Pytania egzaminacyjne z Mikroekonomii (z rozwiązaniami) Zarządzanie I marketing
Pobierz 213.23 Kb.
NazwaPytania egzaminacyjne z Mikroekonomii (z rozwiązaniami) Zarządzanie I marketing
strona1/5
Data konwersji16.11.2012
Rozmiar213.23 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5

Pytania egzaminacyjne z Mikroekonomii


(z rozwiązaniami)

Zarządzanie I Marketing


(rok akademicki 2003/2004)


 1. Czym zajmuje się ekonomia? Jakie są podstawowe problemy ekonomii?

 2. Co jest przedmiotem zainteresowania mikro i makroekonomii?

 3. Przedstaw podstawowe cechy gospodarki rynkowej?

 4. Omów znane Ci czynniki produkcji?

 5. Wyjaśnij związki pomiędzy kosztem a ograniczonością zasobów?

 6. Omów koszt alternatywny?

 7. Przedstaw zasady: malejących korzyści marginalnych i rosnącego kosztu marginalnego?

 8. Jakie zależności przedstawiają krzywe możliwości produkcyjnych?

 9. W jaki sposób decyzje wyboru pomiędzy konsumpcją i inwestycjami wpływają na   przyszłe możliwości produkcyjne?

 10. Na czym polega okrężny obieg dochodów i produktów. Przedstaw go na schemacie?

 11. Co rozumiesz pod pojęciem rynku? Na czym polega konkurencja rynkowa i co ozna­cza pojęcie „rynki konkurencyjne”?

 12. Przedstaw prawo popytu?

 13. Omów czynniki wpływające na wysokość popytu?

 14. Przedstaw krzywą podaży i czynniki określające jej przebieg?

 15. Wyjaśnij sens ekonomiczny ceny równowagi?

 16. Przedstaw cztery sytuacje zmian relacji na rynku pomiędzy popytem i podażą?

 17. Omów ceny maksymalne i minimalne?

 18. Przestaw cztery podstawowe struktury rynku?

 19. Wyjaśnij pojęcie elastyczności? Przedstaw elastyczność cenową popytu?

 20. Wyjaśnij elastyczność cenową na zadanej krzywej popytu.

 21. Omów elastyczność dochodową i mieszaną popytu?

 22. Przedstaw związek pomiędzy wysokością współczynnika elastyczności a wydatkami konsumentów a zatem i przychodami przedsiębiorstwa?

 23. Wyjaśnij przesłanki, na podstawie których mechanizm rynkowy jest przedmiotem   kry­tyki?

 24. Wyjaśnij dwie zasady wyborów ekonomicznych konsumenta?

 25. Na czym polega wyrównywanie się krańcowych użyteczności dóbr w wyborach konsumenta?

 26. Co przedstawią krzywe obojętności i krzywe budżetu konsumenta?

 27. Na czym polega efekt substytucyjny i dochodowy?

 28. Co rozumiesz pod pojęciem przedsiębiorstwa. Z jakiego punktu widzenia ekonomia wyróżnia cechy przedsiębiorstwa?

 29. W jaki sposób wyraża się natura prawna przedsiębiorstwa?

 30. Przedstaw problem celu działalności przedsiębiorstwa?

 31. czym informują: bilans i rachunek zysków i strat?

 32. Omów krótko obszary i poziomy zarządzania w przedsiębiorstwie?

 33. `Przedstaw istotne elementy teorii podaży?

 34. W jak brzmią i jak odpowiadamy na podstawowe pytania ekonomii podaży?

 35. Czy firmy które przynoszą straty powinny być jak najszybciej zlikwidowane?

 36. Przedstaw koszty stałe i zmienne?

 37. Wyznacz próg rentowności?

 38. W jaki sposób można obniżyć próg rentownności.

 39. Przedstaw jednostkowe (przeciętne): koszty stałe, zmienne i całkowite?

 40. Wyjaśnij pojęcie przychodu marginalnego i kosztu marginalnego?

 41. Przedstaw związki pomiędzy przeciętnym kosztem zmiennym i przeciętnym kosztem całkowitym a kosztem marginalnym?

 42. Na czy polega prawo malejącej wydajności czynników wytwórczych? Wyjaśnij sens ekonomiczny

 43. Na czy polega prawo rosnącej stopy substytucji.? Wyjaśnij sens ekonomiczny.

 44. Przedstaw decyzje ekonomiczne producenta w warunkach doskonałej kon­ku­re­n­cji?

 45. Przedstaw zasady decyzji ekonomicznych producenta w warunkach konkurencji monopolistycznej?

 46. Przedstaw zasady decyzji ekonomicznych producenta w warunkach oligopolu.

 47. Przedstaw decyzje ekonomiczne producenta w warunkach monopolu?

 48. W jaki sposób można mierzyć konkurencyjność rynku?

 49. Porównaj doskonałą konkurencję i monopol

 50. Przedstaw związki zachodzące pomiędzy strukturą rynku, zachowaniem przedsiębiorstwa na rynku i osiąganymi wynikami ekonomicznymi?
 1. Czym zajmuje się ekonomia? Jakie są podstawowe problemy ekonomii?


Ekonomia zajmuje się badanie, w jaki sposób społeczeństwa i jednostki dokonują wyborów ekonomicznych i w jaki sposób podejmują decyzje o rodzaju produkowanych dóbr i usług, o sposobach wytwarzania i podziale wytwarzanych dóbr i usług, (co, jak i dla kogo wytwarzać?)


Podstawowe problemy ekonomii:


 • Rozwiązanie sprzeczności między politycznie nieograniczonymi potrzebami ludzi a ograniczonymi zasobami niezbędnymi do ich wytwarzania (praca, maszyny, surowce)

 • Kłopoty ekonomistów z zastosowaniem doświadczenia jako źródła informacji o gospodarowaniu, czego skutkiem jest sprawdzanie pojedynczych twierdzeń i całych teorii jest w ekonomii o wiele trudniejsze niż w chemii lub w fizyce; osłabia to ostrość krytyki i hamuje proces gromadzenia prawdziwej wiedzy ekonomicznej.

 • Teorie ekonomiczne formułowane są w języku, który obarczany jest wadami takimi jak: wieloznaczność, niemożność zaprzeczenia; może to uniemożliwić krytykę twierdzeń ekonomicznych

 • Statystyczny charakter praw ekonomicznych, zmienność warunków, w których odbywa się gospodarowanie, kłopoty z ich dokładnym opisem, klauzula celeris paribus powodują, że negatywny wynik obserwacji nie musi pociągać za sobą rezygnacji z twierdzenia (można go tłumaczyć np. zmianą okoliczności do tej poty uważanych za niezmienne)
 1. Co jest przedmiotem zainteresowania mikro i makroekonomii?
 • Mikroekonomia - Zajmuje się badaniem poszczególnych rynków; w jej obszarze dokonywane są wybory ekonomiczne; przedmiotem analizy mikroekonomicznej jest szczegółowe badanie indywidualnych decyzji odnoszących się do pojedynczych towarów
 • Makroekonomia – zajmuje się gospodarką traktowaną jako integralna całość, bada zjawiska związane z gospodarowaniem całego społeczeństwa; kładzie nacisk na wzajemne związki zachodzące w gospodarce jako całości (analizowanie współzależności w całej gospodarce); celowo upraszcza się w niej analizę poszczególnych elementów badanej całości w trosce o przejrzystość obrazu działania całej gospodarki
 1. Przedstaw podstawowe cechy gospodarki rynkowejGOSPODARKA RYNKOWA (Samuelson) - jest to kapitalistyczna gospodarka (w której większość czynników wytwórczych jest prywatna) oparta na wolnej przedsiębiorczości, w której podstawowe problemy ekonomiczne (co, jak i dla kogo wytwarzać), są rozwiązywane przez system cen, rynków, zysków i strat. Jest to gospodarka w której kierunki produkcji, jej wielkość i ceny wynikają z gry rynkowej. Obecnie - ani nigdy przedtem - nie istnieje gospodarka rynkowa w postaci czystej.

Istnieje natomiast gospodarka mieszana, z elementami rynku, nakazu i tradycji.


 • Własność prywatna

 • Wolność wyboru – suwerenność podmiotu gospodarczego: wolność od do

 • Konkurencja – pomiędzy uczestnikami rynku (w obrębie tych, co chcą nabyć i w obrębie tych, co chcą sprzedać

 • Rynkowy system ustalania cen


Najważniejsze założenia gospodarki rynkowej są następujące: (Model)


 • Model dotyczy gospodarki rynkowej w warunkach kapitalizmu, tzn. w warunkach takiego systemu społeczno-gospodarczego gdzie większość zasobów jest własnością prywatną,

 • Gospodarka składa się z dwóch grup podmiotów gospodarczych - gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw,

 • Rynek dzieli się na rynek dóbr (konsumpcyjnych i kapitałowych) oraz na rynek zasobów,

 • Współzależności między podmiotami gospodarczymi
 1. Omów znane Ci czynniki produkcji
 • Zasoby – dobra niezbędne do wytwarzania danych dóbr; zasoby są rzadkie – jest ich mniej niż potrzeba

 • Praca – zdolność człowieka do wykonywania pracy, składa się na to wiedza, doświadczenie, umiejętności praktyczne, postawy psychofizyczne

 • Ziemia – słowo skrót – oznacza to, co ziemia daje w określonych warunkach np.: miejsce, w którym śpimy, gdzie pracujemy; zasoby naturalne: klimat, atmosfera, lasy, gleby

 • Kapitał – strona rzeczowa – kapitał rzeczowy: rzeczy mające materialną postać i środki materialne służące do produkcji, a są to środki transportu, hale, drogi, samochody, przedmioty pracy

 • Strona finansowa – kapitał finansowy: środki pieniężne, które zamierzamy przeznaczyć na cele produkcji

 • Przedsiębiorczość (wybrane z czynnika pracy) – cecha człowieka szczególnie ważna; umiejętność, zdolność do takiego łączenia zasobów, aby osiągnąć ekonomiczne czele

 • Technika i technologia; technika – zespół środków, które posiadamy do realizacji celów; technologia – wiedza o wykorzystaniu tych środków
 1. Wyjaśnij związki pomiędzy kosztem a ograniczonością zasobów


Zasoby będące w naszej dyspozycji są ograniczone i stajemy w obliczu konieczności podjęcia decyzji, na co je przeznaczać np., jeżeli chcemy utrzymać dawny poziom opieki zdrowotnej w starzejącym się społeczeństwie, oferując najnowsze osiągnięcia medycyny, to nieuchronny jest znaczny wzrost wydatków na opiekę zdrowotną, który będzie możliwy jedynie kosztem ograniczenia wydatków budżetowych na inne cele np. obronę czy edukację


 1. Omów koszt alternatywny


Koszt alternatywny danego dobra jest to ilość innego dobra, z której trzeba zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki tego pierwszego dobra


Do omówienia kosztu alternatywnego posługujemy się KMP


Krzywa możliwości produkcyjnych składa się tylko z takich punktów, w których społeczeństwo wytwarza efektywnie. Wzrost produkcji jednego dobra jest możliwy tylko za cenę spadku produkcji innego dobra.

Np. przechodząc od punktu B do C zmniejszamy produkcję X o ∆X, ale za to zwiększamy produkcję Y o ∆Y. Właśnie owe ∆X stanowi koszt alternatywny wytworzenia ∆Y dobra Y.


Koszt alternatywny = koszt utraconych możliwości


Nachylenie krzywej możliwości produkcyjnych określa wysokość kosztu alternatywnego.


 1. Przedstaw zasady: malejących korzyści marginalnych i rosnącego kosztu marginalnego

Koszt alternatywny kolejnych jednostek dobra Y zwiększa się, zatem zwiększa się wzrost produkcji Y z 0 do 5, powoduje spadek produkcji X tylko o 1 (z 20 do 19). Jednak, gdy produkcja Y wzrasta od 5 do 10, produkcja X spada o 3 (z 19 do 16) itd. Zjawisko to nazywamy Prawem Rosnących Kosztów Marginalnych (Malejących Korzyści Marginalnych)


Produkcja każdej gałęzi podlega Prawu Malejących Przychodów. Każdy następny robotnik zatrudniony w gałęzi zwiększa produkcję w stopniu mniejszym niż jego poprzednik. Wynika to z tego, iż dysponujemy stałą liczbą czynników produkcji (zasobów). Pierwszy zatrudniony ma wszystkie urządzenia do swojego wyłącznego użytku. Gdy zostanie zatrudniony drugi pracownik, obaj muszą dzielić się sprzętem i urządzeniami. Dalsze zwiększanie zatrudnienia powoduje postępujący spadek zasobu sprzętu i urządzeń przypadających na jednego pracownika. W efekcie korzyści wynikające z zatrudnienia kolejnych pracowników maleją. 1. Jakie zależności przedstawiają krzywe możliwości produkcyjnych?


KMP przedstawia przy każdej wielkości produkcji jednego dobra maksymalną, możliwą produkcję drugiego dobra.


Krzywa przedstawia maksymalne kombinacje produkcji możliwe do osiągnięcia przy pełnym wykorzystaniu w gospodarce zasobów. Ilustruje ona problem wyboru – więcej jednego dobra za cenę zmniejszenia ilości drugiego dobra.

KMP reprezentuje sposób, w jaki społeczeństwo Mo optymalnie alokować ograniczone zasoby do wytworzenia dwóch dóbr alternatywnych


A, B, C – ukazują największą osiągalną przy danych zasobach i technologii wielkość produkcji jednego dobra przy danej produkcji drugiego dobra


D – produkcja nieefektywna, oznacza niewykorzystanie (marnotrawstwo) części zasobów


E – punkt nieosiągalny, przy danej technologii i ilości zasobów


Między produkcją X, a produkcją Y występuje zależność odwrotna lub inaczej substytucyjność (wymienność)


 1. W jaki sposób decyzje wyboru pomiędzy konsumpcją i inwestycjami wpływają na przyszłe możliwości produkcyjne?


(już mi się nie chciało tego pisać) :/ 1. Na czym polega okrężny obieg dochodów i produktów? Przedstaw go na schemacie.

 1. Co rozumiesz pod pojęciem rynku? Na czym polega konkurencja rynkowa i co oznacza pojęcie „rynki konkurencyjne”?


RYNEK to proces w warunkach których dokonywane są transakcje. Rynek jest miejscem zorganizowanym, zazwyczaj w sensie instytucjonalnym, gdzie dokonują się akty kupna-sprzedaży czynników produkcji oraz wytworzonych dóbr (produktów i usług). Rynek spełnia dwa znaczenia: wszystkie transakcje jakie dokonujemy w życiu i rynek jako targ. Ograniczoność zasobów sprawia że między producentami istnieje konkurencja o dostęp do zasobów. Równocześnie producenci rywalizują w zdobywaniu odbiorców dla swoich produktów. W podobny sposób kupujący konkurują ze sobą w zakupie najlepszych i najbardziej korzystnych dla nich dóbr.

Konkurencja między podmiotami gospodarczymi jest cechą gospodarki rynkowej. Może ona przybierać różne formy a także charakteryzować się różnym stopniem natężenia. Ważnym elementem konkurencji rynkowej jest cena produktu, wpływająca na kształtowanie się popytu i podaży. Wykorzystywanie ceny w walce konkurencyjnej między podmiotami gospodarczymi określa się mianem konkurencji cenowej. O konkurencyjności danego produktu świadczy nie tylko jego cena. Również takie elementy jak jakość produktu, warunki gwarancji, zapewnianie usług serwisowych, odpowiednie warunki finansowania zakupów, reklama itp. mają znaczący wpływ na poziom konkurencyjności wielu, współcześnie wytwarzanych produktów. Konkurowanie przy pomocy tych właśnie elementów jest charakterystyczne dla konkurencji niecenowej. W teorii ekonomi wyróżnia się zazwyczaj cztery rodzaje konkurencji rynkowej: Konkurencja doskonała-liczni producenci; identyczne produkty (niektóre rynki płodów rolnych-ziemniaki, buraki, pszenica itp.) Konkurencja niedoskonała: konkurencja monopolistyczna-liczni producenci lub sprzedawcy; produkty zróżnicowane będące bliskimi substytutami (pasta do zębów, handel detaliczny); oligopol-nieliczni producenci; niewielkie zróżnicowanie produktu (samochody, maszyny) monopol 1. Przedstaw prawo popytu


Popyt – ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnym poziomie ceny

Popyt określa postępowanie nabywców przy różnych poziomach ceny; określonej cenie odpowiada określona wielkość zapotrzebowania.


Prawo popytu – wraz ze wzrostem ceny danego dobra zapotrzebowanie na to dobro maleje i na odwrót, przy spadku ceny zapotrzebowanie na dobro wzrasta  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pytania egzaminacyjne z Mikroekonomii (z rozwiązaniami) Zarządzanie I marketing iconZarządzanie wiedzą – pytania egzaminacyjne

Pytania egzaminacyjne z Mikroekonomii (z rozwiązaniami) Zarządzanie I marketing iconPytania egzaminacyjne do przedmiotu zarządzanie środowiskiem

Pytania egzaminacyjne z Mikroekonomii (z rozwiązaniami) Zarządzanie I marketing iconZarządzanie I Marketing Rodzaj studiów: niestacjonarne inżynierskie Specjalność: Zarządzanie I Marketing w Przemyśle

Pytania egzaminacyjne z Mikroekonomii (z rozwiązaniami) Zarządzanie I marketing iconZarządzanie finansami – pytania egzaminacyjne dr Marzena Wrona

Pytania egzaminacyjne z Mikroekonomii (z rozwiązaniami) Zarządzanie I marketing iconPytania egzaminacyjne kierunek: Zarządzanie rok akademicki 2009/2010

Pytania egzaminacyjne z Mikroekonomii (z rozwiązaniami) Zarządzanie I marketing iconInstytut spraw publicznych uniwersytetu jagiellońskiego kierunek: zarządzanie I marketing specjalnośĆ: zarządzanie w turystyce

Pytania egzaminacyjne z Mikroekonomii (z rozwiązaniami) Zarządzanie I marketing iconPytania z Mikroekonomii do egzaminu licencjackiego

Pytania egzaminacyjne z Mikroekonomii (z rozwiązaniami) Zarządzanie I marketing iconZarządzanie zmianą kierunek: Zarządzanie I marketing

Pytania egzaminacyjne z Mikroekonomii (z rozwiązaniami) Zarządzanie I marketing iconEgzamin dyplomowy 2007/2008 Pytania z mikroekonomii I makroekonomii

Pytania egzaminacyjne z Mikroekonomii (z rozwiązaniami) Zarządzanie I marketing iconPytania na egzamin licencjacki I magisterski, kierunek Socjologia, Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Katedra

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom