazywał na niewykorzystanie obciążenia hydraulicznego istniejących oczyszczalni ścieków, a największe dysproporcje w zakresie wykorzystania przepustowości w stosunku do ilości ścieków wytwarzanych i oczyszczanych występowały m.in. w gminie Zławieś Wielka. Taki stan rzeczy może się odbijać negatywnie na stanie wód zarówno powierzchniowych jak i gruntowych w gminie.

Pełne uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną i deszczową. Eliminacja odprowadzania ścieków do nieszczelnych zbiorników.

Zagrożenie powodziowe

Dla doliny rzeki Wisły podaje rzędną terenu 70,70m n.p.m. jako zasięg wielkiej wody, o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%.

Nie wprowadzać nowej zabudowy na terenach leżących w zasięgu stref zagrożenia powodziowego.

Zagrożenia flory i flory

Zagrożenia abiotycznych komponentów środowiska.

Ochrona ciągów przyrodniczych i płatów stanowiących ich ostoje (lasów, zadrzewień itp.)

Zagrożenia i stan lasów

Presja budownictwa, wykorzystanie turystyczne wynikające z sąsiedztwa dużych miast, niewłaściwe kształtowanie granicy rolno leśnej.

Racjonalna ochrona lasów.

Gospodarka odpadami

Kwestie uregulowane.

Podtrzymanie stanu istniejącego, następnie zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów zgodnie z planem.

WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH

Wg katalogu osuwisk województwa bydgoskiego z 1971 roku, na obszarze gminy zinwentaryzowano cztery obszary osuwiskowe: Rzęczkowo 1, Rzęczkowo 2, Łążyn 1, Łążyn 2.

Z analizy dostępnych danych wynika, że największe prawdopodobieństwo występowania osuwisk dotyczy fragmentów wsi: Czarnowo, Stanisławka, Skłudzewo, Rzęczkowo, Doły, Łążyn.

Na obszarach zagrożonych nie wyznaczać terenów zabudowy.

WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH

Opisane powyżej.

Opisane powyżej.

WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

Na terenie Pędzewa istnieje obszar górniczy „Pędzewo III” o powierzchni 68042m2 oraz teren górniczy „Pędzewo III” o powierzchni 76744 m2 obejmujący działkę nr 265/1 wpisane w Rejestr Obszarów Górniczych.


Po zakończeniu eksploatacji rekultywacja zgodnie z planem.

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków

Objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych

Wyznaczyć strefy ochrony .

Obiekty wpisane do ewidencji zabytków, Obiekty wartościach kulturowych i trakty

Ochrona obiektów w ewidencji

Wsie o zachowanym układzie i zabudowie o wartościach kulturowych: Czarnowo, Górsk Łążyn, Rzęczkowo, Siemoń

Wskazać do ochrony .

Zagrożenia

  • zły stan techniczny zabudowy historycznej,

  • presja związana z rozwojem społeczno – gospodarczym (wprowadzanie nowych funkcji wymagających dostosowania zabudowy),

  • presja związana z usprawnieniem układu komunikacyjnego i pozostałych elementów infrastruktury technicznej.
Ochrona poprzez zapewnienie właściwej funkcji obiektów, warunków przekształceń, rewaloryzacji.

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA

POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY

i

PROJEKCJA DEMOGRAFICZNA NA 2054 r

W Toruniu i Bydgoszczy ubywa ludności, jednak ruch ludności wewnątrz aglomeracji charakterystyczny dla migracja na tereny podmiejskie.

Największe przyrosty na przestrzeni analizowanych lat dotyczą miejscowości Rozgarty oraz Stary Toruń, w dalszej kolejności są to: Przysiek, Czarnowo, Czarne Błoto, Zławieś Mała. Spośród wymienionych 6 miejscowości 4 leżą w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Torunia (Rozgarty, Stary Toruń, Przysiek, Czarne Błoto). Czarnowo, położone w pobliżu lasów bydgoskich, jest zapleczem mieszkaniowym dla drugiego z miast aglomeracji – Bydgoszczy.

Uruchomić wolne tereny inwestycyjne. Uruchamiać je sukcesywnie zgodnie z prognozą przyrostu mieszkańców w poszczególnych wsiach.

SYTUACJA NA RYNKU PRACY

Przeważającą formę własności podmiotów gospodarczych stanowi sektor prywatny (98%), pozostałe należy do sektora publicznego (2%).

Sektorowa struktura miejsc pracy w gminie świadczy o przeważającej roli usług i handlu (30,4%), następnie budownictwo (12,75%), obsługa nieruchomości (10,5%) oraz przetwórstwo przemysłowe (9,9%). Równie wysoki jest odsetek podmiotów zarejestrowanych w kategorii rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (9,0%).

W 2005 r. zatrudnienie w Złejwsi Wielkiej, jako głównym miejscu pracy stanowiło zaledwie 8,5% zatrudnionych. Pozostały odsetek mieszkańców regularnie dojeżdża i pracuje w Toruniu lub Bydgoszczy. Liczba miejsc pracy na terenie gminy od 2002 r. systematycznie rośnie.

Stopa bezrobocia spada, w 2003 wynosiła 17%, a w 2005 r. już tylko 13.5%.

Wyznaczyć różnorodne funkcjonalnie obszary (usługi, aktywność gospodarcza ...) celem szerokiego i pełnego wykorzystania potencjału gminy
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Powiązany:

1. synteza uwarunkowań I ich wpływ na ustalenie kierunków I zasad zagospodarowania przestrzennego gminy iconIii synteza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy grodzisk mazowiecki

1. synteza uwarunkowań I ich wpływ na ustalenie kierunków I zasad zagospodarowania przestrzennego gminy iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

1. synteza uwarunkowań I ich wpływ na ustalenie kierunków I zasad zagospodarowania przestrzennego gminy iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wejherowo

1. synteza uwarunkowań I ich wpływ na ustalenie kierunków I zasad zagospodarowania przestrzennego gminy iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej

1. synteza uwarunkowań I ich wpływ na ustalenie kierunków I zasad zagospodarowania przestrzennego gminy iconUwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce zmiana

1. synteza uwarunkowań I ich wpływ na ustalenie kierunków I zasad zagospodarowania przestrzennego gminy iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy iwanowice

1. synteza uwarunkowań I ich wpływ na ustalenie kierunków I zasad zagospodarowania przestrzennego gminy iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy radziejowice

1. synteza uwarunkowań I ich wpływ na ustalenie kierunków I zasad zagospodarowania przestrzennego gminy iconUwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce zmiana

1. synteza uwarunkowań I ich wpływ na ustalenie kierunków I zasad zagospodarowania przestrzennego gminy iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy iwanowice

1. synteza uwarunkowań I ich wpływ na ustalenie kierunków I zasad zagospodarowania przestrzennego gminy iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jelcz-Laskowice

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom