Zawartość teczki
Pobierz 476.87 Kb.
NazwaZawartość teczki
strona9/12
Data konwersji17.11.2012
Rozmiar476.87 Kb.
TypDokumentacja
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Podsypka


W pierwszej kolejności należy podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 20 cm. Obsypkę rury wykonywać do wysokości 20 cm ponad lico rury i dobrze zagęścić.


Wymagania dotyczące jakości materiału obsypkowego:

 • wyklucza się zawartość w obsypce (żwirowo-piaskowej), kamieni lub ciężkich przedmiotów mogących uszkodzić rurę.
Zasypka rurociągów

Po przeprowadzeniu kontroli spadków dna rurociągu i prób szczelności, należy dokonać odbioru geodezyjnego, a następnie można przystąpić do zasypywania wykopów.


Zasypkę wykopów do powierzchni terenu wykonać z piasku lub gruntu piaszczystego przestrzegając jego właściwego zagęszczenia – powinno ono osiągnąć 98% stanu pierwotnego.


Materiał do zasypu może stanowić grunt z wykopu bez grud i kamieni. Wówczas przy zasypie należy zachować kolejność warstw profilu geologicznego.


Od chwili rozpoczęcia robót aż do zakończenia nie wolno dopuścić do zbierania się wody w wykopie oraz zalania go.


5.8. Montaż przewodów

5.8.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.

Wykonanie robót należy wykonać zgodnie ze specyfikacją, bądź inaczej, o ile zostanie zatwierdzony przez Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.


Sprawdzeniu podlega:

 • wykonanie wykopu i podłoża

 • zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,

 • stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,

 • wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,

 • jakość gruntu użytego do zasypki,

 • wykonanie zasypu,

 • prawidłowość wykonania podsypki i obsypki,

 • zagęszczenie podsypki.


7. OBMIAR ROBÓT

  1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.


Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.


  1. Zasady określania ilości robót

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Objętości będą wyliczone w:

m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczane wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu z tym, że dolną wartość stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych.


  1. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót podlegających zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.


 1. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST- 00


Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót.


Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.


  1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 • odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu,

 • odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru robót dokonuje Inżynier lub komisja powołana przez Zamawiającego,

 • gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera,

 • Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
 1. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00


Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.


Cena wykonania robót obejmuje:

 • roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

 • zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych,

 • zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy),

 • wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego,

 • zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych),

 • odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie,

 • przemieszczenie mas ziemi i humusu w obrębie budowy,

 • przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy,

 • dowóz piasku do zasypki,

 • wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem,

 • wykonanie, formowanie i zagęszczenie nasypów,

 • usunięcie i wywóz gruzu z rozbiórki starych nawierzchni,

 • wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie,

 • wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,

 • wykonanie kładek dla pieszych,

 • wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających,

 • koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania,

 • umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót,

 • przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład,

 • ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu,

 • odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych,

 • oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów,

 • wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

 • opłaty za wysypisko, utylizacja,

 • zagęszczenie,

 • koszty badań,

 • uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.


Uwaga: W cenie jednostkowej m3 wykonania wykopu należy ująć ewentualne pompowanie wody.


 1. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.


  1. Normy


PN-B-10736 1999

PN-B-06050 1999

PN-B02679 1998

PN-74/B-03001

PN-83/B-03010

BN-83/8836-02

BN-72/8932-01

BN-77/8931-12

PN-86/B02480

PN-74/B-04452

PN-88/B-03020

PN-81/B-04481

PN-91/M.-34501 Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi

PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy ozdobne.

  1. Inne

Wykonanie robót musi być zgodne z przepisami:

 • Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I i II

 • Prawo Budowlane Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126,

 • Prawo geologiczne i górnicze – Dziennik Ustaw nr 27 z dn. 01 marca 1994r.,

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz.839 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

 • Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627,

 • Wymagania Techniczne COBRTI Instal , zeszyt nr 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”, zeszyt nr 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

 • Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami a w tym Dz. U.2003r. nr 47 poz. 401 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.Zawartość teczki:  1. Opis techniczny i obliczenia

  2. Rysunki techniczne

 • plan sytuacyjny – rys. nr 1OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przyłączy wod-kan, sieci cieplnej oraz przełożenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci cieplnej dla projektowanej rozbudowy budynku Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego PWSZ przy ul. Popiełuszki 4 w Koninie 1. Podstawa opracowania

 • zlecenie i umowa z inwestorem

 • projekt budowlany zagospodarowania terenu

 • uzgodnienia międzybranżowe

 • warunki techniczne przyłączenia do sieci zewnętrznych wod-kan wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie, pismo znak TT-013/W/220/2008 z dniz 05.09.2008r.

 • normy i katalogi
 1. Zakres opracowania

 • projekt budowlany przełożenia istniejących sieci i przyłączy wod-kan, c.o.

 • projekt budowlany przyłącza wody

 • projekt budowlany przyłączy kanalizacji sanitarnej

 • projekt budowlany przyłączy kanalizacji deszczowej 1. Stan istniejący

Projektowana rozbudowa PWSZ przy ul. Popiełuszki 4 w Koninie przewiduje budowę nowego budynku Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego. Projektowany budynek będzie budynkiem murowanym, dwu kondygnacyjnym, z podziemnym garażem w podpiwniczeniu. W budynku projektowane są pomieszczenia do nauki, 2 sale audytoryjne na 100 i 120 miejsc, laboratoria oraz aula na 624 miejsca.

Budynek lokalizowany jest na terenie PWSZ w sąsiedztwie istniejącego budynku głównego i zespołu sportowego. W miejscu lokalizacji budynku ułożony jest wodociąg Dn150, sieć kanalizacji deszczowej oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku socjalnego przy zespole sportowym. Niezbędne jest przełożenie w/w sieci i przyłączy.

Istniejące obiekty Szkoły podłączone są do sieci cieplnej i zewnętrznych sieci wod-kan z ulicy Popiełuszki.

Zgodnie z warunkami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie kanalizację sanitarną i deszczową należy podłączyć do istniejących sieci zewnętrznych, ułożonych na terenie Szkoły. Przyłącze wodociągowe zaprojektować nowe z likwidacją istniejącego przyłącza i studni wodomierzowej.


 1. Przyłącze wody

W miejscu lokalizacji budynku Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego ułożony jest wodociąg Dn50 (na mapie błędnie opisany jako Dn150).

Zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, należy zlikwidować istniejące przyłącze wody Dn50 wraz ze studnią wodomierzową i wykonać nowe przyłącze, do którego podłączyć projektowany budynek oraz przepiąć istniejące przyłącze do budynku głównego PWSZ.

Projektuje się zatem nowe przyłącze wody z wodociągu miejskiego, ułożonego w ulicy Popiełuszki.

Przyłącze wody 125PE należy wykonać z istniejącego wodociągu Dn150 A-C, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Przyłącze wody wprowadzić bezpośrednio do nowej studni wodomierzowej, lokalizowanej w miejscu studni istniejącej.

Podłączenie do sieci zewnętrznej (nawiertka), zostanie wykonane na wniosek inwestora złożony do PW i K w Koninie. Nawiertkę wykonać przy zastosowaniu np. armatury firmy Havle:

 • uniwersalna opaska do nawiercania dla rur 150 A-C z odejściem kołnierzowym Dn125, nr 3510

 • zasuwa przyłączeniowa z kołnierzem i króćcem PE do zgrzewania, DN 125 nr 4090 E2


Nowe przyłącze prowadzić zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Średnica przyłącza PE 125, w systemie PE80, SDR 11.

Węzeł wodomierzowy przewiduje się w studzience wodomierzowej Ø1500, której lokalizację projektuje się w pasie zieleni na terenie posesji. Studnię projektuje się wykonać z kręgów betonowych Ø 1500 np. produkcji Invest-Eko Ostrów Wlkp. ul. Jasińskiego 17.

W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone są fabrycznie stopnie włazowe. Stopnie włazowe zamocowane są mijankowo, w dwóch rzędach, w odległości pionowej 250 mm. Stopnie wykonane są z żeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Prefabrykowane elementy studzienki (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) łączone są za pomocą uszczelek elastomerowych, średnicy kręgów.

Uszczelki przy montażu wymagają stosowania środków poślizgowych, które należy nanieść na uszczelkę i ślizg elementu górnego.

Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm.

Przejście rurociągów przez ściany studzienki wykonać jako szczelne przy zastosowaniu uszczelek elastomerowych, uniemożliwiających infiltrację wód gruntowych.

W celu zabezpieczenia przed wpływem wód gruntowych przez ściany studzienki, należy wykonać izolację przeciwwilgociową zewnętrznych powierzchni studni przez dwukrotne pomalowanie bitizolem.

Studzienkę należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na mieszance betonowej półsuchej grubości 15 cm

Armatura węzła wodomierzowego:

 • zasuwa kołnierzowa typu E, Dn125, nr kat. 4000 (zabudowa przed studnią wodomierzową)

 • filtr siatkowy Dn50

 • wodomierz sprzężony MW/JS 50/2,5, POWOGAZ Poznań,

 • zasuwa kołnierzowa typ E, Dn50, nr kat. 4000

 • zawór zwrotny antyskażeniowy Hawle, Dn50, nr kat. 370 (Krammer)


Za studnią wodomierzową projektuje się instalację wody Dn125PE do wysokości projektowanego hydrantu podziemnego Dn80, następnie Dn75 do projektowanego budynku. W miejscu załamania wodociągu, zgodnie z planem sytuacyjnym należy zamontować hydrant podziemny Dn80. Wodociąg Dn75PE wprowadzić do projektowanego budynku do pomieszczeniu przyłącza, w którym zamontować zawór odcinający i odwodnienie.

Na instalacji wody pomiędzy studnią wodomierzową a projektowanym budynkiem, należy przepiąć istniejące przyłącze wody do głównego budynku Szkoły, na wysokości pawilonu sportowego przepiąć przyłącze wody do budynku pawilonu.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Powiązany:

Zawartość teczki iconEcho 5- teczki 7 listopada 2006 Nr 1

Zawartość teczki iconKażdy wychowawca jest zobowiązany do posiadania I prowadzenia teczki wychowawcy. Zawiera ona

Zawartość teczki iconZawartość

Zawartość teczki iconZawartość

Zawartość teczki iconZawartość

Zawartość teczki iconZawartość

Zawartość teczki iconZawartość

Zawartość teczki iconZawartość

Zawartość teczki iconZawartośĆ opracowania

Zawartość teczki iconZawartośĆ opracowania

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom