Spis treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str. 2 18
Pobierz 1.37 Mb.
NazwaSpis treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str. 2 18
strona18/28
Data konwersji17.11.2012
Rozmiar1.37 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28

6.3.3. Równość podłużna warstwy

Równość warstw z betonu asfaltowego należy mierzyć aparatem określającym wskaźnik IRI lub za zgodą Inspektora nadzoru 4 m łatą i klinem wg BN-68/8931-04. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości wskaźnika, których nie można przekroczyć na 50%, 80% i 100% długości badanego odcinka nawierzchni. Wartości wskaźnika, wyrażone w mm/m określa tabela Nr 11


Tabela Nr 11


Warstwa konstrukcyjna

50%

80%

100%

ścieralna

2,0

2,8

4,0


Jeżeli na odcinku nie można wyznaczyć więcej niż 10 wartości IRI, to wartość miarodajna będąca sumą wartości średnie E(IRI) i odchylenia standardowego D:E(IRI)+D nie powinna przekroczyć wartości odpowiedniej dla 80% długości badanego odcinka.

Wartość odchyleń równości podłużnej dla warstw nawierzchni badanej metodą łaty i klina, powinna wynosić ± 9 mm.

6.3.4. Równość poprzeczna warstwy

Do pomiaru równości poprzecznej stosuje się metodę równoważną metodzie łaty i klina wg BN-68/8931-04. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartość odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza największą odległość miedzy łatą a mierzoną powierzchnią w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela 12


Tabela 12.

Warstwa konstrukcyjna

90%

95%

100%

wiążąca

-

5,0

6,0


Wartość odchyleń równości poprzecznej dla nawierzchni badanych metodą łaty i klina, powinna wynosić ± 9 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacją projektową.

Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.3.6. Rzędne wysokościowe warstwy

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z Dokumentacją Projektową.

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.

6.3.7. Ukształtowanie osi w planie

Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać ukształtowanie osi warstwy w planie. Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych usytuowania poszczególnych punktów osi i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacją projektową.

Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.

6.3.8. Złącza podłużne i poprzeczne

Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać prawidłowość wykonania złącza podłużnego i poprzecznego. Sprawdzenie polega na oględzinach. Złącza powinny być równe i związane.

6.3.9. Wygląd warstwy

Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać wygląd warstwy poprzez oględziny całej powierzchni wykonanego odcinka. Wygląd warstwy ścieralnej powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.

7. Obmiar Robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

o grubości 3 cm.

8. Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej uwzględnia:

 • prace pomiarowe,

 • roboty przygotowawcze,

 • oznakowanie robót,

 • zakup i transport materiałów,

 • opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

 • wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,

 • wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

 • posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,

 • rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

 • obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

 • przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne

5. PN B 06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań

6. PN B 06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

7. PN EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metoda pobierania próbek

8. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.

Metoda przesiewania

9. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn.

Wskaźnik kształtu

10. PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.

Badanie wskaźnika piaskowego

11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.

Metoda oznaczania odporności na rozdrobnienie

12. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości

13. PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.

Oznaczanie mrozoodporności.

14. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą,

15. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia.

Metoda Pierścień i Kula

16. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna

17. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania. Specyfikacja –

z dostosowaniem do warunków polskich.

18. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalności

19. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości

metodą Fraassa

20. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odporności na twardnienie

pod wpływem ciepła i powietrza. Metoda RTFOT

21. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny.

Metoda destylacyjna

22. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

23. PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych

i nawierzchni bitumicznych

24. BN 70/8931 09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i odkształcenia

mas mineralno-asfaltowych


25. BN 68/8931 04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

26. PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców

27. EN 22592 Petroleum products. determination of flash and fire points. Cleveland open

cup method.

28.PN-C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów


10.2. Inne dokumenty

29. „Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym”, IBDiM - Zeszyt 48, 1995 r.

30. „Warunki Techniczne wykonywania warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)”, wydanie II uzupełnione - IBDiM, Warszawa 1999, Zeszyt 61


D.02.01.01. Wykonanie wykopów


1. Wstęp

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót ziemnych w ramach ,,Przebudowy ciągu drogi powiatowej nr 2513E oraz remont odtworzeniowy dalszego ciągu dróg Nr 5109E i 5168E, będących jednocześnie dojazdami do drogi krajowej Nr 1

o łącznej długości 12,63 km”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych :

wykopów wykonywanych koparką podsiębierną przy poszerzeniu drogi powiatowej nr 5168E w m. Borki i Lubień

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna

Jest to budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym.

1.4.2.Wysokość nasypu lub głębokość wykopu

Jest to różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3.Skarpa

Jest to zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.

1.4.4.Wskaźnik zagęszczenia gruntu

Jest to wielkość charakteryzująca grunt, określona według wzoru : Is = pd / pds

gdzie :

pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu ( MG/m3 )

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z BN-77/8931-12 ( Mg/m3 )

1.4.5.Wskaźnik różnoziarnistości

Jest to wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona według wzoru : U = d60 / d10

gdzie :

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu ( mm )

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu ( mm )

1.4.6.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.4.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.5.


2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2


2.1.Ogólne zasady wykorzystania gruntów

Do budowy nasypów zostaną użyte przez Wykonawcę grunty uzyskane z wykopów. Wznoszenie nasypów dopuszcza się wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu tzn. takich, które spełniają szczegółowe wymagania określone w PN-S-02205 i są zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych. Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie części nasypów zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego.


3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.3.


3.1.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru.


4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.


5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.


5.1.Wykonanie wykopów


5.1.1.Zasady ogólne

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i specyfikacji technicznych. O ile Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceneiem.

5.1.2.Odwodnienie wykopów

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych.

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.3.Wymagania dotyczące zagęszczenia

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is. Dla górnej warstwy o grubości 20 cm Is = 0,97.

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem warstwy konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wymaganej wartości Is.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.


6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.


6.1.W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne. Wyniki badań kontrolnych należy wpisywać do dziennika budowy, protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz dziennika laboratoryjnego Wykonawcy.

6.2.Sprawdzenie wykonania wykopów

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości

b) zapewnienie stateczności skarp

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu

d) dokładność wykonania wykopów


6.3.Dokładność wykonania robót

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 i – 3 cm.

Szerokość korpusu wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarpy nie może się różnić od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 m.

Z profilowanej powierzchni skarp należy usunąć kamienie o średnicy większej niż 80 mm.


7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7.


7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową robót związanych z robotami ziemnymi jest 1 m3 wykopu. Obliczenia oparte na przekrojach poprzecznych i tabeli robót ziemnych.


8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.


8.1.Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelaryczne wartości wskaźnika zagęszczenia dla całego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.


9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje :

- prace pomiarowe

- wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezpośrednio w nasyp


- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektową

- zagęszczanie powierzchni wykopu

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych

- odwodnienie wykopu i rekultywację terenu


9.2.Projektowana ilość jednostek obmiarowych

Projektowana ilość jednostek obmiarowych wynosi :

- wykonanie wykopów koparką 1,3 m x 3549 m x 0,6 m = 2.768 m3 (szerokość x długość x głębokość)

10. Przepisy związane

1.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

3.PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

4.PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów.

5.PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

7.PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

8.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

9.PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.

10.PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazowego.

12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.

13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.

14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni

podatnych.

15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

16.BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru.

17.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie

uziarnienia i porowatości.


D.04.02.01. Warstwa odsączająca

1. Wstęp

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej na poszerzeniu drogi powiatowej nr 5168E w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ciągu drogi powiatowej

nr 2513E oraz remont odtworzeniowy dalszego ciągu dróg Nr 5109E i 5168E, będących jednocześnie dojazdami do drogi krajowej Nr 1 o łącznej długości 12,63 km”

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej, stanowiącej część podbudowy pomocniczej nowych konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników. W zakres robót wchodzi :

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z określeniami podanymi w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.4.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.5.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2

2.1.Rodzaje materiałów

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsączających jest piasek

2.2.Podstawowe wymagania dla piasku

Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113.

2.3.Składowanie materiałów

Jeżeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowany bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć piasek przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.3.

3.1.Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością do korzystania

z następującego sprzętu : równiarek, walców statycznych, płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.

4.1.Piasek na wykonanie warstwy odsączającej winien być przewożony samochodami samowyładowczymi.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.

5.1.Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe pod warstwę odsączającą powinno spełniać wymagania określone w SST D.02.00.00. „Roboty ziemne” oraz w SST D.04.01.01. „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”

5.2.Wbudowanie i zagęszczanie piasku

Kruszywo (piasek) powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego piasku powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

Do zagęszczania warstwy odsączającej należy przystąpić natychmiast po jej końcowym wyprofilowaniu. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi drogi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku osi drogi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia, który należy określić zgodnie z BN-77/8931-12, nie powinien być mniejszy od 1.

5.3.Utrzymanie warstwy odsączającej

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy konstrukcyjnej powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego jej utrzymywania obciąża Wykonawcę robót.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.

6.1.Kontrola w czasie wykonywania robót

Badania i pomiary należy przeprowadzać dla każdej oddzielnej warstwy w poszczególnych etapach robót. Należy sprawdzić :

a) szerokość warstwy; minimum w 2 przekrojach charakterystycznych; odchyłki od szerokości projektowanej + 10 cm, - 5 cm.

b) równość poprzeczną i podłużną mierzoną łatą 4m; minimum w 2 punktach w przekrojach charakterystycznych; nierówności poprzeczne nie mogą przekraczać 20 mm, nierówności podłużne zgodnie z normą BN-68/8931-04

c) spadki podłużne i poprzeczne; dopuszczalne odchyłki spadków poprzecznych 0,5%

d) rzędne wysokościowe; w punktach charakterystycznych osi; dopuszczalne odchyłki + 1 cm, - 2 cm

e) grubość warstwy; losowo w kilku miejscach, dopuszczalne odchyłki + 1 cm, - 2 cm.

f) zagęszczenie warstwy; 2 próbki dla każdego etapu robót; wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia określonego zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.

Wszystkie powierzchnie, które wykazują odchyłki od wartości określonych powyżej powinny być naprawione poprzez spulchnienie do głębokości min. 5 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Nie dopuszcza się dodawania nowego materiału bez uprzedniego spulchnienia warstwy.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest 1 m2 wykonanej warstwy odsączającej.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8.

8.1.Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów wykonanych zgodnie z pkt.6 niniejszej SST.


9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące zapłaty podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m2 warstwy odsączającej obejmuje :

- prace pomiarowe


- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy piasku

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych

- utrzymanie warstwy

9.2.Projektowana ilość jednostek obmiarowych

Projektowana ilość jednostek obmiarowych wynosi :

- warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm - 3.549 m²


10. Przepisy związane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

3. PN-B-111111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

5. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie metodą modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.


Szczegółowa specyfikacja techniczna.

PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-04.04.04

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego przy poszerzeniu drogi powiatowej nr 5168E w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 2513E oraz remont odtworzeniowy dalszego ciągu dróg Nr 5109E i 5168E, będących jednocześnie dojazdami do drogi krajowej Nr 1

o łącznej długości 12,63 km”


1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i obejmują;

 • wykonanie podbudowy o grubości (wg dokumentacji) z tłucznia kamiennego

1.4. Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami stosowanymi w przedmiotowych normach państwowych i branżowych. Podbudowa z tłucznia kamiennego – cześć konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego:

 • Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm,

 • Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 5 mm do 25 mm

2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów

Materiały do wykonania dolnej i górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego WG pN-S-96023 [9], są:

 • kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112,

 • woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.

Z uwagi na zmienną grubość warstw podbudowy należy wykonywać ją z tłucznia:

Warstwę podbudowy wykonuje się:

 • mieszanka kruszywa łamanego od 25 mm do 40 mm

 • kliniec kamienny od 5 mm do 16 mm

 • miał kamienny


2.3. Wymagania dla kruszywa

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa wg PN-B-11112:

 • tłuczeń kamienny od 31,5mm do 63mm

 • kliniec od 5mm do 25mm

kruszywo do klinowania – kliniec od 4mm do 20mm Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy

 • PN-B-11112, określonymi dla klasy co najmniej II – dla podbudowy zasadniczej. Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dotyczące kruszywa przedstawiono w Tablicy I i II

Tablica I.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TŁUCZNIA I KLIŃCA wg PN-B-11112

Lp.

WŁAŚCIWOŚCI

WYMAGANIA

1

Ścieralność w bębnie Los Angeles wg. PN-79/B-06714

- po pełnej liczbie obrotów, % (procentowy) ubytek masy nie więcej niż:

- w tłuczniu

- w klińcu

- po 1/5 pełnej liczby obrotów, % (procentowy) ubytek masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż:35

40

30

2

Nasiąkliwość wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie więcej niż:

- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrażonych

- dla kruszyw ze skal osadowych


2,0

3,0

3

Odporność na działanie mrozu wg. PN-78/B-06714 w % (procentach) ubytku

masy nie więcej niż:

- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrażonych

- dla kruszyw ze skal osadowych4,0

5,0

4

Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody bezpośredniej wg. PN-78/B-06714 i BN-84/6774-02 w % (procentach) ubytku masy nie więcej niż:

- w klińcu

- w tłuczniunie bada się

30Tablica II.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TŁUCZNIA I KLIŃCA WG PN-B-11112 W ZALEŻNOŚCI OD WARSTWY PODBUDOWY TŁUCZNIOWEJ

Lp.

WŁAŚCIWOŚCI

WYMAGANIA

1

Uziarnienie wg. PN-91/B-06714

a) zawartość ziaren nie mniejszych niż: 0,075 mm odsianych na mokro w %

(procentach) nie więcej niż:

- w tłuczniu

- w klińcu

b) zawartość frakcji podstawowej w % (procentach) nie mniej niż:

- w tłuczniu i klińcu

c) zawartość pod ziarna w % (procentach) nie więcej niż:

- w tłuczniu i klińcu

d) zawartość nad ziarna w % (procentach) nie więcej niż:

- w tłuczniu i klińcu3

4


75


15


15

2

Zawartość zanieczyszczeń obcych wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie więcej niż:

- w tłuczniu i klińcu0,2

3

Zawartość ziaren nieforemnych wg. PN-78/B-06714 w % (procentach)

nie więcej niż:

- w tłuczniu

- w klińcu40

nie bada się

4

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg. PN-78/B-06714

- w klińcu i tłuczniu

barwa cieczy nie ciemniejsza niż wzorcowa


2.4. Źródła materiałów

Źródła poboru materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót.

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. Materiały zostaną zaakceptowane, jeżeli dostarczone wyniki badań i ewentualne wyniki badań przeprowadzonych przez Inżyniera wykażą zgodność cech materiałowych wymagań określonych w punkcie 2.3. niniejszej specyfikacji.

2.5. Woda

Woda użyta przy wykonaniu zagęszczenia i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

3. SPRZĘT:

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące uzyskanie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane, po czym muszą zostać usunięte przez Wykonawcę z terenu robót. Do wykonania podbudowy należy stosować następujący sprzęt:

 • równiarki samojezdne lub układarki kruszywa,

 • walce statyczne gładkie do zagęszczania kruszywa,

 • walce wibracyjne lub wibracyjne zagęszczarki płytowe do klinowania kruszywa klińcem,

 • szczotki mechaniczne lub ręczne do usunięcia nadmiaru klińca,

 • inne narzędzia ręczne.

Rozścielanie kruszywa w korycie może odbywać się ręcznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT:

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób zabezpieczający kruszywo przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

5. WYKONANIE ROBÓT:

5.1. Ogólne warunki wykonania robót:

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany zakres robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną (SST). Przed przystąpieniem do prac, teren robót należy odpowiednio oznaczyć i zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób postronnych.

5.2. Wykonanie podbudowy;

Minimalna grubość warstwy rozkładanego kruszywa nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru największych ziaren kruszywa użytego. Maksymalna grubość warstwy rozkładanego kruszywa po zagęszczeniu nie może przekraczać 20cm. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego gładkiego o masie jednostkowej nie mniejszej niż 30 KN/cm². Wałowanie (zgęszczanie) na nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę osi jezdni. Wałowanie (zagęszczanie) na nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od krawędzi wewnętrznej (dolnej) i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę górnej krawędzi jezdni (zewnętrznej). Po całkowitym zagęszczeniu tłucznia następuje jego klinowanie. Wielkość klińca (uziarnienie) należy dostosować do uziarnienia tłucznia.

Klińcem frakcji 5 - 16mm klinuje się mieszankę kruszywa łamanego frakcji 25 - 40mm, a klińcem frakcji 16 - 25mm klinuje się tłuczeń frakcji 31,5 - 63mm. Na warstwie tłucznia rozkłada się warstwę klińca w równej warstwie, celem zaklinowania kruszywa grubego, przy użyciu do zagęszczania walców wibracyjnych o masie jednostkowej co najmniej 18 KN/cm², albo płyta zagęszczająca wibracyjna o masie jednostkowej co najmniej 0,16 KN/cm². Jeżeli to konieczne, operację rozkładania i wibrowania kruszywa drobnego należy powtarzać, aż do chwili gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zaklinowaniu warstwę górną podbudowy zamulać miałem kamiennym lub drobnym piaskiem. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnie 3–6mm. Następnie tak przygotowana warstwa powinna być przywałowana walcem gładkim i utrzymana w dobrym stanie do chwili zamknięcia jej następną warstwą. Ze względów technologicznych każdy element robót należy wykonywać i odbierać oddzielnie.

6. KONTROLA JAKOŚCI:

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości:

Sprawdzenie prawidłowości warstw podbudowy polega na kontroli jej zgodności z:

 • dokumentacją projektową - w zakresie kompletności wykonania,

 • wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego SST,

 • projektem organizacji robót.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych:

Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonywanej podbudowy i pobocza:

 • równość podłużna mierzona 4 metrowa łatą w osi pasa ruchu co 20 m:

 • nierówność warstwy nie powinna przekraczać: 12 mm.

 • równość poprzeczna i spadki poprzeczne - mierzone łatą 4 metrową w 10 punktach na 1 km podbudowy

 • nierówność warstwy nie powinna przekraczać: 12 mm,

 • spadki poprzeczne - tolerancja: ± 0,5 %

W przypadku, gdy wykonywanie podbudowy nie jest przewidziane na całej szerokości pasa ruchu, zakres i częstotliwość pomiarów ustali Inżynier.

6.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia:

Zagęszczenie podbudowy należy oceniać na podstawie kontroli wizualnej.


6.4. Wymagania dotyczące materiałów:

Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów podano w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.


7. OBMIAR ROBÓT:

Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanej podbudowy:

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez Inżyniera.


8. ODBIÓR ROBÓT:

W przypadku stwierdzenia uchybień Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie. Odbiór poszczególnych warstw podbudowy należy wykonywać na zasadach odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli robót i materiałów.

9. PODSTAW PŁATNOŚCI:

Cena wykonania robót obejmuje:

 • prace pomiarowe,

 • dostarczenie materiałów na budowę,

 • rozłożenie poszczególnych warstw,

 • zagęszczenie poszczególnych warstw,

 • oznakowanie robót,

 • badania i pomiary kontrolne.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE:

1. PN-78/B-06721 „Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek”.

2. PN-84/B-96023 „Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego”.

3. BN-84/6774-02 „Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych”.

4. BN-08/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata


Szczegółowe specyfikacje techniczne

D-05.03.05/a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

WARSTWA WIĄŻĄCA
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28

Powiązany:

Spis treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str. 2 18 iconSpis treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str. 2 18

Spis treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str. 2 18 iconSpis treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str. 2 18

Spis treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str. 2 18 iconSpis treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str. 2 18

Spis treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str. 2 18 iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) I. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Spis treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str. 2 18 iconWyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków wraz ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Spis treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str. 2 18 iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Spis treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str. 2 18 iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Spis treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str. 2 18 iconSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Spis treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str. 2 18 iconSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Spis treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str. 2 18 iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom