Sprawozdanie roczne z realizacji
Pobierz 1.17 Mb.
NazwaSprawozdanie roczne z realizacji
strona16/18
Data konwersji21.11.2012
Rozmiar1.17 Mb.
TypSprawozdanie
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

ROZDZIAŁ 5. WNIOSKI I REKOMENDACJE.Analiza realizacji KPDZ/2009-2011 w 2011 r. pozwalała na sformułowanie następujących obserwacji:

 1. Uwzględniając zakładane cele oraz fakt, iż 2011 r. był ostatnim z trzech lat realizacji KPDZ/2009-2011 należy podkreślić, że jego realizacja przyczyniła się do złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego w obszarze rynku pracy. Stopa bezrobocia co prawda wzrosła od 2009 r., ale jednocześnie wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata w stosunku do okresu 2009 r. wzrósł o 0,4 pkt proc. natomiast w odniesieniu do kobiet wskaźnik ten wzrósł z 52,8 do 53,1 %, a wśród osób starszych (w wieku 55-64 lata) z 32,3% do 36,9%. Również wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w wieku produkcyjnym wzrósł z 21,4% do 22,3%. Wpływ na to miało szereg inicjatyw podejmowanych w ramach zgłoszonych zadań do KPDZ/2009-2011. Jednocześnie znaczenie niektórych z podejmowanych działań, a także wymierne korzyści płynące
  z ich realizacji, przemawiają za ich kontynuowaniem w kolejnych latach.

 2. Zadania realizowane w ramach KPDZ/2009-2011 tworzyły grupę o bardzo zróżnicowanym charakterze i były kierowane do różnych grup odbiorców . Podejmowane w ich ramach działania obejmowały obok wspierania osób należących do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby starsze, niepełnosprawni, młodzież, osoby długotrwale bezrobotne), również inicjatywy
  o innowacyjnym charakterze skierowane do przedsiębiorców, a także przewidywały wspieranie podnoszenia jakości kapitału ludzkiego na wszystkich poziomach edukacji. Realizowane działania stanowiły odpowiedź na kryzys gospodarczy, którego skutki mogły osłabić tylko działania o wielowymiarowym charakterze kompleksowo przeciwdziałające jego skutkom.

 3. Podobnie jak w poprzednich krajowych planach na rzecz zatrudnienia również
  w KPDZ/2009-2011 dostrzegano potrzebę kierowania odrębnej grupy działań do osób zamieszkujących na obszarach wiejskich. Realizacja tych działań w znacznej mierze była możliwa dzięki wsparciu pochodzącemu z PROW na lata 2007-2013. Działania przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji i kompetencji osób zatrudnionych
  w rolnictwie, poprzez zapewnienie dostępu do szkoleń zawodowych i usług doradztwa. Wspierały one również młodych rolników dopiero wchodzących na rolniczy rynek pracy. Działania adresowane do osób zamieszkujących obszary wiejskie miały bardzo zróżnicowany charakter i obok inicjatyw służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób aktywnych w rolnictwie obejmowały aktywności służące dywersyfikacji działalności prowadzonej na obszarach wiejskich, promując działalność pozarolniczą m.in. w branży agroturystycznej czy przy obsłudze rolnictwa. Podejmowane działania stanowiły ważną reakcję na zachodzące na obszarach wiejskich procesy demograficzne i sprzyjały przebudowie struktury demograficznej gospodarstw rolnych, umożliwiając przejmowanie i unowocześnianie gospodarstw przez młodych rolników. Realizowane działania miały pewien wpływ na zmiany sytuacji na wsi czego wyrazem mógł być wzrost wskaźnika aktywności zawodowej ludności wiejskiej niezwiązanej z gospodarstwem rolnym (odpowiednio
  z 47,3% do 48,9%).

 4. Osoby niepełnosprawne należą do grupy, której sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna. Osoby niepełnosprawne przegrywają bowiem konkurencję na rynku pracy czego wyrazem jest wskaźnik zatrudnienia kształtujący się na znacznie niższym poziomie w porównaniu do wskaźnika zatrudnienia ogółem. Niemniej
  w okresie realizacji KPDZ/2009-2011 nastąpiła pewna poprawa. W efekcie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wzrósł (z 21,4% w 2009 r. na 22,3% w 2011 r.). Pomimo tego w dalszym ciągu konieczne jest podejmowanie działań, które zwiększą wartość wskaźnika zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. W związku z tym należy przyjąć z zadowoleniem realizację działań podejmowanych przez PFRON, adresowanych do osób niepełnosprawnych. Niepokoi jednak, iż niektóre z zadań zgłoszonych przez PFRON i skierowanych do osób niepełnosprawnych nie udało się zrealizować ze względu na brak środków finansowych. W związku z tym konieczne staje się podjęcie starań, które pozwolą na zagwarantowanie odpowiednich środków finansowych na zadania skierowane do tej grupy osób w przyszłości.

 5. Zmiany zachodzące na rynku pracy w powiązaniu ze skutkami kryzysu gospodarczego stawiają w szczególnie trudnej sytuacji młodzież, która dopiero wchodzi na rynek pracy. Niewątpliwie istotny wpływ na sytuację młodzieży mają: niewielkie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe, które w powiązaniu z często wysokimi oczekiwaniami sprawiają, iż problem bezrobocia jest szczególnie często ich udziałem. W konsekwencji młodzież należy do grupy szczególnie narażonej na negatywne skutki kryzysu gospodarczego. Potwierdzają to dane empiryczne. Stopa bezrobocia młodzieży w wieku 15-24 lat wzrosła bowiem znacznie, z 20,7 % w 2009 r. do 25,8% w 2011 r. Równolegle do wzrostu bezrobocia wśród młodzieży zmniejszył się także współczynnik aktywności zawodowej młodzieży w wieku 15-24 lat
  (odpowiednio z 33,8 % w 2009 r. do 33,6% w 2011 r.), co oznacza, że trudna sytuacja na rynku pracy wpływa demotywująco na młode osoby. Bezrobocie, sprzyja powstawaniu i pogłębianiu się patologicznych zjawisk społecznych i jest szczególnie niebezpieczne w tej grupie wiekowej ze względu na pozostawianie trwałych śladów oraz ze względu na jego wpływ na dalsze losy zawodowe. Dlatego należy pozytywnie ocenić działania adresowane do osób młodych, zwłaszcza tych pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym, dla których wsparcie instytucjonalne jest niezwykle istotne, gdyż pozwala im nabyć kompetencje i umiejętności niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Działania podejmowane przez OHP obok podnoszenia umiejętności młodych ludzi, przewidywały również świadczenie usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, z których rocznie korzystało kilkaset tysięcy młodych osób. Działania podejmowane przez OHP są bardzo cenne i w związku z tym należy dołożyć wszelkich starań, aby OHP mogło kontynuować swoją misję. W tym kontekście należy również podkreślić znaczenie działań podejmowanych w ramach PO KL, które obejmując swym zasięgiem krąg młodych osób przyczyniały się do zwiększenia ich szans na rynku pracy.

 6. Osobną grupę działań, które realizowano w ramach KPDZ/2009-2011 były działania skierowane do osób zatrudnionych w PSZ, służące podnoszeniu poziomu ich kwalifikacji zawodowych, kompetencji i profesjonalizacji realizowanych usług na rzecz osób pozostających bez pracy. W tym kontekście obok działań dofinansowywanych ze środków EFS na uwagę zasługuje zwłaszcza realizacja projektów „Eurodoradztwo Polska” (EDP) i „Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego” (ELGPN) w ramach Programu Uczenie się przez Całe Życie. W ich ramach przygotowano wiele cennych materiałów dla pracowników PSZ. Ponadto, pozwoliły one na wymianę doświadczeń i zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach oraz przyczyniły się do powstawania sieci przedstawicieli PSZ.

 7. W KPDZ/2009-2011 zidentyfikowano znaczenie kwestii jaką pozostaje zapewnienie równego dostępu do rynku pracy dla kobiet i mężczyzn. W omawianym okresie realizowano szereg inicjatyw dofinansowywanych ze środków EFS, które miały służyć wzmocnieniu pozycji kobiet na rynku pracy poprzez m.in. obalanie dotychczasowych stereotypów, budowę bardziej przyjaznych postaw wśród przedsiębiorców, podniesienie poziomu świadomości społecznej oraz wśród pracowników IRP, jak i przez zapewnienie dostępu do zinstytucjonalizowanych form opieki nad dziećmi. W związku z tym, iż działania ukierunkowane na zmiany w sferze światopoglądowej – mentalnej mają długookresowy charakter postuluje się ich dalsze kontynuowanie.

 8. W KPDZ/2009-2011 dostrzeżono znaczenie kwestii jaką jest zapewnienie wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Podejmowane działania dawały realną szansę na powrót na rynek pracy, osób, korzystających z pomocy społecznej, które bez udzielonego wsparcia miałyby duże trudności z powrotem na rynek pracy.

 9. O kompleksowości KPDZ/2009-2011 świadczy fakt, iż uwzględnia on również aktywności związane z zapewnieniem wystarczającej liczby profesjonalistów
  w zawodach medycznych. Tym samym wnosi on wkład w utrzymanie zasobów siły roboczej w dobrej kondycji zdrowotnej co niewątpliwie ma znaczenie w obliczu zachodzących procesów demograficznych oraz podniesienia wieku przechodzenia na emeryturę.

 10. Cennym wsparciem dla realizowanych aktywnych polityk rynku pracy były działania wspierające podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej. Udzielone wsparcie owocowało spadkiem bezrobocia i powstawaniem nowych podmiotów gospodarczych, które w przyszłości zatrudniając dodatkowych pracowników będą przyczyniały się do dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy.

 11. Zadania podejmowane w 2011 r. w ramach KPDZ/2009-2011 były zgodne z celami strategii Unii Europejskiej Europa 2020 i przyczyniały się do wdrażania jej kluczowych priorytetów (rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu). Jednocześnie powyższe zadania wpisywały się w ramy inicjatywy flagowej Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia.1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Powiązany:

Sprawozdanie roczne z realizacji iconSprawozdanie roczne z realizacji

Sprawozdanie roczne z realizacji iconSprawozdanie roczne z realizacji zadań

Sprawozdanie roczne z realizacji iconSprawozdanie roczne/KOŃcowe z realizacji operacji

Sprawozdanie roczne z realizacji iconSprawozdanie roczne/KOŃcowe z realizacji operacji

Sprawozdanie roczne z realizacji iconSprawozdanie roczne/KOŃcowe z realizacji operacji

Sprawozdanie roczne z realizacji iconSprawozdanie roczne/KOŃcowe z realizacji operacji

Sprawozdanie roczne z realizacji iconSprawozdanie roczne/KOŃcowe z realizacji operacji

Sprawozdanie roczne z realizacji iconSprawozdanie roczne z realizacji programu studiów na sd

Sprawozdanie roczne z realizacji iconSprawozdanie roczne/KOŃcowe z realizacji operacji

Sprawozdanie roczne z realizacji iconSprawozdanie roczne/KOŃcowe z realizacji operacji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom