1. Anomalia gęstościowa wody
Pobierz 11.3 Kb.
Nazwa1. Anomalia gęstościowa wody
Data konwersji18.11.2012
Rozmiar11.3 Kb.
TypDokumentacja
1.Anomalia gęstościowa wody- właściwość wody polegająca na przybieraniu gęstości nie w najniższych temp ale w temp 4C. Umożliwia ona org przeżycie w wodach śródlądowych które zima zamarzają. dzięki anomalii woda w temp 4C zbiera sie przy dnie, warstwa lodu nie sięga dna i większość zbiorników zamarza jedynie częściowo. Lód ścinający powierzchnie jeziora izoluje głębiej położone masy wody i chroni je przed dalszym ochładzaniem dlatego tez w głębokim jeziorze podczas surowej zimy woda nie zamarza całkowicie. bez tej anomalii najzimniejsza woda opadałaby zimna na dno tak długo ze jezioro zamarzłoby całkowicie. 2.Stratyfikacja termiczna wody w jeziorze w warunkach naturalnych temperatura wód stojących zależy głównie od głębokości zbiornika, ruchu i mieszania się (miksja) mas wodnych. Znaczna głębokość zbiorników wodnych sprawia, że zmagazynowana w nich woda ma poziome uwarstwienie termiczne spowodowane poziomym zróżnicowaniem temperatury wody, a tym samym jej gęstością. Jezioro rozdziela się w poziomej strukturze na części, które okresowo prowadzą samodzielną gospodarkę ekosystemową. Temp wody obniża się w kierunku od powierzchni zwierciadła wody do dna jeziora i tworzy 3 warstwy: -epilimnion górna warstwa- znajduje się pod wpływem wiatru i w związku z tym mieszana, o dość wyrównanej temp. –metalimnion warstwa przejściowa- warstwa skoku termicznego, charakteryzującego się nagłym spadkiem temp. ->tzw. Termoklina. –hypolimnion dolna warstwa- chłodna warstwa o temp. 4-6C, ulega małym wahaniom. Te warstwy nie mieszają się ze sobą. 3.Ciepło właściwe wody jest to energia termiczna potrzebna do podniesienia temp. 1 jednostki masy ciała o 1 jednostkę temp. Aby podnieść temp. danej objętości wody o 1C, potrzeba 4X więcej energii niż w przypadku powietrza. Woda ma duże ciepło właściwe, mają na to wpływ wiązania wodorowe, które tworzą się między cząsteczkami. Znaczenie w przyrodzie –niewielkie zmiany temp. za ziemi -łagodzenie klimatu –możliwość rozwoju org. żywych. 4.Kilometraż rzeki to liczona zazwyczaj od ujścia w górę rzeki, mierzona w km. długości rzeki, określa długość biegu rzeki i wydzielonych jej odcinków. Stanowi podstawę do sporządzania profilu podłużnego oraz umożliwia dokładne określenie położenia ujść dopływów, profilów pomiarowych oraz mostów. 5. Zlewnia czyli obszar z którego wody spływają do jednego wspólnego odbiornika(rzeki, jeziora, bagna). W zależności od formy odpływu wyróżnia się: -zlewnię powierzchniową(topograficzną) –zlewnię podziemną. Granice zlewni stanowi dział wodny.-jest to linia rozdzielająca kierunki odpływu wód do dwóch różnych systemów rzecznych. Rozróżnia się dział wodny: - powierzchniowy(topograficzny) –podziemny. Powierzchniowy dział wodny jest wyznaczony przez ukształtowanie terenu, biegnie po grzbietach wzniesień i stanowi granicę zlewni powierzchniowej. Podziemny dział wodny jest wyznaczony przez ukształtowanie zwierciadła wód podziemnych i stanowi granicę zlewni podziemnej. Dorzecze jest to obszar z którego wody spływają do jednego systemu rzecznego. Zespół dorzeczy odprowadzający wody do jednego wspólnego morze stanowi zlewisko. 6.Profil podłużny rzeki wykres obrazujący wysokość n.p.m. poszczególnych odcinków koryta rzecznego, od źródeł do dowolnego punktu doliny lub ujścia rzeki, pomocny przy obliczaniu spadku rzeki. Podstawowe typy podłużnych profili rzek: 1) profil równowagi, krzywa wklęsła, bardziej stroma u źródeł i wyrównanie bliżej ujścia –ten typ profilu charakterystyczny jest dla większości rzek świata. 2) profil prostoliniowy, odznacza się mniej więcej wyrównanym spadkiem wzdłuż rzeki ten typ często mają małe rzeki. 3) profil wypukły, mały spadek w górnym biegu rzeki natomiast duże spadki w biegu dolnym. 4) profil schodkowy, odznacza się kolejnym występowaniem odcinków z małym spadkiem i dużym, niekiedy w formie wyraźnych stopni.


7.Stan wody- wzniesienie zwierciadła wody w danym przekroju rzeki ponad przyjęty poziom tzw. Zero wodowskazu, które jest umiejscowione zazwyczaj pod dnem rzeki. Do pomiaru stanów wody służy wodowskaz, który stanowi łata, z podziałką, co 2 cm. Odczytuje się mniej więcej 3x na dobę z dokładnością do 1cm, a w czasie wezbrań, co godzinę. Stany charakterystyczne dla danego okresu(roku, półroczu): SW-średnia wartość ze stanów dobowych WW-najwyższy ze stanów obserwowanych w danym okresie NW- najniższy… WWW-stan ekstremalny, najwyższy NNW-najnizszy, dla dużych okresów. 8.Deniwelacja-różnica wysokości nad poziomem morza i przełęczy oddzielającej od najbliższego szczytu. 9.Co się dzieje z woda podczas topnienia? Topnienie to przejście substancji ze stanu stałego w ciecz, zachodzi przy temp. 0°C. Podczas topnienia pobierane jest ciepło, które zużywane jest na osłabienie wiązań międzyatomowych. Przy przechodzeniu lodu w wodę odłączają się cząsteczki od agregatów, dochodzi, więc do spadku wielkości agregatów, wzrasta ilość małych agregatów, cząsteczki H2O są, zatem bardziej uporządkowane. Podczas topnienia wzrasta średnia odległość między cząsteczkami wody w agregacie- zjawisko rozszerzalności cieplnej. 10.Zależność gęstości wody od temp. W doświadczeniu używamy 2 cylindrów, do których nalewamy wody o temp. Pokojowej. 1 cylinder umieszczamy w zlewce z lodem, by dolna połowa była schłodzona. Dodajemy do górnej warstwy 2krople barwnika do cylindra 1 i 2. W cylindrze 1 barwnik zabarwi górną część wody i „zatrzyma” się na granicy temp. Natomiast 2 cylindrze barwnik rozprzestrzeni się po całej kolumnie.Wnioski z doświadczenia: schłodzenie wody spowodowało zmianę gęstości wody(wzrost) wskazuje na to sposób rozprzestrzeniania się barwnika, który zatrzymał się na różnicy gęstości. Różnica w gęstości pomiędzy dwoma warstwami wody jest na tyle silna, że uniemożliwia kontakt z nimi. Zjawisko to możemy obserwować w jeziorach strefy umiarkowanej: latem-wykształca się w nich stratyfikacja termiczna(tworzą się 2 warstwy wody o różnej temp i gęstości) przez cały okres letni wody te nie mają ze sobą kontaktu. 11.Spadek natężenia światła w jeziorze: jest to ATLENUACJA czyli spadek natężenia światła, wynikający z absorpcji rozpraszania, pionowe pochłanianie światła w wodzie. W zbiornikach wodnych istnieje pionowy gradient warunków świetlnych, który ma decydujące znaczenie dla produkcji życia w wodzie. 12.W jakim jeziorze można się spodziewać bujnego rozwoju roślin? W jeziorze EUTROFICZNYM ponieważ jest to żyzny zbiornik wody, o wysokiej produkcji biologicznej np. częste wykwity planktonu, które powodują zmianę barwy wody na zieloną. Pas roślinności brzegowej w tych jeziorach jest dobrze rozwinięty i zajmuje znaczną część jeziora. Na dnie zbiornika powstają słabo rozłożone osady denne w postaci ciemnego mułu. Jezioro ulega stopniowemu zamulaniu i zarastaniu, przekształcając się powoli w torfowisko niskie. 13.Torfy: MURSZ-brunatny lub czarny materiał organiczny, powstały z torfu na skutek działalności org żywych. Jest glebą stanowiącą rodzaj przejściowy od gleb bagiennych do mineralnych. TORF SŁABO ROZŁOŻONY-torf wysoki jest słabo rozłożony, można w nim dostrzec części mchu. Zawiera dużo subst org a mało skł.pokarmowych i jest przeważnie kwaśny.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Anomalia gęstościowa wody iconAnomalia rozszerzalności cieplnej wody 29

1. Anomalia gęstościowa wody iconObiegu wody w przyrodzie na podstawie opowiadania pt. „Kropla wody”. Doświadczenie z wodą. Dodawanie w zakresie 12. wykonywanie postaci kropli wody. Śpiewanie piosenki pt. „W deszczowym rytmie”

1. Anomalia gęstościowa wody iconInformacja dla konsumentów wody. Wpływ twardości wody na zdrowie człowieka

1. Anomalia gęstościowa wody iconSpecyfikacja techniczna wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej I kanalizacji sanitarnej

1. Anomalia gęstościowa wody icon„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową rurociągu tłocznego wody surowej ze studni nr 10”

1. Anomalia gęstościowa wody icon\(korozyjność wody, materiałów instalacyjnych, właściwe instalowanie I eksploatacja urządzeń dystrybucyjnych wody w gospodarstwach domowych)

1. Anomalia gęstościowa wody iconScenariusz V krążenie wody w przyrodzie I właściwości wody

1. Anomalia gęstościowa wody iconWspółczesne wodociągi służą do udostępniania ludności I gospodarce wody o pożądanej jakości I w oczekiwanej ilości. Celem dostarczenie wody

1. Anomalia gęstościowa wody iconBezpieczeństwa zdrowotnego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w aspekcie obchodów w dniach 21-27 sierpnia Światowego Tygodnia Wody

1. Anomalia gęstościowa wody iconW jaki sposób zachęciłbyś kolegów do racjonalnego korzystania z wody? Zaplanuj metody oszczędzania wody na poziomie społeczności lokalnej /szkoły

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom