Geografia fizyczna Polski – zagadnienia do wykładów I egzaminu
Pobierz 11.03 Kb.
NazwaGeografia fizyczna Polski – zagadnienia do wykładów I egzaminu
Data konwersji16.11.2012
Rozmiar11.03 Kb.
TypDokumentacja
Geografia fizyczna Polski – zagadnienia do wykładów i egzaminu


TATRY

Rzeźba Tatr (w tym: budowa geologiczna grzbietu głównego). Ślady rzeźby preglacjalnej. Różnice i przyczyny różnic w postglacjalnej rzeźbie wierchowej Tatr Wschodnich (Wysokich) i Tatr Zachodnich. Cios termiczny i uskoki a układ dolin, przełęczy i ścian skalnych w Tatrach Wysokich. Zasięg lodowców po północnej stronie Tatr. Ilość zlodowaceń w Tatrach i dowody na to. Granica wiecznego śniegu w czasie plejstocenu. Transfluencja lodowcowa i jej efekty. Rowy grzbietowe w Tatrach Zachodnich. Elementy rzeźby krasowej; rodzaje jaskiń; krążenie wód krasowych (prędkości przepływu wód krasowych); największe wywierzyska; poglądy na rozwój systemu jaskiniowego (wiek nacieków i tempo ich przyrostu). Lodowce gruzowe. Piętra roślinne.


PIENIŃSKI PAS SKAŁKOWY

Rzeźba różnych części pienińskiego pasa skałkowego; grzbietotwórcze serie skalne (i wulkanity). Tektonika obszaru a rozwój rzeźby. Geneza przełomu Dunajca i Białki przez pieniński pas skałkowy. Kras powierzchniowy; przyczyny ubóstwa form krasowych.


BESKIDY I POGÓRZE

Różnice w rzeźbie Beskidów i Pogórzy (w tym przyczyny powstania dużych progów strukturalnych na granicy Beskidów i Pogórzy); duże nasunięcia tektoniczne i ich odzwierciedlenie w rzeźbie. Przykłady rzeźby strukturalnej i jej geneza; inwersje rzeźby. Powierzchnie zrównań wierzchowin Beskidów i Pogórzy. Geneza kotlin śródgórskich i przedgórskich. Rozwój rzeźby i sieci dolinnej; procesy neotektoniczne. Osuwiska (w tym ich położenie w obrębie kulminacji Beskidów); jaskinie szczelinowe. Znaczenie zbiorników retencyjnych w dolinach karpackich. Procesy transportu i akumulacji aluwiów w rzekach i zbiornikach (sposób transportu rumowiska). Denudacja mechaniczna i chemiczna w Karpatach Zewnętrznych. Zlodowacenie kontynentalne na Pogórzu Karpackim. Mezoregiony Beskidów i Pogórza.


SUDETY

Granice morfologiczne a granice geologiczne (sudecki uskok brzeżny). Rzeźba strukturalna Gór Stołowych w relacji do budowy geologicznej; ujęcie w mezo- i mikroskali. Geneza kotlin śródgórskich (Niecka Śródsudecka, Kotlina Kłodzka, Kotlina Jeleniogórska). Rzeźba otoczenia Kotliny Kłodzkiej. Kras Masywu Śnieżnika i Gór Kaczawskich. Rzeźba masywów granitowych (ich nazwa); typy zwietrzelin granitowych, ich wiek i formy wietrzenia granitów w Karkonoszach i na Przedgórzu Sudeckim. Kras podziemny w Sudetach; miejsce występowania. Wulkanity neogeńskie na Przedgórzu Sudeckim; ich wiek i typ skał. Formy glacjalne w Karkonoszach; zasięgi zlodowaceń i ich ilość. Zlodowacenia górskie a zlodowacenia kontynentalne; terasy kemowe w Górach Bardzkich. Piętra roślinności w Sudetach; rodzaje torfowisk wysokogórskich w Karkonoszach. Mezoregiony Sudetów.


WYŻYNY

Mechanizm wypiętrzania pasm wyżyn środkowoeuropejskich. Różnice w rzeźbie wierzchowinowej a typy skał podłoża. Budowa geologiczna Roztocza. Wiek procesów morfogenetycznych. Profile podłużne dolin i krawędzie morfologiczne w relacji do poprzecznych stref uskokowych Roztocza. Pokrywy lessowe; ilość pokryw, ich wiek, tempo akumulacji lessów. Małopolski przełom Wisły; rodzaj przełomu, czas powstania. Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich; budowa pasma łysogórskiego; pochodzenie twardzielcowych wzgórz w rejonie Kielc. Krawędziowa rzeźba Wyżyny Śląsko-Krakowskiej; budowa zachodniej granicy. Ostańce wierzchowinowe a typy skał podłoża. Kras gipsowy Niecki Nidziańskiej; charakterystyka form krasowych, ich pochodzenie. Brama Krakowska i jej geneza. Przykłady form rzeźby związanej ze zlodowaceniami kontynentalnymi na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, Małopolskiej i Lubelskiej; Pustynia Błędowska. Mezoregiony wyżyn obszaru Polski.


NIŻ POLSKI

Przyczyny zlodowaceń kontynentalnych: paleogeograficzne, klimatyczne. Cyrkulacja oceaniczna a zaburzenia klimatu. Przyczyny cykliczności zlodowaceń; cykle astronomiczne a zmiany klimatu. Dowody na zmiany klimatu w plejstocenie; zmienność izotopów tlenu w wodzie oceanicznej. Zmiany poziomu morza w plejstocenie. Zasięg maksymalny lądolodów na kontynencie północnoamerykańskim i euroazjatyckim. Zlodowacenia przed plejstocenem. Ilość zlodowaceń kontynentalnych na obszarze Polski i czas ich trwania; definicje wydzieleń jednostek klimatostratygraficznych; interglacjał a interstadiał. Dowody (i wątpliwości) obecności ośmiu zlodowaceń kontynentalnych na obszarze Polski. Zasięgi zlodowaceń kontynentalnych na obszarze Polski. Metody badań wieku osadów plejstoceńskich. Struktury glacitektoniczne. Niecki egzaracyjne. Miąższości lądolodu. Powstanie sieci rzecznej; pradoliny. Wały moren spiętrzonych zlodowacenia Warty. Systemy stożków sandrowych i ich relacje do zlodowaceń. Jeziora rynnowe i ich znaczenie w paleogeografii plejstocenu. Pola eratyków i przyczyny ich koncentracji. Ozy – różnice w ich genezie i relacje do rynien podlodowcowych. Deglacjacja aeralna na Nizinach Mazowieckiej i Podlaskiej; kemy i terasy kemowe. Geneza drumlin na Pojezierzu Zachodniopomorskim. Fazy deglacjacjacji ostatniego zlodowacenia. Formy rzeźby z fazy gardzieńskiej na Wybrzeżu Słowińskim i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Zasięg mórz interglacjalnych; Morze Holsztyńskie. Najstarsze ślady działalności Homo sapiens na obszarze Polski. Formy i osady strefy peryglacjalnej; pingo. Procesy akumulacji i erozji na Pobrzeżu Słowińskim; wydmy łebskie. Fazy rozwoju Bałtyku w holocenie; przyczyny i dowody; zmiany poziomu morza. Makroregiony Nizin i Pojezierzy obszaru Polski.


KLIMAT

Zmiany klimatyczne w holocenie; rodzaje badań. Średniowieczne optimum klimatyczne. Mała Epoka Lodowa, Współczesne ocieplenie. Przyczyny zmian klimatycznych. Klimat Polski: rola cyrkulacji atmosferycznej, cechy termiczne i wilgotnościowe; prognozy klimatu. Przyczyny industrialnego ocieplenia; emisja CO2 i klatratów metanu.


Literatura podstawowa:

1/ Galon R. (red.), 1972. Geomorfologia Polski. Niż Polski. PWN Warszawa.

2/ Jahn A., 1985. Karkonosze polskie. Ossolineum Wrocław.

3/ Klimaszewski, M., 1988. Rzeźba Tatr Polskich. PWN Warszawa.

4/ Kondracki J., 1988. Geografia fizyczna Polski. PWN Warszawa.

5/ Kondracki J., 2000. Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa.

6/ Mojski J. E., 2005. Ziemie Polskie w czwartorzędzie; zarys morfogenezy. Wydawnictwa Geologiczne Warszawa.

7/ Richling A., Ostaszewska K., 2006. Geografia fizyczna Polski. PWN Warszawa.

8/ Starkel L. (red.), 1991. Geografia Polski; środowisko przyrodnicze. PWN Warszawa.


Literatura źródłowa – patrz spis literatury w pozycji 7 i 6.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Geografia fizyczna Polski – zagadnienia do wykładów I egzaminu iconZagadnienia do egzaminu dojrzałOŚci z geografii geografia fizyczna ogólna

Geografia fizyczna Polski – zagadnienia do wykładów I egzaminu iconZagadnienia- geografia I. Geografia fizyczna ogólna z elementami geologii

Geografia fizyczna Polski – zagadnienia do wykładów I egzaminu iconGeografia fizyczna Polski

Geografia fizyczna Polski – zagadnienia do wykładów I egzaminu iconGeografia Fizyczna Polski tezy egzaminacyjne z zakresu hydrologii (obieg wody), Gleb I szaty roślinnej

Geografia fizyczna Polski – zagadnienia do wykładów I egzaminu iconZagadnienia z Wykładów do egzaminu z biologii w roku 2006 I

Geografia fizyczna Polski – zagadnienia do wykładów I egzaminu iconGeografia fizyczna

Geografia fizyczna Polski – zagadnienia do wykładów I egzaminu iconGeografia fizyczna świata

Geografia fizyczna Polski – zagadnienia do wykładów I egzaminu iconDr Tomasz Tokarz zagadnienia do egzaminu z „historii polski XX wieku”

Geografia fizyczna Polski – zagadnienia do wykładów I egzaminu iconDr Tomasz Tokarz zagadnienia do egzaminu z „historii polski XX wieku”

Geografia fizyczna Polski – zagadnienia do wykładów I egzaminu iconDr Tomasz Tokarz zagadnienia do egzaminu z „historii polski XX wieku”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom