Zadanie1 Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania
Pobierz 17.55 Kb.
NazwaZadanie1 Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania
Data konwersji17.11.2012
Rozmiar17.55 Kb.
TypDokumentacja

Część 3


Zadanie1 Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania.

I Im bliżej równika, tym średnia roczna temperatura powietrza jest

 1. niższa.
  B. wyższa.

II Zimne prądy morskie powodują

 1. wzrost temperatury powietrza.
  B. spadek temperatury powietrza.

III W Polsce południowe stoki gór są

A. cieplejsze niż stoki północne.
B. zimniejsze niż stoki północne.

Zadanie 2 Wskaż poprawną odpowiedź.
Który czynnik klimatyczny ma największy wpływ na wielkość średniej temperatury powietrza
w stacjach meteorologicznych w Antofagaście (1) i Rio de Janeiro (2)?

 1. Prądy morskie.

 2. Odległość od morza.

 3. Szerokość geograficzna.

 4. Wysokość nad poziomem morza.


Zadanie 3 Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.
Które spośród wymienionych form powstały w wyniku erozyjnej działalności wód płynących?

Delta. Kanion. Dolina U-kształtna. Dolina V-kształtna.


Zadanie 4. Klimatogram przedstawia średnią temperaturę powietrza i wielkość opadów w pewnej miejscowości.

Wykres jest charakterystyczny dla klimatu
A. zwrotnikowego suchego.
B. umiarkowanego morskiego.
C. umiarkowanego kontynentalnego.
D. podzwrotnikowego śródziemnomorskiego.
Zadanie 5 Klimatogram przedstawia średnią temperaturę powietrza i wielkość opadów w pewnej miejscowości.

Oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza w miejscowości, której dotyczy wykres

Zadanie 6 Najwięcej energii słonecznej dociera do punktu X w momencie górowania Słońca w położeniu oznaczonym numerem ......

Zadanie 7 Strefy klimatyczne na Ziemi

Podane informacje dotyczą jednej ze stref klimatycznych.

W tej strefie w ciągu całego roku występują wysokie średnie miesięczne temperatury powietrza
przekraczające +20°C. Roczne i dobowe amplitudy temperatury powietrza są bardzo małe.
Roczne sumy opadów często przekraczają 2000 mm (występują deszcze zenitalne).
Podaj nazwę tej strefy i numer oznaczenia na mapie

Zadanie 8 Uzupełnij schemat powstawania wydmy.

akumulacja eoliczna, wody płynące, wiatr, erozja wgłębna, wydma

czynnik proces rzeźbotwórczy forma terenu
Zadanie 9 Nazwij proces przyczyniający się do powstania Jaskinia Raj w Górach Świętokrzyskich

Zadanie 10. Podanym w tabeli składnikom pogody przyporządkuj przyrządy służące do ich pomiaru oraz jednostki, w których wyrażane są wielkości tych składników.Przyrządy:

Jednostki miar:

A.
B.
C.
D.

barometr
termometr
wiatromierz
deszczomierz

I.
II.
III.
IV.

mm
hPa
°C
m/s

Składnik pogody Przyrząd Jednostka miary temperatura powietrza A / B / C / D I / II / III / IV opady atmosferyczne A / B / C / D I / II / III / IV ciśnienie atmosferyczne A / B / C / D I / II / III / IV

Zadanie 11. Które z wymienionych działań człowieka nie służy racjonalnej gospodarce zasobami środowiska przyrodniczego?
A. Segregacja odpadów.
B. Wycinanie lasów równikowych.
C. Przeznaczanie żyznych gleb pod budownictwo.
D. Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii.


Zadanie 12 Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania.

 1. Polska położona jest w Europie

A. Środkowej.
B. Zachodniej.

 1. Niemal cały obszar Polski należy do zlewiska

A. Morza Bałtyckiego.
B. Morza Północnego.

 1. Na obszarze Polski występuje klimat umiarkowany

A. morski.
B. przejściowy.

Zadanie 13 Uzupełnij tabelę podziału administracyjnego Polski.

Nazwa jednostek administracyjnych: województwa..........................

Powiaty......................................

gminy .......................................

Zadanie 14 Zaznaczone na mapie województwo graniczy z województwami:

A. śląskim i opolskim.
B. lubelskim i wielkopolskim.
C. małopolskim i mazowieckim.
D. podkarpackim i dolnośląskim.

Zadanie 15 Które spośród podanych wydarzeń z przeszłości geologicznej Polski jest najstarsze, a które najmłodsze?
Wskaż literę oznaczającą odpowiednie wydarzenie.

A.
B.
C.
D.


Powstanie wapieni na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Powstanie węgla kamiennego na Wyżynie Śląskiej.
Powstanie form polodowcowych na pojezierzach.
Wypiętrzenie Karpat.
Wydarzenie najstarszeA / B / C / D

Wydarzenie najmłodszeA / B / C / D

Zadanie 16 Jak uzupełnić schemat, aby przedstawiał powstawanie wiatru halnego?


Zadanie 17 Uzupełnij schemat w taki sposób, aby przedstawiał powstawanie bryzy nocnej.


Zadanie 18 Podane informacje dotyczą jednej ze skał osadowych.

Jest to lita skała należąca do grupy skał osadowych organicznych, będąca ważnym surowcem energetycznym. Powstała z nagromadzonych szczątków roślinnych, których zamiana w skałę następowała bez dostępu tlenu.

Nazwa skały......................................................................................


Zadanie 19 Żyznymi glebami powstałymi z nanosów rzecznych na Żuławach Wiślanych są......................................

Zadanie 20 Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Strome stoki, wysokości bezwzględne przekraczające 2000 m n.p.m. oraz jeziora cyrkowe są cechami charakterystycznymi krajobrazu
A. Bieszczadów.
B. Karkonoszy.
C. Pienin.
D. Tatr.

Zadanie 21 Na mapie zaznaczono występowanie złóż i ośrodki eksploatacji jednego z surowców.


Na mapie zaznaczono ośrodki wydobycia......................................


Zadanie 22 Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Jeziora polodowcowe, wzgórza morenowe oraz równiny sandrowe występują na
A. Nizinie Śląskiej.
B. Wyżynie Lubelskiej.
C. Pogórzu Karpackim.
D. Pojezierzu Mazurskim.

Zadanie 23 Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, zbudowanej z wapieni jurajskich, powstały liczne ostańce, doliny krasowe, jaskinie, wywierzyska i ponory.

W wyniku którego procesu powstały opisane powyżej formy rzeźby terenu?
A. Abrazji.
B. Korazji.
C. Deflacji.
D. Krasowienia.

Zadanie 24 Wskaż poprawne dokończenie zdania.

Zamek Królewski na Wawelu, Sukiennice i Brama Floriańska są atrakcjami turystycznymi

A. Gdańska.
B. Krakowa.
C. Warszawy.
D. Wrocławia.
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zadanie1 Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania iconZadanie 1 Wskaż poprawne dokończenie zdania

Zadanie1 Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania iconZestaw Kształt, ruchy Ziemi I ich następstwa Zadanie Wskaż poprawne dokończenie zdania

Zadanie1 Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania icon1. Ruch jest zjawiskiem powszechnym w przyrodzie. Zaznacz znakiem „x” poprawne dokończenie zdania. 1 p

Zadanie1 Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania iconKiedy zachorujesz… Wybierz I zaznacz prawidłowe dokończenie zdania

Zadanie1 Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania icon1 Uzupełnij poniższe zdania, wpisując po jednym wyrazie w każde wolne miejsce, tak aby otrzymać zdania poprawne pod względem logicznym I gramatycznym. Wpisując wyrazy, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu

Zadanie1 Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania iconPlacement test I spośród podanych niżej możliwości wybierz jedyne poprawne uzupełnienie zdania hasłowego: a, b lub c

Zadanie1 Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania icon1 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne I gramatycznie poprawne zdania. Wpisując fragmenty zdań, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu

Zadanie1 Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania iconCzęści zdania. Analiza zdania pojedynczego I zdania złożonego

Zadanie1 Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania iconCzęść 4 Zadanie1

Zadanie1 Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania iconZadanie1: Prosta baza danych o studentach

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom