Kurs: Transport I Spedycja w przedsiębiorstwie. Charakterystyka kursu
Pobierz 54.31 Kb.
NazwaKurs: Transport I Spedycja w przedsiębiorstwie. Charakterystyka kursu
Data konwersji17.11.2012
Rozmiar54.31 Kb.
TypCharakterystyka
Kurs: Transport i Spedycja w przedsiębiorstwie.

Charakterystyka kursu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371, tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 204, poz. 2088 z pożn. zm.) od dnia 1 stycznia 2002 r. we wszystkich rodzajach transportu drogowego (krajowym i międzynarodowym przewozie osób i towarów) wprowadzono obowiązek uzyskiwania licencji przewozowej, jako warunku wykonywania zawodu przewoźnika w zarobkowym transporcie drogowym (od 1 lipca 2006r. dotyczy również spedytorów).

Jednym z podstawowych warunków uzyskania licencji na transport drogowy jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego lub zatrudnienie osoby z takim certyfikatem. Można go uzyskać posiadając wymaganą przepisami wiedzę, a ponadto należy zdać egzamin przed Komisją Państwową z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Zakres wiedzy w ramach wykonywania przewozów krajowych obejmuje:

 • prawo cywilne;

 • prawo handlowe;

 • prawo pracy i zagadnienia socjalne;

 • prawo finansowe;

 • organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem;

 • dostęp do zawodu przewoźnika i rynku transportu drogowego,

 • bezpieczeństwo ruchu i standardy techniczne pojazdów przeznaczonych do transportu;

 • rachunkowość;

 • koszty i ceny;

 • podejmowanie działalności gospodarczej;

 • zasady dopuszczania do zawodu przewoźnika i do rynku;

 • organizację transportu pasażerów;

 • przewozy specjalnych rzeczy (materiałów niebezpiecznych, odpadów, artykułów żywnościowych łatwo psujących się, zwierząt, ponadnormatywnych itp.);

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego;

 • zasady homologacji, badań technicznych i rejestracji pojazdów;

 • zasady kontroli transportu drogowego.

W przewozach międzynarodowych wymagany jest dodatkowy zakres wiedzy obejmujący:

 • konwencje i umowy międzynarodowe (AETR, CMR, ADR, ATP, Konwencja Bazylejska, INTERBUS);

 • umowy bilateralne;

 • organizacje i instytucje międzynarodowe;

 • przewozy zwierząt;

 • przewozy kabotażowe;

 • dokumentacja i procedury celne.

Ustawa przewiduje cztery rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych dla przedsiębiorców wykonujących:

 • krajowy transport drogowy osób;

 • międzynarodowy transport drogowy osób;

 • krajowy transport drogowy rzeczy;

 • międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

Zakres wiedzy, którą przewoźnik powinien posiadać, aby pomyślnie zaliczyć egzamin i uzyskać certyfikat zależy od:


 • posiadanej przez przedsiębiorcę lub jego pracownika doświadczenia zawodowego w transporcie drogowym;

 • uzyskanych wcześniej uprawnień (posiadanie certyfikatu krajowego);

 • rodzaju zgłoszonej działalności (przewóz osób lub rzeczy);

 • zakresu zgłoszonej działalności (przewozy krajowe lub zagraniczne).Szkolenie adresowane są do pracowników różnych komórek organizacyjnych firmy, bezpośrednio lub pośrednio związanych z transportem i spedycją w przedsiębiorstwie, pracowników marketingu, zaopatrzenia działów sprzedaży oraz osób, które są zainteresowane tą problematyką. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim dla dorosłych osób pracujących i poszukujących pracy, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności. W szczególności adresowane jest do osób o zdezaktualizowanych kwalifikacjach.

Program ramowy szkolenia:

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

1

Wykorzystanie technik komputerowych w transporcie i spedycji

60

2

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

30

3

Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego, finansowego i prawa pracy

50

4

Organizacja transportu i spedycji

70

5

Korespondencja oraz dokumentacja handlowa

20

6

Autoprezentacja i metody poszukiwania pracy

15
RAZEM

245ODPŁATNOŚĆ ZA KURS (szacunkowa przy 245 godzinach według stanu na 2010 rok):


 • Dla grupy 25 osobowej 2700 zł/osobę + koszt egzaminu

 • Dla grupy 30 osobowej 2400 zł/osobę + koszt egzaminu

 • Dla grupy 40 osobowej 2000 zł/osoby + koszt egzaminu


Koszt egzaminu państwowego uzależniony jest od rodzaju certyfikatu kompetencji zawodowy i wynosi:

 • 400 zł za egzamin na certyfikat na przewozy krajowe osób lub rzeczy,

 • 500 zł za egzamin na certyfikat na przewozy międzynarodowe osób lub rzeczy,

 • 300 zł za test z wiedzy dla osób, o których mowa w pkt. III.2.1).

Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 300 zł.

Uczestnictwo w kursie nie jest uwarunkowane przystąpieniem do egzaminu państwowego, gdyż uczestnik kursu może indywidualnie wysłać zgłoszenie do egzaminu. W przypadku jednak zgłoszenia udziału w egzaminie jednostce organizującej kurs, wszelkie formalności związane z egzaminem załatwia organizator kursu.


Program szczegółowy.

Przedmiot: Wykorzystanie technik komputerowych w transporcie i spedycji.
 1. Budowa, zasada działania komputera oraz urządzeń peryferyjnych;

 2. Podstawy środowiska graficznego Windows;

 3. Edytor tekstów „Microsoft Word”;

 4. Arkusz kalkulacyjny „Microsoft Excel”;

 5. Podstawy pracy w sieci lokalnej i wykorzystania sieci Internet;

 6. Zastosowanie programu „System: Spedycja 2000” w obsłudze firm transportowych.Przedmiot: Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.
 1. Pojęcie i cele przedsiębiorstwa;

 2. Prawno-organizacyjne formy przedsiębiorstw;

 3. Fundusze i kapitały;

 4. System organizacji i zarządzania;

 5. Przedsiębiorstwo a otoczenie;

 6. Proces produkcji;

 7. Zaopatrzenie i elementy logistyki;

 8. Polityka kadrowa i płacowa;

 9. Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa;

 10. Źródła finansowania rozwoju;

 11. Zarządzanie operacyjne i strategiczne;

 12. Zarządzanie jakością;

 13. Biznes plan;

 14. Controlling jako metoda zarządzania;


Przedmiot: Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego, finansowego i prawa pracy.
 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego;

 2. Prawo cywilne;

 3. Prawo handlowe;

 4. Prawo pracy;

 5. Prawo finansowe.


Przedmiot: Organizacja transportu i spedycji.
I. Istota działalności spedycyjnej i rola spedytora w handlu międzynarodowym. Podstawowe pojęcia i definicje

 1. Miejsce i rola spedycji oraz funkcje spedytora;

 2. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa spedycyjnego na rynku usług;

 3. Aspekty prawne działalności spedytora;

 4. Zakres działania i specjalizacja firm spedycyjnych.II. Proces spedycyjny w handlu zagranicznym. Przebieg procesu spedycyjnego ( eksport, import)

 1. Zadania spedytora w poszczególnych fazach procesu spedycyjnego;

 2. Podstawowe dokumenty transportowe i spedycyjne;

 3. Kalkulacja kosztów przemieszczania ładunków.III. Charakterystyka i znaczenie poszczególnych gałęzi transportu.

 1. Infrastruktura, środki transportu oraz technologie przewozu: samochodowego, kolejowego, wodnego śródlądowego, lotniczego, morskiego;

 2. Postać ładunku oraz jej wpływ na dobór technologii transportowej;

 3. Maszyny i urządzenia ładunkowe;

 4. Technologie procesów ładunkowych.IV. Bezpieczeństwo ruchu i standardy techniczne pojazdów dopuszczonych do ruchu krajowego i międzynarodowego.

 1. Warunki techniczne pojazdów dopuszczonych do ruchu krajowego;

 2. Warunki dodatkowe dla pojazdów używanych w ruchu międzynarodowym;

 3. Warunki dodatkowe dla pojazdów długich i ciężkich;

 4. Tablice wyróżniające pojazdy samochodowe, przyczepy;

 5. Dopuszczalne wymiary i masy pojazdów w Europie;

 6. Dopuszczalna prędkość pojazdów w Europie;

 7. Używanie świateł zewnętrznych przez pojazdy kat. B,C,D;

 8. Dopuszczalny poziom zawartości alkoholu w organizmie i metody kontroli;

 9. Ochrona środowiska;

 10. Kwalifikacje kierowców;

 11. Organy uprawnione do kontroli kierowców i pojazdów.V. Zasady funkcjonowania krajowego i międzynarodowego transportu drogowego rzeczy.

 1. Zasady podejmowania i wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu drogowego rzeczy ( w tym: dotyczących przewoźnika i zatrudnianych przez niego kierowców, oraz taboru)

 2. Dokumenty wymagane w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy i na potrzeby własne oraz w transporcie kombinowanym

 3. Kompetencje administracji rządowej i samorządowej w zakresie udzielania , odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia, wygaśnięcia uprawnień do wykonywania przewozów rzeczy- licencji, zezwoleń i zaświadczeń

 4. Zasady i warunki przyznawania oraz dystrybucja zezwoleń krajowych i zagranicznych na wykonywanie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego rzeczy oraz ich rodzaje, w tym- zezwoleń Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu

 5. Umowy bilateralne o międzynarodowych przewozach drogowych w zakresie regulacji dotyczących krajowego i międzynarodowego transportu drogowego rzeczy

 6. Podstawowe czynności i obowiązki kierowcy wykonującego krajowy i międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy  1. Konwencje i umowy międzynarodowe w zakresie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy. 1. Obowiązujące przepisy prawne regulujące wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego;

 2. Konwencja TIR:

   1. zakres stosowania karnetów TIR;

   2. warunki techniczne pojazdów, dopuszczonych do międzynarodowego przewozu pod zamknięciem celnym;

   3. pojazdy kryte opończą- sposoby łączeń oraz zamknięć;

   4. tablice TIR;

   5. warunki techniczne dla kontenerów , dopuszczonych do przewozu międzynarodowego pod zamknięciem celnym;

   6. konstrukcja kontenerów oraz sposoby jej oznakowania.

 1. Konwencje CMR;

 2. Konwencja o ruchu drogowym oraz znakach i sygnałach drogowych;

 3. Umowa międzynarodowa ATP:

   1. istota umowy ATP;

   2. określenie i normy specjalnych środków transportu;

   3. warunki techniczne pojazdów wykorzystywanych do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych;

   4. oznaczenia pojazdów;

   5. dobór wyposażenia i warunków temperaturowych stosowanych przy przewozie mrożonych artykułów żywnościowych.

 1. Umowa międzynarodowa ADR:

   1. istota umowy ADR;

   2. klasyfikacja materiałów niebezpiecznych;

   3. rodzaje pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych;

   4. warunki techniczne pojazdów przewożących towary niebezpieczne;

   5. oznakowanie pojazdów;

   6. dokumenty wymagane w czasie przewozu.

 1. Umowa międzynarodowa AETR:

   1. istota i zakres stosowania umowy AERT;

   2. określenie czasu pracy, przerwy oraz odpoczynku;

   3. urządzenia kontrolne czasu pracy kierowcy (tachograf);

   4. budowa i zasada działania tachografu;

   5. odczytywanie danych z tarczy tachografu;

   6. obowiązki kierowcy pojazdu wyposażonego w tachograf.


Przedmiot: Korespondencja oraz dokumentacja handlowa.
 1. Korespondencja:
 1. Listy intencyjne, oferty, pisma urzędowe;

 2. Techniki korespondencji;

 3. Formalne zasady redagowania pism urzędowych.
 1. Dokumenty handlowe: 1. Zamówienia, faktury, dokumenty magazynowe;

 2. Dokumentacja przewozowa i spedycyjna;

 3. Dokumentacja celna i ubezpieczeniowa.
 1. Kredyty i rozliczenia pieniężne:
 1. Gotówkowa forma rozliczeń;

 2. Bezgotówkowe formy rozliczeń;

 3. Rodzaje i wykorzystanie akredytywy w rozliczeniach pieniężnych;

 4. Czeki, dokumenty czekopodobne i weksle;

 5. Rachunki bankowe;

 6. Kredyty bankowe.


Przedmiot: Autoprezentacja i metody poszukiwania pracy:
 1. Sztuka autoprezentacji;

 2. Dokumenty promocyjne: CV, list motywacyjny, życiorys;

 3. Trening motywacyjny ( przełamywanie barier niepewności i nieśmiałości);

 4. Oferty pracy;

 5. Analiza ogłoszeń prasowych;

 6. Rozmowa – interview, sztuka negocjacji;

 7. Trening interpersonalny;

 8. Analiza sytuacyjna - symulacja zachowań.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Kurs: Transport I Spedycja w przedsiębiorstwie. Charakterystyka kursu iconTransport, Logistyka I Spedycja w ue

Kurs: Transport I Spedycja w przedsiębiorstwie. Charakterystyka kursu iconSprawdzian wiadomości nr 3 Transport I spedycja

Kurs: Transport I Spedycja w przedsiębiorstwie. Charakterystyka kursu iconKursu: kurs

Kurs: Transport I Spedycja w przedsiębiorstwie. Charakterystyka kursu iconKurs sieci komputerowe dla nauczycieli Kierownik kursu

Kurs: Transport I Spedycja w przedsiębiorstwie. Charakterystyka kursu iconKurs foto ireneusza graffa – zgłoszenie I ankieta wybierz rodzaj kursu

Kurs: Transport I Spedycja w przedsiębiorstwie. Charakterystyka kursu iconKurs rozwoju inteligencji I pamięci podstawowe dla tego kursu pojęcie operacyjności myślenia

Kurs: Transport I Spedycja w przedsiębiorstwie. Charakterystyka kursu iconFizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych I przyrodniczych

Kurs: Transport I Spedycja w przedsiębiorstwie. Charakterystyka kursu iconCharakterystyka kadara kursu

Kurs: Transport I Spedycja w przedsiębiorstwie. Charakterystyka kursu iconOpisy kursu kod kursu: etp2018 Nazwa kursu: Elektroniczna aparatura medyczna do badań układu krążenia

Kurs: Transport I Spedycja w przedsiębiorstwie. Charakterystyka kursu iconOpis kursu kod kursu: ftp2965 Nazwa kursu: soczewki kontaktowe

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom