Wewnątrzszkolny system oceny zachowania w publicznej szkole podstawowej
Pobierz 67.9 Kb.
NazwaWewnątrzszkolny system oceny zachowania w publicznej szkole podstawowej
Data konwersji20.11.2012
Rozmiar67.9 Kb.
TypDokumentacja
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM

OCENY ZACHOWANIA

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych (Rozporządzenie MENiS z dn. 7.09.2004r., §2 ust. 3).


Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania ma na celu promowanie aktywności, pozytywnych nawyków oraz wysokiej kultury naszych uczniów a także eliminowanie niepożądanych zjawisk. • Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceny zachowania.

 • Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia dzienniczka, w którym notuje swoje osiągnięcia poświadczone podpisem odpowiedniego nauczyciela

 • Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się w zeszycie uwag.

 • Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 • Na ocenę klasyfikacyjną z zachowania nie mają wpływu oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

 • Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r.SKALA OCEN:Wzorowe:

powyżej 201

Bardzo dobre:

151 – 200

Dobre:

81 – 150

Poprawne:

31 – 80

Nieodpowiednie:

0 – 30

Naganne:

poniżej 0 punktów (suma wszystkich punktów)

Zestawienie punktów dodatnich przyznawanych na bieżąco w ciągu semestru:
PUNKTY

Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.

 • Uczestnictwo w poczcie sztandarowym.

10 na terenie szkoły

25 poza szkołą

 • Aktywny udział w części artystycznej.

5 - 25

 • Inicjowanie i przygotowanie imprez klasowych.

5 - 10

Praca społeczna na rzecz klasy, szkoły oraz środowiska lokalnego (poza zajęciami)

 • Wykonanie pomocy dydaktycznych.

5 - 20

 • Przygotowanie tematycznej gazetki klasowej.

5 - 10

 • Przygotowanie gazetki szkolnej.

5 - 15

 • Przygotowanie dekoracji na uroczystości szkolne.

5 - 20

 • Przygotowanie wystroju wnętrza klasy z konkretnej okazji, np. Boże Narodzenie.

5 - 15

 • Sumienne i odpowiedzialne sprawowanie dyżurów w klasach.

10

 • Sumienne i odpowiedzialne wypełnianie przydzielonych zadań (np. sędziowanie podczas meczu, dyżury okolicznościowe i inne.

10 - 20

 • Zaangażowanie w akcje charytatywne na terenie szkoły i poza nią.

5 – 15

 • Udział w imprezach środowiskowych.

5 – 15

Reagowanie na problemy rówieśników

 • Pomoc koleżeńska.

5 - 20

 • Właściwa postawa ucznia będącego świadkiem kłamstwa, przemocy, kradzieży, wymuszenia, szantażu itp.

20

Osiąganie znaczących wyników w konkursach przedmiotowych

lub zawodach sportowych na szczeblu

Szczebel zawodów:

m-ca I-III

udział

 • szkolnym

15

10

 • pozaszkolnym (jednoetapowe)

25

15

 • gminnym

20

15

 • powiatowym

30

20

 • wojewódzkim

50

30

 • krajowym

80

50


Zestawienie punktów dodatnich przyznawanych na koniec semestru:


 • Funkcja w samorządzie klasowym lub szkolnym (w zależności od zaangażowania i efektów pracy).

5 - 30

 • Aktywne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (np. organizacje, koła zainteresowań).

10 - 20

 • Rozwijanie własnych zainteresowań poza szkołą (np. szkoła muzyczna szkoła tańca, itp.).

20

 • Kultura osobista.

5 - 30

 • 95 - 100% frekwencja.

40

 • Brak spóźnień.

30

 • Dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

5 - 20

 • Dbałość o mienie szkoły, klasy i kolegów oraz ład i porządek w szkole.

20

 • Dbałość o honor, imię i tradycje szkoły.

20

 • Noszenie stroju galowego na oficjalnych uroczystościach szkolnych.

15

 • Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

15

 • Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

5 - 20

 • Okazywanie szacunku innym osobom.

5 - 20

 • Aktywna postawa ucznia na lekcjach wychowawczych.

5 - 10

 • Uwaga w dzienniku na temat zachowania nie wyszczególnionego w WSO.

10

 • Inne.

20Zestawienie punktów ujemnych przyznawanych na bieżąco w ciągu semestru:

PUNKTY

 • Brak dbałości o dobry wizerunek szkoły – niegodne i niekulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

30

 • Brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych.

10

 • Ściąganie na sprawdzianach wiadomości.

20

 • Spisywanie pracy domowej od kolegów.

10

 • Brak przyborów szkolnych, książek, zeszytów, ćwiczeń.

10

 • Lekceważenie poleceń nauczyciela, niewywiązywanie się z powierzonych prac (ujemnych punktów nie przyznaje się wówczas, gdy uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z przedmiotu za niewykonanie polecenia dotyczącego lekcji).

20

 • Odmowa udziału w reprezentowaniu klasy lub szkoły na szerszym forum (części artystyczne, zawody sportowe, konkursy).

10 - 20

 • Lekceważenie dyżurów klasowych.

10

 • Niewłaściwe zachowanie się podczas uroczystości szkolnych, lekcji, przerw, wyjazdów pozaszkolnych.

5 - 15

 • Każde spóźnienie.

5

 • Każda nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna.

10

 • Wagary zbiorowe (cała klasa lub kilka osób).

40

 • Podrabianie usprawiedliwień i podpisów rodziców, podrabianie dokumentów.

40

 • Ingerencja ucznia w dokumentację szkolną (usprawiedliwianie nieobecności, dopisywanie ocen w dzienniku).

40

 • Niepowiadomienie rodziców o spotkaniu z wychowawcą.

10

 • Kłamstwa, oszukiwanie nauczycieli i pracowników szkoły.

20

 • Samowolne wyjście poza teren szkoły.

10

 • Niewłaściwe zachowanie się podczas przerw międzylekcyjnych, na świetlicy, w autobusie.

5 - 15

 • Brak szacunku dla innych.

20

 • Udział w bójkach.

50

 • Brak reakcji, bierne przyglądanie się bójkom, ukrywanie niewłaściwych zachowań.

20

 • Wulgarne słownictwo.

20

 • Zaśmiecanie terenu szkoły.

10

 • Plucie.

20

 • Brak obuwia zamiennego.

10

 • Wychodzenie na dwór podczas niepogody w obuwiu miękkim.

10

 • Niszczenia mienia kolegów.

10 - 50

 • Niszczenia mienia szkolnego, wandalizm.

10 - 50

 • Niewłaściwe korzystanie z automatu do słodyczy mogące spowodować jego uszkodzenie.

30

 • Używanie na terenie szkoły telefonu komórkowego, aparatu cyfrowego, mp3 i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły bez wiedzy i pozwolenia nauczyciela.

Przy trzeciej uwadze oprócz przyznania punktów ujemnych nauczyciel zatrzymuje telefon lub inne urządzenie elektroniczne i przekazuje wychowawcy.

20 (I uwaga)


+ 30 (II uwaga)


+ 50 (III uwaga)

 • Używanie wspomnianych urządzeń podczas lekcji.

50

 • Cyberprzemoc.

50

 • Przemoc psychiczna.

40

 • Kradzieże, wymuszenia, szantaż, podrabianie dokumentów.

50

 • Bierna postawa ucznia jako świadka przemocy, kradzieży, wymuszenia, szantażu itp.

30

 • Stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu własnemu i innych osób (np. posiadanie i używanie - tytoniu, alkoholu i narkotyków).

30 - 50

Niestosowny wygląd:

 • bluzki na ramiączkach, za krótka spódnica, rażący kolor ubioru, zbyt duży dekolt;

 • krótkie spodenki (szorty);

 • wyzywający makijaż (np. eyeliner);

 • tatuaże;

 • pomalowane paznokcie (dopuszczalny lakier bezbarwny)

 • wyzywająca fryzura, np. dredy, czuby, nienaturalny kolor, zbyt krótkie włosy (na łyso ), wycięte wzory.

Po trzeciej uwadze nauczyciel wzywa rodziców (prawnych opiekunów ucznia) i wspólnie ustalają dalsze działania.


10 (I uwaga)


+ 20 (II uwaga)


+ 30 (III uwaga)

 • Noszenie kaptura w budynku szkoły.

10

 • Noszenie innego nakrycia głowy (z wyjątkiem sytuacji tego wymagających na wniosek rodziców ucznia).

10

 • Inne.

20Katalog przykładowych działań rekompensacyjnych


W ciągu roku wychowawca może zaproponować uczniowi wykonanie działań rekompensacyjnych w celu podwyższenia stopnia ze sprawowania.


Uczeń, który otrzymał punkty ujemne, ma szanse je zniwelować poprzez pomocą podjęte działania.


Z propozycją wykonania działań rekompensacyjnych może wystąpić do wychowawcy zainteresowany uczeń, ale tylko w ciągu dwóch tygodni od otrzymania punktów ujemnych.


Działania rekompensacyjne powinny być adekwatne do przewinień i nie mogą się ograniczać do wyrażenia przez ucznia skruchy i zadeklarowania chęci poprawy.


Bójki i przemoc psychiczna – dyżury na korytarzu oraz pomoc nauczycielom dyżurującym.


Palenie papierosów – pomoc w organizacji uroczystości szkolnych lub zawodów sportowych lub oczyszczenie terenu wokół szkoły.


Niszczenie mienia – naprawa lub odkupienie (w porozumieniu i za zgodą rodziców) uszkodzonego przedmiotu. Dodatkowo uczeń zobowiązuje się do zakupienia na rzecz szkoły pomocy dydaktycznych (w porozumieniu z wychowawcą).


Wulgarny język, ściąganie – przygotowanie gazetki klasowej poświęconej określonej tematyce, np. wybranemu pisarzowi, poecie.


Obelżywe słownictwo pod adresem nauczycieli, innych pracowników szkoły a także uczniów – zakupienie kwiatka (w ładnej doniczce) do sali lekcyjnej lub godzina czytania bajek dzieciom z przedszkola lub klasy „0" po zakończeniu lekcji ucznia mającego odbyć karę.


Wagary – pomoc w organizacji uroczystości szkolnych lub zawodach sportowych.


Inne uzgodnione uprzednio pomiędzy zainteresowanym uczniem i wychowawca, dyrektorem bądź nauczycielem przedmiotu.


Stopień naganny otrzymuje uczeń, który wskutek swego postępowania ma poniżej 0 punktów. Niezależnie od ilości wypracowanych punktów stopień naganny otrzymuje również ten uczeń, któremu udowodniono kradzież, odurzenie alkoholowe lub narkotyczne albo udział w bójkach na terenie szkoły (więcej niż jedno wykroczenie).

W przypadku drastycznego charakteru któregokolwiek z udowodnionych i powtarzających się przewinień, szkoła (w osobie Dyrektora tejże placówki), dla dobra konkretnego ucznia zobowiązana jest podjąć współpracę z Policją lub Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.


Ocenę wzorową otrzymuje ten uczeń, który angażuje się w życie klasy, szkoły, godnie reprezentuje szkołę w środowisku i poza nim, samodzielnie podejmuje różnorodne działania na rzecz szkoły, systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, każdorazowo usprawiedliwia nieobecności.

Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który choć raz wszedł w konflikt z prawem oraz w drastyczny sposób naruszył Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wewnątrzszkolny system oceny zachowania w publicznej szkole podstawowej iconRegulamin oceny zachowania w kl. IV- vi w Szkole Podstawowej nr 39

Wewnątrzszkolny system oceny zachowania w publicznej szkole podstawowej iconWewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 12

Wewnątrzszkolny system oceny zachowania w publicznej szkole podstawowej iconWewnątrzszkolny system oceniania w szkole podstawowej w michalowicach

Wewnątrzszkolny system oceny zachowania w publicznej szkole podstawowej iconWewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej w Rogowicach

Wewnątrzszkolny system oceny zachowania w publicznej szkole podstawowej iconWewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący w szkole podstawowej nr 1 im. Henryka sienkiewicza w czarnkowie

Wewnątrzszkolny system oceny zachowania w publicznej szkole podstawowej iconWewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 12 im kardynała stefana Wyszyńskiego w Rybniku

Wewnątrzszkolny system oceny zachowania w publicznej szkole podstawowej iconWewnątrzszkolny system oceniania publicznej

Wewnątrzszkolny system oceny zachowania w publicznej szkole podstawowej iconRegulamin oceniania zachowania w szkole podstawowej nr 8

Wewnątrzszkolny system oceny zachowania w publicznej szkole podstawowej iconWewnątrzszkolny system oceniania szkoły podstawowej

Wewnątrzszkolny system oceny zachowania w publicznej szkole podstawowej iconPublicznej Szkole Podstawowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom