Geneza I rozwój Unii Europejskiej
Pobierz 21.78 Kb.
NazwaGeneza I rozwój Unii Europejskiej
Data konwersji16.11.2012
Rozmiar21.78 Kb.
TypDokumentacja

Geneza i rozwój Unii Europejskiej


Ogłoszenie planu Schumana 9.05.1950 r.

Robert Schuman i Jean Monnet ogłaszają plan francusko-niemieckiej współpracy w strategicznym sektorze węgla i stali.

Powstanie EWWiS 18.04.1951

Traktat założycielski Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali został podpisany w Paryżu przez 6 państw – Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy. Pierwsza organizacja o charakterze integracyjnym. Cel stworzenie wspólnego rynku na surowce i produkty przemysłu węglowego i stalowego. Organy: Wysoka Władza (org. wyk.), Specjalna Rada Ministrów, Wspólne Zgromadzenie, Trybunał Sprawiedliwości – reakcja na powstanie RWPG

EWO 27.05.1952i EWP

Z inicjatywy premiera Francji Rene Plevena 27.05.1952 r. państwa członkowskie EWWiS zawarły układ o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO) przewidujący utworzenie armii europejskiej oraz podjęto prace nad Europejską Wspólnotą Polityczną. Inicjatywa odrzucona przez parlament francuski.

Koncepcje zjednoczenia

  1. federacyjna – europejskie państwo związkowe, zwolennicy: Winston Churchill, kanclerz Niemiec Konrad Adenauer (Stany Zjednoczone Europy),

  2. konfederacyjna – związek europejskich państw narodowych, zwolennik Prezydent Francji Charles de Gaulle (Europa ojczyzn).

Messyna (06.1955)

Podczas spotkania szefów państw powołano komitet międzyrządowy pod przewodnictwem Paula Henriego Spaaka w celu przygotowania propozycji rozszerzenia zakresu integracji ekonomicznej.

EWG i Euroatom

25.03.1957


Traktaty rzymskie – o powstaniu Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Weszły w życie 01.01.1958 r., stopniowe eliminowanie ceł i innych ograniczeń w stosunkach wewnątrz EWG, koordynowanie polityk gospodarczych, prowadzenie wspólnej polityki handlowej wobec państw trzecich, koordynacja inwestycji i badań oraz wspólna działalność na rzecz rozwoju przemysłu atomowego.

Wspólne organy EWG i EWEA– Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne (od 1962 Parlament Europejski), Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich .Odrębne organy :Rady Ministrów i Komisje od 01. 07. 1967 Wspólna Rada Ministrów i Komisja Wspólnot Europejskich.

Pierwsze rozszerzenie 01.01.1971 r.

Wielka Brytania, Dania, Irlandia (Norwegowie w referendum opowiedzieli się przeciw wstąpieniu ich państwa do wspólnoty).

Rada Europejska 1974

Szefowie państw lub rządów WE.

ETO 1975

Europejski Trybunał Obrachunkowy z zadaniem kontrola budżetu Wspólnoty, rozpoczął działalność od 1977 r.

06.1979

Pierwsze bezpośrednie wybory powszechne do Parlamentu Europejskiego

1979

Europejski System Walutowy wprowdza ecu jako jednostkę rozrachunkową w obrocie bezgotówkowym.

Drugie rozszerzenie 01.01.1981 r.

Przyjęcie Grecji

Układ z Schengen 1985

Stopniowe znoszenie kontroli granic w ruchu osobowym między państwami dotyczył Belgii, Holandii, Francji, Luksemburga i RFN.

Trzecie rozszerzenie 01.01.1986 r.

Przyjęcie Hiszpanii i Portugalii.

Jednolity Akt Europejski 1986r.

Podpisany 17.02 w Luksemburgu i 28.02. 1986 r. w Hadze modyfikujący traktaty rzymskie, program dojścia do w pełni jednolitego wolnego od wszelkich barier rynku wewnętrznego. Jest to podstawa prawna do funkcjonowania Rady Europejskiej i Europejskiej Współpracy Politycznej, zwiększył uprawnienia Parlamentu Europejskiego. Wszedł w życie 01.07.1987 r.

Zjednoczenie Niemiec 03.10.1990

Wspólnoty Europejskie rozszerzyły się o dotychczasową Niemiecką Republikę Demokratyczną.

Traktat z Maastricht 07.02.1992

Traktat o unii Europejskiej oparł strukturę UE na trzech filarach:

I gospodarczy, II polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, III współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych. Instytucje Wspólnot Europejskich stały się instytucjami UE.

Szczyt w Kopenhadze 1993

21-22. 06 1993 r wyrażono zgodę na przystąpienie do UE krajów Europy Środkowowschodniej, opracowano tez kryteria przstąpienia.

Czwarte rozszerzenie

01.01.1995 r.

Przyjęcie Austrii, Finlandii i Szwecji. Norwegowie ponownie odrzucili deklaracje swojego Rządu.

Traktat amsterdamski 17.06.1997 r.

Traktat uzupełniający reformuje UE w świetle potrzeby jej rozszerzenia.

Euro


w maju 1998 r. rada UE uznała, że 11 państw członkowskich (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Niemcy, Włochy) spełnia warunki przystąpienia do unii walutowej. Podjęto decyzję o ustanowieniu z dniem 01.06.1998 r. Europejskiego Banku Centralnego. Od 01.01.1999 r. rozpoczął się proces wprowadzania do obiegu wspólnej waluty europejskiej euro.

Traktat nicejski 10 11.12.2000 r.


Wewnętrzne reformy przed planowanym rozszerzeniem (przyszły podział głosów, liczba komisarzy, zakres decyzji podejmowanych kwalifikowaną większością głosów). W Kopenhadze 13.12.2002 r. zakończył się proces negocjacyjny dla 10 kandydatów.

Traktat akcesyjny 16.04.2003 r.


Dokument podpisały w Atenach państwa kandydujące do UE: Polska, Czechy, Węgry, Słowenia, Estonia, Cypr, Malta, Litwa, Łotwa, Słowacja.

Piąte rozszerzenie 01.05.2004 r.


Unia Europejska Wspólnotą 25 państw.

Szóste rozszerzenie


01.01.2007

25.04.2005 Bułgaria i Rumunia podpisały traktat akcesyjny w Luksemburgu i od 01.01.2007 weszły w skład UE

Traktat Lisboński 13.12.2007


Kompetencje w UE, zmniejszenie liczby komisarzy europejskich z 27 do 18, Parlament Europejski 750 członków, inicjatywa ustawodawcza obywatelska wymaga 1 mln podpisów, system głosowania (zasada podwójnej większości), Karta praw podstawowych, solidarność energetyczna.

Państwa kandydujące


Chorwacja, Czarnogóra, Islandia, Turcja, Macedonia. Wniosek akcesyjny złożyły Albania i Serbia, potencjalnym kandydatem jest Bośnia i Hercegowina.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Geneza I rozwój Unii Europejskiej iconLekcja 52 Dział: Polska, Europa, Świat Temat: Geneza I rozwój Unii Europejskiej

Geneza I rozwój Unii Europejskiej iconWersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej I Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Geneza I rozwój Unii Europejskiej iconSamorząd terytorialny I rozwój lokalny w warunkach Unii Europejskiej

Geneza I rozwój Unii Europejskiej iconProjekt „Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Geneza I rozwój Unii Europejskiej iconWalka z ubóstwem nadal pozostaje podstawowym celem polityki Unii Europejskiej na rzecz rozwoju, zgodnie z tytułem V rozdział 1 Traktatu o Unii Europejskiej I tytułem III rozdział 1 część piąta Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, I zgodnie z milenijnymi celami rozwoju

Geneza I rozwój Unii Europejskiej iconKazimierz Gołosz instytucje unii europejskiej system prawno-instytucjonalny Unii Europejskiej

Geneza I rozwój Unii Europejskiej iconKonwencja ustanowiona przez radę zgodnie z artykułem 34 traktatu o unii europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi unii europejskiej

Geneza I rozwój Unii Europejskiej iconPolityka Unii Europejskiej wobec regionów Polski Wschodniej w latach 2007-2013 szansą na rozwój gospodarczy najbiedniejszych województw

Geneza I rozwój Unii Europejskiej iconKampania na rzecz lepszych programów Unii Europejskiej w sferze educkacji, szkoleń oraz młodzieży “Inwestowanie w ludzi poprzez trwałe I inkluzywne programy Unii Europejskiej”

Geneza I rozwój Unii Europejskiej iconKomitologia w systemie instytucjonalnym unii europejskiej system instytucjonalny Unii Europejskiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom