Demokratyczne systemy polityczne: Stany Zjednoczone I państwa Europy Zachodniej
Pobierz 29.45 Kb.
NazwaDemokratyczne systemy polityczne: Stany Zjednoczone I państwa Europy Zachodniej
Data konwersji21.11.2012
Rozmiar29.45 Kb.
TypDokumentacja
Przedmiot: Współczesne systemy polityczne


Kod ECTS: 14.1-xxxx-140

Punkty ECTS: patrz wykład

Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, III rok – spec. nauczycielska

Liczba godzin: 11

Prowadzący: dr Joanna Janus

Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie


Cele:

Zapoznanie studenta z modelami systemów politycznych funkcjonujących we współczesnym świecie.


Wykaz tematów:


1-2. Demokratyczne systemy polityczne: Stany Zjednoczone i państwa Europy Zachodniej

(4 godziny dydaktyczne)

3-4. Demokratyczne systemy polityczne: państwa Europy Środkowej i Wschodniej

(4 godziny dydaktyczne)

5. Systemy „szarej strefy” pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Systemy totalitarne

(3 godziny dydaktyczne)Lp.

1-2.

Temat zajęć:

Demokratyczne systemy polityczne: Stany Zjednoczone i państwa Europy Zachodniej

(4 godziny dydaktyczne)

Zakres tematyczny:

- system prezydencki USA

- system parlamentarno-gabinetowy Wielkiej Brytanii

- system mieszany Francji

- system kanclerski Niemiec

- system parlamentarno-kantonalny Szwajcarii

- system parlamentarny Włoch

- Austria, Szwecja, Hiszpania (do wyboru)

Literatura podstawowa:

Deszczyński P., Gołata K., Demokratyczne systemy polityczne, Poznań 2000

Gdulewicz E., Kręcisz W., Orłowski W., Skrzydło W., Zakrzewski W., Ustroje państw współczesnych, t. I, Lublin 2005

Wojtaszczyk A. K., Jakubowski W. (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2002

Żebrowski W., Współczesne systemy polityczne wybranych państw świata, Olsztyn 2002

Żebrowski W., Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata, Olsztyn 2005

Żmigrodzki M., Dziemidok-Olszewska B. (red.), Współczesne systemy polityczne,

Warszawa 2007

Literatura pomocnicza:

Konstytucje Finlandii, Włoch, Niemieckiej Republiki Federalnej, Francji, red. Burda A., Rybicki M., Wrocław – Warszawa – Kraków 1970

Konstytucje Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Szwajcarii, red. Mojsiewicz Cz., Wrocław 1997

Pułło A., Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2007

Wojtaszczyk K. A., Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2000

Współczesne systemy polityczne w wypisach, wybór, redakcja i opracowanie Knopek J., Bydgoszcz 2001
Lp.

3-4.

Temat zajęć:

Demokratyczne systemy polityczne: państwa Europy Środkowej i Wschodniej

(4 godziny dydaktyczne)

Zakres tematyczny:

- transformacje ustrojowe państw Europy Środkowej i Wschodniej

- systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej

Literatura podstawowa:

Gdulewicz E. (red.), Ustroje państw współczesnych, t. II, Lublin 2005

Wojtaszczyk A. K., Jakubowski W. (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2002

Sokół W., Żmigrodzki M., Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005

Żebrowski W., Współczesne systemy polityczne Polski i jej sąsiadów, Olsztyn 2002

Literatura pomocnicza:

Antoszewski A., Herbut R.(red.), Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspekty­wie porównawczej., Wrocław 1997

Aslund A., Jak budowano kapitalizm. Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji

i Azji Środkowej, Warszawa 2010

Bankowicz M., Transformacje konstytucyjnych systemów władzy państwowej w Europie

Środkowej, Kraków 2010

Deszczyński P., Gołata K., Demokratyczne systemy polityczne, Poznań 2000

Góralczyk B., Węgry. Transformacja postkomunistyczna, Warszawa 2003

Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 roku,

Kraków 1999

Wiatr J., Europa postkomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku,

Warszawa 2006

Wolff-Powęska A., Oswojona rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie demokratyzacji, Poznań 1998

Żmigrodzki M., Dziemidok-Olszewska B. (red.), Współczesne systemy polityczne,

Warszawa 2007
Lp.

5.

Temat zajęć:

Systemy „szarej strefy” pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Systemy polityczne wybranych państw pozaeuropejskich (3 godziny dydaktyczne)

Zakres tematyczny:

- systemy polityczne Rosji, Ukrainy i Białorusi

- systemy polityczne Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Izraela

Literatura podstawowa:

Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001

Gdulewicz E. (red.), Ustroje państw współczesnych, t. II, Lublin 2005

Gulczyński M, Panorama systemów politycznych świata, Warszawa 2004

Tomala K.(red.), Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000,

Warszawa 2001

Literatura pomocnicza:

Bryc A., Rosja w XXI wieku, Warszawa 2008

Chojnowski A., Tomaszewski Janusz., Izrael, Warszawa 2001

Marszałek-Kawa J., Japonia, historia i współczesność. Toruń 2008
Wojtaszczyk A. K., Jakubowski W. (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2002

Sokół W., Żmigrodzki M., Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej,

Lublin 2005

Żebrowski W., Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata, Olsztyn 2005

Żebrowski W., Współczesne systemy polityczne Polski i jej sąsiadów, Olsztyn 2002

Żmigrodzki M., Dziemidok-Olszewska B. (red.), Współczesne systemy polityczne,

Warszawa 2007Literatura:


Aslund A., Jak budowano kapitalizm. Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej,

Rosji i Azji Środkowej, Warszawa 2010

Antoszewski A., Herbut R. (red.), Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspekty­wie porównawczej., Wrocław 1997

Antoszewski A., Herbut R., Leksykon politologii, Wrocław 2002

Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001

Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006

Bankowicz M., Transformacje konstytucyjnych systemów władzy państwowej w Europie

Środkowej, Kraków 2010

Berezowski C., Teoria genezy państwa, Warszawa 1929

Beyme K.von, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005

Bryc A., Rosja w XXI wieku, Warszawa 2008

Chmaj M., Sokół W., Żmigrodzki M., Teoria partii politycznych, Lublin 1997

Chojnowski A., Tomaszewski Janusz., Izrael, Warszawa 2001

Dahl R., O demokracji, Kraków 2000

Deszczyński P., Golata K., Demokratyczne systemy polityczne, Poznań 2000

Dębnicki K., Konflikt i przemoc w systemie politycznym niepodległych Indii. Warszawa 2000

Dubel L., Malarczyk J., Historia doktryn polityczno-prawnych, Lublin 1997

Gdulewicz E., Kręcisz W., Orłowski W., Skrzydło W., Zakrzewski W., Ustroje państw współczesnych, t. I, Lublin 2005

Gdulewicz E. (red.), Ustroje państw współczesnych, t. II, Lublin 2005

Goduń T. Cyganowski M., Dudek S., Iwaniszczuk P., Mały leksykon systemów politycznych, Warszawa 2001

Góralczyk B., Węgry. Transformacja postkomunistyczna, Warszawa 2003

Gulczyński M, Panorama systemów politycznych świata, Warszawa 2004

Haman J., Demokracja, decyzje, wybory, Warszawa 2003

Herbut R., Systemy partyjne w Europie Zachodniej – ciągłość i zmiana, Studium porównaw­cze, Wrocław 1996

Herbut R., Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002

Kieniewicz J., Historia Indii, Warszawa 2004

Konstytucje Finlandii, Włoch, Niemieckiej Republiki Federalnej, Francji, red. Burda A., Rybicki M, Wrocław – Warszawa – Kraków 1970

Konstytucje Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Szwajcarii,

red. Mojsiewicz Cz., Wrocław 1997

Kulesza W. T., Winczorek P., Demokracja u schyłku XX wieku, Warszawa 1992

Marszałek-Kawa J., Japonia, historia i współczesność. Toruń 2008

Miklaszewska J. (red.), Demokracja w Europie Środkowej 1989-1999, Kraków 2001

Niekrasz L., Czerwone i brunatne, Gdańsk 1991

Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004

Polit J., Chiny (historia państw świata w XX wieku), Warszawa 2004

Pułło A., Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2007

Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1994

Seidler G. L., Groszyk H., J. Malarczyk, Wstęp do teorii państwa i prawa, Lublin 1994

Skrzydło W. (red.), Ustroje państw współczesnych, t. I-II, Lublin 2002

Sławiński R., Historia Chin, Warszawa 1992

Smith G., Życie polityczne w Europie Zachodniej, Londyn 1992

Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 roku,

Kraków 1999

Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2004

Sokół W., Żmigrodzki M., Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005

Steiner J., Demokracje europejskie, Rzeszów 1993

Szmulik B., Żmigrodzki M. (red.) Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2006

Tomala K. (red.), Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000, Warszawa 2001

Wiatr J., Europa postkomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku,

Warszawa 2006

Winczorek P., Nauka o państwie, Warszawa 2005

Witkowski Z., Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch w aktualnej fazie jego przemian 1989-2004, Toruń 2004

Wojtaszczyk A. K., Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, Warszawa 1996

Wojtaszczyk A. K., Współczesne systemy polityczne, Warszawa 1993

Wojtaszczyk A. K., Jakubowski W. (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2002

Wolff-Powęska A., Oswojona rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie demokratyzacji, Poznań 1998

Współczesne systemy polityczne w wypisach, wybór, redakcja i opracowanie Knopek J., Bydgoszcz 2001

Zieliński J., Instytucjonalizacja przemian ustrojowych na Litwie, Łotwie i w Estonii, Warszawa 2004

Żebrowski W., Współczesne systemy polityczne Polski i jej sąsiadów, Olsztyn 2002

Żebrowski W., Współczesne systemy polityczne wybranych państw świata, Olsztyn 2002

Żebrowski W., Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata, Olsztyn 2005

Żmigrodzki M., Dziemidok-Olszewska B. (red.), Współczesne systemy polityczne,

Warszawa 2007

Żukowski A., Systemy wyborcze, Olsztyn 1999,

DIII1-15c

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Demokratyczne systemy polityczne: Stany Zjednoczone I państwa Europy Zachodniej iconFederalistyczny sen spełnia się Stany Zjednoczone Europy

Demokratyczne systemy polityczne: Stany Zjednoczone I państwa Europy Zachodniej iconIV. systemy polityczne wybranych państw demokracji zachodniej system polityczny

Demokratyczne systemy polityczne: Stany Zjednoczone I państwa Europy Zachodniej iconSystemy Gospodarowania Przestrzenią w Krajach Europy Zachodniej Przegląd

Demokratyczne systemy polityczne: Stany Zjednoczone I państwa Europy Zachodniej iconZjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej oraz Stany Zjednoczone Ameryki

Demokratyczne systemy polityczne: Stany Zjednoczone I państwa Europy Zachodniej iconSystemy polityczne wybranych państw Europy

Demokratyczne systemy polityczne: Stany Zjednoczone I państwa Europy Zachodniej icon3. c d. Systemy medialne Francji, kraje Beneluksu Niemiec, Austrii, Szwajcarii. Der Spigel, czy Le Monde? Jakie media Europy Zachodniej? 4

Demokratyczne systemy polityczne: Stany Zjednoczone I państwa Europy Zachodniej iconStany Zjednoczone Ameryki

Demokratyczne systemy polityczne: Stany Zjednoczone I państwa Europy Zachodniej iconDlaczego stawiamy na Stany Zjednoczone

Demokratyczne systemy polityczne: Stany Zjednoczone I państwa Europy Zachodniej iconStany zjednoczone. Radio I telewizja

Demokratyczne systemy polityczne: Stany Zjednoczone I państwa Europy Zachodniej iconStany zjednoczone ameryki ” Podstawy konstytucyjne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom