Wybranego parku narodowego
Pobierz 46.23 Kb.
NazwaWybranego parku narodowego
Data konwersji19.11.2012
Rozmiar46.23 Kb.
TypDokumentacja

DZIAŁ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOBRA

OCENA BARDZO DOBRA

POLSKA – MOJA OJCZYZNA

 • potrafi odczytać informacje z map tematycznych

 • zna struktury podziału administracyjnego Polski

 • podaj przykłady skał: litych , zwięzłych i luźnych oraz ich zastosowanie w życiu codziennym

 • rozpoznaje pospolite drzewa i rośliny runa leśnego

 • wymienia funkcje lasu

 • wskazuje na schemacie elementy budowy komórki roślinnej i zwierzęcej;

 • potrafi wymienić nazwy królestw, na które podzielono organizmy;

 • zna zasady zachowania się na obszarach chronionych;

 • zna założenia i cele UE

 • omawia budowę i znaczenie gleb

 • wymienia główne typy jezior w Polsce;

 • wymienia formy polodowcowe

 • zna funkcje poszczególnych struktur komórkowych;

 • wie na czym polega ochrona całkowita i częściowa;

 • potrafi wymienić formy ochrony przyrody w Polsce;

 • potrafi analizować i odczytywać wykresy

 • wymienia siły przyrody kształtujące rzeźbę terenu;

 • rozróżnia formy polodowcowe

 • rozpoznaje poznane skały

 • charakteryzuje typy gleb i ich etapy tworzenia

 • wymienia i charakteryzuje podstawowe typy lasów w Polsce

 • wskazuje przyczyny wymierania lasów

 • potrafi wyjaśnić zasadę nazewnictwa organizmów stworzoną przez Karola Linneusza;
 • potrafi wyjaśnić przyczyny powstawania bagien i torfowisk;

 • potrafi scharakteryzować poszczególne królestwa;

 • potrafi przedstawić charakterystykę poszczególnych form ochrony przyrody;

 • posiada dokładne informacje na temat wybranego parku narodowego;

 • charakteryzuje struktury UE
MORZE BAŁTYCKIE – SŁONOWODNE ŚRODOWISKO ŻYCIA

 • wskazuje na mapie elementy krajobrazy przybrzeżnego, miasta, rzeki i parki narodowe pobrzeży;

 • na podstawie ilustracji omawia główne cechy krajobrazu pobrzeży;

 • potrafi na podstawie ilustracji opisać wybrzeże wysokie i niskie;

 • wymienia cechy charakterystyczne pogody nad morzem;
 • potrafi wymienić główne zajęcia mieszkańców pobrzeży;

 • wyjaśnia przyczyny piętrowego rozmieszczenia glonów w morzu

 • wyjaśnia dlaczego najwięcej organizmów występuje w wodach przybrzeżnych;

 • zna budowę glonów wielokomórkowych i ich przystosowania do życia w morzu;

 • potrafi wyjaśnić związek zasolenia wód z występowaniem roślin;

 • potrafi wyjaśnić, czym glony różnią się od roślin;

 • zna osobliwości poszczególnych parków narodowych na pobrzeżach;

 • zna przyczynę słabego zasolenia wód Morza Bałtyckiego;

 • charakteryzuje krajobraz pobrzeży

 • zna rolę Wisły w tworzeniu Żuław Wiślanych;

 • potrafi wyjaśnić jak powstaje bryza morska;

 • omawia powstawanie elementów krajobrazu pobrzeży
JEZIORA – SŁODKOWODNE ŚRODOWISKO ŻYCIA

 • podaje przykłady roślin występujących w poszczególnych strefach jeziora,

 • rozpoznaje charakterystyczne rośliny stref,

 • wskazuje na mapie pojezierza,

 • odczytuje z mapy nazwy jezior i miast

 • wskazuje na schemacie strefy życia w jeziorze i nazywa je,;

 • wymienia czynniki niezbędne do życia roślin wodnych,

 • podaje przykłady glonów występujących w wodach słodkich i rozpoznaje struktury organizacyjne glonów (jednokomórkowe, kolonijne, wielokomórkowe),

 • omawia znaczenie glonów,

 • wymienia cechy budowy, które stanowią przystosowania rośliny do życia w wodzie,

 • dowodzi wpływu czynników na warunki życia w jeziorze,

 • wyjaśnia, dlaczego zachodzi mieszanie się wody w jeziorze,

 • dokonuje klasyfikacji glonów ze względu na organizację ciała,

 • omawia budowę okrzemek,

 • omawia funkcję organów roślin wodnych,

 • wyjaśnia, dlaczego możliwe jest trwanie życia w jeziorze w okresie zimy,

 • charakteryzuje osobliwości przyrodnicze na pojezierzach,

 • rozpoznaje na mapie konturowej główne miasta i jeziora;

 • charakteryzuje warunki życia w każdej ze stref w jeziorze,

LĄD JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA

 • podaje przykłady omawianych gatunków roślin oraz rozpoznaje je,

 • wskazuje i nazywa organy roślinne oraz wymienia ich podstawowe funkcje,

 • wymienia przykłady grzybów jadalnych i trujących,

 • wyjaśnia rolę poznanych grzybów dla człowieka i dla przyrody,

 • wymienia rolę porostów w przyrodzie,

 • wymienia siedliska, w których występują rośliny zarodnikowe i nasienne,

 • podaje znaczenie roślin zarodnikowych i nasiennych,

 • wymienia nazwy roślin chronionych,

 • opisuje budowę grzybów kapeluszowych,

 • wymienia miejsca występowania porostów,

 • charakteryzuje budowę i rolę organów roślinnych,

 • szereguje w odpowiedniej kolejności fazy rozwoju rośliny,

 • charakteryzuje poznane na lekcji grzyby jadalne i trujące,

 • opisuje zjawisko symbiozy na przykładzie porostów;

 • omawia budowę porostów,
KRAJOBRAZ NIZINI

 • rozpoznaje na mapie hipsometrycznej niziny, wyżyny i góry;

 • wskazuje na mapie poznane niziny, wyżyny , góry oraz odczytuje nazwy najważniejszych miast, rzek i parków narodowych;

 • odczytuje nazwy i wysokość najwyższych szczytów górskich;

 • na podstawie rysunku, zdjęcia wymienia charakterystyczne cechy krajobrazu poznanych krain geograficznych;
 • wymienia cechy tatrzańskiej pogody;

 • zna piętra roślinne w Tatrach;

 • wymienia podstawowe uprawy W. Lubelskiej i surowce mineralne występujące na W. Śląskiej;
 • omawia przystosowania roślin do klimatu górskiego;

 • wyjaśnia przyczyny ukształtowania krajobrazu poznanych krain przez siły przyrody i człowieka;

 • wyjaśnia pojęcia: gołoborza, kras, wąwozy, turnia, żleb, stożek piargowy, grań;

 • zna przyczyny i skutki wiania wiatru halnego;

 • omawia charakterystyczne cechy krajobrazu poznanych krain geograficznych;

 • wyjaśnia przyczyny piętrowości roślinności w Tatrach;

 • oblicza temperaturę na szczytach , znając temperaturę u podnóża gór;

 • porównuje krajobraz Tatr Wysokich i Zachodnich;

 • podaje przykłady zależności między cechami krajobrazu a formami działalności człowieka;

KRAJOBRAZ WYŻYN

KRAJOBRAZ GÓR

BUDOWA I WŁAŚCIOWŚCI MATERII

 • wymienia siły działające w przyrodzie i przykłady działania tych sił w życiu codziennym;

 • nazywa bieguny magnesu i na podstawie schematu doświadczenia potrafi określić ich działanie względem siebie;

 • rozpoznaje na modelu lub schemacie stany skupienia substancji i podaje przykłady ciał o różnych stanach skupienia;

 • wymienia właściwości fizyczne wybranych substancji;

 • rozpoznaje ciała stałe o różnych właściwościach mechanicznych i różnym układzie cząsteczek;

 • rozpoznaje i wymienia nazwy maszyn prostych oraz podaje przykład ich zastosowania w życiu codziennym;

 • demonstruje lub omawia na podstawie rysunku doświadczenie ściśliwości i rozprężliwości gazów;

 • podaje przykłady występowania zjawiska rozszerzalności temperaturowej ciał stałych i cieczy w życiu codziennym;

 • podaje przykłady pozytywnego i negatywnego działania siły tarcia;

 • rysuje schematy działania maszyn prostych i objaśnia ich budowę;

 • porównuje cechy i właściwości ciał w różnych stanach skupienia;

 • charakteryzuje siły działające w cieczach;

 • omawia wpływ temperatury na ciała o różnych stanach skupienia;

 • podaje przykłady wzajemnego współdziałania poznanych sił;

 • omawia znaczenie pojęć: przewodnik, izolator, kryształy i ciała bezpostaciowe;

 • wyjaśnia anomalie rozszerzalności temperaturowej wody;

PRZEMIANY CHEMICZNE WOKÓŁ NAS

 • odczytuje z układu okresowego symbole pierwiastków;

 • zna symbole i wzory chemiczne (tlen, węgiel, wodór, siarka, żelazo, woda, tlenek węgla IV );

 • odróżnia mieszaninę jednorodną i niejednorodną;

 • potrafi rozdzielić proste mieszaniny;

 • wymienia czynniki przyspieszające proces rozpuszczania,

 • wyjaśnia znaczenie tlenu rozpuszczonego w wodzie;

 • rysuje modele atomu, cząsteczki pierwiastka i związku chemicznego;

 • wymienia skutki korozji i sposoby jej zapobiegania;

 • określa właściwości wybranych metali i niemetali;
 • omawia model budowy atomu

 • porównuje metale i niemetale;

 • charakteryzuje mieszaniny: powietrze, wodę, glebę i stopy metali;

 • omawia wpływ temperatury na rozpuszczanie,

 • omawia różnicę miedzy utlenianiem, a spalaniem i wpływ tlenu na te procesy;
 • odczytuje z układu okresowego ilość elektronów i protonów pierwiastka;

 • zna symbole wybranych pierwiastków;

 • używa ze zrozumieniem pojęć: rozpuszczalnik, substancja rozpuszczana, krystalizacja;

 • wyjaśnia na czym polega utlenianie komórkowe
OCHRONA PRZYRODY

 • wymienia źródła zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby

 • podaje przykłady odpadów szkodliwych;

 • uzasadnia celowość segregacji odpadów,

 • charakteryzuje zagrożenia środowiska: smog, kwaśne deszczem hałdy i składowiska odpadów,

 • proponuje działania lokalne sprzyjające ochronie środowiska

 • omawia przykłady akcji na rzecz ochrony środowiska

 • pozostałe treści zrealizowane na podstawie podręcznika i nie ujęte powyżej

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wybranego parku narodowego iconNazwa parku narodowego

Wybranego parku narodowego iconDyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego Ojców 9

Wybranego parku narodowego iconNabór na stanowisko dyrektora parku narodowego

Wybranego parku narodowego iconZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/11 Dyrektora Parku Narodowego

Wybranego parku narodowego iconRegulamin udostępniani babiogórskiego parku narodowego

Wybranego parku narodowego icon20. 22 2010 wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego

Wybranego parku narodowego iconZasady zwiedzania białowieskiego parku narodowego

Wybranego parku narodowego iconStanowisko Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego

Wybranego parku narodowego iconProjekt planu ochrony pienińskiego parku narodowego

Wybranego parku narodowego iconDziałalność naukowa Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2006 r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom