Wymagania szczegółowe przyroda, klasa 4
Pobierz 0.56 Mb.
NazwaWymagania szczegółowe przyroda, klasa 4
strona5/13
Data konwersji16.11.2012
Rozmiar0.56 Mb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ocena

Dopuszczająca


Uczeń:

dostateczna


Uczeń:

dobra


Uczeń:

bardzo dobra


Uczeń:

 • wymienia stolice Polski w kolejności chronologicznej,

 • podaje nazwę krakowskiej siedziby królów Polski,

 • podaje przykłady miejsc w Warszawie, które warto odwiedzić i uzasadnia swój wybór,

 • wskazuje na mapie Polski Giżycko, Olsztyn, Grunwald,

 • określa położenie różnych miast względem własnej miejscowości,

 • wymienia czynniki wpływające na zadowolenie uczestników wycieczki,

 • wyjaśnia, dlaczego każdą wycieczkę należy wcześniej zaplanować,

 • wymienia podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wycieczki szkolnej.
 • omawia atrakcje turystyczne wybranego miejsca, np. Wieliczki, Bóbrki,

 • planuje stosowny ubiór na wybraną przez siebie wycieczkę w zależności od spodziewanej pogody,

 • wskazuje na mapie turystycznej trasę wycieczki i odczytuje z legendy mapy ciekawe miejsca na trasie.

(aglomeracja warszawska, aglomeracja łódzka, Trójmiasto, GOP),

 • omawia wygląd średniowiecznego miasta,

 • rozpoznaje na fotografiach ważniejsze zabytki w dawnych stolicach Polski oraz kaplicę św. Kingi w Wieliczce,

 • uzasadnia, dlaczego Grunwald i Bóbrka to miejsca, z których Polacy są dumni,

 • określa zasady bezpieczeństwa w zależności od rodzaju wycieczki,

 • planuje trasę wycieczki, uwzględniając porę roku i teren, na którym ta wycieczka ma się odbywać.

 • projektuje wycieczkę po zabytkach starych miast,

 • proponuje odwiedzenie ciekawego miejsca w Polsce uwzględniając różne kryteria – historyczne, przyrodnicze, kulturowe i uzasadnia swój wybór,

 • planuje budżet wycieczki,

 • oblicza długość trasy i szacuje orientacyjny czas jej przebycia.
Dział 3. Krainy Polski

 • wskazuje na mapie Polski pasy krajobrazowe i nazywa je, stosując przyjęte nazewnictwo,

 • zapisuje poprawnie nazwy krain geograficznych (wielką literą),

 • lokalizuje Morze Bałtyckie na mapie świata i Europy,

 • wskazuje na mapie Europy drogę morską z Morza Bałtyckiego na Morze Północne,

 • wymienia nazwy organizmów żyjących w Morzu Bałtyckim,

 • wyjaśnia rolę roślin wydmowych w utrzymaniu piasku,

 • wskazuje na mapie i nazywa krainy geograficzne należące do pasa pobrzeży,

 • wskazuje na mapie pojezierza i wymienia ich nazwy,

 • wymienia i wskazuje na mapie krainy należące do pasa nizin,

 • wskazuje na mapie wybraną nizinę,

 • odczytuje po 1 informacji o wybranej nizinie z różnych map tematycznych,

 • wyjaśnia pojęcie „kraina geograficzna”,

 • uzasadnia, dlaczego Morze Bałtyckie nazywamy morzem wewnątrzkontynentalnym,

 • odczytuje z mapy nazwy państw leżących nad Bałtykiem

 • rozpoznaje na schemacie i nazywa wybrzeże klifowe i niskie,

 • wymienia rośliny charakterystyczne dla wydm,

 • wymienia różnice w krajobrazie między pasem nizin a pasem pojezierzy,

 • opisuje wybraną nizinę na podstawie analizy map tematycznych,

 • podaje przykłady zwierząt, których życie jest związane z jeziorami lub rzekami,

 • wskazuje na mapie bieg Bugu, Narwi i Biebrzy,

 • wymienia krainy geograficzne należące do pasa wyżyn,

 • wymienia cechy charakterystyczne Wyżyny Lubelskiej, Śląskiej, Gór Świętokrzyskich,

 • określa położenie pasa krajobrazowego względem pozostałych,

 • wymienia cechy charakterystyczne dla danego pasa krajobrazowego,

 • wymienia przyczyny niewielkiego zasolenia Morza Bałtyckiego,

 • wskazuje na schemacie przedstawiającym głębokość morza miejsce występowania trawy morskiej, morszczynu i widlika,

 • omawia zwyczaje rozrodcze wybranej ryby,

 • wyjaśnia, dlaczego wybrzeże klifowe cofa się,

 • wyjaśnia pojęcie „krajobraz naturalny”,

 • omawia znaczenie gospodarcze pojezierzy,

 • wymienia różnice krajobrazowe między nizinami,

 • ocenia znaczenie gospodarcze danej niziny w skali kraju,

 • omawia czynniki, które ukształtowały obszar Niziny Mazowieckiej,
 • podaje różnice między pasami krajobrazowymi,

 • rozpoznaje i nazywa pasy krajobrazowe na podstawie opisu,

 • wyjaśnia, dlaczego w morzu Bałtyckim żyje wiele organizmów słodkowodnych,

 • uzasadnia, dlaczego betonowanie brzegów morskich źle wpływa na organizmy żyjące w Bałtyku,

 • omawia, jak powstają mierzeje i jeziora przybrzeżne,

 • wyjaśnia, jak powstały Żuławy Wiślane,

 • wyjaśnia, dlaczego na pojezierzach występuje dużo jezior,

 • wymienia różnice krajobrazowe między nizinami,

 • ocenia znaczenie gospodarcze danej niziny w skali kraju,

 • porównuje mapy tematyczne, interpretuje i wyciąga wnioski,

 • ocenia znaczenie Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Powiązany:

Wymagania szczegółowe przyroda, klasa 4 iconWymagania edukacyjne przyroda klasa V

Wymagania szczegółowe przyroda, klasa 4 iconWymagania edukacyjne Przyroda klasa VI

Wymagania szczegółowe przyroda, klasa 4 iconWymagania edukacyjne Przyroda klasa

Wymagania szczegółowe przyroda, klasa 4 iconWymagania edukacyjne : przyroda klasa 4

Wymagania szczegółowe przyroda, klasa 4 iconWymagania edukacyjne, przyroda, klasa 5

Wymagania szczegółowe przyroda, klasa 4 iconWymagania edukacyjne, przyroda, klasa 5

Wymagania szczegółowe przyroda, klasa 4 iconTreści nauczania – wymagania szczegółowe klasa III gimnazjum

Wymagania szczegółowe przyroda, klasa 4 iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne – Przyroda klasa V – „Tajemnice przyrody” – Wydawnictwo Nowa Era

Wymagania szczegółowe przyroda, klasa 4 iconWymagania programowe I szczegółowe kryteria ocen z fizyki Gimnazjum Klasa II

Wymagania szczegółowe przyroda, klasa 4 iconPrzyroda klasa IV

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom