Uchwała Nr xxvi/285/2008
Pobierz 1.17 Mb.
NazwaUchwała Nr xxvi/285/2008
strona22/22
Data konwersji17.11.2012
Rozmiar1.17 Mb.
TypUchwała
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

System pomocy rodzinom i dzieciom, w tym system zapobiegania przestępczości wśród nieletnich


 1. Liczba lokali socjalnych przyznanych rodzinom o niskich dochodach

 2. Liczba rodzin oczekujących na lokale socjalne

 3. Liczba placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego

 4. Liczba dzieci uczęszczających na zajęcia do placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego

 5. Liczba dzieci, które otrzymują w szkole bezpłatny posiłek

 6. Łączna kwota wydatkowana na dożywanie – MOPR

 7. Liczba rodzin i osób objętych pomocą MOPR z powodu ubóstwa

 8. Liczba rodzin i osób objętych pomocą MOPR z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa, w tym wielodzietności

 9. Liczba rodzin i osób objętych pomocą MOPR z powodu bezradności
  w sprawach opiekuńczo – wychowawczych

 10. Liczba osób objętych pomocą MOPR z powodu braku umiejętności
  w przystosowaniu do życia po opuszczeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej

 11. Liczba zawartych kontraktów socjalnych – MOPR

 12. Liczba rodzin objętych pomocą w formie pracy socjalnej – MOPR

 13. Liczba rodzin objętych pomocą fakultatywną w formie zasiłków celowych przyznawanych m.in. na wyżywienie, zakup opału, leków, odzieży oraz ogólna kwota wydatkowana na ten cel – MOPR

 14. Liczba organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej

 15. Udział ludności ubogiej, korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej wśród ogółu ludności zamieszkałej na terenie miasta

 16. Liczba projektów tworzonych celem pozyskania dotacji z funduszy strukturalnych i programów specjalnych na rzecz pomocy rodzinie
  i dzieciom

 17. Liczba wolontariuszy wspierających instytucje i organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy społecznej

 18. Liczba zorganizowanych spotkań organizacji pozarządowych
  i przedstawicieli samorządu terytorialnego

 19. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci objętych tą formą opieki

 20. Liczba placówek organizujących opiekę zastępczą dzieciom i młodzieży
  na terenie miasta oraz łączna liczba dzieci przebywających w tych placówkach, w szczególności pochodzących z Siedlec

 21. Liczba dzieci umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz łączna liczba dzieci pochodzących z terenu miasta przebywająca w tych placówkach

 22. Liczba ofiar przemocy w rodzinie, które skorzystały z pomocy pracowników Działu Interwencji Kryzysowej MOPR

 23. Liczba sprawców przemocy w rodzinie, którzy skorzystali z pomocy MOPR

 24. Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart”

 25. Liczba interwencji domowych przeprowadzonych przez KMP oraz MOPR
  w sprawie przemocy w rodzinie

 26. Oddane do użytku obiekty sportowe i rekreacyjno – kulturalne

 27. Liczba kół zainteresowań działających przy szkołach oraz liczba dzieci uczęszczających na te zajęcia

 28. Liczba zespołów tanecznych, kół zainteresowań, sekcji, zespołów warsztatowych i grup twórczych organizujących zajęcia dla dzieci
  i młodzieży poza szkołą

 29. Liczba czynów karalnych popełnionych przez nieletnich

 30. Działania profilaktyczne ukierunkowane na trzeźwość wśród nieletnich

 31. Liczba dzieci i młodzieży objętej działaniami edukacyjnymi w zakresie współczesnych zagrożeń, w tym profilaktyki uzależnień od narkotyków
  i alkoholu

 32. Liczba szkół, w których realizowane są działania profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży

 33. Liczba wolontariuszy działających w środowisku dzieci i młodzieży

 34. Liczba osób przeszkolonych z zakresu przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom uzależnionym – MOPR, organizacje pozarządowe


System pomocy osobom w podeszłym wieku


 1. Liczba organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych

 2. Liczba dziennych placówek wsparcia dla osób starszych

 3. Liczba osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej

 4. Czas oczekiwania na miejsce w DPS

 5. Liczba osób pobierających zasiłek stały z powodu wieku

 6. Liczba osób starszych objętych wsparciem organizacji działających
  na rzecz tej grupy, w tym liczba uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 7. Inicjatywy podejmowane na rzecz aktywizacji osób starszych

 8. Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi z powodu wieku, świadczonymi w miejscu zamieszkania

 9. Liczba wolontariuszy działających na rzecz osób starszych, jak również aktywność osób w podeszłym wieku w świadczeniu pracy wolontariackiej

 10. Średnia wysokość renty / emerytury w zestawieniu ze średnią krajową
  oraz średnią i minimalną pensją (brutto)

 11. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym M – 65 i więcej lat, K – 60 i więcej lat w stosunku do ogółu mieszkańców Siedlec


Zintegrowany system pomocy społecznej


 1. Liczba organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej na terenie miasta

 2. Liczba pracowników MOPR uczestniczących w szkoleniach, kursach
  i warsztatach

 3. Liczba mieszkańców Siedlec przypadających na jednego pracownika socjalnego MOPR

 4. Liczba projektów realizowanych w ramach EFS

 5. Przepływ informacji pomiędzy instytucjami

 6. Liczba ofert kierowanych do MOPR o bezpłatnych szkoleniach
  dla pracowników służb społecznych

 7. Liczba partnerstw zawartych celem realizacji projektów / programów
  w obszarze pomocy społecznej


Ewaluacja towarzysząca różnym etapom wdrażania Strategii ma za zadanie określić czy i w jakim stopniu zrealizowane działania przyczyniły się do osiągnięcia założonych rezultatów. Jej celem jest identyfikacja błędów i nieprawidłowości,
a w konsekwencji podnoszenie skuteczności i efektywności programów
i projektów. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji będą służyć jako narzędzie wsparcia procesu decyzyjnego dotyczącego np. wyłączenia działań o niskiej skuteczności w eliminowaniu problemów społecznych i łagodzenia ich negatywnych skutków. Procesy monitoringu i ewaluacji pozwolą na zachowanie elastyczności zapisów Strategii, w przypadku zmian zaistniałych w rzeczywistości.


Zakończenie


Niniejszy dokument jest wyrazem dążeń władz miasta, instytucji
i organizacji pozarządowych oraz lokalnej społeczności do podnoszenia jakości życia mieszkańców Siedlec. Strategia wyznacza cele główne i operacyjne, których realizacja z założenia powinna przyczynić się do ograniczenia zdiagnozowanych problemów społecznych i zminimalizowania ich negatywnych skutków. Celowe, planowe i systematyczne działania pozwolą na racjonalne i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów. Przygotowana Strategia jest instrumentem otwartym i elastycznym. W związku z powyższym, wraz z upływem czasu
i dezaktualizacją ujętych w niej kwestii, będzie uzupełniania zgodnie
z pojawiającymi się w otoczeniu potrzebami społecznymi.

Wdrażanie założeń przyjętych w Strategii wymaga zaangażowania wielu podmiotów. Spotkania Zespołu Programowego, powołanego do opracowania dokumentu, pozwoliły wymienić doświadczenia, poglądy i spostrzeżenia jego członków w sferze polityki społecznej oraz przyczyniły się do nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami, których codzienne działania skupione są wokół konkretnych problemów dotykających mieszkańców naszego miasta. Jeden kierunek działań wyrażony misją Tworzenie, opartych
na zasadzie pomocniczości, warunków organizacyjnych, instytucjonalnych
i materialnych, ukierunkowanych na zintegrowane wspieranie rodziny, w celu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
oraz systemowe podejście do rozwiązywania i ograniczania problemów, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość rozwoju Siedlec.

Finalizując przygotowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce do roku 2015 pragniemy wyrazić podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się do jej opracowania. Ponadto ufając, że kontynuacją podjętej inicjatywy będą programy i projekty tworzone w ramach zdefiniowanych systemów pomocy, zapraszamy do dalszej współpracy.


Spis tabel


Tabela Nr 1 Liczba i struktura mieszkańców według płci w latach
2003 – 2006
str. 10

Tabela Nr 2 Ruch naturalny ludności w Siedlcach w latach
2003-2006
str. 11

Tabela Nr 3 Gęstość zaludnienia w latach 2003 – 2006 str. 11

Tabela Nr 4 Liczba i struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w latach 2003 – 2006 str. 12

Tabela Nr 5 Dane z Narodowego Spisu Powszechnego 2002 str. 12

Tabela Nr 6 Stopa bezrobocia w latach 2003 – 2006 (stan na koniec danego roku) str. 16

Tabela Nr 7 Podstawowe dane o bezrobociu na terenie miasta Siedlce
w latach 2003 – 2006
str. 17

Tabela Nr 8 Bezrobotni według wieku w latach 2003 – 2006 str. 18

Tabela Nr 9 Bezrobotni według wykształcenia w latach
2003 – 2006
str. 19

Tabela Nr 10 Bezrobotni według stażu w latach 2003 – 2006 str. 20

Tabela Nr 11 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w latach 2003 – 2006 str. 21

Tabela Nr 12 Pracujący łącznie z rolnictwem indywidualnym w latach
2003 – 2005
str. 22

Tabela Nr 13 Liczba osób objętych pomocą w ramach programów rynku pracy współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez PUP w Siedlcach w latach 2004 – 2006 str. 23

Tabela Nr 14 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w sektorze własnościowym w latach 2003 – 2005 str. 24

Tabela Nr 15 Rodziny pozostające pod opieką kuratorów zawodowych
i społecznych w latach 2003 – 2006
str. 25

Tabela Nr 16 Osoby nieletnie pozostające pod opieką kuratorów w latach 2003 – 2006 str. 26

Tabela Nr 17 Przestępczość nieletnich w latach 2003 – 2006 str. 27

Tabela Nr 18 Przestępczość na terenie miasta Siedlce w latach
2003 – 2006
str. 28

Tabela Nr 19 Liczba przestępstw kwalifikowanych z Ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii w latach 2003 – 2006
str. 29

Tabela Nr 20 Wykroczenia i interwencje w latach 2003 – 2006 str. 30

Tabela Nr 21 Pojazdy zarejestrowane w mieście Siedlce w latach
2003 – 2006
str. 31

Tabela Nr 22 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w latach
2003 – 2006
str. 31

Tabela Nr 23 Osoby niepełnosprawne wg płci, ekonomicznych grup wieku, poziomu wykształcenia oraz aktywności ekonomicznej str. 33

Tabela Nr 24 Liczba orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych osobom dorosłym (powyżej 16 roku życia) w latach 2003 -2006 str. 36

Tabela Nr 25 Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności według przedziałów wiekowych w latach 2003 – 2006 str. 37

Tabela Nr 26 Osoby niepełnosprawne według płci w latach
2003 – 2006
str. 38

Tabela Nr 27 Liczba niepełnosprawnych studentów Akademii Podlaskiej
w Siedlcach w latach 2003 -2006
str. 39

Tabela Nr 28 Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych
i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu z podziałem
na stopnie niepełnosprawności w latach 2003 – 2006
str. 40

Tabela Nr 29 Liczba osób niepełnosprawnych i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu według płci w latach 2003 – 2006 str. 41

Tabela Nr 30 Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych
i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu wyłączonych
z ewidencji z powodu podjęcia pracy w latach 2003 – 2006
str. 42

Tabela Nr 31 Staż pracy osób niepełnosprawnych bezrobotnych
i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu w latach
2003 – 2006
str. 43

Tabela Nr 32 Wykształcenie osób niepełnosprawnych bezrobotnych
i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu w latach
2003 – 2006
str. 43

Tabela Nr 33 Czas pozostawania bez pracy osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu
w latach 2003 – 2006
str. 44

Tabela Nr 34 Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych
i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu w przedziałach wiekowych w latach 2003 – 2006
str. 44

Tabela Nr 35 Zasoby mieszkaniowe według rodzaju własności w latach 2003 – 2006 str. 45

Tabela Nr 36 Mieszkania oddane do użytkowania w latach
2003 – 2006
str. 46

Tabela Nr 37 Lokale socjalne przyznane przez Miasto w latach
2003 – 2006
str. 47

Tabela Nr 38 Dodatki mieszkaniowe wypłacane w latach
2003 – 2006
str. 48

Tabela Nr 39 Wychowanie przedszkolne str. 49

Tabela Nr 40 Szkoły podstawowe oraz gimnazja dla dzieci
i młodzieży
str. 50

Tabela Nr 41 Szkoły średnie str. 51

Tabela Nr 42 Ochrona zdrowia w latach 2003 – 2006 str. 54

Tabela Nr 43 Porady oraz kadra medyczna w latach 2003 – 2006 str. 54

Tabela Nr 44 Liczba rodzin korzystających z pomocy MOPR z powodu ubóstwa w latach 2003 – 2006 str. 68

Tabela Nr 45 Liczba rodzin korzystających z pomocy MOPR z powodu bezdomności w latach 2003 – 2006 str. 69

Tabela Nr 46 Liczba rodzin korzystających z pomocy MOPR z powodu trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
w latach 2003 – 2006
str. 70

Tabela Nr 47 Liczba rodzin korzystających z pomocy MOPR z powodu bezrobocia w latach 2003 – 2006 str. 71

Tabela Nr 48 Liczba rodzin korzystających z pomocy MOPR z powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby w latach 2003 – 2006 str. 72

Tabela Nr 49 Liczba rodzin korzystających z pomocy MOPR z powodu alkoholizmu i innych uzależnień w latach 2003 – 2006 str. 73

Tabela Nr 50 Liczba rodzin korzystających z pomocy MOPR z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych w latach
2003 – 2006
str. 75

Tabela Nr 51 Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w tych rodzinach w latach 2003 -2006 str. 76

Tabela Nr 52 Liczba rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Siedlce i dzieci przebywających w tych rodzinach według pokrewieństwa
w latach 2003 – 2006
str. 77

Tabela Nr 53 Liczba dzieci pochodzących z terenu Siedlec skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych w latach 2003 – 2006 str. 77

Tabela Nr 54 Liczba rodzin korzystających z pomocy MOPR z powodu przemocy w rodzinie w latach 2003 – 2006 str. 78

Tabela Nr 55 Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych w latach 2003 – 2005 str. 79


Spis rysunków


Rysunek Nr 1 Macierz wyborów strategicznych str. 88

Rysunek Nr 2 Schemat celów dla systemu pomocy osobom bezdomnym
i innym zagrożonym wykluczeniem społecznym
str. 92

Rysunek Nr 3 Schemat celów dla systemu pomocy osobom bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem str. 98

Rysunek Nr 4 Schemat celów dla systemu pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym str. 106

Rysunek Nr 5 Schemat celów dla systemu pomocy rodzinom i dzieciom, w tym dla systemu zapobiegania przestępczości wśród nieletnich str. 111

Rysunek Nr 6 Schemat celów dla systemu pomocy osobom
w podeszłym wieku
str. 119

Rysunek Nr 7 Schemat celów dla zintegrowanego systemu pomocy społecznej str. 122

Rysunek Nr 8 Proces wdrażania strategii str. 124


Przewodniczący

Rady Miasta


Mariusz Dobijański

2 Art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych.

3 http://www.stat.gov.pl/

4 Dane opracowane w szczególności na podstawie informacji złożonych przez poszczególne organizacje

5 Ilekroć mowa o czterostopniowej skali zjawiska bądź problemu należy mieć na względzie następujące wielkości (wysoka, średnia, niska, trudno powiedzieć).

6 Działania realizowane zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta Siedlce do roku 2015

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Powiązany:

Uchwała Nr xxvi/285/2008 iconUchwała nr xxvi/578/2008

Uchwała Nr xxvi/285/2008 iconUchwała Nr. Xxvi/119/2008

Uchwała Nr xxvi/285/2008 iconUchwała Nr 285 /19 /iv /2011

Uchwała Nr xxvi/285/2008 iconUchwała Nr xli/285/05

Uchwała Nr xxvi/285/2008 iconP r o t o k ó Ł nr xxvi/2008

Uchwała Nr xxvi/285/2008 iconUchwała nr XXVI

Uchwała Nr xxvi/285/2008 iconUchwała Nr xxvi/ /08

Uchwała Nr xxvi/285/2008 iconProtokół Nr xxvi/2008

Uchwała Nr xxvi/285/2008 iconUchwała nr xxvi/198/09

Uchwała Nr xxvi/285/2008 iconUchwała xxvi/161/08

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom