Zmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego
Pobierz 1.45 Mb.
NazwaZmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego
strona1/28
Data konwersji18.11.2012
Rozmiar1.45 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIII/234/10

Rady Gminy Grabów

z dnia 5 listopada 2010 r.ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY GRABÓW
- 2010 -


Nazwa opracowania: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów


Zamawiający: Gmina Grabów


Umowa: Nr 5/08 z dnia 15 grudnia 2008 r.


Zespół autorski:

mgr inż. arch. Ewa Krakowska uprawnienia urbanistyczne nr 1099/90

OIU – WA-095

mgr Emilia Stankiewicz

mgr inż. Mieczysław Żabicki uprawnienia budowlane nr 189/89/WŁ

ŁOD/IE/0012/02

techn. Mariusz Nowicki

mgr Jacek Barański


- październik 2010 -

Spis treści

Wprowadzenie 6

UWARUNKOWANIA ROZWOJU 8

I. Podstawowe informacje o gminie 8

II. Uwarunkowania wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 9

II.1. Kierunki zagospodarowania i polityki przestrzennej według planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego i innych opracowań w skali regionalnej 9

II.2. Wnioski ze strony władz wojewódzkich 17

III. Uwarunkowania wynikające z procesów demograficznych i stanu zatrudnienia 18

III.1. Procesy demograficzne 18

III.2. Zatrudnienie 21

IV. Uwarunkowania wynikające z warunków życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia, 24

V. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 28

V.1. Uwagi ogólne 28

V.2. Położenie fizyczno-geograficzne 29

V.3. Rzeźba terenu, budowa geologiczna, tektonika, gleby i warunki klimatyczne 29

V.4. Wody powierzchniowe i podziemne 33

V.5. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna 37

VI. Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i miejsc pamięci narodowej 41

VI.1. Zarys historii gminy Grabów 41

VI.2. Obiekty i obszary zabytkowe 43

VI.2.1. Obiekty i obszary zabytkowe, wpisane do rejestru zabytków 45

Źródło: Gminna Ewidencja Zabytków 46

VI.2.2. Obiekty i obszary figurujące w wojewódzkiej ewidencji zabytków podlegające ochronie konserwatorskiej 46

Źródło: Gminna Ewidencja Zabytków 47

VI.2.3. Stanowiska archeologiczne 48

VII. Uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów gminy 56

VIII. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY 58

VIII.1. Obecne zagospodarowanie 58

VIII.2. Elementy rozwojowe gminy w obowiązujących dokumentach 59

IX. Uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych 62

X. Uwarunkowania wynikające z udokumentowanych złóż kopalin 67

X.1. Surowce mineralne 68

X.2. Wody podziemne 69

X.3. Tereny górnicze 70

XI. Uwarunkowania wynikające z występowania terenów zmeliorowanych i obszarów zalewowych 70

XI.1. Melioracje 70

XI.2. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi 71

XII. Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów komunikacji 72

1. Układ drogowy 74

2. Układ kolejowy 76

3. Komunikacja zbiorowa 76

XIII. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 76

1. Zaopatrzenie w wodę 77

2. Odprowadzanie ścieków 79

3. Zaopatrzenie w gaz ziemny 81

4. Ciepłownictwo 82

5. Gospodarka odpadami 83

6. Telekomunikacja 83

7. Elektroenergetyka 84

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 86

XIV. KIERUNKI ROZWOJU I POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY GRABÓW WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII JEJ ROZWOJU 86

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Grabów, cele strategiczne rozwoju gminy koncentrują się wokół następujących priorytetów: 86

XV. ZASADY I STANDARDY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 89

XV.1. Ogólne ustalenia zasad zagospodarowania terenów 89

XV.2. Uszczegółowione ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 92

XV.3. Tereny wyłączone spod zabudowy 101

XV.4. Obszary przestrzeni publicznej 102

XVI. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW 103

103

XVI.1. Przyrodnicze obszary chronione 103

XVI.2. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych 105

XVI.3. Obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 105

XVI.4. Obszary wymagające rekultywacji, przekształceń lub rehabilitacji 106

XVII. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 107

XVII.1. Zasady ochrony 107

XVII.2. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych 111

XVIII. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 111

XIX. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 112

XX. POZOSTAŁE USTALENIA DOTYCZĄCE KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY 122

XX.1. Tereny zamknięte 122

XX.2. Zabezpieczenie warunków obronności i obrony cywilnej 122

XXI. Obszary, Na których ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 123

XXI.1. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 123

XXI.2. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 125

XXII. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 126

XXIII. Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 127

Bibliografia 129  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego iconZmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego iconGmina kramsk zmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego tekst studium

Zmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego iconZmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lesznowola

Zmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego iconIi zmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta zamościa

Zmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego iconZmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy lubomierz, jbpiP'95/08

Zmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego iconZmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy kłodawa– tekst jednolity (projekt)

Zmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego iconUwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce zmiana

Zmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego iconUwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce zmiana

Zmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom