Roczny plan pracy z historii I społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej zintegrowany z serią „Wczoraj I dziś”
Pobierz 130.27 Kb.
NazwaRoczny plan pracy z historii I społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej zintegrowany z serią „Wczoraj I dziś”
Data konwersji20.11.2012
Rozmiar130.27 Kb.
TypWymagania
Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej zintegrowany z serią „Wczoraj i dziś”


Wymagania na poszczególne oceny. P.P.- odniesienie do podstawy programowej


Temat lekcji

Zagadnienia

Wymagania na poszczególne oceny
dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca
1. Ja i moje otoczenie


P.P.1.1

1.2

1.3


-niepowtarzalność i wyjątkowość każdego człowieka

- potrzeby ludzkie

- społeczność jako środowisko funkcjonowania człowieka

- rodzina jako pierwsza społecznośc w życiu człowieka

- rodzina dawniej i dziś

- rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

- wymienia osoby, które wchodzą w skład szkolnej społeczności


-wie, na czym polega odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka

- potrafi wymienić ludzkie potrzeby

-zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb

- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina

wielopokoleniowa

-tłumaczy, czym jest rodzina niepełna i w jaki sposób ona powstaje
2.Moja rodzina


P.P.1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

-szkoła jako społeczność

-uprawnienia władz szkoły

- statut szkoły

-prawa i obowiązki ucznia

- sposoby zapobiegania konfliktom

- szkoła dawniej i dziś

- wymienia osoby, które wchodzą w skład szkolnej społeczności

- zna swoje szkolne prawa i obowiązki

- rozumie, w czym przejawiają się uprzejmość i tolerancja


- zna uprawnienia władz szkolnych i statut szkoły

- wie, czym jest samorząd uczniowski

- podaje przykłady działań samorządu uczniowskiego w swojej szkole

- wskazuje przyczyny konfliktów między ludźmi i przedstawia sposoby ich rozwiązywania

- wymienia korzyści, jakie można osiągnąć przez uprzejmość i tolerancję

- wyjaśnia znaczenie terminów: rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego

-wie, na czym polega sprawiedliwe postępowanie
3. Ojczyzna mała i duża

4. Mieszkamy w Polsce.


P.P. II II

2.1 3.1

2.2 3.2

2.3 3.3

- określenie Ojczyzny jako duchowego i materialnego dorobku minionych pokoleń

- „małe ojczyzny”i ich tradycje

- patriotyzm jako przywiązanie do ojczyzny

- definicja patriotyzmu lokalnego

-herby jako symbole miast i regionów

- tłumaczy pochodzenie nazwy Polska

- zna daty najważniejszych polskich świąt państwowych

- zna polskie symbole narodowe i najważniejsze miejsca pamięci narodowej

- recytuje tekst „Mazurka Dąbrowskiego”

- wymienia regiony Polski


- tłumaczy znaczenie terminów: ojczyzna, mała ojczyzna, naród, patriotyzm, patriotyzm lokalny, herb

- rozumie znaczenie terminów: Rzeczpospolita Polska, mniejszość narodowa, mniejszość etniczna, Polonia

- omawia okoliczności powstania tekstu „Mazurka Dąbrowskiego

- wie, jaka jest symbolika barw polskiej flagi narodowej

- podaje nazwy mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce

- omawia sposoby okazywania patriotyzmu w czasie wojny i w okresie pokoju

- zna sposoby zdobywania wiedzy o historii małej ojczyzny

- wskazuje największe atuty swojej małej ojczyzny

- wyjaśnia, co świadczy o tym, że Polacy należą do jednego narodu

- podaje przykłady dzieł sztuki i architektury, które należą do polskiego dziedzictwa narodowego

- wyjaśnia, kim był Józef Wybicki

- wie, gdzie znajdują się główne skupiska Polaków na świecie


- objaśnia, dlaczego wybrane dzieła sztuki i architektury są ważną częścią naszej kultury narodowej

- wymienia wydarzenia, na pamiątkę których ustanowiono święta państwowe

- rozumie, dlaczego powinno się okazywać szacunek symbolom narodowym


- wymienia mniejszości narodowe, które żyły w przedwojennej Polsce

5. Historia- nasza przeszłość


P.P. II

8.1

8.2

- historia jako nauka o przeszłości

- historia a baśnie i legendy

- związki przyczynowo-skutkowe wydarzeń historycznych

- efekty pracy historyków

- wie, czym zajmuje się historia jako nauka

- wyjaśnia, kim jest historyk


- zna sposoby badania wydarzeń z przeszłości przez historyków

- zna podstawy myślenia przyczynowo-skutkowego dotyczącego wydarzeń historycznych

- podaje przykłady efektów pracy historyków


- wymienia główne zadania historii

- wymienia przykłady postaci historycznych oraz bohaterów baśniowych i legendarnych- wymienia filmy i książki o tematyce historycznej

- objaśnia znaczenie powiedzenia: Historia jest nauczycielką życia


-wskazuje przebieg, przyczyny i skutki wybranych wydarzeń historycznych

6. Źródła historyczne


P.P. 8.2

8.3

- źródła historyczne, podział, przykłady

- archeologia jako nauka pomocnicza historii

- muzea, skanseny, archiwa

- metody badania źródeł historycznych

- wie, czym są źródła historyczne, i podaje ich przykłady


- wyjaśnia znaczenie terminów: zabytek, muzeum, archiwum, skansen, ród, archeolog, pamiątka rodzinna, genealogia, drzewo genealogiczne

- wie, gdzie gromadzi się źródła historyczne


-dokonuje podziału źródeł historycznych na materialne i niematerialne oraz wyróżnia wśród źródeł materialnych pisane i niepisane

- wymienia informacje, jakie można zdobyć na podstawie poszczególnych źródeł historycznych

- zna sposoby badania wiarygodności źródeł historycznych

- wskazuje podobieństwa i różnice między muzeum a skansenem

- rozpoznaje znak Zabytek chroniony prawem i wie, co on oznacza


- wyjaśnia, kim był prawdziwy święty Mikołaj

- zna legendy związane z Mikołajem, biskupem Miry

- przedstawia postać Henryka Schliemanna

7. Pamiątki i tradycje rodzinne.


P.P. 1.4

-znaczenie pamiątek rodzinnych

-pojęcie rodu

- tradycje rodzinne

- sposoby podtrzymywania tradycji

- wyjasnia, czym jest ród

- określa, czym zajmuje się genealogia

- podaje przykłady pamiątek rodzinnych

- wskazuje na znaczenie pamiątek rodzinnych

- omawia, w jaki sposób kultywowania tradycji umacnia poczucie wspólnoty w rodzinie

- tłumaczy, czym jest drzewo genealogiczne

- wskazuje sposoby kultywowania rodzinnych tradycji

- wymienia i opisuje rodzinne pamiątki i tradycje

- przygotowuje drzewo genealogiczne najbliższej rodziny

- umie wskazać powiązania pomiędzy członkami rodziny

8.Czas w historii


P.P. I.

- chronologia i przedmiot jej badań

- kronika jako chronologiczny zapis wydarzeń

- oś czasu i umieszczanie na niej dat

- podział czasu na okresy p.n.e i n.e.

- cyfry rzymskie i ich arabskie odpowiedniki

-terminy: data, era, epoka, tysiąclecie, wiek

- epoki historyczne

- rozumie znaczenie terminów: chronologia, data, era, rok, wiek, tysiąclecie, epoka historyczna, okres przed naszą erą i naszej ery

- wskazuje narodziny Jezusa z Nazaretu jako początek naszej ery


- wyjaśnia, dlaczego mierzenie czasu jest ważne w pracy historyka

- tłumaczy zasadę tworzenia osi czasu i sposób umieszczania na niej dat

- posługuje się cyframi rzymskimi i arabskimi w celu oznaczania jednostek czasu

- wymienia epoki historyczne oraz podaje ich daty graniczne


- wie, jakie jest pochodzenie słowa kronikarz

- rozumie, że daty graniczne poszczególnych epok mają charakter umowny


- zna przyczyny powstawania kronik i dostrzega w nich źródło ważnych

Informacji

- wskazuje wydarzenia, które oznaczają początek i koniec poszczególnych epok historycznych

- dostrzega umowność rachuby czasu w kontekście przykładów z różnych kręgów kulturowych


- dokonuje zapisów typu kronikarskiego

9. Obliczanie czasu w historii


P.P. I.

- obliczanie upływu czasu między poszczególnymi wydarzeniami

- określanie wieku wydarzeń

- podział czasu na wieki i półwiecza

- odczytuje skróty: p.n.e. i n.e.

- umie narysować linię chronologiczną i zaznaczyć na niej daty

- oblicza upływ czasu między poszczególnymi wydarzeniami

- ustala wiek, w którym miało miejsce dane wydarzenie

-zapisuje cyframi rzymskimi liczby arabskie i na odwrót


- porządkuje daty na linii chronologicznej

- określa datę danego wydarzenia, używając określeń I połowa lub II połowa danego wieku

- dostrzega różnice w określaniu, do której połowy wieku należą daty przed naszą erą i naszej ery

- krótko charakteryzuje poszczególne epoki historyczne

-wyjaśnia różnice w określaniu dat za pomocą kalendarzy juliańskiego i gregoriańskiego

10. Czytamy mapę i plan.


P.P. II. 3.2.

- kartografia jako nauka

- podobieństwa i róznice między mapą a planem

- znaczenie mapy w pracy historyka

- skal i legenda w mapie

-podobieństwa i różnice w mapach historycznych i geograficznych

- najstarsze mapy świata

- wyjaśnia znaczenie terminów: mapa, plan, legenda mapy- wymienia elementy, z jakich składa się mapa historyczna- tłumaczy, czym są legenda i skala mapy

-porównuje mapy historyczną i geograficzną

- odróżnia mapę od planu


- opisuje, jak dawniej wyglądały mapy, i na tej podstawie określa, jakie wyobrażenie o świecie mieli ludzie w przeszłości

-podaje przykład zastosowania GPS

-rozumie, jaką rolę odgrywa mapa w poznawaniu przyczyn i przebiegu wydarzeń historycznych
11. Życie pierwszych ludzi.


P.P. I.

II.

- pochodzenie człowieka

- epoka kamienia, epoka brązu, epoka żelaza

- życie człowieka pierwotnego

- różnice między koczowniczym a osiadłym trybem życia

- początki rolnictwa

- sposoby wytapiania żelaza dawniej i dziś

- umieszcza na osi czasu przybliżone daty pojawienia się praludzi

- wskazuje na mapie tereny, gdzie pojawili się przodkowie człowieka

- omawia znaczenie ognia dla życia praludzi- wymienia narzędzia, którymi posługiwali się praludzie

- porównuje koczowniczy i osiadły tryb życia

- opowiada o początkach rolnictwa, udomowieniu zwierząt

- wyjaśnia, czym była ziemianka-omawia, jak zmieniał się wygląd człowieka

- wyjaśnia, co oznaczają pojęcia epoka kamienia, epoka brązu, epoka żelaza- porównuje życie praludzi z życiem człowieka współczesnego

- wymienia pierwsze uprawiane rośliny i zwierzęta hodowane przez człowieka

- tłumaczy termin dymarka

12. Pierwsze cywilizacje.


P.P. I.

II.

- termin cywilizacja

- pierwsze miasta- państwa

- Egipt i Mezopotamia

- życie w dolinach wielkich rzek

-kultura i sztuka pierwszych cywilizacji

- podział społeczeństwa w starożytnym Egipcie

-terminy

;mumia, sarkofag,piramida, faraon, kanał nawadniający

- przedstawia podział ludności starożytnego Egiptu na warstwy społeczne- umieszcza na osi czasu daty powstania pierwszych cywilizacji

- wskazuje na mapie rzeki Eufrat, Tygrys,, Nil oraz miasto Babilon

- wyjasnia, kim byli Sumerowie

- wymienia osiągnięcia pierwszych cywilizacji

- tłumaczy terminy mumia, sarkofag, piramida, faraon,

Mezopotamia- charakteryzuje warstwy społeczne starożytnego Egiptu

- wymienia najważniejsze zabytki Mezopotamii i Egiptu

- przedstawia najważniejsze osiągnięcia mieszkańców Mezopotamii

- omawia sposób działania kanałów nawadniających

13.Od hieroglifów do alfabetu


P.P. I

II.

III.

9.I

- powstanie pisma i jego znaczenie

-pismo obrazkowe i klinowe

- hieroglify egipskie

-pismo alfabetyczne

- historia materiałów pisarskich


- rozumie znaczenie terminów: pismo obrazkowe, klinowe i alfabetyczne

- wskazuje, jakie znaczenie dla rozwoju cywilizacji miał wynalazek pisma


- wymienia materiały pisarskie, których używano od starożytności

- charakteryzuje pismo obrazkowe, klinowe i alfabetyczne, a także wskazuje różnice między nimi


- opisuje materiały pisarskie od starożytności do czasów współczesnych

- wie, że alfabety grecki i łaciński stanowią podstawę, z której wywodzą się alfabety używane współcześnie w Europie

- wskazuje Fenicjan jako twórców pisma alfabetycznego

- wyjaśnia, dlaczego ludzie tworzyli malowidła naskalne

- tworzy własne pismo obrazkowe oraz przedstawia zalety i wady takiego sposobu przekazywania informacji

14. Demokratyczne Ateny.


P.P. I.

II.

III.

9.2.

- położenie geograficzne Grecji

- terminy: Hellada, Hellenowie,

Akropol, demokracja, agora,polis

- cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej

- porównanie demokracji ateńskiej i współczesnej

- zna warunki geograficzne Grecji

- podaje cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej

- odnajduje na mapie starożytne Grecję i Ateny- umieszcza na linii chronologicznej daty: wojny trojańskiej, ukształtowania się greckich polis, rządów Peryklesa w Atenach, narodzin teatru greckiego, pierwszych igrzysk olimpijskich

- opisuje na przykładzie starożytnych Aten wygląd greckiej polis- -wyjaśnia znaczenie terminów: Hellada, Hellenowie, wielka kolonizacja, kolonia, Akropol, agora, polis-tłumaczy na podstawie tekstu źródłowego, jaką rolę w Atenach odgrywał sąd skorupkowy

-wskazuje cechy, które wyróżniały Peryklesa jako dowódcę i polityka-przedstawia, w jaki sposób działał sąd skorupkowy


- wskazuje na mapie główne kierunki wielkiej kolonizacji

- omawia podobieństwa i różnice między demokracją ateńską a współczesną demokracją przedstawicielską

-porównuje demokrację ateńską ze sposobem sprawowania władzy w starożytnym Egipcie

15. Teatr w starożytnej Grecji.


P.P. I

II.

III.

9.2


- geneza teatru greckiego

- najważniejsi tragedio i komediopisarze greccy

- przebieg konkursów teatralnych

- budowa greckiego amfiteatru

-teatr współczesnie

- wie, czym jest teatr, i wskazuje Grecję jako miejsce narodzin tej dziedziny sztuki

- opisuje wygląd teatru greckiego i występujących w nim aktorów


- zna genezę starożytnego teatru

- wymienia rodzaje sztuk granych w greckim teatrze (tragedia, komedia)- wyjaśnia, czym były Wielkie Dionizje

- omawia różnice między tragedią i komedią

- ocenia znaczenie teatru dla starożytnych Greków


- podaje imiona najważniejszych tragedio- i komediopisarzy greckich (Sofokles, Arystofanes, Eurypides)

-opisuje, jaki był przebieg konkursów teatralnych w starożytnej Grecji

- rozumie, dlaczego dramaty antycznych twórców są wystawiane współcześnie

- porównuje teatr współczesny ze starożytnym teatrem greckim

- wskazuje, gdzie znajduje się najbliższy teatr

16. Bogowie, mity i uczeni.


P.P. II.

III.

9.2

- terminy: politeizm, mit, heros,filozofia

- najważniejsi greccy bogowie

- dwanaście prac Heraklesa

- Homer i przypisywane mu dzieła

-starożytna Grecja ojczyzną filozofii

- osiągnięcia starożytnych Greków

-tłumaczy znaczenie terminów: filozofia, bogowie olimpijscy, mit, politeizm,heros-wymienia imiona najważniejszych bogów greckich (Zeus, Hera, Posejdon, Afrodyta, Atena, Hades, Hefajstos, Ares, Apollo, Hermes)

-zna postacie Heraklesa i Odyseusza jako bohaterów mitów greckich

- wymienia najważniejszych filozofów greckich (Sokrates, Platon, Arystoteles)


- wie, jakimi dziedzinami życia opiekowali się poszczególni bogowie greccy oraz jakie były ich atrybuty

- wie, kim był Homer

- wymienia dzieła Homera- opowiada co najmniej jeden mit grecki

-podaje przykłady prac Heraklesa

- wyjaśnia, co oznaczają wyrażenia: koń trojański, pięta Achillesa i stajnia Augiasza

- dostrzega rolę „Iliady” i „Odysei” jako inspiracji dla literatury i sztuki greckiej- przedstawia poglądy Sokratesa, Platona i Arystotelesa17. Na greckim stadionie.


P.P. I.

9.2

- terminy: olimpiada, igrzyska, olimpijskie

- rola sportu w starożytnej Grecji

- tradycje igrzysk we współczesnych olimpiadach.

- podaje rok pierwszych igrzysk olimpijskich

-wymienia dyscypliny wchodzące w skład pięcioboju olimpijskiego


- wskazuje, gdzie odbywały się najsłynniejsze igrzyska organizowane na cześć Zeusa

- dostrzega podobieństwa i różnice pomiędzy igrzyskami starożytnymi a współczesnymi

- wie, czym jest gimnazjon

-opisuje przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich

- tłumaczy, jaka była rola sportu w życiu starożytnych Greków

- rozumie, jaką rolę odgrywają igrzyska we współczesnym świecie

-wie, jak termin olimpiada rozumiano w starożytności, i objaśnia, co oznacza on współcześnie-rozumie, jakie znaczenie miały gimnazjony dla sprawności fizycznej antycznych Greków

-wskazuje na rolę sportu w starożytnej Grecji jako tematu sztuki

- ocenia osiągnięcia starożytnych Greków

- tłumaczy, kim byli Spartanie

- wyjaśnia, co oznaczają powiedzenia: wrócić z tarczą i wrócić na tarczy18. Rzym- droga do potęgi.


P.P. I

II.

III.

9.3

- geneza państwa rzymskiego

- ustrój republiki rzymskiej

- społeczeństwo starożytnego Rzymu

- droga Rzymu do potęgi

- postać Juliusza Cezara

- Imperium Rzymskie i jego zasięg terytorialny

- legioniści

- ślady Imperium w czasach współczesnych

- wskazuje na mapie Rzym, Kartaginę, Półwysep Apeniński (Italię), Palestynę i obszary objęte chrześcijaństwem u schyłku starożytności- podaje rok założenia Rzymu opisanego w legendzie

-omawia różnice między republiką a cesarstwem

- zna legendarne początki Rzymu- wie, że państwo rzymskie najpierw było królestwem, następnie republiką, a na końcu – cesarstwem

-wymienia grupy tworzące społeczeństwo starożytnego Rzymu

- nazywa poszczególne elementy stroju i uzbrojenia rzymskiego legionisty-wyjaśnia znaczenie terminów: Imperium Rzymskie, legionista, języki romańskie, bazylika, gladiator, prowincja, barbarzyńca, zgromadzenie ludowe, senat

- tłumaczy, czym jest „Wilczyca kapitolińska”

- omawia drogę państwa rzymskiego do potęgi oraz określa zasięg terytorialny Imperium Rzymskiego

-charakteryzuje różne typy ustroju państwa rzymskiego: królestwo, republikę, cesarstwo

- opisuje grupy tworzące społeczeństwo rzymskie

- tłumaczy, czym był szlak bursztynowy

-określa znaczenie szlaku bursztynowego dla starożytnych Rzymian

-ocenia dokonania Juliusza Cezara19. Osiągnięcia starożytnych Rzymian.


P.P. I.

II.

III.

9.3

- kultura i sztuka starożytnego Rzymu

- terminy:bazylika, gladiator, kodeks

- prawo rzymskie i jego znaczenie

- osiągnięcia starożytnych Rzymian w dziedzinie architektury i budownictwa

- wie, co to jest Forum Romanum, Panteon, Koloseum, akwedukt, droga, łuk triumfalny, terma

- wyjaśnie, kim byli gladiatorzy


-wyjaśnia, w jakim celu starożytni Rzymianie budowali drogi i wodociągi

- rozumie znaczenie terminów: prawo rzymskie, prawo XII tablic, kodeks, Kodeks Justyniana

- przedstawia prawo rzymskie jako podstawę współczesnego prawa


- wymienia zasługi Rzymian w dziedzinie architektury i budownictwa, używając terminów: Forum Romanum, Panteon, Koloseum,

akwedukty, drogi, łuki triumfalne, termy

- charakteryzuje różne typy ustroju państwa rzymskiego: królestwo, republikę, cesarstwo

-wskazuje cechy rzymskiego budownictwa

-wie, dlaczego starożytni Rzymianie budowali łuki triumfalne i termy

-wymienia osiągnięcia starożytnych Rzymian, z których korzystamy współcześnie


- odnajduje przykłady zapisów z prawa rzymskiego obowiązujących w dzisiejszym prawodawstwie oraz określa ich znaczenie

- ocenia, jakie znaczenia mają zabytki starożytnego Rzymu

20. Początki chrześcijaństwa.


P.P. I.

II.

III.

9.4

- politeistyczne wierzenia starożytnych Rzymian

- Jezus z Nazaretu jako twórca nowej religii monoteistycznej

- przyczyny prześladowania chrześcijan w starożytnym Rzymie

-objaśnia znaczenia terminów: mesjasz, apostoł, Ewangelia, Biblia, Stary i Nowy Testament, poganin

- wskazuje Palestynę jako miejsce narodzin chrześcijaństwa

-wiąże początki chrześcijaństwa z postacią Jezusa z Nazaretu

- wie, że chrześcijanie wierzą w jednego Boga

-rozumie, na czym polega różnica między wiarą w jednego boga a wiarą w wielu bogów- podaje najważniejsze zasady nauki Jezusa z Nazaretu

- zna przyczyny prześladowań chrześcijan w państwie rzymskim

- wymienia symbole pierwszych chrześcijan – chrystogram i rybę

- wie, kim był Konstantyn Wielki

-opisuje okoliczności zmiany sytuacji chrześcijan w państwie rzymskim

w okresie panowania Konstantyna Wielkiego

- umieszcza na linii chronologicznej daty założenia Rzymu, zabójstwa Juliusza Cezara, ukrzyżowania Jezusa z Nazaretu, wydania edyktu mediolańskiego i upadku cesarstwa zachodniorzymskiego, a także określa, w którym wieku odbyły się poszczególne wydarzenia

- porównuje wierzenia Rzymian i starożytnych Greków

- wyjaśnia, czym jest Ewangelia

- tłumaczy, dlaczego Watykan jest ważnym miejscem dla katolików- tłumaczy, jakie znaczenie miała działalność Apostołów dla rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim

- wie, co wydarzyło się w roku 1054

- nazywa różne odłamy chrześcijaństwa- przedstawia związki chrześcijaństwa z judaizmem

- prezentuje sylwetkę Nerona

- wymienia wydarzenia związane z historią Żydów w PolsceDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Roczny plan pracy z historii I społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej zintegrowany z serią „Wczoraj I dziś” iconPlan wynikowy z historii I społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej zintegrowany z serią „Moja historia”

Roczny plan pracy z historii I społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej zintegrowany z serią „Wczoraj I dziś” iconPlan wynikowy z historii I społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej zintegrowany z serią „Moja historia”

Roczny plan pracy z historii I społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej zintegrowany z serią „Wczoraj I dziś” iconRoczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią „Dziś I jutro”

Roczny plan pracy z historii I społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej zintegrowany z serią „Wczoraj I dziś” iconRoczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią „Dziś I jutro”

Roczny plan pracy z historii I społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej zintegrowany z serią „Wczoraj I dziś” iconRoczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią „Dziś I jutro”

Roczny plan pracy z historii I społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej zintegrowany z serią „Wczoraj I dziś” iconRoczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią „Dziś I jutro”

Roczny plan pracy z historii I społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej zintegrowany z serią „Wczoraj I dziś” iconRoczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią „Dziś I jutro”

Roczny plan pracy z historii I społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej zintegrowany z serią „Wczoraj I dziś” iconPlan wynikowy z historii dla klasy I gimnazjum zintegrowany z serią „ Przez wieki ”

Roczny plan pracy z historii I społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej zintegrowany z serią „Wczoraj I dziś” iconWymagania edukacyjne z historii I społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej

Roczny plan pracy z historii I społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej zintegrowany z serią „Wczoraj I dziś” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom