Rozkład materiału z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”
Pobierz 372.01 Kb.
NazwaRozkład materiału z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”
strona3/6
Data konwersji18.11.2012
Rozmiar372.01 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6Temat lekcji

Środki dydaktyczne

Zagadnienia, materiał nauczania

Odniesienia do podstawy programowej

Wymagania podstawowe Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:

Liczba godzin
ROZDZIAŁ III: EUROPA OD NAPOLEONA DO WIOSNY LUDÓW
1. Od konsulatu do cesarstwa

• podręcznik,
s. 88–95
(w tym: tekst źródłowy, s. 95)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• przejęcie władzy przez Napoleona

• system napoleoński

• ekspansja napoleońskiej Francji

• armia napoleońska

• wojna z Rosją

29.1

• podaje lata wydarzeń: 1799 r. – zamach 18 brumaire’a, 1804 r. – koronacja cesarska Napoleona Bonapartego, 1805 r. – bitwa pod Austerlitz, 1812 r. – wyprawa na Moskwę, 1813 r. – bitwa pod Lipskiem • poprawnie posługuje się terminami: zamach stanu, konsulat, pierwszy konsul, Kodeks Napoleona, departament, konkordat, blokada kontynentalna, hegemonia, Związek Reński

• przedstawia dokonania Napoleona Bonapartego

• opisuje zmiany w Europie w okresie napoleońskim w zakresie stosunków społeczno-gospodarczych i politycznych

• podaje lata wydarzeń: 1806 r. – bitwy pod Jeną i Auerstedt, 1807 r. – bitwy pod Iławą Pruską i Frydlandem

• charakteryzuje sytuację międzynarodową Francji w epoce napoleońskiej

• omawia zmiany, jakie zostały wprowadzone na mocy Kodeksu Napoleona

• opisuje przebieg wojen napoleońskich do 1813 r.

• wymienia skutki wyprawy Wielkiej Armii na Rosję

• lokalizuje na mapie terytoria przyłączone do Francji przed 1812 r.

• wskazuje na mapie trasę wyprawy Napoleona na Moskwę

1
2. Legiony
i Księstwo Warszawskie

• podręcznik, s. 96–102

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• Polacy na emigracji

• Legiony Polskie we Włoszech

• utworzenie Księstwa Warszawskiego i jego ustrój

• edukacja i gospodarka w Księstwie Warszawskim

• wojna z Austrią

• upadek Księstwa Warszawskiego

29.2 29.3

• podaje lata wydarzeń: 1797 r. – powstanie Legionów Polskich we Włoszech, 1807 r. – utworzenie Księstwa Warszawskiego, 1815 r. – likwidacja Księstwa Warszawskiego

• przedstawia dokonania postaci: Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego, księcia Józefa Poniatowskiego

• wyjaśnia okoliczności utworzenia Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego

• opisuje ustrój i terytorium Księstwa Warszawskiego

• ocenia politykę Napoleona wobec sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec Napoleona

• wskazuje na mapie Księstwo Warszawskie, Raszyn

• poprawnie posługuje się terminami: Legia Naddunajska, dekret grudniowy

• przedstawia dokonania postaci: Fryderyka Augusta I, Karola Kniaziewicza • omawia udział Polaków w bitwach na Półwyspie Iberyjskim

• opisuje uzbrojenie armii Księstwa Warszawskiego

1
Temat lekcji

Środki dydaktyczne

Zagadnienia, materiał nauczania

Odniesienia do podstawy programowej

Wymagania podstawowe Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:

Liczba godzin
3. Kongres wiedeński

• podręcznik,
s. 103–109
(w tym: tekst źródłowy, s. 105)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• zwołanie kongresu
w Wiedniu

• sto dni Napoleona

• postanowienia kongresu wiedeńskiego • zmiany terytorialne
w Europie wynikające z obrad kongresu wiedeńskiego

• zasady restauracji, legitymizmu i równowagi

30.1

• podaje lata wydarzeń: 1814 r. – zwołanie kongresu w Wiedniu, 1815 r. – bitwa pod Waterloo

• poprawnie posługuje się terminami: „tańczący kongres”, restauracja, równowaga europejska, legitymizm, Związek Niemiecki

• przedstawia zasady i postanowienia kongresu wiedeńskiego

• wymienia decyzje kongresu w sprawie polskiej

• wskazuje na mapie Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Poznańskie
i Rzeczpospolitą Krakowską

• podaje rok śmierci Napoleona Bonapartego – 1821 r.

• poprawnie posługuje się terminami:
100 dni Napoleona, system Metternicha

• przedstawia dokonania postaci: Aleksandra I, Fryderyka Wilhelma III, Roberta Stewarta Castlereagha, Klemensa von Metternicha, Charlesa Talleyranda

• wskazuje na mapie Europy zmiany terytorialne wprowadzone w 1815 r.

• ocenia, jakie konsekwencje dla Europy przyniosły postanowienia kongresu

1
Tajemnice sprzed wieków – Jak obradował kongres
w Wiedniu?

• podręcznik, s. 110–111

• zeszyt ćwiczeń


• przyczyny zwołania kongresu w Wiedniu

• przebieg obrad

• główni uczestnicy kongresu

materiał wykraczający poza podstawę programową

Wymagania ponadprogramowe

Uczeń:

• omawia okoliczności zorganizowania kongresu w Wiedniu

• opisuje przebieg obrad kongresu wiedeńskiego

• przedstawia znaczenie regulaminu dyplomatycznego

• wymienia głównych uczestników kongresu

• ocenia rolę kongresu wiedeńskiego w dziejach Europy

1
4. Europa po kongresie wiedeńskim

• podręcznik, s. 112–116 (w tym: tekst źródłowy, s. 113)

• zeszyt ćwiczeń • mapa ścienna

• zawarcie Świętego Przymierza i jego skutki

• próby obalenia ładu wiedeńskiego

• powstanie dekabrystów

• rewolucja lipcowa we Francji

• walki o niepodległość
w Grecji i Belgii

materiał wykraczający poza podstawę programową

Wymagania ponadprogramowe

Uczeń:

• podaje lata wydarzeń: 1815 r. – zawarcie Świętego Przymierza, 1825 r. – powstanie dekabrystów, 1830 r. – rewolucja lipcowa we Francji, 1821–1829 – powstanie greckie • poprawnie posługuje się terminami: Święte Przymierze, karbonariusze, dekabryści

• wskazuje na mapie: imperium osmańskie, Grecję, Królestwo Niderlandów, Belgię, Francję, Rosję, Piemont, Królestwo Obojga Sycylii, Państwo Kościelne

• wyjaśnia cel i skutki zawarcia Świętego Przymierza

• wymienia przyczyny i skutki rewolucji i powstań, które wybuchły w Europie po kongresie wiedeńskim

• opisuje przebieg wydarzeń w Rosji, Francji, Belgii, Grecji i we Włoszech

1
Temat lekcji

Środki dydaktyczne

Zagadnienia, materiał nauczania

Odniesienia do podstawy programowej

Wymagania podstawowe Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:

Liczba godzin
5. Rewolucja przemysłowa

• podręcznik, s. 117–123

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• przyczyny rewolucji przemysłowej

• rozwój przemysłu
w XIX w.

• rozwój transportu • skutki rewolucji przemysłowej

31.1 31.2 31.3

31.4

• podaje lata wydarzeń: 1769 r. – opatentowanie maszyny parowej, 1837 r. – opatentowanie silnika elektrycznego

• poprawnie posługuje się terminami: rewolucja agrarna, fabryka, rewolucja przemysłowa, industrializacja, urbanizacja, metropolia, kapitaliści, proletariat

• przedstawia dokonania postaci: Roberta Fultona, George’a Stephensona, Michaela Faradaya

• określa przyczyny i charakterystyczne cechy rewolucji przemysłowej

• prezentuje przykłady pozytywnych i negatywnych skutków procesu uprzemysłowienia, w tym dla środowiska naturalnego

• wymienia najważniejsze wynalazki i

odkrycia XIX w. oraz wyjaśnia następstwa ekonomiczne i społeczne ich zastosowania

• ocenia znaczenie wynalazków rewolucji przemysłowej dla rozwoju cywilizacji

• porównuje stopień rozwoju przemysłowego poszczególnych państw

• wskazuje na mapie najbardziej uprzemysłowione regiony Europy

• opisuje zmiany w poziomie życia różnych grup społecznych w XIX w. na podstawie źródeł pisanych, ikonograficznych i statystycznych


1
6. Nowe ideologie

• podręcznik,
s. 124–128
(w tym: tekst źródłowy,
s. 128)

• zeszyt ćwiczeń

• powstanie i rozwój liberalizmu

• konserwatyzm

• rozwój idei narodowych
w pierwszej połowie XIX w.

• początki ruchu robotniczego

• socjalizm i komunizm w pierwszej połowie XIX w.

30.2

• podaje rok wydania „Manifestu komunistycznego” – 1848 r.

• poprawnie posługuje się terminami: strajk, konserwatyzm, liberalizm, socjalizm utopijny, socjalizm naukowy, komunizm

• przedstawia okoliczności powstania ruchu robotniczego

• wyjaśnia główne założenia liberalizmu, socjalizmu oraz idei narodowych w Europie w pierwszej połowie XIX w.

• przedstawia dokonania postaci: Alexisa de Tocqueville’a, Adama Smitha, Edmunda Burke’a, Giuseppe Mazziniego, Claude’a de Saint–Simona, Charles’a Fouriera, Roberta Owena, Karola Marksa, Fryderyka Engelsa

• wyjaśnia założenia czartyzmu

• wymienia skutki powstania nowych ideologii

1

Temat lekcji

Środki dydaktyczne

Zagadnienia, materiał nauczania

Odniesienia do podstawy programowej

Wymagania podstawowe Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń:

Liczba godzin
7. Europa w połowie XIX wieku

• podręcznik,
s. 129–135
(w tym: tekst źródłowy,
s. 134)

• zeszyt ćwiczeń • mapa ścienna

• przyczyny Wiosny Ludów

• rewolucja lutowa we Francji

• Prusy i kraje niemieckie w okresie Wiosny Ludów

• rewolucja w Wiedniu • powstanie węgierskie • Wiosna Ludów we Włoszech

• wojna krymska i jej skutki

materiał wykraczający poza podstawę programową

Wymagania ponadprogramowe

Uczeń:

• podaje lata wydarzeń: 1848 r. – początek Wiosny Ludów, 1853–1856 – wojna krymska

• poprawnie posługuje się terminami: rewolucja lutowa, parlament frankfurcki, wojna krymska

• przedstawia dokonania postaci: Ludwika Napoleona Bonapartego, Fryderyka Wilhelma IV, Franciszka Józefa I, Józefa Bema, Lajosa Kossutha, Giuseppe Mazziniego

• wymienia przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń Wiosny Ludów we Francji,
w Niemczech, w monarchii austriackiej, we Włoszech

• omawia przyczyny i skutki wojny krymskiej

• lokalizuje na mapie państwa, w których doszło do powstań i rewolucji, a także obszary, gdzie miały miejsce wystąpienia narodowowyzwoleńcze

• wskazuje na mapie miejsca walk toczonych podczas wojny krymskiej

1
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU III

2
ROZDZIAŁ IV: ZIEMIE POLSKIE W I POŁOWIE XIX WIEKU1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Rozkład materiału z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Rozkład materiału z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Rozkład materiału z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” obowiązujący od 2011/ 2012r

Rozkład materiału z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Rozkład materiału z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Rozkład materiału z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Rozkład materiału z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconWymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania "Śladami przeszłości"

Rozkład materiału z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Rozkład materiału z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Rozkład materiału z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom