Ka badawcza
Pobierz 1.13 Mb.
NazwaKa badawcza
strona31/63
Data konwersji07.09.2012
Rozmiar1.13 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   63

Treści kształcenia: Historia rozwoju zoologii w Polsce. Systematyka zwierząt. Filogeneza. Typ: Chordata (strunowce) – podtyp: Tunicata (osłonice) – budowa anatomiczna i morfologiczna gromady Appendicularia, Ascidiacea i Thaliacea; budowa i cechy swoiste – podtyp: Acrania (Cephalochordata). Cechy swoiste w podtypie Vertebrata (kręgowce). Wielokierunkowy rozwój kręgowców. Ewolucja układów: krwionośnego, pokarmowego, wydalniczego, nerwowego, oddechowego, dokrewnego u przedstawicieli gromad: Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves i Mammalia. Powłoka ciała, mózg, narządy zmysłów, krążenie, trawienie, wydalanie, wydzielanie i rozmnażanie. Biologia, pochodzenie, formy przejściowe i rozwój rodowy przedstawicieli poszczególnych gromad kręgowców. Szkielet i jego podział. Ewolucja i budowa czaszki, kręgosłupa, pasów barkowego i miednicowego oraz kończyny przedniej i tylnej kręgowców. Klatka piersiowa, żebra i mostek jako elementy składowe. Zwierzę a środowisko lądowe. Zwierzę a środowisko wodne. Cechy i mechanizmy przystosowawcze do bytowania w zróżnicowanych środowiskach przedstawicieli wszystkich gromad kręgowców. Przegląd systematyczny kręgowców należących do fauny Polski. Podstawy ochrony gatunkowej zwierząt. Introdukcja a reintrodukcja. Łowiectwo. Czerwona Księga gatunków zagrożonych i ginących w Polsce.


Piśmiennictwo:

 • Dobrowolski K., 1987(red). Zoologia. PZWS Warszawa.

 • Grodziński Z., 1987(red). Przedstrunowce i strunowce. PWN Warszawa.

 • Juszczyk W., 1987. Płazy i gady krajowe. PWN Warszawa.

 • Krysiak K., Świeżyński K., 1987. Anatomia zwierząt. PWN Warszawa.

 • Rajski A., 1988. Zoologia. t. 1 i 2. PWN Warszawa.

 • Serafiński W., 1995. Ssaki Polski. Atlas. WSiP Warszawa.

 • Szarski M., 1987 (red). Anatomia porównawcza kręgowców. PWN Warszawa.

 • Tomiałojć L., 1990. Ptaki Polski. PWN Warszawa.05.6-2B-C35-DB

Dydaktyka biologii i ochrony środowiska

Licencjat (2 semestr) - Wykład 30 godzin + ćwiczenia 30 godzin

Licencjat (3 semestr) - Wykład 15 godzin + ćwiczenia 30 godzin

Licencjat (5 semestr) - ćwiczenia 15 godzin


Forma zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń + zaliczenie z oceną (po 2 i 3 semestrze) + egzamin (po 5 semestrze)

Osoba odpowiedzialna za treści kształcenia: dr Lesława Nowak

Cel kształcenia: Przygotowanie studentów do przyszłej pracy w zawodzie nauczyciela. zapoznanie studentów z podstawą programową kształcenia ogólnego, konstruowaniem programów autorskich, praktycznym opracowywaniem celów szczegółowych do poszczególnych zajęć, edukacyjnych

Treści kształcenia: Dydaktyka biologii jako dyscyplina naukowa.Zadania zawodowe nauczyciela biologii i ochrony środowiska. Cele, metody i strategie nauczania - uczenia się biologii i ochrony środowiska. Zasady nauczania i środki dydaktyczne stosowane na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Program nauczania, minima i podstawy programowe. Pracownia biologiczna, ogród szkolny - organizacja i modernizacja. Zeszyt przedmiotowy i inne formy dokumentacyjne. Typ lekcji. Ocena, kontrola i korekta osiągnięć uczniów. Standardy i normy wymagań. Kryteria ocen. Autorskie programy edukacji biologicznej. Innowacje pedagogiczne nauczyciela biologii. Propedeutyczne nauczanie treści biologicznych. Nauczanie systematyczne biologii z higieną i ochroną środowiska. Transfer wiedzy biologicznej z poziomu uniwersyteckiego na poziom szkoły podstawowej i średniej. Przygotowanie uczniów do egzaminu dojrzałości - nowa matura. Specyfika nauczania - uczenia się biologii i ochrony środowiska w szkole średniej. Kształtowanie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów w zakresie biologii. Model edukacji ekologicznej, a nauczanie biologii. Możliwości podwyższania efektów nauczania biologii i ochrony środowiska. Uwarunkowania osiągnięć uczniów i nauczyciela w realizacji programu. Projekty dydaktyczne podstawą zajęć pozalekcyjnych w kształceniu biologicznym. Światowe kierunki w nauczaniu - uczeniu się biologii i ochrony środowiska. Międzynarodowe rekomendacje dla nauczania biologii. Możliwości kształcenia się nauczyciela biologii.

Piśmiennictwo:

 • Cichy D. (red.), 1990. Dydaktyka biologii dla szkół ponadpodstawowych. IPS/MEN, Warszawa.

 • Cichy D. (red.), 1990. Gry dydaktyczne w nauczaniu biologii w szkole podstawowej. WSiP, Warszawa.

 • Cichy D. (red.), 1991. Dydaktyka biologii w szkole podstawowej WSiP, Warszawa.

 • Cichy D. (red.), 1993. Bezpieczeństwo ekologiczne w świadomości młodzieży. Alma-Press, Warszawa.

 • Cichy D. (red.), 1994. Edukacja ekologiczna - z doświadczeń nauczycieli. Stowarzyszenie „Zdrowy Człowiek”, Warszawa.

 • Cichy D. (red.), 1996. Szkoła ekologiczna - funkcjonowanie i perspektywy rozwoju. FCEEW, Krosno.

 • Cichy D. (red.), 1997. Edukacja środowiskowa. Agenda 21 - realizacja zadań edukacyjnych. IBE, Warszawa.

 • Cichy D., Filipowicz H., 1993. Edukacja ekologiczna wobec współczesności i wyzwań przyszłości. Raport z badań. IBE, Warszawa.

 • Góra B., 1995. Struktury biologiczne w nauce i nauczaniu. WSiP, Warszawa.

 • Karpowicz W., 1995. Metodyka nauczania biologii. PWN, Warszawa.

 • Kraska J., 1993. Jak ratować życie na ziemi. Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli. SCAL, Wadowice.

 • Kufel J., Leonowicz-Babiak K., 1985. Wybrane zagadnienia z ekologii - hodowle i ćwiczenia WSiP, Warszawa.

 • Müller J,. Palka L,. Stawiński W. Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu biologii. Fizjologia zwierząt WSiP, Warszawa.

 • Müller J., Palka L., 1988. Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu biologii. Fizjologia roślin. WSiP, Warszawa.

 • Müller J., Stawiński W., 1993. Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu biologii. Ekologia i ochrona środowiska WSiP, Warszawa.

 • Michajłow W. (red.), 1969. Metodyka nauczania biologii w szkole ogólnokształcącej. PZWS, Warszawa.

 • Stawiński W. (red.), 1985. Zarys dydaktyki biologii. PWN, Warszawa.

 • Stawiński W. (red.), 1991. Kształtowanie umiejętności biologicznych. Materiały z VI Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyki Biologii Wyd. Nauk. WSP, Kraków.1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   63

Powiązany:

Ka badawcza iconKa badawcza

Ka badawcza iconKa naukowo-badawcza

Ka badawcza iconHipoteza badawcza

Ka badawcza iconKa naukowo-badawcza

Ka badawcza iconKa naukowo-badawcza

Ka badawcza iconKa naukowo-badawcza

Ka badawcza iconKa naukowo-badawcza

Ka badawcza iconKa naukowo-badawcza

Ka badawcza iconDziałalność naukowo-badawcza

Ka badawcza iconMateriał I metoda badawcza

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom