Okupacja niemiecka I radziecka w polsce
Pobierz 10.16 Kb.
NazwaOkupacja niemiecka I radziecka w polsce
Data konwersji20.11.2012
Rozmiar10.16 Kb.
TypDokumentacja
Łukasz Jędrychowski


OKUPACJA NIEMIECKA I RADZIECKA W POLSCE


1 września 1939 roku wojska niemieckie zaatakowały Polskę, rozpoczynając tym samym II wojnę światową. Armia polska, po ponad miesięcznych walkach, uległa przeważającym siłom niemieckim. 17 września wojska radzieckie wkroczyły do Polski. 28 września 1939 roku Niemcy i ZSRR podpisały traktat o granicach i przyjaźni. Niemiecko-sowiecka linię demarkacyjną ustalono na Bugu, Litwa znalazła się w strefie wpływów ZSRR (zweryfikowano tym samym postanowienia paktu Ribbentrop- Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku).

Ziemie polskie wcielone do Rzeszy objęły województwo pomorskie, poznańskie, śląskie, większą część łódzkiego, zachodnią część krakowskiego, zachodnią i północną część Mazowsza, część woj. Kieleckiego, powiat suwalski – w sumie około 93 tys. km2 zamieszkane przez około 10 mln osób. Nastąpiło przesunięcie granicy Rzeszy na wschód o 150-200 km. Na mocy dekretu kanclerza Rzeszy o administracji okupowanych ziem polskich nie wcielonych do Rzeszy, z 12 października 1939 roku, utworzono Generalne Gubernatorstwo z Hansem Frankiem jako generalnym gubernatorem. W skład Generalnej Guberni weszły: część województwa warszawskiego z Warszawą, część województwa łódzkiego, województwo kieleckie, lubelskie, reszta województwa krakowskiego oraz część województwa lwowskiego.

W październiku 1939 roku, w ramach tzw. akcji Tannenberg, Niemcy aresztowali i następnie zamordowali ponad 16 tys. osób – przedstawicieli elity intelektualnej. Wysiedlenia do Polski centralnej objęły około 2 min Polaków i Żydów. W lutym 1940 roku utworzono pierwsze getta w Łodzi. Około 160 tys. ludzi stłoczono na czterech kilometrach kwadratowych. Polityka niemiecka na ziemiach włączonych do Rzeszy ukierunkowana była na germanizację. Cel ten zamierzano osiągnąć poprzez zniemczenie części ludności, którą uznano za odpowiednią rasowo, oraz zmuszanie do podpisywania niemieckiej listy narodowościowej, tzw. Volkslisty. Pozostałą ludność polską zamierzano wysiedlić do Generalnego Gubernatorstwa lub wytępić. . Działania zmierzające w tym celu to: masowa eksterminacja w obozach, pokazowe egzekucje (np. 26 grudnia 1939 roku, w Wawrze pod Warszawą rozstrzelano 107 osób w odwecie za napad na niemieckiego żołnierza), łapanki uliczne, morderstwa dokonywane na jeńcach wojennych i ludności cywilnej, niewolnicza praca, prześladowania na tle politycznym, rasowym, narodowościowym, itd. Ponadto Niemcy celowo burzyli miasta, wsie, osiedli, grabili dobra kulturalne, niszczyli skarby kultury narodowej oraz wszelkie ślady polskości. Obszar Generalnej Guberni miał być rezerwuarem taniej siły roboczej dla Rzeszy, rodzajem zamieszkanej przez Polaków niemieckiej kolonii w centrum Europy. Władze niemieckie zamknęły wszystkie szkoły wyższe i średnie oraz instytucje kultury. Dla Polaków dostępne były tylko szkoły powszechne i zawodowe. 6 listopada aresztowano i uwięziono 183 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na mocy układu o przyjaźni i granicy zawartego między Niemcami i ZSRR 28 września1939, pod okupacją sowiecką znalazło się 200 tys. km2 wschodnich terenów Rzeczypospolitej Polskiej wraz z 13 mln ludności , w tym 5 min Polaków. 11 października na terenach zachodniej Ukrainy, a 12 X 1939 na terenach białoruskich ogłoszono proklamacje wzywające do wyborów do Zgromadzeń Ludowych. Przeprowadzone pod terrorem, sfałszowane wybory stały się podstawą formalnego wcielenia okupowanych ziem Rzeczpospolitej do republik radzieckich: białoruskiej i ukraińskiej. 21 VII 1940 Litwa, w skład której wchodził przedwojenny polski okręg wileński, została przyłączona do ZSRR.

W październiku 1939 dokonano na szeroką skalę aresztowań pozostających jeszcze na wolności oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy policji oraz Straży Granicznej i Więziennej. Aresztowanych osadzano w obozach jenieckich i w więzieniach. Wielu oficerów, funkcjonariuszy policji i Straży Granicznej zamordowano później w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Terror objął również polskich działaczy politycznych i społecznych, handlowców, przemysłowców, ziemian oraz osoby podejrzane o postawę antyradziecką. Na ogromną skalę deportowano ludność z terenów okupowanych w głąb ZSRR. 10 lutego 1940 roku ponad 220 tys. do północnej Rosji (ojców rodzin, jeżeli byli „wrogami ludu”, wywożono do łagrów). 13 kwietnia 1940 roku - 320 tys. do Kazachstanu, a w czerwcu i lipcu 1940 roku – ponad 240 tys. na Syberię. Więźniów politycznych przetrzymywanych w więzieniach NKWD po napaści niemieckiej na ZSRR rozstrzelano . W więzieniach lwowskich rozstrzelano ok. 8 tys. więźniów. Podobny los spotkał osoby przetrzymywane w więzieniach na Wileńszczyźnie.

Pozorna swobodę działalności kulturalnej uniemożliwiała postępująca propaganda

komunistyczna odwołująca się do haseł internacjonalistycznych i poczucia wspólnych interesów klasowych. Przyznawano obywatelstwo radzieckie byłym obywatelom państwa polskiego na terenach okupowanych co z kolei było podstawą do powoływania Polaków do Armii Czerwonej. Okupanci sowieccy zlikwidowali polską administrację, wprowadzili język białoruski i ukraiński w szkolnictwie, zamykali kościoły i masowo aresztowali księży. Likwidowano zakłady produkcyjne, a maszyny i urządzenia wywożono w głąb ZSRR. Ze skonfiskowanych majątków ziemskich zabierano bydło, trzodę chlewną, zapasy żywności i paszy. Następstwem tego było znaczne pogorszenie się materialne ludności. Wiele osób straciło pracę, zawieszono wypłaty emerytur i rent.

Okupacja niemiecka i sowiecka w czasie II wojny światowej miała tragiczne skutki dla obywateli Polskich. Straty były tak ogromne, że wręcz niemożliwe do oszacowania. Wojna i okupacja doprowadziły do zniszczeń, które pogrążyły nasz kraj ale również zmobilizowały naród do jego odbudowy.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Okupacja niemiecka I radziecka w polsce iconTemat: Polska pod okupacją niemiecką I radziecką

Okupacja niemiecka I radziecka w polsce iconWojna I okupacja niemiecka w Polsce w historiografii I edukacji historycznej

Okupacja niemiecka I radziecka w polsce iconProgram „ Straty osobowe I ofiary represji pod okupacją niemiecką ”

Okupacja niemiecka I radziecka w polsce iconWyniki etapu 3 ustnego w konkursie historycznym „Okupacja Niemiecka na Pomorzu Gdańskim w latach 1939 – 1945”

Okupacja niemiecka I radziecka w polsce iconDr Justyna Kowalska-Leder Wydział Polonistyki uw instytut Kultury Polskiej Życie codzienne pod okupacją niemiecką w dziennikach dzieci żydowskich

Okupacja niemiecka I radziecka w polsce icon39. okupacja hitlerowska w polsce podział ziem polskich

Okupacja niemiecka I radziecka w polsce iconHolokaustu” jako takiego, a Żydzi urodzeni w Palestynie, byli nieraz bardzo krytyczni, wobec zachowania się Żydów pod okupacją niemiecką I nawet złośliwie przezywali Żydów, przybyłych do Palestyny po wojnie, tak nietaktownymi słowami jak n p. „mydło.”

Okupacja niemiecka I radziecka w polsce iconRozpoczęcie I zakończenie działań wojennych. Okupacja wojenna

Okupacja niemiecka I radziecka w polsce iconPiotr Fast Spis publikacji 1975
«Derbent»” Jurija Krymowa. Funkcje światopoglądowe rzeczywistości przedstawionej. W: Literatura radziecka wobec idei rewolucyjnych....

Okupacja niemiecka I radziecka w polsce iconRegulamin Konkursu ” Ocalić od zapomnienia – Niepodległość, Kampania Wrześniowa, Okupacja na Ziemi Świętokrzyskiej ”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom