Zasady oceniania z historii w klasach IV-VI sp I ii gim. Zsp kazuń Polski
Pobierz 27.69 Kb.
NazwaZasady oceniania z historii w klasach IV-VI sp I ii gim. Zsp kazuń Polski
Data konwersji20.11.2012
Rozmiar27.69 Kb.
TypDokumentacja
ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

w klasach IV-VI SP i II gim. ZSP Kazuń Polski


I.OBSZARY AKTYWNOSCI PODLEGAJACE OCENIE


Na lekcjach historii oceniane będą:

? wypowiedzi ustne

? zaangażowanie i wkład pracy ucznia

? udział w konkursach historycznych

? umiejętność posługiwania się mapą historyczną

? posługiwanie się taśmą czasu

? dokonywanie obliczeń chronologicznych

? analiza prostego tekstu źródłowego

? dostrzeganie związków między wydarzeniami historycznymi a współczesnością

? wskazywanie różnic i podobieństw między przeszłością a współczesnością

? praca pisemna na temat historyczny

? konstruowanie prostych zagadek historycznych

? praca w grupie

? umiejętność narysowania drzewa genealogicznego


II. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIAGNIĘĆ UCZNI?W1. Formy aktywności:

? odpowiedzi ustne

? samodzielna praca na lekcji

? praca domowa

? zeszyt przedmiotowy

? prace klasowe (testy)

? sprawdziany

? kartkówki

? przygotowanie do lekcji

? analiza tekstu źródłowego

? praca z mapa historyczna

? udział w konkursach historycznych


2. Częstotliwość oceniania w semestrze:

? praca klasowa (test) min.1

? sprawdziany min.2

? prace domowe min.2

? aktywność i praca na lekcji na bieżąco

? zeszyt przedmiotowy min.1

Wypowiedzi pisemne:

? praca klasowa, test – z określonego materiału poprzedzona powtórzeniem,

zapisana w dzienniku i zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem,

? sprawdzian – obejmuje materiał 3 jednostki lekcyjne (zapowiedziany

na ostatniej lekcji),

? kartkówka – niezapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 – 3 ostatnich

jednostek lekcyjnych,

? prace domowe ucznia – podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie

w formie stopnia,

? zeszyt przedmiotowy – minimum raz w semestrze, ale nie zawsze podlega

ocenie w formie stopnia,

wypowiedzi ustne:

? odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji,

? aktywność na lekcji.

3. Sposoby oceniania:

? stopniem

? pochwała

? plusami/minusami

? wyróżnienie: eksponowanie prac na wystawkach, gazetkach


III. ZASADY POPRAWIANIA OCEN1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen cząstkowych według

następujących zasad:

? wszystkie prace klasowe – w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania,

? 1 sprawdziany w semestrze – w ciągu 1 tygodnia od daty otrzymania,

? kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe – nie podlegają poprawie.


2. Uczeń ma również prawo do poprawy dopuszczających i dostatecznych ocen cząstkowych

1 raz w semestrze ( 1 praca klasowa i 1 sprawdzian w ciągu 1 tygodnia od daty

otrzymania ).


IV.USTALENIA KONCOWE


1.Oceny są jawne.


2. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do

lekcji - niegotowosc do odpowiedzi


3. Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić:

? brak pracy domowej

? brak zeszytu

? brak pomocy potrzebnych do lekcji


4. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów.


5. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każdorazowe nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.


6. Uczeń winien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją.


7. Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie, udzielanie poprawnych odpowiedzi,

aktywna praca w grupach może być oceniana plusami „+”.

Za 3 „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.


8. Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych sprawdzianów poprawkowych i zaliczeniowych.


9. Przewidywaną ocenę semestralną i roczną nauczyciel podaje uczniowi zgodnie z WSO.


10. Jeżeli przewidywana ocena semestralna lub roczna jest ocena niedostateczna,

nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawce

rodziców (prawnych opiekunów) zgodnie z WSO.


11. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna

zmieniona tylko w wyniku egzaminu zgodnie z zasadami określony


Uczniów poszczególnych klas obowiązuje przyswojenie treści materiału z historii w zakresie podstawowym- ocena dostateczna, dopuszczająca

ponadpodstawowym- ocena dobra, bardzo dobra, celująca


Uczniowie o specyficznych trudnościach szkolnych udokumentowanych opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej mają prawo pracy na określonych zasadach przez nauczyciela.


Alicja Kaszyńska- nauczyciel historii


Wymagania z historii w klasie II gimnazjum


Po opanowaniu wiadomości z zakresu kolejnych epok historycznych uczeń II klasy gimnazjum powinien znać i rozumieć wymienione niżej treści nauczania i posiąść umiejętności.


 1. Późne średniowiecze. Uczeń:

 • porządkuje i umiejscawia w czasie wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi

 • umie wskazać osiągnięcia Kazimierza Wielkiego w polityce wewnętrznej i zagranicznej

 • podaje przyczyny i następstwa unii Polski i Litwy

 • charakteryzuje rozwój uprawnień stanu szlacheckiego

 • potrafi wskazać osiągnięcia kulturalne średniowiecza i ich elementy we współczesnej kulturze
 1. Czasy nowożytne. Uczeń:

 • umie wskazać przyczyny wielkich odkryć geograficznych, sytuuje je w czasie i przestrzeni

 • potrafi ocenić skutki konfrontacji dwóch cywilizacji

 • potrafi wyjaśnić źródła, scharakteryzować cechy i ocenić wartość kultury renesansu, a także wskazać obiekty sztuki renesansowej na terenie ziem polskich z uwzględnieniem własnego regionu

 • wskazuje przyczyny i skutki rozłamu w Kościele zachodnim

 • wyjaśnia cele zwołania soboru trydenckiego

 • potrafi opisać funkcjonowanie państwa polskiego w okresie demokracji szlacheckiej (instytucje ustrojowe i ich kompetencje, stanowienie prawa, organizację samorządu szlacheckiego)

 • zna i potrafi ocenić skutki unii realnej dla dalszych losów Polski i Litwy, wskazuje na mapie terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 • charakteryzuje stosunki wyznaniowe w państwie polsko-litewskim i rozumie ich specyfikę na tle europejskim

 • potrafi wskazać i ocenić czynniki mające wpływ na wzrost znaczenia szlachty oraz jej wpływ na losy Rzeczypospolitej

 • przedstawia zasady wolnej elekcji

 • charakteryzuje cechy kultury baroku podając przykłady architektury i sztuki we własnym regionie

 • potrafi scharakteryzować stosunki Rzeczypospolitej Obojga Narodów z jej sąsiadami

 • wskazuje na przyczyny kryzysu politycznego i społeczno-gospodarczego w Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku

 • na przykładzie Anglii i Francji charakteryzuje i porównuje główne cechy monarchii parlamentarnej i monarchii absolutnej

 • rozumie i potrafi interpretować hasła Oświecenia, potrafi wskazać próby ich realizacji w nowożytnej Europie

 • porównuje reformy oświeceniowe wprowadzane w Prusach, Austrii i Rosji

 • potrafi wyjaśnić przyczyny powstania i zasady ustrojowe Stanów Zjednoczonych

 • umie wskazać zmiany ustrojowe wprowadzone w toku rewolucji francuskiej, rozumiejąc jej przyczyny i hasła (suwerenność narodu, równość wobec prawa, oddzielenie Kościoła od państwa)

 • potrafi wskazać próby reform Rzeczypospolitej w XVIII wieku oraz rozumie potrzebę ich przeprowadzania

 • sytuuje w czasie i przestrzeni I, II, III rozbiór Rzeczypospolitej (potrafi wskazać na mapie zmiany terytorialne), potrafi wyjaśnić wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozbiorów

 • potrafi, na podstawie źródła, wskazać znaczenie Konstytucji 3 maja

 • zna przyczyny, znaczenie i bohaterów Powstania Kościuszkowskiego

 • wykorzystując swoją wiedzę, może wziąć udział w historycznym sporze o przyczyny upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej


Ponadto uczeń operuje pojęciami, terminami i datami:


kultura, cywilizacja, państwo, monarchia, obywatel, oligarchia, cesarstwo, chrześcijaństwo, demokracja, republika, feudalizm, chrystianizacja, dynastia, koronacja, schizma, uniwersalizm, pańszczyzna, ród, gród, burmistrz, ratusz, patrycjat, pospólstwo, plebs, statut, starosta, unia personalna, unia realna, sztuka gotycka, sztuka romańska, barok, uniwersytet, elekcja, folwark, humanizm, insurekcja, konstytucja, libero veto, manufaktura, folwark, reformacja, kontrreformacja, renesans, rewolucja, sejm, senat, konstytucja, sobór, tolerancja, uniwersał, abdykacja


966 r., 1000 r., 1025 r., 1109 r., 1138 r., 1226 r., 1320 r., 1364 r., 1385 r., 1410 r., 1444 r., 1453 r., 1466 r., 1492 r., 1515 r., 1525 r., 1526 r., 1569 r., 1683 r., 1772 r., 14.07.1789 r., 3.05.1791 r., 1793 r., 1794 r., 1795 r.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zasady oceniania z historii w klasach IV-VI sp I ii gim. Zsp kazuń Polski iconZasady oceniania z historii w klasach IV-VI sp I ii gim. Zsp kazuń Polski

Zasady oceniania z historii w klasach IV-VI sp I ii gim. Zsp kazuń Polski iconZasady oceniania z historii w klasach IV-VI sp I ii gim. Zsp kazuń Polski

Zasady oceniania z historii w klasach IV-VI sp I ii gim. Zsp kazuń Polski iconZasady oceniania z historii w klasach IV-VI sp I ii gim. Zsp kazuń Polski

Zasady oceniania z historii w klasach IV-VI sp I ii gim. Zsp kazuń Polski iconZasady oceniania w klasach I-III szczegółowe cele oceniania

Zasady oceniania z historii w klasach IV-VI sp I ii gim. Zsp kazuń Polski iconSzczegóŁowe zasady oceniania w klasach I – III

Zasady oceniania z historii w klasach IV-VI sp I ii gim. Zsp kazuń Polski iconPrzedmiotowy system oceniania z historii w gimnazjum w klasach I – III

Zasady oceniania z historii w klasach IV-VI sp I ii gim. Zsp kazuń Polski iconPrzedmiotowy system oceniania z historii w gimnazjum w klasach I – III

Zasady oceniania z historii w klasach IV-VI sp I ii gim. Zsp kazuń Polski iconZasady przedmiotowego systemu oceniania z matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Zasady oceniania z historii w klasach IV-VI sp I ii gim. Zsp kazuń Polski iconPrzedmiotowy System Oceniania. Zasady oceniania I kryteria stopni z historii obowiązujące w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp

Zasady oceniania z historii w klasach IV-VI sp I ii gim. Zsp kazuń Polski iconPrzedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom