Numer kodowy Zestaw zadań na IV konkurs Wiedzy Geograficznej
Pobierz 52.65 Kb.
NazwaNumer kodowy Zestaw zadań na IV konkurs Wiedzy Geograficznej
Data konwersji16.11.2012
Rozmiar52.65 Kb.
TypDokumentacja

Numer kodowy
Zestaw zadań na IV Konkurs Wiedzy Geograficznej
Etap I

 • Niniejszy arkusz składa się z kilku części tematycznych.

 • Na rozwiązanie całości masz 60 minut.

 • Staraj się udzielać odpowiedzi jednoznacznych; w przypadku pomyłki wyraźnie skreśl błędną odpowiedź.

 • Odpowiedzi nieczytelne nie będą punktowane.

 • Za poprawne rozwiązanie testu możesz uzyskać 50 pkt

 • Powodzenia


Suma uzyskanych punktów

Pięć kolejnych zadań rozwiąż w oparciu o ryc. 1. Jest to blokdiagram przedstawiający wycinek skorupy ziemskiej o budowie płytowej. Składa się z kilku warstw skał o różnym wieku geologicznym, przeciętych intruzją magmową.
Zad. 1 ( 6pkt )

Wiedząc, że cienka warstewka tzw. „rybiego iłu” powstała na granicy kredy i trzeciorzędu, określ wiek (era i okres) wskazanych warstw skalnych (a - f).a - ……………………………

b - ……………………………

c - ……………………………

d - ……………………………

e - ……………………………

f - ……………………………Zad. 2 ( 3pkt )

Cienka warstwa „rybiego iłu” rozpoznana została na wielu stanowiskach na całej kuli ziemskiej. Wyznacza ona geologiczną granicę między mezozoikiem a kenozoikiem i jest świadectwem pewnego katastrofalnego wydarzenia. Oprócz licznych ości ryb, obfituje także w niezwykłe składniki – iryd, kwarc szokowy, fullereny zawierające gazy pochodzące z przestrzeni kosmicznej oraz błyszczące, gładkie sferule powstałe z rozgrzanych do ogromnych temperatur skał.

a. Jakie wydarzenie dokumentuje warstewka rybiego iłu?

Rybi ił dokumentuje ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

b. Podaj dwa skutki wydarzenia mającego miejsce na przełomie mezozoiku i kenozoiku

Skutki tego wydarzenia to:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zad. 3 ( 4pkt )

Podaj nazwy intruzji oznaczonych na rysunku cyframi (1-4).


1 - …………………………………………

2 - …………………………………………

3 - …………………………………………

4 - …………………………………………


Zad. 4 ( 1pkt

Obiekty oznaczone cyfrą rzymską (I) to tzw. ksenolity. Która definicja – z podanych trzech – odnosi się do ksenolitów (zakreśl literę przy prawidłowej odpowiedzi)? 1. Ksenolity to ciała powstające ze skrystalizowanej magmy.

 2. Ksenolity to skały oderwane od osłony skalnej batolitu.

 3. Ksenolity to wędrujące ku górze pęcherze gazów wulkanicznych.Zad. 5 ( 4pkt )

Warstwa b w blokdiagramie okazała się szczególnie interesująca dla geologów historycznych i paleontologów. Znaleziono w niej mnóstwo skamieniałości zwierząt żyjących w dawnych morzach; ich fotografie znajdziesz poniżej. Jak nazywają się zwierzęta, których skamieniałe szczątki przedstawiono na fotografiach? Wpisz nazwy obok zdjęc.


a…………………… b………………………


c…………………… d…………………………


Wykonaj zadania 6 – 9 odnoszące się do dolin U-kształtnych.

Zad. 6 ( 4pkt )

Współczesny krajobraz gór Polski kształtował się między innymi dzięki oddziaływaniu lodowców górskich w plejstocenie. Im zawdzięczamy bardzo wiele form rzeźby; wśród nich wyróżniają się malownicze i głębokie doliny, zwane U-kształtnymi.

  1. Który z powyższych planów (A – C) przedstawia dolinę U-kształtną? Odpowiedź: …………………………………………………………………………………

  2. Uzasadnij swój wybór podając dwie cechy wyróżniające doliny U-kształtne spośród innych

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

  1. Ryc. D przedstawia dolinę przed jej przekształceniem przez jęzor lodowca górskiego. Jak nazywa się taka dolina?

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………Ryc. 2. Mapy poziomicowe.


Zad. 7 ( 2pkt )

Jakie inne formy rzeźby polodowcowej można spotkać w górach? Wpisz po dwa przykłady do tabeli:


Akumulacyjnej

Erozyjnej

Przykłady form rzeźby polodowcowej

………………………


………………………


………………………


………………………
Zad. 8 ( 4pkt )

Poniżej podano definicje (A – D) kilku współcześnie występujących typów lodowców górskich. Jaką nazwę noszą te rodzaje lodowców? Odpowiedź wybierz z ramki i wpisz w wykropkowane miejsca.

alpejski turkiestański himalajski piedmontowy pirenejski fieldowy   1. Lodowiec składa się tylko z jęzora (nie posiada pola firnowego) i jest zasilany lawinami śnieżnymi. ……………………………………………………………………………

   2. Lodowiec składa się tylko z pola firnowego. …………………………………………………….

   3. Lodowiec zajmuje płaskowyż lub spłaszczony wierzchołek góry; jęzory spływają z niego w różnych kierunkach. …………………………………………………………………………

   4. Lodowiec posiada jedno lub więcej pól firnowych i tylko jeden jęzor. ……………………………………………………………………………

Zad. 9 ( 4pkt )

W Tatrach Wysokich znajduje się kilka bardzo malowniczych jezior. Najpiękniejsze leżą w Dolinie Pięciu Stawów Polskich – są to Stawy: Zadni, Czarny, Wielki i Przedni oraz malutkie Wole Oko. Określ prawdziwość poniższych sformułowań (A – D) odnoszących się do tych jezior, wstawiając w wykropkowane miejsca litery F (dla zdania fałszywego) i P (dla zdania prawdziwego).

 1. Jeziora te wypełniają zagłębienia po dawnych polach firnowych. ………………

 2. Jeziora z trzech stron ograniczone są stromymi ścianami górskimi, a z czwartej zamknięte mutonem skalnym.………

 3. Są to bardzo płytkie jeziora, charakteryzujące się strefą brzegową zarośniętą przez roślinność wodną i bagienną. …….

 4. Jeziora te ułożone są kaskadowo; świadczy to o stopniowym podnoszeniu się linii wieloletniego śniegu podczas zlodowacenia górskiego.……………

Zad. 10 ( 4pkt )

Rozwój demograficzny społeczeństw przebiega według określonego wzoru, przedstawionego na ryc. 3 (jest to model 4-fazowy). Posługując się tą ryciną wykonaj zadania a – c:A

B


 1. Na wykresie czerwonym kolorem oznacz te fragmenty krzywych A i B, które ilustrują tzw. przejście demograficzne.

 2. Na diagramie zakreskuj obszar ilustrujący przyrost naturalny

 3. Określ, jaką zmienną (liczbę urodzeń czy liczbę zgonów) przedstawiają krzywe A i B.

Krzywa A: …………………………………………………………………………………

Krzywa B: …………………………………………………………………………………


Zad. 11 ( 2pkt )

Spośród podanych niżej sformułowań podkreśl te, które charakteryzują społeczeństwo znajdujące się w I fazie rozwoju demograficznego. 1. szybka wymiana pokoleń

 2. współczynnik dzietności wynoszący 3

 3. wysoka umieralność

 4. niski przyrost naturalny

 5. niski współczynnik urodzeń

 6. przeciętna długość życia wynosząca ok.60 lat

Zad. 12 ( 4pkt )


Uzupełnij tabelę:


Do każdej z faz rozwoju demograficznego przyporządkuj właściwy dla niej opis. W ostatniej kolumnie wpisz przykłady państw, wybierając spośród zamieszczonych niżej państw (wykorzystaj wszystkie zamieszczone nazwy państw).


Lp.

Faza rozwoju demograficznego

Opis fazy

Państwa

1

Faza I2

Faza II3

Faza III4

Faza IV


  1. liczba zgonów i urodzeń zmniejsza się, przy czym spadek liczby urodzeń postępuje szybciej. Faza z eksplozją demograficzną .

  2. Wysoki współczynnik urodzeń i zgonów, przez co przyrost naturalny jest bardzo mały, spowodowany trudnymi warunkami życia, klęskami głodu.

  3. Dalej utrzymuje się wysoki współczynnik urodzeń, a współczynnik zgonów szybko się obniża. Koniec tej fazy jest początkiem eksplozji demograficznej

  4. Bardzo niski poziom liczby urodzeń i zgonów, czasami występuje ujemny przyrost naturalny, zjawisko implozji demograficznej,


Państwa:

Brazylia, Meksyk, Hiszpania, Niger, Portugalia , Polska, Nigeria, Nowa Gwinea, Afganistan


Zad. 13 ( 4pkt )

Rachuba czasu – poniższe zadania rozwiąż poprzez zakreślenie jednej poprawnej odpowiedzi.

 1. Jako ostatni Nowy Rok powitają mieszkańcy:Wellington Honolulu Kalkuty Londynu

 1. Linia zmiany daty przebiega wzdłuż południka:360˚ 180˚ 90˚ 0˚

 1. Linia zmiany daty nie przebiega przez:Rosję Fidżi Filipiny Morze Rossa

 1. Czas letni w Polsce obowiązuje od:21 marca ostatniej soboty marca ostatniej niedzieli marca

 1. Gdy poza kołem podbiegunowym południowym panuje noc polarna, w Australii jest astronomiczne:lato jesień zima wiosna

 1. Rok przestępny to rok:2100 2118 1954 1922

 1. Czas letni i zimowy obowiązuje:na całym świecie tylko w Polsce w całej Europie poza Islandią

 1. Na szerokości geograficznej 760 N dzień polarny trwa:18V - 27VII 26IV – 18VII 14IV – 29VII 30III – 15IX


Zad. 14 ( 4pkt )

Kąt nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity wynosi 660 33. Wyobraź sobie, oświetlenie Ziemi w ciągu roku, gdyby oś Ziemi tworzyła z płaszczyzną orbity kąt 900. Odpowiedz na pytania:

 1. W jakich szerokościach geograficznych Słońce górowałoby w zenicie?

…………………………………………………………………………………

 1. Ile wynosiłby najmniejszy i największy kąt wysokości Słońca w Szczecinie w momencie górowania?

Największy kąt wysokości Słońca:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Najmniejszy kąt wysokości Słońca:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


 1. Ile wynosiłaby długość najdłuższego i najkrótszego dnia w roku w Szczecinie?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


 1. Czy występowałoby zjawisko dni i nocy polarnych?

…………………………………………………………………………………


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Numer kodowy Zestaw zadań na IV konkurs Wiedzy Geograficznej iconN umer Kodowy Zestaw zadań na IV konkurs Wiedzy Geograficznej

Numer kodowy Zestaw zadań na IV konkurs Wiedzy Geograficznej iconNumer kodowy

Numer kodowy Zestaw zadań na IV konkurs Wiedzy Geograficznej iconNumer kodowy

Numer kodowy Zestaw zadań na IV konkurs Wiedzy Geograficznej iconNumer kodowy

Numer kodowy Zestaw zadań na IV konkurs Wiedzy Geograficznej iconNumer kodowy

Numer kodowy Zestaw zadań na IV konkurs Wiedzy Geograficznej iconKonkurs historyczny – etap szkolny Zestaw zadań 1

Numer kodowy Zestaw zadań na IV konkurs Wiedzy Geograficznej iconKonkurs biologiczny – etap szkolny zestaw zadań

Numer kodowy Zestaw zadań na IV konkurs Wiedzy Geograficznej iconNumer kodowy ucznia kuratorium oświaty

Numer kodowy Zestaw zadań na IV konkurs Wiedzy Geograficznej iconKonkurs języka polskiego – etap szkolny zestaw zadań

Numer kodowy Zestaw zadań na IV konkurs Wiedzy Geograficznej iconKonkurs wiedzy o wielkiej brytanii – zestaw pytań I odpowiedzi

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom