Konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego
Pobierz 37.68 Kb.
NazwaKonkurs geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego
Data konwersji18.11.2012
Rozmiar37.68 Kb.
TypDokumentacja
KONKURS GEOGRAFICZNY

dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego

w roku szkolnym 2008/2009

10 stycznia 2009 roku – zawody II stopnia (rejonowe)


Na rozwiązanie zadań masz 90 minut.

Czytaj uważnie polecenia, pisz czytelnie.

Powodzenia!


Zadanie 1. (0 – 2)

Do definicji poszczególnych izolinii dopisz nazwy.

a) Linie łączące punkty o jednakowej głębokości to ......................................................................................

b) Linie łączące punkty o jednakowej wartości zasolenia to ..........................................................................

c) Linie łączące punkty o jednakowej wysokości n.p.m. to ............................................................................

d) Linie łączące punkty o jednakowej wartości opadów to ............................................................................


Zadanie 2. (0 – 1)

Wisła ma długość 1047 km. Na mapie jej długość wynosi 69,8 cm. W której z podanych skal wykonano mapę?

Obliczenia:


A 1:90 000 B 1:100 000 C 1:120 000 D 1:1 500 000


Zadanie 3. (0 – 1)

Wysokość względna między szczytem wulkanu Etna (3323 m n.p.m.) a szczytem Wezuwiusza wynosi 2046 m. Oblicz i wpisz wysokość bezwzględną Wezuwiusza. Pamiętaj, że szczyt Etny jest wyższy
od szczytu Wezuwiusza.

Obliczenia:


Odpowiedź: .....................................................................................................................................................


Zadanie 4. (0 – 2)

Korzystając ze schematów oświetlenia Ziemi, odpowiedz na pytania.


a) Który schemat przedstawia oświetlenie Ziemi w momencie przesilenia letniego na półkuli północnej?....

b) Na którym ze schematów dzień i noc trwają po 12 godzin? .....

Zadanie 5. (0 – 2)

Wiedząc, że w dniu 22 czerwca obserwator widzi górowanie Słońca po południowej stronie nieba
na wysokości 31º, oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji.

Obliczenia:


Odpowiedź: .....................................................................................................................................................


Zadanie 6. (0 – 2)

Przeczytaj poniższe zdania i oznacz literą P zdania prawdziwe, a literą F zdania fałszywe.

 1. Starorzecza tworzą się w górnym biegu rzeki w wyniku erozji bocznej i akumulacji. .........

 2. Erozja wsteczna na obszarach źródłowych może doprowadzić do powstania bystrzy lub wodospadów. ........

 3. Wietrzenie mechaniczne prowadzi do zmiany składu chemicznego skał. .........

 4. Do form krasu podziemnego należą: stalagmity, jaskinie, mogoty, stalaktyty. ..........


Zadanie 7. (0 – 1)

Na schematach przedstawiono meandrującą rzekę oraz profil poprzeczny jej koryta. Wzdłuż której prostej – A, B czy C – wykonano poniższy profil?


Odpowiedź: ......................


Zadanie 8. (0 – 3)

Podane niżej formy rzeźby eolicznej (działalności wiatru) przyporządkuj do właściwych procesów rzeźbotwórczych (dwie formy do każdego procesu).

bruk skalny, grzyb skalny, wydma paraboliczna, nisza deflacyjna, graniak, pokrywa lessowa


a) deflacja – ...............................................................................................

b) korazja – ................................................................................................

c) akumulacja – ..........................................................................................


Zadanie 9. (0 – 1)

Podkreśl prawidłowe dokończenie zdania.

Ropa naftowa, węgiel kamienny, kreda pisząca, wapień muszlowy należą do grupy skał

 1. osadowych okruchowych.

 2. magmowych.

 3. osadowych organicznych.

 4. osadowych pochodzenia chemicznego.

Zadanie 10. (0 – 2)

Przyporządkuj opisom zjawisk zachodzących w przyrodzie ich nazwy.


A. dziura ozonowa B. efekt cieplarniany C. kwaśne deszcze D. smog


1. Powstaje w wyniku nagromadzenia dymu i mgły w powietrzu. ......

2. Ze względu na zawartość tlenków siarki, azotu, węgla przyczyniają się do niszczenia zabytków. ......

3. Niszczenie warstwy ozonu w górnych warstwach atmosfery. ......


Zadanie 11. (0 – 2)

Ułóż ciąg przyczynowo-skutkowy dotyczący powstawania kwaśnych opadów i ich wpływu na środowisko.

 1. uszkodzenie lasów

 2. wydobycie węgla kamiennego

 3. powstawanie kwaśnych opadów

 4. spalanie węgla kamiennego

 5. reakcja dwutlenku siarki i tlenków azotu z parą wodną

 6. emisja dwutlenku siarki i tlenków azotu do atmosfery6


Zadanie 12. (0 –1)

Do wymienionych grup roślin dopisz nazwę formacji roślinnej.


tundra, makia, sawanna, tajga, step, wilgotny las równikowy


a) modrzew, sosna, jodła, świerk ..................................................................................................................

b) wawrzyn, oleander, pinia, mirt ………………………………………………………………………….

c) mahoniowiec, heban, liany .......................................................................................................................

Zadanie 13. (0 – 4)

Wymienione niżej obszary świata przyporządkuj do odpowiednich regionów.


Grenlandia, Jawa, Kotlina Kalahari, Nizina Gangesu, Zagłębie Ruhry, Spitsbergen,

wnętrze Półwyspu Arabskiego, Górnośląski Okręg Przemysłowy


a) O dużej gęstości zaludnienia spowodowanej korzystnymi warunkami do produkcji żywności – ........................................................................................................................................................................

b) O dużej gęstości zaludnienia wynikającej z koncentracji przemysłu – ....................................................

........................................................................................................................................................................

c) O małej gęstości zaludnienia spowodowanej niekorzystnymi warunkami termicznymi – ......................

........................................................................................................................................................................

d) O małej gęstości zaludnienia wynikającej z braku dostatecznej ilości wody – ........................................

........................................................................................................................................................................


Zadanie 14. (0 – 1)

Wśród podanych cech podkreśl trzy charakterystyczne dla krajów słabo rozwiniętych.

a) mały odsetek zatrudnionych w usługach

b) duża wartość PKB na 1 mieszkańca

c) wysoki wskaźnik urbanizacji

d) wysoki wskaźnik mechanizacji rolnictwa

e) małe zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca

f) duży udział w eksporcie surowców

Zadanie 15. (0 – 2)

Na mapie zaznaczono obszar dominacji jednej z głównych religii świata. Podaj nazwę tej religii oraz wybierz, spośród niżej podanych, odpowiadający jej opis.

A. Wiara w wielu bogów stanowiących wcielenie Brahmy. Uznaje reinkarnację. Sankcjonuje system
kastowy.

B. Nazwa tej monoteistycznej religii w dosłownym tłumaczeniu oznacza poddanie się woli Boga. Koran
zawiera prawdy wiary tej religii i przepisy regulujące życie religijne i społeczne jej wyznawców.

C. Wiara w jedynego Boga Jahwe. Tradycją tej religii jest przestrzeganie szabatu. Wyznawcy tworzą
gminy, na czele których stoją rabini.


Religia ........................................ Opis ......................


Zadanie 16. (0 – 2)

Wybierz z tabeli dwa kraje, w których występuje rolnictwo intensywne. Uzasadnij swój wybór, podając dwa argumenty.Kraj

Zużycie nawozów sztucznych (kg/ha)

Powierzchnia gruntów ornych na 1 ciągnik (ha)

Brazylia

29,1

73,2

Francja

134,2

14,6

Japonia

247,4

2,1

Niemcy

152,9

12,5

Rosja

6,8

209,1

USA

47,1

36,4


Kraje:

 1. .............................................

 2. ............................................


Uzasadnienie:

1........................................................................................................................................................................2........................................................................................................................................................................


Zadanie 17. (0 – 2)

Do podanych opisów przyporządkuj rośliny uprawne wybrane z niżej podanych.


kawa, herbata, ziemniaki, ryż, pszenica


a) Pochodzi z Etiopii, ale największe obszary uprawy tej rośliny znajdują się w Ameryce Południowej.
Zbiór wykonywany jest ręcznie, wstępne przetwarzanie jest pracochłonne. ...........................................

b) Ważne rejony uprawy tego zboża znajdują się na obszarach Ukrainy, Niziny Chińskiej, Niziny
La Platy, Wielkich Równinach w Ameryce Północnej. ...........................................................................

c) Zboże o specyficznych wymaganiach glebowych i klimatycznych, wymaga dużych nakładów pracy
ludzi. Zbiory w dwóch krajach dają ponad 50% światowych zbiorów. ...................................................


Zadanie 18. (0 – 1)

Podkreśl nazwę organizacji, której dotyczy tekst.

Jest to międzynarodowa organizacja o największym światowym zasięgu, której jednym
z najważniejszych zadań jest zapewnienie międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju, ochrona praw człowieka i jego godności, a także współpraca polityczna, kulturalna i naukowa.


A. Unia Europejska B. OPEC C. ONZ D. NATO


Zadanie 19. (0 – 2)

Zaznacz literą P zdanie prawdziwe, a literą F zdanie fałszywe.

a) Najwyższym szczytem Beskidów jest Barania Góra. ...............

b) Jezioro Czorsztyńskie i Jezioro Solińskie są jeziorami sztucznymi. ...............

c) W pasie wyżyn nie ma żadnego parku narodowego. ...............

d) Najmłodszym parkiem narodowym jest Park Narodowy Ujście Warty. ............

Zadania nr 20, 21 wykonaj na podstawie mapy Polski oznaczonej nr 1.

mapa Polski nr 1


Zadanie 20. (0 – 1)

Podkreśl miejscowość, w której dnia 22 czerwca dzień jest najdłuższy.

 1. Gdańsk

 2. Lublin

 3. Szczecin

 4. Poznań


Zadanie 21. (0 – 2)

Na mapie symbolami zaznaczono występowanie niektórych mniejszości narodowych.
Do odpowiedniego symbolu dopisz grupę mniejszości narodowej : Niemcy, Ukraińcy, Białorusini
 1. ........................................
 1. .........................................
 1. ........................................


Zadnia nr 22 i 23 wykonaj na podstawie mapy Polski oznaczonej nr 2.


mapa Polski nr 2


Zadanie 22. (0 – 2)

Na mapie zaznaczono okręgi przemysłowe Polski i oznaczono je literami.

Wpisz nazwy tych okręgów obok odpowiednich liter.

A – .........................................................................................

B – ..............................................................................................

C – ...............................................................................................

D – ...............................................................................................


Zadanie 23. (0 – 1)

Trzy z wyżej zaznaczonych okręgów rozwinęły się w związku z występowaniem na ich obszarze surowców mineralnych. Dopisz główny surowiec do okręgów oznaczonych na mapie literą:


C. ..................................................................

D. ..................................................................

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego iconKonkurs polonistyczny dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego

Konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego iconKonkurs historyczny dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego

Konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego iconMałopolski Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów

Konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego iconWojewódzki konkurs geograficzny 1995/96 dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego

Konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego iconGimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „hieronymus” dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego 2012

Konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego iconWojewódzki Konkurs Polonistyczny dla uczniów gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2009/2010

Konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego iconRamowy regulamin wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych I przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego

Konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego iconZasady organizacji konkursów interdyscyplinarnych I przedmiotowych dla uczniów szkóŁ podstawowych I gimnazjów woj. Lubuskiego w roku szkolnym 2008/2009

Konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego iconPowiatowy konkurs geograficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego iconKonkurs języka angielskiego dla uczniów gimnazjóW

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom