Lista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
Pobierz 25.68 Kb.
NazwaLista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
Data konwersji07.09.2012
Rozmiar25.68 Kb.
TypLista tematów
SZKOLNA LISTA TEMATÓW

do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

w roku szkolnym 20011/2012

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku


Literatura

 1. Świat mieszczański i ziemiański w literaturze pozytywizmu i dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw i oceń, analizując wybrane utwory.

 2. Motyw domu rodzinnego w literaturze polskiej. Przedstaw różne ujęcia tematu, analizując wybrane utwory.

 3. Portret córki w literaturze. Przedstaw zagadnienie w oparciu o analizę wybranych przykładów.

 4. Bohaterowie utworów literackich realizujący swoje marzenia o szczęściu i sprawiedliwości. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych przykładów.

 5. Tytuł dzieła jako klucz do jego odczytania. Przedstaw temat w oparciu o analizę wybranych przykładów.

 6. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw zagadnienie w oparciu o analizę wybranych przykładów.

 7. Fascynacja Tatrami i góralszczyzną. Zaprezentuj zagadnienie, analizując wybrane przykłady z literatury polskiej.

 8. Motyw tańca w literaturze. Omów jego funkcjonowanie, analizując wybrane utwory.

 9. Literackie rozmowy z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych przykładów.

 10. Chłopski los w twórczości pisarzy różnych epok. Zanalizuj wybrane utwory.

 11. Różne sposoby personifikowania zła w XIX i XX wieku. Przedstaw je, analizując wybrane utwory literackie.

 12. Dramat niespełnienia ludzkich marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane utwory.

 13. Różne funkcje budowania nastroju grozy w dziele literackim. Przedstaw je, analizując wybrane przykłady.

 14. Etos miłości romantycznej w literaturze romantyzmu i w dziełach literackich późniejszych epok. Omów problem, analizując wybrane utwory.

 15. Konflikt pokoleń zapisany w literaturze polskiej. Określ jego charakter, analizując wybrane utwory.

 16. Motyw snu i jego funkcje w utworze literackim. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady literackie.

 17. Na podstawie analizy wybranych nowel przedstaw symboliczne znaczenie przedmiotów.

 18. Obraz Rosji i Rosjan w polskiej literaturze okresu zaborów. Omów problem, analizując wybrane utwory.

 19. Biesiady, wesela i bale – omów temat, analizując wybrane utwory.

 20. Ogród, sad jako miejsce akcji, tło, symbol. omów temat, analizując wybrane utwory literatury polskiej różnych epok.

 21. Rola postaci nadprzyrodzonych w literaturze polskiej i obcej. Określ ją, analizując wybrane teksty literackie.

 22. Tęsknota za ojczyzną jako czynnik wpływający na postawy bohaterów literackich. Omów problem, analizując wybrane utwory literatury XIX w.

 23. Omów sposoby i określ funkcje wprowadzania postaci historycznych do utworów literackich. Realizując temat, dokonaj analizy wybranych utworów literackich.

 24. Ocena narodu polskiego wyrażona w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory XIX w.

 25. Różne oblicza Boga w literaturze polskiej. Omów temat, analizując wybrane utwory.

 26. Obraz dworku szlacheckiego i jego mieszkańców w literaturze polskiej. Zaprezentuj temat, analizując wybrane utwory.

 27. Na podstawie analizy wybranych utworów, zaprezentuj różne koncepcje państwa wykreowane w literaturze.

 28. Portrety bohaterów idealistów w wybranych utworach literackich romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.

 29. Motywy franciszkańskie w literaturze polskiej. Zaprezentuj temat, analizując wybrane utwory literackie.

 30. Wizerunki lekarzy w literaturze polskiej. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie.

 31. Wizerunki nauczycieli w literaturze polskiej. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie.

 32. Problemy związane z dojrzewaniem ideowym bohatera literackiego. Realizując temat, dokonaj analizy przykładów z co najmniej dwóch epok literackich.

 33. Przyroda jako tło wydarzeń literackich. Analizując wybrane przykłady, przedstaw funkcje opisów przyrody w literaturze.

 34. Różne sposoby funkcjonowania toposu marności w literaturze. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

 35. Utopie i antyutopie w literaturze - sposoby kreowania i ich funkcje. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów.

 36. Literatura wobec Holocaustu. Zaprezentuj temat w oparciu o analizę wybranych utworów.

 37. Bohaterowie literaccy wobec ważnych pytań egzystencjalnych. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów.

 38. Rycerz, ziemianin, obywatel. Zaprezentuj wzorce osobowe szlachcica, analizując wybrane utwory literatury polskiej.

 39. Walka dobra ze złem jako temat literatury. Zanalizuj temat na wybranych przykładach literackich z różnych epok.

 40. Literacki portret Żyda. Zaprezentuj temat na podstawie analizy wybranych utworów.

 41. Postacie władców w literaturze. Omów temat na podstawie analizy wybranych utworów.

 42. Motyw winy i kary w literaturze. Omów funkcjonowania tego motywu, analizując wybrane przykłady w literaturze polskiej i obcej.

 43. Jakim namiętnościom podlegają bohaterowie dramatów Szekspira? Analizując temat, odwołaj się do wybranych utworów.

 44. Obłąkani i szaleni w dramatach Szekspira i utworach romantycznych. Zanalizuj temat, odwołując się do wybranych utworów.

 45. Różne sposoby funkcjonowania motywu samotności w literaturze. Analizując temat odwołaj się do wybranych przykładów z literatury polskiej i obcej.

 46. Wpływ kobiet na życie bohaterów literackich. Analizując temat, odwołaj się do wybranych utworów.

 47. Los polskiego emigranta. Na wybranych przykładach zanalizuj wpływ różnorodnych czynników na życie bohaterów, którzy opuścili ojczyznę.

 48. Poszukiwanie sensu życia w cierpieniu - od Hioba do bohaterów literatury współczesnej. Omów temat na podstawie analizy wybranych utworów.

 49. Obrazy wielkich miast w literaturze XIX i XX wieku i ich funkcja. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów.

 50. Wizerunek szlachty polskiej w literaturze dwu wybranych epok. Omów różnice w ujęciu tego tematu na podstawie analizy wybranych utworów.

 51. Zaprezentuj, odwołując się do analizy wybranych utworów obraz totalitaryzmu w literaturze XX wieku.

 52. Wierność sobie, drugiemu człowiekowi, idei. Omów funkcjonowanie motywu wierności na podstawie analizy wybranych utworów.

 53. Mity i legendy jako tworzywo literatury fantasy. Zaprezentuj temat na podstawie analizy wybranych przykładów.


Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

 1. Różne sposoby wykorzystania motywu burzy w literaturze i malarstwie epoki romantyzmu. Określ ich funkcje, analizując wybrane utwory.

 2. Funkcje motywów tatrzańskich w literaturze i malarstwie okresu Młodej Polski. Określ je, analizując wybrane dzieła sztuki.

 3. Obraz świata Orientu zawarty w literaturze i malarstwie romantycznym. Przedstaw jego cechy, analizując wybrane dzieła epoki.

 4. Obrzędy ludowe jako źródło różnorodnych inspiracji artystycznych. Omów temat, analizując wybrane przykłady z literatury i sztuki.

 5. Różne sposoby wykorzystania motywu tańca. Omów temat, analizując przykłady z literatury i sztuki.

 6. Symbol i alegoria w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła z dwóch epok.

 7. Związki literatury i malarstwa w okresie Młodej Polski. Przedstaw zagadnienie w oparciu o analizę wybranych przykładów.

 8. Motywy biblijne w literaturze i sztukach plastycznych. Omów ich obecność, analizując wybrane przykłady.

 9. Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i malarstwie. Przeanalizuj różne jego ujęcia na wybranych przykładach.

 10. Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat w oparciu o analizę wybranych dzieł.

 11. Motyw miłości macierzyńskiej w literaturze i sztuce. Przedstaw temat w oparciu o analizę wybranych przykładów.

 12. Bohater literacki a jego filmowe kreacje. Omów zagadnienie w oparciu o analizę wybranych przykładów.

 13. Inspiracje mitologiczne w literaturze i sztukach plastycznych. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu na podstawie analizy wybranych dzieł.

 14. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literackich. Porównaj i zanalizuj wybrane adaptacje z literackimi pierwowzorami.

 15. Świat starożytny w słowie i obrazie. Odwołaj się do wybranych przez siebie dzieł literackich, malarskich i filmowych oraz dokonaj ich analizy.

 16. Literackie i malarskie portrety dziecka. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

 17. Wojna – czas upadku i wielkości człowieka. Przedstaw temat, analizując przykłady z poezji, filmu i prozy współczesnej.

 18. Przedstaw funkcjonowanie motywu maryjnego, analizując przykłady z literatury i sztuki różnych epok.

 19. Rycerz jako postać literacka i malarska. Dokonaj prezentacji i oceny kilku różnych kreacji rycerza, analizując wybrane przykłady.

 20. Motyw przemijania i śmierci w literaturze i sztuce. Zaprezentuj temat w oparciu o analizę wybranych przykładów.

 21. Motyw pożegnania w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych dzieł.

 22. Motyw powrotu w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych dzieł.

 23. Impresjonistyczne krajobrazy malowane pędzlem i piórem. Porównaj i zanalizuj malarskie i literackie środki kreacji pejzażu w modernizmie.

 24. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat na podstawie analizy wybranych dzieł literackich i plastycznych.

 25. Motyw stworzenia świata i człowieka. Zanalizuj wybrane dzieła literackie i malarskie.

 26. Święci w literaturze i w sztuce. Przedstaw temat w oparciu o analizę wybranych dzieł.

 27. Obraz Holocaustu w literaturze i w filmie. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

 28. Portret Żyda w literaturze i w sztuce różnych epok. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych przykładów.

 29. Powstanie styczniowe w literaturze i sztuce. Zanalizuj temat na wybranych przykładach.

 30. Pejzaż romantyczny. Przedstaw zagadnienie, analizując dzieła literackie A.  Mickiewicza i J. Słowackiego oraz malarstwo C.D. Friedricha.

 31. Artystyczne interpretacje historii Polski w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów.

 32. Obraz rewolucji w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła.

 33. Ideał kobiecej urody w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych przykładów.

 34. Dworek szlachecki jako motyw w literaturze i malarstwie. Przedstaw i zanalizuj różne jego konkretyzacje na przykładach wybranych dzieł.

 35. Historia jako temat literacki i malarski. Przedstaw i zanalizuj różne sposoby ukazania prawdy historycznej przez twórców dwóch wybranych epok.

 36. Symbolizm w literaturze a symbolizm w malarstwie. Porównaj metody twórcze na podstawie analizy wybranych przykładów z okresu modernizmu.

 37. Totalitaryzm w literaturze i filmie. Przeanalizuj sposoby przedstawiania tego tematu na podstawie analizy wybranych dzieł literackich i filmowych.

 38. Człowiek wobec koszmaru wojny. Ukaż ludzkie dylematy na podstawie analizy wybranych dzieł literackich, filmowych i plastycznych.


Język

 1. Specyfika języka literatury science-fiction. Omów temat na podstawie analizy wybranych utworów.

 2. Dokonując analizy zgromadzanego materiału, scharakteryzuj język sprawozdań sportowych.

 3. Zapożyczenia językowe we współczesnej polszczyźnie Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim na podstawie analizy wybranych przykładów.

 4. Dokonaj analizy językowej wybranych przysłów polskich.

 5. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i określ ich funkcje na podstawie analizy wybranych przykładów z literatury współczesnej.

 6. Komizm słowny i sposoby jego realizacji. Omów zagadnienie na podstawie analizy utworów różnych autorów.

 7. Nagłówki codziennej prasy. Oceń poprawność i stopień spójności z tekstem oraz określ funkcje językowe, analizując wybrane przykłady.

 8. Wpływ języka angielskiego na współczesną polszczyznę. Zanalizuj zjawisko, wykorzystując celowo zgromadzony materiał językowy.

 9. Retoryka w tekstach literackich doby staropolskiej. Przedstaw temat, odwołując się do analizy wybranych utworów.

 10. Język prasy młodzieżowej. Omów temat na podstawie analizy wybranych przykładów.

 11. Stylizacja gwarowa w literaturze młodopolskiej. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie.

 12. Sztuka wymowy i dyskusji. Na podstawie analizy wybranych tekstów z różnych epok, omów funkcje środków retorycznych.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Lista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów do częŚci ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom