Klasa III 36. Papieskie pielgrzymki do ojczyzny
Pobierz 407.76 Kb.
NazwaKlasa III 36. Papieskie pielgrzymki do ojczyzny
Data konwersji07.09.2012
Rozmiar407.76 Kb.
TypDokumentacja

Ks. mgr Krzysztof Pełka

Publiczne Gimnazjum w Olszance 2002r. Klasa III

36. Papieskie pielgrzymki do ojczyzny

Wiodące cele katechetyczne

- Zrozumienie roli spotkań Jana Pawła II z Polakami podczas pielgrzy­mek do Ojczyzny.

- Dostrzeganie ich owoców w wymiarze osobistym i wspólnotowym.

- Postawa wdzięczności Bogu za przemianę w sposobie myślenia i działa­nia Polaków.

Szczegółowe cele operacyjne

Wiedza:

- Uczeń wie, ile było pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny

- wie, kiedy Ojciec św. był w najbliższym mieście od miejsca jego zamieszkania

- pamięta, gdzie i kiedy sam uczestniczył w spotkaniu i liturgii z Ojcem św.

- pamięta najważniejsze słowa, jakie Jan Paweł skierował do młodzieży.

Umiejętności:

- Uczeń dostrzega owoce (pozytywne skutki) spotkań Papieża z Polakami

- potrafi wskazać najbliższe miasto, które odwiedził Jan Paweł II.

Postawy:

- Uczeń wyraża wdzięczność Bogu za Papieża i trud jego pielgrzymek do Polski

- wyraża wdzięczność za osobiste spotkania z Ojcem św.

- wyraża wdzięczność Bogu za wpływ spotkań z Ojcem św. na przemianę wewnętrzną w życiu swoim i swoich bliskich

- chętnie sięga po publikacje, przemówienia czy kasety nawiązujące do spo­tkań z Ojcem św.

Metody i formy pracy: praca z tekstem, świadectwo, refleksja osobista, praca zbiorowa.

Środki dydaktyczne: artykuły, zdjęcia, powielona mapa Polski.

Uwaga: Poruszamy temat wszystkich pielgrzymek, by omówić całość papieskiego pielgrzymowania, ze szczególnym uwzględnieniem przesłań do młodzieży. Kate­chezę można i należałoby ubogacić fragmentem filmu z którejś pielgrzymki Jana Pawła II do kraju.

WPROWADZENIE

Przypominamy sobie najważniejsze treści z poprzedniej katechezy („Otwórzcie drzwi Chrystusowi” - Pontyfikat Jana Pawła II), co jest zapowiedzią obecnego tematu - „Papieskie pielgrzymki do Ojczyzny”. K. dodaje, że szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, jakie znaczenie dla Polaków miały i mają pielgrzymki Pa­pieża do Ojczyzny, przy czym punkt ciężkości spoczywać będzie na jego spotka­niach z młodzieżą.

PODANIE PRAWDY

K. dzieli klasę na sześć zespołów i przydziela każdemu z nich przygotowane ma­teriały (artykuły, zdjęcia i mapkę Polski do opracowania jednej z sześciu pielgrzy­mek). Opracowanie to w przypadku każdej grupy powinno uwzględniać:

- datę pielgrzymki

- hasło pielgrzymki

- trasę pielgrzymki lub główne miasta na tym szlaku

- najważniejsze przesłanie Ojca świętego

- miejsca spotkań z młodzieżą i najważniejsze słowa do niej adresowane

- rangę pielgrzymki dla sytuacji społeczno-politycznej w Polsce.

Na pracę w zespołach przeznaczamy do 10 minut. Przedstawiciele grup (może to być niejedna, lecz dwie osoby) zapisują na tablicy datę i hasło pielgrzymki, wska­zując na mapie jej trasę i dzieląc się najważniejszymi, według własnego zdania, treściami.

POGŁĘBIENIE

K. prowadzi rozmowę kierowaną, akcentując szczególnie ważne słowa Papieża. Jeżeli grupa nie zwróciła na nie uwagi lub coś pominęła, K. je przytacza, podpo­wiada (szczególnie zaś chodzi o te dotyczące młodych).

ZASTOSOWANIE

Dzielimy się ze sobą przeżyciami z osobistych spotkań z Janem Pawłem II. Wnio­ski są ważne dla wszystkich.

- Jakie znaczenie dla Polaków (dla nas) mają spotkania z Ojcem św.?

ZAKOŃCZENIE

Notatka do zeszytu obejmuje daty i hasła pielgrzymek oraz szczególnie ważne słowa (według samych uczniów) skierowane do młodzieży.

Praca domowa

Ujmij w kilku punktach, co Polsce i Polakom dały papieskie pielgrzymki.

Modlitwa o to, abyśmy Ojca św. nie tylko cenili i kochali, lecz również słuchali. Można zaśpiewać „Błogosław, Boże, Papieża”

Materiały do wykorzystania:

Daty pielgrzymek

1. 2-10 czerwca 1979

2.16-23 czerwca 1983

3. 8-14 czerwca 1987 - „Do końca ich umiłował”

4.1-9 czerwca i 13-16 sierpnia 1991 - „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”

5. 22 maja 1995 (dziesięciogodzinny pobyt w Skoczowie)

6. 31maja do 10 czerwca 1997 - „Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”

7. 5-17 czerwca 1999 - „Bóg jest miłością”

Do młodzieży Papież zwracał się w czasie:

- pierwszej pielgrzymki, przed kościołem św. Anny w Warszawie (3 czerw­ca) oraz na krakowskiej Skałce (8 czerwca 1979)

- drugiej pielgrzymki, w trakcie apelu jasnogórskiego w Częstochowie 18 czerwca 1983

- trzeciej pielgrzymki, przed Kurią w Krakowie (10 czerwca) oraz na We­sterplatte (12 czerwca 1987)

- czwartej pielgrzymki, przed rezydencją biskupa w Płocku (7 czerwca 1991)

- szóstej pielgrzymki, na placu Adama Mickiewicza w Poznaniu (3 czerwca 1997) oraz w Krakowie (8 czerwca 1997) przed modlitwą „Anioł Pański"

- siódmej pielgrzymki - podczas Mszy św. w Ełku (8 czerwca) oraz podczas Mszy św. w Sopocie (5 czerwca 1999).

Kim jest Jan Paweł II?

To pytanie z pewnością jeszcze przez wiele lat bę­dzie powracać przy każdej okazji, ponieważ trudno jest obok niego przejść obojętnie. Żeby prześledzić jego życie, trzeba przebiegać przez ziemię, przemie­rzać świat, poznawać coraz to nowych ludzi. W swo­im apostolstwie jest niezmordowany. Nazywają go „papieżem pokoju i nadziei”. Podczas swej piel­grzymki do Afryki sam powiedział: „Niektórzy w Europie uważają, że papież nie powinien podróżo­wać. Powinien siedzieć w Rzymie, tak jak dawniej. Natomiast tutejsi ludzie mówią: «Bogu dzięki, że tu przyjechałeś, bo tylko jak tu przyjedziesz, to wiesz, kim my jesteśmy». I to utwierdza mnie w przekona­niu, że przyszła pora na to, ażeby biskupi rzymscy -papieże - stali się nie tylko następcami Piotra, ale także naśladowcami św. Pawła, który, wiadomo, spo­kojnie nie usiedział: stale był w drodze”.

Papież jest w drodze, aby być bliżej każdego z nas, by nieść współczesnemu światu słowa Ewangelii, słowa Jezusa. One przemieniają świat, one kształtują ludz­kie serca!

Pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny naprawdę „odmieniła oblicze ziemi”, na­szej ziemi. Druga, jeszcze w stanie wojennym, zmieniła sytuację społeczno-polityczną tak dalece, że już w miesiąc po odlocie Ojca św. do Rzymu, 22 lipca 1983, gen. Jaruzelski zniósł ostatecznie stan wojenny. Kolejne pielgrzymki były szkołą życia, szkołą dziesięciu Bożych przykazań, drogą ośmiu błogosławieństw. Zwra­cał się w nich Jan Paweł II do wszystkich, małych i dużych, dorosłych i dzieci, mło­dzieży i studentów, zdrowych i chorych, uczonych i prostych; zwracał się do nas, do mnie i do ciebie.

Zaskoczeniem dla wielu było powitalne przemówienie prezydenta A. Kwaśniewskiego (piąta pielgrzymka w 1997 r.), nawiązujące do słów Papieża z 1979 r. o potrzebie odnowy „oblicza tej ziemi”: „Polska odmieniła się w ciągu tych lat. Odmieniła na lepsze. Ludzie (...) nie zlękli się wyrzeczeń, wykazali mądrość, re­alizm, pracowitość, konsekwencję, a także zdolność porozumiewania się ponad historycznymi doświadczeniami, urazami i uprzedze­niami. Ale niech to dzisiaj jasno zabrzmi: nie byłoby tej przemiany bez Waszej Świątobliwości i Kościoła katolickiego w Polsce”

„W tobie skupiły się losy świata I Boża miłość dotknęła ziemi W tobie swą radość odnajdują ludzie Twoim wysiłkiem tak dużo się zmieni

Twe mocne słowa poburzyły mury I zakończyły czas obelgi srogi I mocno w sercach zagościł znów pokój Taki nam drogi i tak bardzo błogi

W tobie swój cel odnajdują drogi Na których człowiek dosięga już nieba To dzięki tobie odkrywamy przecież Czego na ziemi do szczęścia potrzeba

W twojej mądrości i problemy świata Znajdują pociechę, swoje rozwiązania I własną godność odnajduje człowiek Na drodze Boskiego swego powołania

W tobie nadziei szuka zabłąkany Gdy go dosięgnie los twardy i srogi W tobie na nowo ożywia się serce I nawet splątane rozwiązują drogi

Twa mała postać umęczona czasem Zniszczona trochę przez prace i lata Błyszczy jak anioł zagubiony czasem W całej szarzyźnie bliskiego nam świata

Polecam Bogu Twoje powołanie I całe dobro które nam zostawiasz Słowa twe przyjmuję jak własne zadanie Wierząc, że z tobą łatwiej je odrabiać”

(ks. Tadeusz Śmiech, Rzym, 11 października 1998

PODRÓŻE JANA PAWŁA II DO POLSKI

Na ojczystym pielgrzymim szlaku"

Niech zstąpi Duch Twój”

02.06 -10.06.1979 - pierwsza podróż do Polski (Warszawa, Gniezno, Często­chowa, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim-Brzezinka, Nowy Targ); Jej przesłaniem stało się obudzenie społeczeństwa Polskiego z letargu.

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!” - modlił się Papież. Podczas warszawskiej homilii powiedział: „Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. (...) I dlatego Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. (...). Wyłączenie Chrystusa z dziejów człowieka jest aktem wymierzonym przeciwko człowiekowi”.

Głębokie znaczenie tych słów wywołało nie milknącą burzę oklasków. Polacy budzili się do prawdziwego życia, otrząsając się z komunistycznej utopii społecznej.


Pokój Tobie, Polsko!

16.06 - 23.06.1983 - druga podróż do Polski (Warszawa, Niepokalanów, Czę­stochowa, Poznań, Katowice, Wrocław, Góra Świętej Anny, Kraków);

Druga pielgrzymka przebiegała w mrocznej atmosferze stanu wojennego i była światłem nadziei dla rozgoryczonego nim polskiego społeczeństwa. Pa­pież pragnął podnieść na duchu swoich rodaków słowami króla Jana III Sobieskiego po odsieczy pod Wiedniem: „Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył”. W przedostatnim dniu swojej wizyty Jan Paweł II otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tę pielgrzymkę do Ojczyzny koń­czy wycieczka górska i spotkanie z Lechem Wałęsą.


Do końca nas umiłował”

08.06 -14.06.1987 - trzecia podróż do Polski (Warszawa, Majdanek, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Łódź; beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala, męczennika Dachau; spotkanie z Lechem Wałęsą).

Kolejna pielgrzymka zapoczątkowała wydarzenia, które dwa lata później zmieniły oblicze Polski i Europy Środkowej. Podczas spotkania z ówczesnym parlamentem papież powiedział:

Wszyscy dążą do tego, aby być nie tylko przedmiotem nadrzędnego działania władzy, instytucji życia państwowego, ale być podmiotem. A być podmiotem -to znaczy uczestniczyć w stanowieniu „pospolitej rzeczy” wszystkich Polaków”. Podczas mszy św. w Gdańsku Jan Paweł II ukazał duchowe przesłanie „Solidar­ności” i jej znaczenie dla Europy oraz świata, mówiąc: „A więc: nigdy jeden przeciw drugiemu”.


Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście

01.06-09.06.1991- czwarta podróż do Polski (Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lu­baczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa; beatyfikacja bpa Józefa Pelczara, m. Bolesławy Lament i o. Rafała Chylińskiego);

Czwarta pielgrzymka była pierwszą wizytą papieską w wolnej Polsce. Trwała wtedy dyskusja o kształcie przyszłej Rzeczpospolitej i toczył się spór o miejsce Kościoła Katolickiego w odbudowanym Państwie. Jan Paweł II włączył się w tę dyskusję mówiąc: „Kościół pragnie uczestniczyć wżyciu społeczeństw jako świa­dek Ewangelii (...) i obce mu są dążenia do zawładnięcia jakąkolwiek dziedziną życia publicznego, która do niego nie należy”.

Używając słów: „Poza prawdą wolność nie jest wolnością. Jest pozorem. Jest nawet zniewoleniem”, Papież przestrzegał rodaków przed „zachłyśnięciem się wol­nością i absolutyzacją jej wartości. W Rzeszowie, Przemyślu, Białymstoku i Łomży Ojciec Święty spotkał się z Ukraińcami, Litwinami, Białorusinami i Rosjanami.

13.08-6.08.1991 - podróż do Polski (Kraków, Wadowice, Częstochowa; be­atyfikacja Anieli Salawy; Światowe Spotkanie Młodzieży); W sierpniu 1991 roku Papież przybył, aby uczestniczyć w obchodach Światowego Dnia Młodzieży. Wzięło w nim udział prawie milion młodych ludzi, przybyłych na Jasną Górę z całego świata. W skierowanej do nich homilii Ojciec Święty powiedział: „Serce moje napełnia się radością, gdy widzę was razem, młodzi przyjaciele ze Wschodu, Zachody, Północy i Południa, gdy widzę was zjednoczonych wiarą w Chrystusa, który jest „wczoraj i dziś, ten sam na wieki”. Wy jesteście młodością Kościoła, który stoi wobec wezwania nowego millenium”.


Czas próby polskich sumień trwa

22.05.1995 - piąta (nieoficjalna) wizyta w Polsce (Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec); Z okazji pielgrzymki do Czech, Ojciec Święty dowiedział Polskę. Spe­kulowano, że nie chce być oficjalnie przyjmowany przez polskie władze, ponie­waż zwlekają z ratyfikacją Konkordatu. W skoczowskiej homilii Jan Paweł II wygłosił pamiętne słowa: „Pod hasłami tolerancji w życiu publicznym i środ­kach masowego przekazu szerzy się wielka, nieraz coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać więcej do myślenia”


Chrystus wczoraj, dziś i na wieki

31.05.-10.06.1997 - szósta podróż do Polski (Wrocław, Legnica, Gorzów Wiel­kopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Kra­ków, Dukla, Krosno; Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu; milenium śmierci Św. Wojciecha - spotkanie z 7 prezydentami państw Europy Środkowowschodniej; kanonizacja królowej Jadwigi i o. Jana z Dukli, beatyfi­kacja m. Bernardyny Jabłońskiej i m. Marii Karłowskiej);

Przesłaniem tej pielgrzymki była ekumeniczna jedność wszystkich chrześci­jan oraz polityczne zjednoczenie Europy. 31 maja Papież przybył do Wrocławia na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. W Hali Ludowej zebrało się po­nad 7 tysięcy wiernych, wśród których byli wyznawcy różnych Kościołów.

„Z drogi ekumenizmu nie ma odwrotu! (...) Nasze Kościoły i Wspólnoty po­trzebują pojednania. Czy możemy być w pełni pojednani z Chrystusem, jeśli nie jesteśmy pojednani ze sobą? (...) Warunkiem pojednania jest przebaczenie” - po­wiedział Jan Paweł II. O idei zjednoczonej Europy mówił Papież w Gnieźnie w homi­lii wygłoszonej podczas mszy Św., w której uczestniczyli prezydenci 7 państw Europy Środkowo-Wschodniej. Zaapelował do nich: „Otwórzcie drzwi Chrystuso­wi! Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Dlatego mur, który wznosi się dzisiaj w sercach, mur, który dzieli Europę, nie runie bez nawrotu do Ewangelii”.


Bóg jest miłością

05.06.-17.06.1999 - siódma pielgrzymka do Polski (Gdańsk, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Warszawa, Radzymin, Łowicz, Sandomierz, Zamość, Sosnowiec, Gliwice, Kraków, Wadowice, Stary Sącz; modlitwa za Żydów na Umshlagplatz, spotkanie z rek­torami wyższych uczelni w Polsce i przemówienie w Sejmie RP).

Gdańsk przywitał, Kraków pożegnał Ojca Świętego. Przez trzynaście dni Jan Paweł II przekonywał swoich rodaków, że „Bóg jest miłością". Wszystko to, co Ojciec Święty mówił, pielgrzymi przyjmowali z wielkim entuzjazmem.

W Drohiczynie w ekumenicznym spotkaniu z papieżem, uczestniczyło 200 tysięcy ludzi. Wśród nich był także zwierzchnik Kościoła prawosławnego w Pol­sce, abp Sawa oraz przedstawiciele innych Kościołów.

„Otwórzmy drzwi naszych serc" - apelował Jan Paweł II. Po raz pierwszy w historii Kościoła Papież odwiedził narodowy parlament. Ale także po raz pierwszy w historii swego pielgrzymowania nie odprawił zaplanowanej mszy św. W spotkaniach z Nim uczestniczyło blisko 9 min wiernych.

Pojawia się pytanie: kiedy następna pielgrzymka do Polski?

Więcej informacji http://republika.pl/papajpol/pielgrzymki

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Klasa III 36. Papieskie pielgrzymki do ojczyzny iconPapieskie pielgrzymki

Klasa III 36. Papieskie pielgrzymki do ojczyzny iconSkibiński, Paweł: Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1979-2002) I ich kontekst historyczny, Teologia polityczna. Rocznik filozoficzny, nr 3/2006, s

Klasa III 36. Papieskie pielgrzymki do ojczyzny iconWizyta jana pawła II w lublinie podczas III pielgrzymki do polski w 1987 roku

Klasa III 36. Papieskie pielgrzymki do ojczyzny iconHistoria – klasa III gimnazjum indywidualny system oceniania I nagradzania uczniów – klasa III gimnazjum

Klasa III 36. Papieskie pielgrzymki do ojczyzny icon18. 09. 2010 – III dzień pielgrzymki Pozdrowienie Benedykta XVI skierowane do młodzieży przed katedrą Westminster

Klasa III 36. Papieskie pielgrzymki do ojczyzny iconTom III harcerska słUŻba program związku harcerstwa polskiego „moje ojczyzny”…

Klasa III 36. Papieskie pielgrzymki do ojczyzny iconSprawdzian całoroczny klasa III imię I nazwisko klasa

Klasa III 36. Papieskie pielgrzymki do ojczyzny iconKonspekt lekcji tematyka: Interests. Poziom: III klasa: III

Klasa III 36. Papieskie pielgrzymki do ojczyzny iconD II,iii eutschfreund 2008 29 października 2008 student – klasa II i III liceum (I równorzędne)

Klasa III 36. Papieskie pielgrzymki do ojczyzny iconPapieskie błogosławieństwo

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom