Liczby ludności
Pobierz 204.82 Kb.
NazwaLiczby ludności
strona1/4
Data konwersji18.11.2012
Rozmiar204.82 Kb.
TypWymagania
  1   2   3   4

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

– POZIOM PODSTAWOWY

Temat lekcji

Wymagania


Liczba godz.

Wymagania programowe podstawowe

Wymagania programowe ponadpodstawowe

1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z PSO i bhp


2. Wzrost zaludnienia świata.1


1Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: współczynnik urodzeń i współczynnik zgonów, przyrost naturalny, eksplozja demograficzna,

- podaje liczbę ludności świata,

- wymienia najludniejsze kraje świata i wskazuje je na mapie,

- podaje źródła informacji na temat liczby ludności,

- wymienia warunki spisu powszechnego,

- odszukuje w roczniku statystycznym dane dotyczące liczby ludności i przyrostu naturalnego,

- podaje okresy najszybszego wzrostu zaludnienia świata,

- wymienia czynniki decydujące o tempie przyrostu naturalnego,

- analizuje wykres przedstawiający fazy rozwoju demograficznego.Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcie: regres demograficzny,

- charakteryzuje fazy rozwoju demograficznego społeczeństw,

- wyjaśnia przyczyny zmian liczby ludności świata na przestrzeni dziejów,

- analizuje przyczyny zróżnicowania wielkości przyrostu naturalnego w państwach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego,

- opisuje tempo wzrostu liczby ludności na poszczególnych kontynentach,

- opisuje i analizuje przyczyny spadku przyrostu naturalnego w Polsce,

- charakteryzuje skutki regresu demograficznego dla społeczeństwa polskiego.

3. Przestrzenne zróżnicowanie struktury wiekowej ludności świata1

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: dzietność, przeciętna długość trwania życia, prosta zastępowalność pokoleń, społeczeństwo stare, społeczeństwo młode, piramida wieku i płci ludności,

- wyróżnia kryteria podziału społeczeństw na stare i młode,

- opisuje strukturę wiekową społeczeństwa starego i młodego,

- wyróżnia przyczyny dużej dzietności kobiet w krajach rozwijających się oraz małej w krajach rozwiniętych gospodarczo,

- wyróżnia przyczyny zróżnicowania długości trwania życia w społeczeństwach starych i młodych,

- wyjaśnia wpływ obecnej struktury wieku społeczeństwa młodego i starego na jego dalszy rozwój demograficzny,

- analizuje demograficzne wykresy liniowe, słupkowe oraz piramidy wieku i płci ludności.

Uczeń:

- opisuje przyczyny powstania społeczeństwa młodego i starego w nawiązaniu do faz rozwoju demograficznego,

- charakteryzuje cechy i problemy społeczeństwa starego i młodego,

- formułuje zależność między strukturą wieku a poziomem społeczno-gospodarczym społeczeństwa,

- wyjaśnia dysproporcje w długości trwania życia kobiety i mężczyzny,

- analizuje i interpretuje piramidy wieku i

płci ludności różnych krajów,

- opisuje konsekwencje społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturalne funkcjonowania społeczeństwa młodego i starego,

- wykonuje demograficzne wykresy liniowe, słupkowe dla danych demograficznych.

4. Procesy starzenia się polskiego społeczeństwa, przyczyny i skutki..


1

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: przyrost naturalny, przyrost rzeczywisty, wyż i niż demograficzny, echo wyżu demograficznego,

- wyróżnia czynniki wpływające na kształtowanie się liczby ludności Polski w okresie powojennym,

- określa fazę rozwoju demograficznego Polski,

- wymienia i opisuje aktualne wskaźniki demograficzne dla Polski,

- określa podstawowe cechy struktury wieku i płci ludności Polski,

- wyjaśnia przyczyny zwiększonej liczby zgonów wśród mężczyzn.

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia terminy: wyż matrymonialny, przyrost kompensacyjny, współczynnik feminizacji,

- charakteryzuje kolejne cechy rozwoju demograficznego Polski w okresie powojennym,

- konstruuje i analizuje piramidę wieku i płci ludności Polski,

- oblicza przyrost naturalny i rzeczywisty,

- prognozuje skutki procesu starzenia się społeczeństwa polskiego,

- wyjaśnia przyczyny zróżnicowania regionalnego tempa kształtowania się liczby ludności.

5. Struktura zawodowa ludności świata i Polski. Bezrobocie na świecie i w Polsce.


1

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: struktura zatrudnienia, bezrobocie, bezrobotny, stopa bezrobocia, wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny,

- wyróżnia typy bezrobocia,

- opisuje cechy struktury zatrudnienia ludności w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego,

- opisuje strukturę zatrudnienia ludności w Polsce,

- na podstawie wykresu określa zmiany w strukturze zatrudnienia,

- wymienia przyczyny zróżnicowania wskaźnika bezrobocia w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego,

- wyróżnia przyczyny i skutki wysokiej stopy bezrobocia w Polsce,

- odczytuje z mapy regiony Polski i państwa o wysokiej stopie bezrobocia.

Uczeń:

  • opisuje przyczyny powstawania bezrobocia technologicznego i strukturalnego,- porównuje strukturę zatrudnienia w Polsce z strukturą zatrudnienia w wybranych państwach,

- na podstawie danych statystycznych analizuje tendencje zmian w strukturze zatrudnienia w Polsce,

- analizuje przyczyny zróżnicowania stopy bezrobocia w różnych regionach Polski,

- proponuje sposoby działań zmniejszających różne rodzaje bezrobocia.


6. Przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności na świecie
2

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: wskaźnik gęstości zaludnienia, antropopresja, anekumena, subekumena, ekumena, bariera osadnicza,

- wyróżnia bariery rozwoju osadnictwa,

- wymienia czynniki: przyrodnicze, ekonomiczno-gospodarcze, historyczne i społeczno-polityczne sprzyjające rozwojowi osadnictwa,

- oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia,

- wskazuje na mapie świata regiony lub państwa o bardzo dużej lub małej gęstości zaludnienia,

  • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania gęstości zaludnienia na świecie.
Uczeń:

- na podstawie mapy opisuje przestrzenne zróżnicowanie gęstości zaludnienia,

- analizuje wpływ poszczególnych czynników na rozmieszczenie ludności,

- analizuje dysproporcje w rozmieszczeniu ludności w skali świata i poszczególnych kontynentów,

- opisuje przyczyny i skutki antropopresji.


7. Rozmieszczenie ludności w Polsce

1


Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: koncentracja ludności, aglomeracja miejsko-przemysłowa, konurbacja, depopulacja, eksterminacja,

- wyróżnia czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Polsce,

- opisuje przestrzenne zróżnicowanie gęstości zaludnienia w Polsce,

- wymienia i wskazuje na mapie największe pod względem liczby ludności miasta w Polsce,

- wymienia czynniki historyczne społeczno-polityczne i gospodarcze i ich wpływ na zróżnicowanie rozmieszczenia ludności w Polsce,

- wymienia województwa o najmniejszej i największej gęstości zaludnienia.


Uczeń:

- opisuje czynniki warunkujące wielkość zaludnienia dla wskazanych obszarów,

- oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia dla wybranej jednostki administracyjnej kraju,

- analizuje mapę gęstości zaludnienia Polski,

- analizuje zmienność czynników decydujących o rozmieszczeniu ludności w Polsce na przestrzeni dziejów,

- opisuje przyczyny i wskazuje na mapie obszary występowania depopulacji w Polsce.

8. Ruchy wędrówkowe ludności.

1

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: migracja, emigracja, imigracja, reemigracja, saldo migracji, deportacja, repatriacja,

- wyróżnia rodzaje migracji ze względu na czas trwania i przyczyny: swobodne i wymuszone; stałe i sezonowe, wewnętrzne i zewnętrzne,

- wyróżnia główne kierunki i wymienia przyczyny migracji na świecie i w Polsce,

- wymienia kraje o największej liczbie uchodźców i wskazuje je na mapie,

- wyróżnia główne kierunki współczesnych migracji ekonomicznych,

- wymienia skutki migracji,

  • wyróżnia główne kierunki migracji, wewnętrznych i wyjaśnia ich przyczyny.
Uczeń:

- charakteryzuje pozytywne i negatywne skutki migracji dla regionów o nasileniu imigracji lub emigracji,

- analizuje przyczyny dodatniego i ujemnego salda migracji w wybranych krajach,

- ocenia na wybranych przykładach skutki migracji dla krajów emigracyjnych i imigracyjnych,

- wyjaśnia przyczyny migracji rezydencjalnych np. w USA,

- analizuje zależność między poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego a ruchami migracyjnymi ludności.

9. Etapy

rozwoju cywilizacyjnego świata.


10. Zróżnicowanie kulturowe świata.

1


1

Uczeń:

- zna i rozumie pojęcia: cywilizacja, kultura materialna i duchowa, kręgi kulturowe, rewolucja przemysłowa,

  • wymienia i wskazuje na mapie obszary występowania najważniejszych kręgów kulturowo-cywilizacyjnych świata,


- opisuje schemat rozwoju cywilizacyjnego, wyróżniając cechy poszczególnych jego etapów,

- wyjaśnia zmiany w życiu człowieka wywołane rewolucją agrarną, przemysłową i informatyczną,

- wymienia największe religie na świecie pod względem liczby wyznawców,

- opisuje główne cechy kultury chrześcijańskiej i islamu,

- wymienia i wskazuje na mapie przykłady państw należących do różnych kręgów kulturowych,

- wymienia przykłady wpływu kultury na rozwój społeczno-gospodarczy i warunki życia ludności,

- określa konieczność tolerancji dla innych kręgów kulturowo-cywilizacyjnych,

- podaje liczbę wyznawców głównych religii świata.

Uczeń:

  • podaje przykłady regionów, gdzie nakładają się kolejne etapy rozwoju cywilizacyjnego, i wskazuje je na mapie,- porównuje cechy dominujących kultur: europejskiej, anglo-amerykańskiej i islamskiej,

- porównuje cechy chrześcijaństwa i islamu,

- analizuje wpływy kulturowo-cywilizacyjne na rozwój społeczno-gospodarczy i warunki życia ludności na przykładzie wybranych regionów świata,

- opisuje przykłady zjawiska przenikania kultur w wybranych krajach.

11. Procesy globalizacyjne na świecie.1

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: globalizacja, antyglobalizacja,

- wyróżnia cechy procesu globalizacja,

- wymienia przykłady procesów globalizacyjnych na świecie,

- opisuje przyczyny i skutki procesu globalizacji.

- wyjaśnia proces przenikania i upodabniania się kultur,

- dostrzega konieczność rozwoju działań lokalnych.Uczeń:

- opisuje przejawy procesu globalizacji w Polsce i w najbliższym otoczeniu,

- ocenia skutki globalizacji występujące we własnym regionie,

- wskazuje na mapie przykłady obszarów przenikania i upodobniania się kultur,

- ocenia rolę mediów w procesach globalizacyjnych świata.

12. Zróżnicowanie fizjonomiczne miast.


1

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: fizjonomia miasta, układ przestrzenny, styl zabudowy,

- wymienia podstawowe typy fizjonomiczne miast na świecie,

- wymienia przykłady miast o różnych cechach fizjonomicznych,

- opisuje uwarunkowania historyczne, kulturowe i cywilizacyjne rozwoju miast w Europie (także w Polsce),

- rozpoznaje typy fizjonomiczne miast na podstawie opisu, fotografii,

- porównuje wygląd miast różnych obszarów kulturowo-cywilizacyjnych na podstawie materiałów źródłowych.

Uczeń:

- porównuje cechy różnych typów fizjonomicznych miast,

- charakteryzuje czynniki wpływające na zróżnicowanie fizjonomii miast na świecie,

- porównuje uwarunkowania historyczne, kulturowe i cywilizacyjne rozwoju miast na różnych kontynentach,

- wykazuje zależności między warunkami środowiska i czynnikami historycznymi a fizjonomią miast,

- na podstawie materiałów źródłowych opisuje cechy charakterystyczne różnych typów fizjonomicznych miast.


13. Rozwój miast na świecie.1

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, megamiasta, eksplozja miast, slumsy, favela,

- wymienia przyczyny eksplozji miast w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo w drugiej połowie XX wieku,

- wskazuje na mapie największe miasta świata,

- przedstawia skutki niekontrolowanego rozwoju miast i sposoby zahamowania tego procesu,

- wyróżnia przyczyny „eksplozji miast” w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej,

- podaje przykłady megamiast na różnych kontynentach,

- wyróżnia przyczyny powstawania slumsów w megamiastach.

Uczeń:

- analizuje przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji na świecie,

- ocenia skutki powstania megamiast,

- proponuje sposoby hamowania rozwoju megamiast,14. Przebieg procesów urbanizacyjnych .

1

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: aglomeracja, konurbacja, megalopolis, suburbia,

- rozpoznaje na schematach poszczególne typy zespołów miejskich,

- wyjaśnia przyczyny kryzysu śródmieścia,

- wyróżnia skutki koncentracji ludności w zespołach miejskich.

Uczeń:

- porównuje aglomeracją monocentryczną i policentryczną,

- wskazuje na mapie przykłady rozmieszczenie różnych typów zespołów miejskich,

- omawia kierunki i przyczyny zmian w rozwoju wielkich aglomeracji miejskich,

- opisuje na przykładach procesy tworzenia się dzielnic nędzy lub suburbia.
  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Liczby ludności iconLiczby ludności I potrafi z nich korzystać

Liczby ludności iconZmiany liczby ludności w Polsce po II wojnie Światowej

Liczby ludności iconSpis treści Historia Zmiana liczby ludności Kultura Gospodarka Handel

Liczby ludności iconLiczby ludności zamieszkującej imperium inkaskie, szacuje się, że było ich ok. 6-7 milionów

Liczby ludności iconMigracje wewnętrzne ludności napływ I odpływ ludności w latach 1989-2002

Liczby ludności iconŹródła informacji statystycznej o ludności: 1spisy powszechne ludności

Liczby ludności icon=. Napisz podane liczby cyframi lub słowami. Zaznacz na osi liczbowej następujące liczby: 3

Liczby ludności iconMożliwość generowania nieograniczonej (nieskończonej) liczby poprawnych wyrażeń złożonych ze skończonej liczby atomów leksykalnych (zagadnienie

Liczby ludności iconCzy znasz te liczby? Liczby palindromiczne

Liczby ludności iconW: liczba ludności w Polsce w różnych okresach historycznych elementy ruchu naturalnego ludności w Polsce U

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom