Wymagania edukacyjne z chemii dla klas I lo I i zsz
Pobierz 140.34 Kb.
NazwaWymagania edukacyjne z chemii dla klas I lo I i zsz
strona1/2
Data konwersji18.11.2012
Rozmiar140.34 Kb.
TypWymagania
  1   2
Wymagania edukacyjne z chemii dla klas I LO i I ZSZ


1. Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnegoOcena dopuszczająca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Uczeń:

– zna i stosuje zasady BHP obowiązujące
w pracowni chemicznej (bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym
i podstawowymi odczynnikami chemicznymi
)

– definiuje pojęcia: skorupa ziemska, minerały, skały, surowce mineralne

– dokonuje podziału surowców mineralnych na budowlane, chemiczne, energetyczne, metalurgiczne, zdobnicze oraz wymienia przykłady poszczególnych rodzajów surowców

– zapisuje wzór sumaryczny i podaje nazwę systematyczną podstawowego związku chemicznego występującego w skałach wapiennych

opisuje rodzaje skał wapiennych i gipsowych

opisuje podstawowe zastosowania skał wapiennych i gipsowych

– opisuje sposób identyfikacji CO2 (reakcja charakterystyczna)

– definiuje pojęcie hydraty

przewiduje zachowanie się hydratów podczas ogrzewania

– wymienia główny składnik kwarcu i piasku

– zapisuje wzór sumaryczny krzemionki oraz podaje jej nazwę systematyczną

wymienia najważniejsze odmiany SiO2 występujące w przyrodzie i podaje ich zastosowania

wymienia najważniejsze właściwości tlenku krzemu(IV)

– podaje nazwy systematyczne wapna palonego
i gaszonego oraz zapisuje wzory sumaryczne tych związków chemicznych

– wymienia podstawowe właściwości
i zastosowania wapna palonego i gaszonego

– wymienia podstawowe zastosowania gipsu palonego

wymienia właściwości szkła

– podaje różnicę między substancjami krystalicznymi a ciałami bezpostaciowymi

opisuje proces produkcji szkła (wymienia podstawowe surowce)

– definiuje pojęcie glina

– wymienia przykłady zastosowań gliny

– definiuje pojęcia: cement, zaprawa cementowa, beton, ceramika

opisuje, czym są właściwości sorpcyjne gleby oraz co to jest odczyn gleby

– wymienia składniki gleby

– dokonuje podziału nawozów na naturalne
i sztuczne (fosforowe, azotowe i potasowe)

wymienia przykłady nawozów naturalnych
i sztucznych


wymienia podstawowe rodzaje zanieczyszczeń gleby

– opisuje, na czym polega rekultywacja gleby

Uczeń:

– opisuje, jak zidentyfikować węglan wapnia

opisuje właściwości oraz zastosowania skał wapiennych i gipsowych

opisuje właściwości tlenku krzemu(IV)

podaje nazwy soli bezwodnych i zapisuje ich wzory sumaryczne

podaje przykłady nazw najważniejszych hydratów i zapisuje ich wzory sumaryczne

– oblicza masy cząsteczkowe hydratów

przewiduje zachowanie się hydratów podczas ogrzewania

– opisuje sposób otrzymywania wapna palonego
i gaszonego

– opisuje właściwości wapna palonego
i gaszonego

– zapisuje równania reakcji otrzymywania
i gaszenia wapna palonego (otrzymywania wapna gaszonego)

– projektuje doświadczenie chemiczne Gaszenie wapna palonego

– zapisuje równanie reakcji chemicznej wapna gaszonego z CO2 (twardnienie zaprawy wapiennej)

– zapisuje wzory sumaryczne gipsu i gipsu palonego oraz opisuje sposoby ich otrzymywania

– wyjaśnia, czym są zaprawa gipsowa i zaprawa wapienna oraz wymienia ich zastosowania

wyjaśnia proces twardnienia zaprawy gipsowej

opisuje proces produkcji szkła (wymienia kolejne etapy)

opisuje niektóre rodzaje szkła i ich zastosowania

– wymienia właściwości gliny

wymienia surowce do produkcji wyrobów ceramicznych, cementu i betonu

projektuje i przeprowadza badanie kwasowości gleby

uzasadnia potrzebę stosowania nawozów

opisuje znaczenie właściwości sorpcyjnych
i odczynu gleby oraz wpływ pH gleby na wzrost wybranych roślin

– wyjaśnia, na czym polega zanieczyszczenie gleby

wymienia źródła chemicznego zanieczyszczenia gleby

– definiuje pojęcie degradacja gleby

– opisuje metody rekultywacji gleby


Uczeń:

projektuje doświadczenie chemiczne Odróżnianie skał wapiennych od innych skał
i minerałów
oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

– definiuje pojecie skala twardości minerałów

– podaje twardości w skali Mohsa dla wybranych minerałów

podaje nazwy systematyczne hydratów
i zapisuje ich wzory sumaryczne


opisuje różnice we właściwościach hydratów i soli bezwodnych

– projektuje doświadczenie chemiczne Usuwanie wody z hydratów

– oblicza zawartość procentową wody
w hydratach

– opisuje właściwości omawianych odmian kwarcu

projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości tlenku krzemu(IV)

projektuje doświadczenie chemiczne Termiczny rozkład wapieni

– opisuje szczegółowo sposób otrzymywania wapna palonego i wapna gaszonego

– zapisuje równanie reakcji otrzymywania gipsu palonego

– wyjaśnia, dlaczego gips i gips palony są hydratami

projektuje doświadczenie chemiczne Sporządzanie zaprawy gipsowej i badanie
jej twardnienia


zapisuje równanie reakcji twardnienia zaprawy gipsowej

opisuje każdy z etapów produkcji szkła

– wyjaśnia niektóre zastosowania gliny na podstawie jej właściwości

projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne Badanie właściwości sorpcyjnych gleby

projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne Badanie odczynu gleby

– opisuje wpływ niektórych składników gleby
na rozwój roślin

uzasadnia potrzebę stosowania nawozów sztucznych i podaje ich przykłady

– wyjaśnia, na czym polega chemiczne zanieczyszczenie gleby


Uczeń:

– wyjaśnia zjawisko powstawania kamienia kotłowego

– omawia proces twardnienia zaprawy wapiennej i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

– opisuje szczegółowo przeróbkę gipsu

wymienia rodzaje szkła oraz opisuje ich właściwości i zastosowania

– opisuje glinę pod względem jej zastosowań
w materiałach budowlanych

– opisuje zastosowania cementu, zaprawy cementowej i betonu

– wymienia źródła zanieczyszczeń gleby, omawia ich skutki oraz proponuje sposoby ochrony gleby przed degradacją
Wybrane wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:

– omawia zjawiska krasowe i zapisuje równania reakcji chemicznych ilustrujące te zjawiska

– wyjaśnia, czym są światłowody i opisuje ich zastosowania

– omawia naturalne wskaźniki odczynu gleby

– wyjaśnia znaczenie symboli umieszczonych na etykietach nawozów


2. Źródła energiiOcena dopuszczająca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Uczeń:

wymienia przykłady surowców naturalnych wykorzystywanych do pozyskiwania energii

– definiuje pojecie gaz ziemny

– wymienia właściwości gazu ziemnego

– zapisuje wzór sumaryczny głównego składnika gazu ziemnego oraz podaje jego nazwę systematyczną

– wymienia zasady BHP dotyczące obchodzenia się z węglowodorami i innymi paliwami

– definiuje pojęcie ropa naftowa

– wymienia skład i właściwości ropy naftowej

definiuje pojęcie alotropia pierwiastków chemicznych

– wymienia odmiany alotropowe węgla

– wymienia nazwy kopalnych paliw stałych

– definiuje pojęcia: destylacja, frakcja, destylacja frakcjonowana, piroliza (pirogenizacja, sucha destylacja), katalizator, izomer

wymienia nazwy produktów destylacji ropy naftowej

wymienia nazwy produktów suchej destylacji węgla kamiennego

wymienia składniki benzyny, jej właściwości
i główne zastosowania


definiuje pojęcie liczba oktanowa

– dokonuje podziału źródeł energii na wyczerpywalne i niewyczerpywalne

wymienia przykłady negatywnego wpływu stosowania paliw tradycyjnych na środowisko przyrodnicze

– definiuje pojęcia: efekt cieplarniany, kwaśne opady, globalne ocieplenie

– wymienia gazy cieplarnianie

wymienia przykłady alternatywnych źródeł energii

– zapisuje proste równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego węglowodorów

– opisuje właściwości tlenku węgla(II) i jego wpływ na organizm człowieka

Uczeń:

– wymienia właściwości kopalnych paliw stałych

opisuje budowę diamentu, grafitu
i fulerenów
oraz wymienia ich właściwości
(z podziałem na fizyczne i chemiczne)

– wyjaśnia, jakie właściwości ropy naftowej umożliwiają jej przetwarzanie w procesie destylacji frakcjonowanej

wymienia nazwy i zastosowania kolejnych produktów otrzymywanych w wyniku destylacji ropy naftowej

opisuje proces suchej destylacji węgla kamiennego (pirolizę)

wymienia nazwy produktów procesu suchej destylacji węgla kamiennego oraz opisuje ich skład i stan skupienia

wymienia zastosowania produktów suchej destylacji węgla kamiennego

– opisuje, jak można zbadać właściwości benzyn

– wymienia przykłady rodzajów benzyn

– wymienia nazwy systematyczne związków chemicznych o LO = 100 i LO = 0

wymienia sposoby podwyższania LO benzyny

– zapisuje równania reakcji spalania całkowitego
i niecałkowitego węglowodorów

– wymienia główne powody powstania nadmiernego efektu cieplarnianego oraz kwaśnych opadów

– zapisuje przykłady równań reakcji tworzenia się kwasów

– definiuje pojecie smog

– wymienia poznane alternatywne źródła energii

Uczeń:

opisuje właściwości diamentu, grafitu
i fulerenów na podstawie znajomości ich budowy


wymienia zastosowania diamentu, grafitu
i fulerenów wynikające z ich właściwości


– definiuje pojęcia grafen i karbin

opisuje przebieg destylacji ropy naftowej

– projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości ropy naftowej

– projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości benzyny

wyjaśnia, na czym polegają kraking
i reforming


– opisuje, jak ustala się liczbę oktanową

– wymienia nazwy substancji stosowanych
jako środki przeciwstukowe

– opisuje właściwości różnych rodzajów benzyn

– zapisuje równania reakcji powstawania kwasów (dotyczące kwaśnych opadów)

analizuje możliwości zastosowań alternatywnych źródeł energii (biopaliwa, wodór, energia słoneczna, wodna, jądrowa, geotermalna, itd.)

– wymienia wady i zalety wykorzystywania tradycyjnych i alternatywnych źródeł energii


Uczeń:

– proponuje rodzaje szkła laboratoryjnego niezbędnego do wykonania doświadczenia chemicznego Destylacja frakcjonowana ropy naftowej

– projektuje doświadczenie chemiczne Sucha destylacja węgla kamiennego

– definiuje pojęcie izomeria

wyjaśnia, w jakim celu przeprowadza się procesy krakingu i reformingu

– analizuje wady i zalety środków przeciwstukowych

analizuje wpływ sposobów uzyskiwania energii na stan środowiska przyrodniczegoWybrane wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:

– zapisuje wzory (półstrukturalne, strukturalne) izomerów dla prostych przykładów węglowodorów

– wyjaśnia, czym różnią się węglowodory łańcuchowe od pierścieniowych (cyklicznych), podaje nazwy systematyczne prostych węglowodorów o łańcuchach rozgałęzionych i pierścieniowych oraz zapisuje ich wzory strukturalne

– opisuje właściwości fosforu białego i fosforu czerwonego

– opisuje proces ekstrakcji

– wyjaśnia, czym jest biodiesel

– opisuje znaki informacyjne znajdujące się na stacjach paliw

– wyjaśnia znaczenie symboli znajdujących się na produktach, przy których wytwarzaniu ograniczono zużycie energii, wydzielanie gazów cieplarnianych i emisję zanieczyszczeń


3. Środki czystości i kosmetykiOcena dopuszczająca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Uczeń:

– definiuje pojęcie mydła

– dokonuje podziału mydeł ze względu na rozpuszczalność w wodzie i stan skupienia
oraz podaje ich przykłady

– wymienia metody otrzymywania mydeł

– definiuje pojęcia: reakcja zmydlania, reakcja zobojętniania, reakcja hydrolizy

– zapisuje wzory sumaryczne i nazwy zwyczajowe podstawowych kwasów tłuszczowych

– wymienia właściwości i zastosowania wybranych mydeł

– podaje odczyn roztworów mydeł oraz wymienia nazwy jonów odpowiedzialnych
za jego powstanie

– wymienia składniki brudu

– wymienia substancje zwilżalne i niezwilżalne przez wodę

– wyjaśnia pojęcia: hydrofilowy, hydrofobowy, napięcie powierzchniowe

– wymienia podstawowe zastosowania detergentów

– podaje przykłady substancji obniżających napięcie powierzchniowe wody

– definiuje pojęcia: twarda woda, kamień kotłowy

– opisuje zachowanie mydła w twardej wodzie

– dokonuje podziału mieszanin ze względu na rozmiary cząstek

opisuje zjawisko tworzenia się emulsji

wymienia przykłady emulsji i ich zastosowania

– podaje, gdzie znajdują się informacje
o składnikach kosmetyków

– wymienia zastosowania wybranych kosmetyków i środków czystości

wymienia nazwy związków chemicznych znajdujących się w środkach do przetykania rur

– wymienia przykłady zanieczyszczeń metali (rdza) oraz sposoby ich usuwania

– definiuje pojęcie eutrofizacja wód

– wymienia przykłady substancji powodujących eutrofizację wód

– definiuje pojęcie dziura ozonowa

stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania ze środków chemicznych
w życiu codziennym

Uczeń:

opisuje proces zmydlania tłuszczów

zapisuje słownie przebieg reakcji zmydlania tłuszczów

– opisuje, jak doświadczalnie otrzymać mydło
z tłuszczu

– zapisuje nazwę zwyczajową i wzór sumaryczny kwasu tłuszczowego potrzebnego do otrzymania mydła o podanej nazwie

– wyjaśnia, dlaczego roztwory mydeł mają odczyn zasadowy

– definiuje pojęcie substancja powierzchniowo czynna (detergent)

– opisuje budowę substancji powierzchniowo czynnych

zaznacza fragmenty hydrofobowe
i hydrofilowe w
podanych wzorach strukturalnych substancji powierzchniowo czynnych oraz opisuje rolę tych fragmentów

– wymienia rodzaje substancji powierzchniowo czynnych

opisuje mechanizm usuwania brudu

– projektuje doświadczenie chemiczne Badanie wpływu różnych substancji na napięcie powierzchniowe wody

– wymienia związki chemiczne odpowiedzialne
za powstawanie kamienia kotłowego

– wyjaśnia, co to są emulgatory

– dokonuje podziału emulsji i wymienia przykłady poszczególnych jej rodzajów

– wyjaśnia różnice między typami emulsji (O/W, W/O)

– wymienia niektóre składniki kosmetyków
z uwzględnieniem ich roli (np. składniki nawilżające, zapachowe)

wyjaśnia przyczynę eliminowania fosforanów(V) z proszków do prania (proces eutrofizacji)

– dokonuje podziału zanieczyszczeń metali na fizyczne i chemiczne oraz opisuje różnice między nimi

– opisuje zanieczyszczenia występujące na powierzchni srebra i miedzi

– wymienia składniki proszków do prania odpowiadające za tworzenie się kamienia kotłowego (zmiękczające)

– definiuje pojęcie freony


Uczeń:

– projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie mydła w reakcji zmydlania tłuszczu

– projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie mydła w reakcji zobojętniania

– zapisuje równanie reakcji otrzymywania mydła o podanej nazwie

– wymienia produkty reakcji hydrolizy mydeł oraz wyjaśnia ich wpływ na odczyn roztworu

– wyjaśnia, z wykorzystaniem zapisu jonowego równania reakcji chemicznej, dlaczego roztwór mydła ma odczyn zasadowy

projektuje doświadczenie chemiczne Wpływ twardości wody na powstawanie piany

– zapisuje równania reakcji chemicznych mydła
z substancjami odpowiadającymi za twardość wody

– określa rolę środków zmiękczających wodę oraz podaje ich przykłady

wyjaśnia, jak odróżnić koloidy od roztworów właściwych

– opisuje składniki bazowe, czynne i dodatkowe kosmetyków

wyszukuje w dostępnych źródłach informacje na temat działania kosmetyków

– opisuje wybrane środki czystości (do mycia szyb i luster, używane w zmywarkach, do udrażniania rur, do czyszczenia metali
i biżuterii)

wskazuje na charakter chemiczny składników środków do mycia szkła, przetykania rur, czyszczenia metali
i biżuterii w aspekcie zastosowań tych produktów


– opisuje źródła zanieczyszczeń metali oraz sposoby ich usuwania

– omawia szczegółowo proces eutrofizacji


Uczeń:

– zapisuje równanie reakcji hydrolizy podanego mydła na sposób cząsteczkowy
i jonowy

– wyjaśnia zjawisko powstawania osadu, zapisując jonowo równania reakcji chemicznych

– zapisuje równania reakcji usuwania twardości wody przez gotowanie

– projektuje doświadczenie chemiczne Badanie wpływu emulgatora na trwałość emulsji

– opisuje działanie wybranych postaci kosmetyków (np. emulsje, roztwory)
i podaje przykłady ich zastosowań

wymienia zasady odczytywania i analizy składu kosmetyków na podstawie etykiet

– wymienia zasady INCI

– omawia mechanizm usuwania brudu przy użyciu środków zawierających krzemian sodu na podstawie odpowiednich równań reakcji

– opisuje sposób czyszczenia srebra metodą redukcji elektrochemicznej

– projektuje doświadczenie chemiczne Wykrywanie obecności fosforanów(V)
w proszkach do prania


– wyjaśnia, dlaczego substancje zmiękczające wodę zawarte w proszkach są szkodliwe dla urządzeń piorących

– omawia wpływ freonów na warstwę ozonową

  1   2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wymagania edukacyjne z chemii dla klas I lo I i zsz iconWymagania edukacyjne z fizyki I astronomii dla klas I lo I i zsz

Wymagania edukacyjne z chemii dla klas I lo I i zsz iconWymagania edukacyjne z chemii dla klas pierwszych

Wymagania edukacyjne z chemii dla klas I lo I i zsz iconWymagania edukacyjne z chemii dla klas II liceum Ogólnokształcącego zakres podstawowy wynikające z realizowanego programu nauczania (nr dkos-4015-33/02)

Wymagania edukacyjne z chemii dla klas I lo I i zsz iconWymagania edukacyjne z chemii. Przedmiotowy system oceniania I wymagania edukacyjne (pso) z chemii są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (wso)

Wymagania edukacyjne z chemii dla klas I lo I i zsz iconWymagania edukacyjne z chemii dla klasy II

Wymagania edukacyjne z chemii dla klas I lo I i zsz iconWymagania edukacyjne z chemii dla klasy III

Wymagania edukacyjne z chemii dla klas I lo I i zsz iconWymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z chemii dla klas I lo I i zsz iconWymagania edukacyjne dla klas Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Wymagania edukacyjne z chemii dla klas I lo I i zsz iconM a t e m a t y k a zsz wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne z chemii dla klas I lo I i zsz iconWymagania edukacyjne dla uczniów klas VI

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom