Program Ochrony Środowiska I Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta I Gminy Białobrzegi
Pobierz 1.24 Mb.
NazwaProgram Ochrony Środowiska I Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta I Gminy Białobrzegi
strona24/24
Data konwersji18.11.2012
Rozmiar1.24 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

2.11. System monitoringu i oceny realizacji programu


Podstawowym celem systemu ewidencji i monitorowania jest określenie ilości odpadów na poszczególnych etapach systemu gospodarowania nimi. Gmina ma obowiązek zapewnienia sprawnego działania systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów ze swego terenu, a wytwórcy odpadów mają obowiązek przestrzegania zasad przyjętych przez władze gminy.

Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu, który umożliwi ocenę skuteczności podjętych działań oraz ewentualne wprowadzanie odpowiednich korekt.

Główne zadania związane z monitorowaniem gospodarki odpadami na obszarze gminy, to:

 • kontrola instalacji,

 • kontrola przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów),

 • kontrola instalacji nie posiadających wymaganych zezwoleń,

 • identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań,

 • kontrolowanie przemieszczania się niektórych rodzajów odpadów,

 • egzekwowanie ogólnych i lokalnych przepisów gospodarowania odpadami.


Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat:


Działanie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
Bieżący monitoring funkcjonowania systemu

x

x

x

x

x

x

x

x

Raporty z realizacji programu
x
x
x
x

Aktualizacja

Programu


x


x


Rutynowy monitoring powinien obejmować regularne kontrole przedstawicieli kompetentnych władz, które miałyby:

 • jasno określone zasady egzekwowania istniejących przepisów,

 • ustalony system kar za niestosowanie się przez wytwórców lub pośredników do istniejących przepisów,

 • opracowany system procedur operacyjnych, a także systemy uzyskiwania danych i tworzenia raportów i baz danych niezbędnych do prowadzenia krótkoterminowych planów działań.


Monitoring systemu gospodarki odpadami powinien być jednym z elementów kontroli realizacji Programu Ochrony Środowiska, w związku z powyższym proponuje się harmonogram przedstawiania raportów Radzie Gminy zbieżny z harmonogramem monitorowania realizacji Programu Ochrony Środowiska.


2.12. Streszczenie


W skład Miasta i Gminy Białobrzegi wchodzi 10 sołectw i 17 miejscowości. Powierzchnia gminy obejmuje 7893 ha (miasto Białobrzegi ma powierzchnie wynoszącą 751 ha) czyli 79 km². Jest to lokalny ośrodek rolniczo-usługowy i turystyczny. Gmina Białobrzegi ma charakter miejsko-wiejski i zamieszkana jest (stan na czerwiec 2002) przez 10107 mieszkańców. Prognoza na rok 2011 zakłada spadek liczby mieszkańców o około 2,2%.


Szacunkowa ilość odpadów (2002 r.), wytwarzanych na terenie gminy wynosi:

odpady komunalne – 3300 Mg

odpady niebezpieczne – 5000 Mg

Na terenie gminy znajduje się komunalne składowisko odpadów w Suchej. Składowisko to nie spełnia wszystkich norm ochrony środowiska i w najbliższych latach przewidywane jest jego zamknięcie lub modernizacja.

Gmina Białobrzegi prowadzi od 2003 roku selektywną zbiórkę odpadów plastikowych.

Plan Gospodarki Odpadami

Gminny Plan Gospodarki Odpadami zakłada organizację trzyetapowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Białobrzegi. Pierwszy etap realizowany jest na terenie gminy przez samorząd gminy, drugi etap na terenie powiatu przez gminy wchodzące w jego skład i gminy ościenne, trzeci będzie etapem wspólnym dla gmin i powiatów subregionu radomskiego.


Etapy gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi:


Etap I.

Wstępna segregacja „u źródła”, w wyniku której zostanie oddzielona frakcja sucha odpadów komunalnych (papier, szkło, plastik, metale). Wytwórcy odpadów zobowiązani będą do wstępnej segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania.


Etap II.

Segregacja frakcji mokrej odpadów, odbieranych z gospodarstw domowych, w powiatowym punkcie segregacyjno-przeładunkowym (prawdopodobna lokalizacja – Sucha, obecne składowisko odpadów komunalnych). W wyniku wtórnej segregacji odzyskane zostaną surowce wtórne będą odbierane przez firmy w celu ich zagospodarowania, odpad natomiast zostanie przewieziony do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami. Punkt segregacyjno-przeładunkowy będzie spełniał również zawierał instalację do tymczasowego składowania odpadów niebezpiecznych.


Etap I

Unieszkodliwianie odpadów w RZGO – tu zostaną oddzielone frakcje organiczne (do kompostowania), frakcja energetyczna (do spalenia) oraz odpad obojętny (do składowania), z pozostałych po segregacji w punkcie segregacyjno-przeładunkowym odpadów. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami zakłada utworzenie na terenie województwa kilku Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami, posiadających wymagane pozwolenia i spełniających wymogi ochrony środowiska. Dla subregionu radomskiego przewiduje się lokalizację RZGO na istniejącym składowisku w Radomiu-Wincentowie.


Istotnym elementem „Planu Gospodarki Odpadami” jest prowadzenie systematycznych akcji informacyjnych i edukacyjnych, adresowanych do dzieci i młodzieży oraz do dorosłych mieszkańców gminy. Efektem prowadzonych działań powinno być wprowadzenie powszechnego systemu segregacji odpadów „u źródła” oraz wyeliminowanie niekorzystnych dla środowiska nawyków (spalanie śmieci w gospodarstwach domowych, wywożenie odpadów do lasów itp.).


2.13. Wykaz materiałów źródłowych


 • Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,

 • Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000 – 2006,

 • II Polityka ekologiczna państwa, grudzień 2000 r.,

 • Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010, Rada Ministrów, Warszawa grudzień 2002 r.,

 • Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010, Rada Ministrów, Warszawa listopad 2002 r.,

 • Strategia ekorozwoju Polski, MOŚ, ZNiL, Warszawa 1993 r.,

 • Plan rozwoju obszarów wiejskich dla Polski na lata 2004 – 2006 (drugi projekt), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, marzec 2003 r.

 • Podstawowe problemy środowiska w Polsce, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa listopad 2000 r.,

 • Polityka leśna państwa – dokument przyjęty przez Radę Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1997) – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22.04.1997 r.,

 • Krajowy plan gospodarki odpadami – Ministerstwo Środowiska, październik 2002 r.,

 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, Rada Ministrów, Warszawa maj 2002 r.,

 • Strategia rozwoju województwa mazowieckiego – Sejmik Województwa Mazowieckiego – Warszawa 2001 r.,

 • Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego, Urząd Statystyczny w Warszawie 2002 r.,

 • Wojewódzki program operacyjny rozwoju regionalnego Mazowsza na lata 2001 – 2002, Zarząd Województwa Mazowieckiego, styczeń 2001 r.,

 • Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001 – 2006, Sejmik Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2001 r.,

 • Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego - 2003 r.,

 • Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego, opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny, wrzesień 2003 r.,

 • Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla województwa mazowieckiego, PROEKO Sp. z o. o., Warszawa 2003 r.

 • Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Białobrzeskiego grudzień 2003 r.

 • Strategia Rozwoju Powiatu Białobrzeskiego – grudzień 2003 r.

 • Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 r.,

 • Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – Polska – praca zbiorowa pod redakcją dr A. Liro – Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1998 r.,

 • Stan środowiska w województwie mazowieckim – WIOŚ, Warszawa 2001 r.,

 • Stan środowiska w województwie mazowieckim – Raport WIOŚ, Warszawa 1999 r.,

 • Gospodarka odpadami pochodzenia przemysłowego w województwie mazowieckim – WIOŚ, Warszawa 2001 r.,

 • Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w województwie mazowieckim – WIOŚ, Warszawa 2002 r.,

 • Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2001 r. na podstawie badań monitoringowych, IOŚ, Warszawa 2002 r.,

 • Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Warszawa 2002 r.,

 • Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa lipiec 2002r.,

 • „Wybrane zadania samorządów terytorialnych w ochronie środowiska w związku z przystąpieniem Polski do UE”, Ministerstwo Środowiska,

 • Wybrane zadania przedsiębiorców w ochronie środowiska w związku z przystąpieniem Polski do UE”, Ministerstwo Środowiska,

 • Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w Suchej (gmina Białobrzegi),

 • Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Białobrzeskiego, Białobrzegi 2004 r.


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Powiązany:

Program Ochrony Środowiska I Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta I Gminy Białobrzegi iconProgram ochrony środowiska dla miasta I gminy barcin wraz z planem gospodarki odpadami

Program Ochrony Środowiska I Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta I Gminy Białobrzegi iconPrognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska I Planu Gospodarki Odpadami Dla Miasta I Gminy Stalowa Wola”

Program Ochrony Środowiska I Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta I Gminy Białobrzegi iconProgram ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla miasta Sopotu na prawach powiatu na lata 2004 – 2007

Program Ochrony Środowiska I Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta I Gminy Białobrzegi iconMiasto Sopot Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Sopotu na prawach powiatu

Program Ochrony Środowiska I Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta I Gminy Białobrzegi iconPlan gospodarki odpadami dla miasta I gminy

Program Ochrony Środowiska I Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta I Gminy Białobrzegi iconPlan Gospodarki Odpadami dla Miasta I Gminy Kisielice

Program Ochrony Środowiska I Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta I Gminy Białobrzegi iconBurmistrz Gminy I Miasta Ulanów plan gospodarki odpadami dla

Program Ochrony Środowiska I Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta I Gminy Białobrzegi iconGminny plan gospodarki odpadami dla gminy miasta lipno

Program Ochrony Środowiska I Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta I Gminy Białobrzegi iconPlan gospodarki odpadami dla miasta I gminy gryfóW ŚLĄski

Program Ochrony Środowiska I Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta I Gminy Białobrzegi iconPlan Gospodarki Odpadami Gminy, zwany dalej w tekście Planem, jest częścią Programu Ochrony Środowiska (zwanym w dalszej części Programem)., dotyczy to każdego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom