Wymagania z geografii dla klasy 1 gimnazjum nauczyciel Ewa Szmigiel
Pobierz 78.56 Kb.
NazwaWymagania z geografii dla klasy 1 gimnazjum nauczyciel Ewa Szmigiel
Data konwersji17.11.2012
Rozmiar78.56 Kb.
TypWymagania

Wymagania z geografii dla klasy 1 gimnazjum – nauczyciel Ewa Szmigiel


Dział programu

Materiał nauczania

Wymagania podstawowe

uczeń poprawnie:

Wymagania ponadpodstawowe

uczeń poprawnie:

I. Podstawy geografii

• Podział nauk geograficznych
• Źródła informacji geograficznej
• Kształt i wymiary Ziemi
• Współrzędne geograficzne
• Elementy mapy
• Generalizacja treści mapy
• Rodzaje map
• Plan
• Metody przedstawiania zjawisk na mapach
• Praca z mapą samochodową i mapą turystyczną• wyjaśnia znaczenie terminu „geografia”
• przedstawia podział nauk geograficznych
• wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna
• wymienia źródła informacji geograficznej
• podaje wymiary Ziemi oraz główne cechy jej kształtu
• wyjaśnia różnice między elipsoidą a geoidą
• wskazuje na mapie świata i na globusie: równik, południk 0°, zwrotniki, koła podbiegunowe oraz półkule: południową, północną, wschodnią i zachodnią
• wymienia cechy południków i równoleżników
• wyjaśnia znaczenie terminów: „długość geograficzna”, „szerokość geograficzna”
• określa położenie matematyczno-
-geograficzne punktów i obszarów na mapie
• odczytuje współrzędne geograficzne na globusie

• odszukuje obiekty na mapie na podstawie podanych współrzędnych geograficznych
• wyjaśnia znaczenie terminów: „skala”, „siatka kartograficzna”
• podaje różnice między siatką kartograficzną a geograficzną
• wymienia rodzaje skal oraz podaje ich przykłady
• posługuje się skalą mapy do obliczania odległości w terenie
• przekształca skale
• dokonuje podziału map ze względu na ich skalę oraz treść
• podaje różnice między planem a mapą
• wymienia metody przedstawiania zjawisk na mapach
• odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych
• wyjaśnia znaczenie terminów: „wysokość względna”, „wysokość bezwzględna”, „poziomica”
• odczytuje z mapy wysokość bezwzględną i oblicza wysokość względną wybranych punktów
• analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych
• dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych informacji geograficznych
• posługuje się w terenie planem, mapą topograficzną, turystyczną, samochodową (m.in. orientuje mapę oraz identyfikuje obiekty geograficzne na mapie i w terenie)
• lokalizuje na mapach (również konturowych) kontynenty oraz najważniejsze obiekty geograficzne na świecie i w Polsce (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, państwa itp.)


• zna imiona lub nazwiska uczonych i ich dokonania w poznaniu kształtu Ziemi
• omawia historię poznania kształtu i rozmiarów Ziemi
• stosuje ze zrozumieniem pojęcia: „długość geograficzna”, „szerokość geograficzna”
• podaje zasady działania oraz możliwości wykorzystania odbiornika GPS
• oblicza skalę mapy, znając odległość rzeczywistą pomiędzy obiektami przedstawionymi na mapie
• posługuje się ze zrozumieniem terminem „skala”
• wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych na mapie
• wyjaśnia, na czym polega generalizacja mapy oraz uzasadnia jej przydatność
• charakteryzuje wybrane metody przedstawiania zjawisk na mapach
• stosuje ze zrozumieniem terminy: „wysokość względna”, „wysokość bezwzględna”
• charakteryzuje sposoby przedstawiania rzeźby terenu na mapach
• projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych i samochodowych
• identyfikuje położenie i charakteryzuje odpowiadające sobie obiekty geograficzne na fotografiach, zdjęciach lotniczych
i satelitarnych oraz mapach topograficznychII. Ruchy Ziemi

• Układ Słoneczny
• Ruch obiegowy Ziemi
• Astronomiczne pory roku
• Oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku
• Zaćmienie Słońca i Księżyca
• Strefy oświetlenia Ziemi
• Ruch obrotowy Ziemi
• Czas

• Międzynarodowa linia zmiany daty


• podaje różnicę między teorią geocentryczną a heliocentryczną
• wymienia nazwy planet Układu Słonecznego
• rozpoznaje i nazywa ciała niebieskie przedstawione na ilustracji
• porównuje planety Układu Słonecznego, korzystając z danych liczbowych
• wyjaśnia znaczenie terminów: „ruch obiegowy Ziemi”, „równonoc wiosenna”, „równonoc jesienna”, „przesilenie zimowe”, „przesilenie letnie”
• podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi
• podaje najważniejsze następstwa ruchu obiegowego Ziemi
• wymienia daty występowania równonocy oraz przesileń
• podaje daty przesileń i równonocy na podstawie ilustracji przedstawiających oświetlenie Ziemi w ciągu roku
• wyjaśnia znaczenie terminów: „ruch obrotowy Ziemi”, „doba”, „górowanie Słońca”, „południk miejscowy”, „gnomon”
• podaje cechy ruchu obrotowego Ziemi
• oblicza kąt, o jaki obraca się Ziemia w określonym czasie
• podaje najważniejsze następstwa ruchu obrotowego Ziemi
• wyjaśnia znaczenie terminów: „czas słoneczny”, „czas strefowy”, „czas urzędowy”
• wyjaśnia przyczynę wprowadzenia stref czasowych i międzynarodowej linii zmiany daty
• posługuje się mapą stref czasowych do określania różnicy czasu strefowego
i słonecznego na Ziemi


• charakteryzuje poszczególne planety Układu Słonecznego
• posługując się rysunkiem, wyjaśnia zjawiska zaćmienia Słońca i zaćmienia Księżyca
• charakteryzuje strefy oświetlenia Ziemi
• wyjaśnia przyczyny występowania dnia polarnego i nocy polarnej
• przedstawia (korzystając również z własnych obserwacji) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku
• omawia zastosowanie gnomonu
• demonstruje ruch obrotowy Ziemi, posługując się tellurium lub globusem
• oblicza czas słoneczny i strefowy danego miejsca na podstawie jego położenia matematyczno-geograficznego
• charakteryzuje czas słoneczny, strefowy, uniwersalny, urzędowy
• posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: „ruch obrotowy”, „czas słoneczny”, „czas strefowy”, „czas uniwersalny” i „czas urzędowy”
• ustala, jaki dzień tygodnia nastąpi po przekroczeniu międzynarodowej linii zmiany datyIII. Atmo-sfera
i hydrosfera

• Skład i budowa atmosfery
• Temperatura powietrza
• Zależność temperatury powietrza od kąta padania promieni słonecznych
• Ciśnienie atmosferyczne
• Wiatr
• Wilgotność powietrza
• Osady atmosferyczne
• Opady atmosferyczne
• Rodzaje chmur
• Pogoda i klimat
• Czynniki klimatotwórcze
• Strefy klimatyczne na kuli ziemskiej
• Klimat górski
• Zasoby wodne Ziemi
• Typy mórz
• Zasolenie wody morskiej
• Ruchy wody morskiej
• Wody podziemne


• wyjaśnia znaczenie terminów: „atmosfera”, „troposfera”
• podaje skład chemiczny powietrza atmosferycznego
• wymienia w kolejności nazwy warstw atmosfery, zaczynając od tej warstwy, która znajduje się najbliżej powierzchni Ziemi
• omawia na podstawie schematu zmiany temperatury powietrza w poszczególnych warstwach atmosfery
• wyjaśnia znaczenie terminu „izoterma”
• podaje czynniki wpływające na temperaturę powietrza na Ziemi
• omawia zależność temperatury powietrza od kąta padania promieni słonecznych
• charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych liczbowych przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu roku w wybranych stacjach meteorologicznych położonych w różnych strefach klimatycznych
• oblicza średnią roczną temperaturę powietrza, średnią roczną amplitudę temperatury powietrza oraz roczną sumę opadów atmosferycznych
• sporządza wykres przedstawiający przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych
• wyjaśnia znaczenie terminów: „ciśnienie atmosferyczne”, „niż baryczny”, „wyż baryczny”, „izobara”
• sporządza schemat wyżu i niżu barycznego
• wyjaśnia przyczynę powstawania wiatru
• wymienia przykłady wiatrów stałych i okresowo zmiennych występujących na kuli ziemskiej
• wskazuje na mapie świata obszary występowania różnych rodzajów wiatrów
• wyjaśnia znaczenie terminów: „wilgotność powietrza”, „wilgotność względna”, „kondensacja”, „resublimacja”
• analizuje rozkład opadów atmosferycznych na kuli ziemskiej na podstawie map klimatycznych
• omawia przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia opadów atmosferycznych na Ziemi

• podaje przykłady obszarów charakteryzujących się nadmiarem lub niedoborem opadów atmosferycznych
• wymienia rodzaje opadów i osadów atmosferycznych
• rozpoznaje przedstawione na fotografiach osady atmosferyczne
• wyjaśnia znaczenie terminów: „pogoda”, „klimat”
• wymienia czynniki klimatotwórcze
• wymienia strefy klimatyczne na kuli ziemskiej i wskazuje ich zasięg na mapie
• omawia zasoby wodne Ziemi na podstawie schematu
• wymienia nazwy oceanów i wskazuje te oceany na mapie świata
• wskazuje na mapie świata wybrane prądy morskie oraz wymienia ich nazwy
• podaje przykłady ruchów wody morskiej
• dostrzega i wyjaśnia związki między warunkami klimatycznymi a zasoleniem wody morskiej
• wymienia rodzaje wód podziemnych
• wyjaśnia znaczenie terminu „gejzer”


• wyjaśnia wpływ wybranych czynników na zróżnicowanie temperatury powietrza na Ziemi
• wykazuje na przykładach związek między wysokością Słońca a temperaturą powietrza
• oblicza zmiany temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości
• charakteryzuje rodzaje wiatrów na podstawie ilustracji
• stosuje ze zrozumieniem pojęcia: „niż baryczny”, „wyż baryczny”
• rozpoznaje na podstawie fotografii rodzaje chmur
• charakteryzuje rodzaje chmur, a także opadów i osadów atmosferycznych
• charakteryzuje wpływ głównych czynników klimatotwórczych na klimat
• podaje na podstawie map tematycznych zależności między strefami oświetlenia Ziemi a strefami klimatycznymi
• wykazuje zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na podstawie analizy map temperatury powietrza i opadów atmosferycznych oraz map stref klimatycznych na Ziemi

• stosuje ze zrozumieniem terminy: „pogoda”, „klimat”
• charakteryzuje klimat górski
• charakteryzuje strefy klimatyczne pod względem warunków sprzyjających działalności człowieka
• charakteryzuje typy mórz, podaje ich przykłady i wskazuje je na mapie świata
• charakteryzuje przyczyny i skutki ruchów wody morskiej
• omawia mechanizm funkcjonowania gejzeruIV. Wnętrze Ziemi

• Budowa wnętrza Ziemi
• Metody badania wnętrza Ziemi
• Warstwy Ziemi
• Skały i minerały
• Podział skał
• Ruch płyt litosfery
• Trzęsienia ziemi
• Wulkanizm
• Powstawanie gór
• Orogenezy w dziejach Ziemi
• Rodzaje gór
• Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi• wymienia metody badania wnętrza Ziemi
• wymienia w kolejności warstwy wnętrza Ziemi, zaczynając od warstwy znajdującej się najgłębiej
• omawia na podstawie schematu budowę wnętrza Ziemi
• podaje różnicę między litosferą a skorupą ziemską
• podaje główne cechy płytowej budowy litosfery
• wyjaśnia znaczenie terminów: „prądy konwekcyjne”, „skała”, „minerał”
• wymienia nazwy wybranych skał i minerałów
• podaje przykłady minerałów skałotwórczych
• wymienia procesy wewnętrzne kształtujące rzeźbę powierzchni Ziemi
• wskazuje na mapie świata obszary aktywne sejsmicznie

• omawia skutki trzęsień ziemi
• wyjaśnia znaczenie terminów: „wulkan”, „lawa”, „magma”, „erupcja”, „Ognisty Pierścień Pacyfiku”
• wymienia przykłady wulkanów i wskazuje je na mapie świata
• wymienia na podstawie schematu elementy budowy wulkanu
• wymienia produkty erupcji wulkanicznej
• omawia skutki erupcji wulkanicznych
• wyjaśnia znaczenie terminów: „ruchy górotwórcze”, „góry fałdowe”, „góry zrębowe”, „subdukcja”
• wymienia nazwy er i okresów geologicznych
• wymienia nazwy orogenez w dziejach Ziemi
• wskazuje na mapie świata przykłady gór fałdowych, wulkanicznych i zrębowych
• omawia różnice między górami fałdowymi a zrębowymi

• wymienia nazwy wielkich form ukształtowania powierzchni Ziemi


• charakteryzuje warstwy wnętrza Ziemi
• podaje zależność pomiędzy głębokością a temperaturą we wnętrzu Ziemi
• rozpoznaje skały i określa ich rodzaj
• charakteryzuje skały i warunki ich powstawania
• podaje przykłady gospodarczego wykorzystania skał
• wykazuje związki pomiędzy płytową budową litosfery a występowaniem zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi
• stosuje ze zrozumieniem terminy: „hipocentrum”, „epicentrum”
• charakteryzuje na podstawie schematów powstawanie gór fałdowych i zrębowych
• charakteryzuje wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi
• określa na podstawie danych statystycznych ukształtowanie powierzchni kontynentów


V. Procesy zewnętrzne kształtujące powierzch-
nię Ziemi

• Wietrzenie
• Ruchy masowe w górach
• Procesy krasowe
• Formy krasu powierzchniowego i podziemnego
• Rzeźbotwórcza działalność rzeki
• Biegi rzeki
• Typy ujść rzecznych
• Lodowce górskie i lądolody
• Powstawanie i ruch lodowca
• Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów
• Formy polodowcowe
• Niszcząca działalność morza
• Powstawanie klifu
• Budująca działalność morza

• Powstawanie mierzei
• Typy wybrzeży
• Rzeźbotwórcza działalność wiatru
• Typy pustyń• wymienia procesy zewnętrzne kształtujące rzeźbę powierzchni Ziemi
• wyjaśnia znaczenie terminów: „erozja”, „wietrzenie”, „zwietrzelina”, „ruchy masowe”, „krasowienie”
• wymienia rodzaje wietrzenia
• wymienia rodzaje skał, które ulegają krasowieniu
• podaje przykłady form krasu powierzchniowego i podziemnego
• wskazuje na mapie regiony, w których występują zjawiska krasowe
• analizuje schemat jaskini i występujących w niej form krasowych
• wyjaśnia terminy: „erozja wgłębna”, „erozja boczna”, „erozja wsteczna”, „akumulacja”
• podaje przykłady form erozji i akumulacji rzecznej
• wymienia rodzaje ujść rzecznych
• omawia warunki sprzyjające powstawaniu delt oraz ujść lejkowatych
• wskazuje na mapie świata przykłady rzek posiadających ujście deltowe i lejkowate
• wyjaśnia proces powstawania delty
• wyjaśnia proces powstawania meandrów
• wyjaśnia znaczenie terminu „granica wiecznego śniegu”
• wskazuje na mapie świata obszary występowania lądolodów
• podaje różnice między lodowcem górskim a lądolodem
• dostrzega związek między warunkami klimatycznymi a występowaniem lodowców górskich i lądolodów na kuli ziemskiej
• wymienia przykłady form powstałych w wyniku działalności lodowców górskich i lądolodów
• rozpoznaje i podpisuje na schemacie formy polodowcowe
• wyjaśnia znaczenie terminu „abrazja”
• podaje przykłady form powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności morza

• omawia na podstawie ilustracji proces powstawania klifu i mierzei

• wymienia najważniejsze typy wybrzeży morskich i wskazuje je na mapie świata
• wyjaśnia znaczenie terminów: „korazja”, „niecka deflacyjna”, „wydma”, „barchan”
• wskazuje na mapie wybrane pustynie
• wymienia rodzaje pustyń ze względu na rodzaj podłoża
• podaje przykłady form powstałych na skutek erozyjnej i akumulacyjnej działalności wiatru
• wskazuje różnice między barchanem a wydmą paraboliczną


• posługuje się ze zrozumieniem pojęciem wietrzenia i erozji
• rozpoznaje na ilustracjach formy terenu powstałe na skutek wietrzenia
• charakteryzuje rodzaje wietrzenia i formy terenu powstałe w jego wyniku
• charakteryzuje ruchy masowe
• posługuje się ze zrozumieniem terminem „krasowienie”
• omawia procesy krasowe i wyjaśnia, w jaki sposób powstają formy krasowe
• przedstawia rzeźbotwórczą rolę wód płynących

• charakteryzuje działalność rzeki w górnym, środkowym i dolnym biegu
• przedstawia rzeźbotwórczą rolę lodowców górskich i lądolodów
• stosuje ze zrozumieniem termin „granica wiecznego śniegu”
• wyjaśnia genezę wybrzeży morskich
• przedstawia rzeźbotwórczą rolę fal morskich
• przedstawia rzeźbotwórczą rolę wiatru
• rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby powstałe w wyniku działania czynników rzeźbotwórczych


VI. Pedosfera
i biosfera• Czynniki glebotwórcze
• Poziomy glebowe
• Gleby strefowe i astrefowe na Ziemi
• Biosfera

• Strefy roślinne na Ziemi


• wyjaśnia znaczenie terminów: „gleba”, „żyzność gleby”
• wymienia czynniki glebotwórcze
• wymienia najważniejsze rodzaje gleb strefowych i astrefowych na Ziemi
• wskazuje i nazywa na podstawie schematu profilu glebowego poziomy glebowe
• nazywa główne strefy roślinne na kuli ziemskiej i wskazuje je na mapie świata


• charakteryzuje poziomy glebowe

• wykazuje wpływ klimatu na zróżnicowanie roślinności i gleb na Ziemi


VII. AfrykaPołożenie geograficzne Afryki

Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna

Klimat

Wody powierzchniowe

Zróżnicowanie rasowe, religijne i językowe ludności

Rozmieszczenie ludności

Problemy mieszkańców Afryki

Cechy gospodarki kontynentu afrykańskiego

Środowisko przyrodnicze, ludność i gospodarka Egiptu, Etiopii i RPA

Określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej

Porównuje linię brzegową Afryki z linią brzegową innych kontynentów i wskazuje jej elementy na mapie

Określa cechy ukształtowania powierzchni Afryki

Wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Afryki

Charakteryzuje klimat Afryki na podstawie na podstawie klimatogramów

Wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Afryki

Wskazuje na mapie ważniejsze obiekty geograficzne

Omawia zróżnicowanie ludności Afryki

Wskazuje obszary o małej i dużej gęstości zaludnienia

Analizuje poziom i warunki życia ludności

Wymienia czynniki warunkujące rozwój rolnictwa

Wylicza nazwy najważniejszych roślin żywieniowych i eksportowych uprawianych w Afryce

Omawia poziom rozwoju usług w Afryce

Wskazuje na mapie wybrane państwa Afryki i podaje nazwy ich stolic

Określa położenie geograficzne Egiptu, Etiopii i RPA, wymienia główne cechy środowiska przyrodniczego, cechy społeczno-gospodarcze tych państw

Odczytuje dane statystyczne dotyczące zagadnień społeczno-gospodarczych

Dobiera źródła i wyszukuje informacje w zależności od opracowywanych zagadnień

Stosuje poprawną terminologię geograficzną w wypowiedziach ustnych i pisemnych


Dowodzi symetrycznego położenia Afryki względem równika

Wykazuje związek między budową geologiczną a ukształtowaniem pionowym Afryki

Wyjaśnia mechanizm powstawania systemu rowów tektonicznych

Określa wpływ położenia geograficznego i ukształtowania pionowego na układ stref klimatycznych i roślinnych w Afryce

Dowodzi związku między warunkami klimatycznymi, ukształtowaniem pionowym a gęstością i układem sieci rzecznej

Ocenia wpływ warunków przyrodniczych na rozmieszczenie ludności w Afryce

Wyjaśnia przyczyny i skutki wysokiego przyrostu naturalnego wymienia przyczyny i skutki wybranych konfliktów zbrojnych w Afryce

Ocenia warunki środowiska przyrodniczego kontynentu pod kątem możliwości rozwoju rolnictwa

Omawia uwarunkowania rozwoju gospodarczego

Analizuje mapy gospodarcze Afryki i formułuje wnioski

Analizuje warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze w Afryce pod kątem rozwoju turystyki

Porównuje cechy państw o różnym poziomie rozwoju gospodarczego

Charakteryzuje środowisko przyrodnicze oraz cechy społeczne , gospodarcze i polityczne Egiptu, Etiopii i RPA

Odczytuje i interpretuje dane statystyczne dotyczące zagadnień społecznych i gospodarczych, formułuje wnioski

VIII. Ameryka Północna i Południowa

Położenie Ameryk

Ukształtowanie powierzchni, budowa geologiczna

Strefy klimatyczne i roślinne

Wody powierzchniowe

Zróżnicowanie ludności

Migracje

Rozmieszczenie ludności

Procesy urbanizacyjne

Miasta-giganty

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego

Bogata północ i biedne południe

Środowisko przyrodnicze, ludność i gospodarka USA, Meksyku oraz BrazyliiOkreśla położenie geograficzne Ameryki N i Ameryki S na kuli ziemskiej

Wyjaśnia terminy- Ameryka Łacińska oraz Ameryka Środkowa

Opisuje linię brzegową Ameryki i wskazuje jej elementy na mapie

Wymienia czynniki kształtujące klimat Ameryki

Opisuje cechy klimatu Ameryki N i Ameryki S na podstawie klimatogramów i mapy klimatycznej

Wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Ameryki N i S

Wskazuje na mapie i podaje nazwy najważniejszych krain geograficznych, jezior, rzek

Wymienia rasy ludzkie zamieszkujące Amerykę

Wyjaśnia przyczyny zróżnicowania rasowego ludności

Analizuje skutki gwałtownego wzrostu liczby ludności w wielkich miastach

Opisuje, korzystając z mapy , rozmieszczenie ludności

Podaje nazwy i wskazuje na mapie największe miasta

Podaje nazwy i wskazuje na mapie obszary o największej koncentracji przemysłu

Opisuje cechy gospodarki bogatej północy i biednego południa

Wskazuje na mapie wybrane państwa Ameryki N iSi i podaje nazwy ich stolic

wymienia główne cechy środowiska przyrodniczego, cechy społeczno-gospodarcze USA , Meksyku i Brazylii

wymienia główne cechy rolnictwa tych państw

Wylicza nazwy najważniejszych roślin żywieniowych i eksportowych uprawianych w USA , Meksyku i Brazylii

Wymienia czynniki decydujące o gospodarczej potędze USA

Opisuje genezę i znaczenie Doliny Krzemowej

Odczytuje dane statystyczne dotyczące zagadnień społeczno-gospodarczych

Dobiera źródła i wyszukuje informacje w zależności od opracowywanych zagadnień

Stosuje poprawną terminologię geograficzną w wypowiedziach ustnych i pisemnych

 • wykazuje związek między budową geologiczną a ukształtowaniem pionowym Ameryki

 • wykazuje wpływ wybranych czynników geograficznych na klimat Ameryki

 • wyjaśnia wpływ rozciągłości południkowej i ukształtowania pionowego na układ stref klimatycznych oraz roślinnych Ameryki

 • wykazuje związki między warunkami klimatycznymi, ukształtowaniem pionowym a gęstością i układem sieci rzecznej na obu kontynentach

 • wyjaśnia wpływ migracji na zróżnicowanie rasowe i etniczne ludności Ameryki

 • analizuje przyczyny wzrostu liczby ludności i prognozuje dalsze zmiany

 • wyjaśnia przyczyny wysokiego poziomu urbanizacji w Ameryce Północnej i Południowej

 • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego pomiędzy bogatą północą i biednym południem Ameryki

 • opisuje powiązania pomiędzy warunkami przyrodniczymi a obszarami koncentracji przemysłu w Ameryce

 • wykazuje specyfikę środowiska przyrodniczego wybranych państw Ameryki

 • wyjaśnia, korzystając ze schematu, wpływ subdukcji i wulkanizmu na rzeźbę powierzchni Meksyku

 • porównuje cechy państw o różnym poziomie rozwoju gospodarczego

 • wykazuje różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego państw Ameryki

 • porównuje procesy urbanizacyjne w USA, Meksyku i Brazylii

 • charakteryzuje i porównuje typy gospodarki rolnej w USA, Meksyku i Brazylii

 • udowadnia, że Stany Zjednoczone są potęgą gospodarczą

 • ocenia zmiany zachodzące w ostatnich latach w gospodarce Brazylii i Meksyku

 • omawia działania podejmowane przez mieszkańców Brazylii w celu zagospodarowania interioru

 • odczytuje i interpretuje dane statystyczne dotyczące zagadnień m.in. społecznych i gospodarczych oraz formułuje wnioski
IX. Antarktyda

 • Położenie Antarktydy

 • Warunki przyrodnicze

 • Pokrywa lodowa

 • Badania Antarktydy i działalność człowieka

 • Sytuacja prawna Antarktydy • określa położenie Antarktydy na podstawie mapy

 • omawia cechy pokrywy lodowej Antarktydy

 • wymienia cechy klimatu Antarktydy

 • charakteryzuje bariery ograniczające rozwój życia na Antarktydzie

 • omawia status prawny Antarktydy

 • dobiera źródła i wyszukuje informacje w zależności od opracowywanych zagadnień

 • stosuje poprawną terminologię geograficzną w wypowiedziach ustnych i pisemnych
 • opisuje czynniki warunkujące klimat Antarktydy

 • analizuje uwarunkowania powstania pokrywy lodowej na Antarktydzie

 • ocenia celowość badań prowadzonych przez naukowców na Antarktydzie

 • odczytuje i interpretuje dane statystyczneX. Australia i Oceania

 • Położenie

 • Warunki naturalne

 • Pochodzenie wysp wysp

 • Określa położenie Australii i Oceanii

 • Omawia cechy środowiska naturalnego

 • Wyjaśnia pojęcie „endemity” i podaje przykłady • Opisuje czynniki warunkujące klimat, sieć rzeczną, ukształtowanie terenu

 • Opisuje gospodarkęDo wymagań podstawowych, które uczeń powinien spełnić należy jeszcze: prowadzenie zeszytu ćwiczeń, korzystanie z konsultacji w razie potrzeby,

praca na miarę swoich możliwości.

Do wymagań ponadpodstawowych, które uczeń powinien spełnić należy jeszcze: uczestnictwo w konkursach wewnątrzszkolnych lub kuratoryjnych,

wykazywanie się umiejętnościami i wiedzą wykraczającą poza materiał nauczania, wykonywać dodatkowe prace zadane przez nauczyciela,

w wypowiedziach dopuszczalne są tylko sporadyczne błędy merytoryczne.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wymagania z geografii dla klasy 1 gimnazjum nauczyciel Ewa Szmigiel iconWymagania edukacyjne z geografii dla klasy 2 gimnazjum nauczyciel Ewa Szmigiel

Wymagania z geografii dla klasy 1 gimnazjum nauczyciel Ewa Szmigiel iconWymagania edukacyjne z geografii klasa 3 nauczyciel Ewa Szmigiel

Wymagania z geografii dla klasy 1 gimnazjum nauczyciel Ewa Szmigiel iconTeresa Sieradzka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z geografii dla klasy II gimnazjum

Wymagania z geografii dla klasy 1 gimnazjum nauczyciel Ewa Szmigiel iconWymagania edukacyjne z geografii kl Dla klasy II

Wymagania z geografii dla klasy 1 gimnazjum nauczyciel Ewa Szmigiel iconPlan wynikowy z geografii dla klasy I gimnazjum

Wymagania z geografii dla klasy 1 gimnazjum nauczyciel Ewa Szmigiel iconPlan wynikowy z geografii dla klasy II gimnazjum

Wymagania z geografii dla klasy 1 gimnazjum nauczyciel Ewa Szmigiel iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny z geografii dla klasy I

Wymagania z geografii dla klasy 1 gimnazjum nauczyciel Ewa Szmigiel iconPlan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum

Wymagania z geografii dla klasy 1 gimnazjum nauczyciel Ewa Szmigiel iconRozkład materiału nauczania geografii dla klasy I gimnazjum

Wymagania z geografii dla klasy 1 gimnazjum nauczyciel Ewa Szmigiel iconRozkład materiału nauczania geografii dla klasy II gimnazjum 2 godziny tygodniowo

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom