Załącznik Nr 1 do Regulaminu aplikacji radcowskiej program aplikacji I rok
Pobierz 34.64 Kb.
NazwaZałącznik Nr 1 do Regulaminu aplikacji radcowskiej program aplikacji I rok
Data konwersji21.11.2012
Rozmiar34.64 Kb.
TypDokumentacja
Załącznik Nr 1
do Regulaminu
aplikacji radcowskiej
PROGRAM APLIKACJI I ROK

Zasady ogólne: godzina wykładowa wynosi 45 min.

I Zajęcia szkoleniowo teoretyczne


I. Prawo Cywilne
1. Ustawa Kodeks Cywilny 
2. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. 
3. Ustawa - Prawo wekslowe.
84 godziny
II. Ustawa - Prawo rodzinne i opiekuńcze. 
Ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego.
24 godziny
III. Postępowanie cywilne.
1. Ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.
2. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.
3. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
4. Rozporządzenie w sprawie kosztów zastępstwa procesowego.
78 godzin
IV. Prawo karne. 
1. Ustawa - Kodeks karny.
2. Ustawa - Kodeks wykroczeń.
3. Ustawa - Kodeks karny skarbowy.
18 godzin
V. Postępowanie karne.
1. Ustawa - Kodeks postępowania karnego. 
2. Ustawa - Kodeks w sprawach o wykroczenia.
3. Ustawa - Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
12 godzin
VI. Rezerwa. 
24 godz.
RAZEM 
240 godz.
II Uwzględniając plan szkolenia poszczególne Rady OIRP winny zapewnić by zajęcia szkoleniowe teoretyczne obejmowały nauczanie sporządzania :
60 godz.
- opinii prawnych 
9 godz.
- pism procesowych w tym apelacji i skargi pauliańskiej w sprawach cywilnych
9 godz.
- skargi kasacyjnej 
6 godz.
- umów cywilno – prawnych 
12 godz.
- pism procesowych w sprawach karnych plus akt oskarżenia 
6 godz.
a ponadto :
- zajęcia teoretyczne z elektronicznego systemu ksiąg wieczystych oraz krajowego rejestru sądowego polegające na analizie uzyskanych informacji oraz techniki sprawozdania wniosków
6 godz.


- symulacja rozprawy sądowej w sprawie cywilnej 
6 godz.
- symulacja rozprawy sądowej w sprawie karnej 
6 godz.

Łączny wymiar w/w zajęć powinien być nie niższy niż 60 godziny w roku szkolnym.


III Uwzględniając plan szkolenia poszczególne Rady OIRP winny uchwalić i zapewnić przeprowadzenie kolokwiów z:


I. Prawa cywilnego.
II. Prawa rodzinnego i opiekuńczego.
III. Postępowania cywilnego.
IV. Prawa karnego.
V. Postępowania karnego.

 

 

PROGRAM APLIKACJI II ROK


I Zajęcia szkoleniowe teoretyczne

 

 

I. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz etyka zawodowa. 
1. Ustawa o radcach prawnych oraz etyka zawodowa.
2. Ustawy określające zakres wykonywania zawodu radcy prawnego.
3. Zasady etyki zawodowej radcy prawnego.
4. Ustawa o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych.
5. Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu prawnego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
6. Odpowiedzialność zawodowa i zasady ubezpieczenia O.C.
7. Standardy wykonywania zawodu.
8. „ Miękkie umiejętności ”- zarządzanie konfliktem, podejmowanie trafnych decyzji, myślenie projektowe i kierowanie rozwojem własnym, zespołu i firmy, sztuka prezentacji.
9. Wykłady i ćwiczenia z zakresu protokołu dyplomatycznego i etykiety w warunkach wykonywania zawodu.
30 godz.
II. Prawo pracy. 
1. Ustawa – Kodeks pracy.
2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. 
30 godz.
III. Prawo ubezpieczeń społecznych. 
1.Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.
2.Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa.
3.Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
4.Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych.
5.Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników.
6.Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
7.Ustawa o świadczeniach rodzinnych

12 godz.

IV. Prawo konstytucyjne.


6 godz.

V. Ustrój sądów i innych organów ochrony prawnej.

12 godz.

VI. Prawo gospodarcze.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Ustawa o gospodarce komunalnej.
Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych.
5. Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne.
Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych.
Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.
Ustawa o fundacjach.
Ustawa - Prawo o stowarzyszeniach.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Ustawy - Prawo o rejestrach:
1) Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym.
2) Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym.
3) Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
4) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie Rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych.
Ubezpieczenia majątkowe:
1) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej.
2) Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
3) Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.
15. Ustawa – Prawo przewozowe.
16. Prawo spółdzielcze i lokalowe:
1) Ustawa- Prawo spółdzielcze.
2) Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.
3) Ustawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gmin i zmianie kodeksu cywilnego.
4) Ustawa o własności lokali.

54 godz.
VII. Prawo spółek handlowych. 
1. Ustawa - Kodeks spółek handlowych.
2. Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej.
3. Ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze.
72 godz.
VIII. Rezerwa.

24 godz.
RAZEM
240 godz.


II. Uchwalając plan szkolenia poszczególne Rady OIRP winny zapewnić by zajęcia szkoleniowe teoretyczne obejmowały nauczanie sporządzania umów, pism, skarg i wniosków z zakresu:
60 godz.
- z prawa spółek handlowych
9 godz.
- z prawa konstytucyjnego
3 godz.
- z prawa upadłościowego i prawa naprawczego
6 godz.
- skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania bez nieuzasadnionej zwłoki
3 godz.
- z prawa pracy
6 godz.
- z ubezpieczeń społecznych

3 godz.
- z prawa gospodarczego (min. w zakresie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw - prawo o rejestrach itp.)

a ponadto:

9 godz.
- małej legislacji, w prawie gospodarczym (akty wewnętrzne, regulaminy , statuty)
9 godz.
- „miękkich umiejętności” - zarządzanie konfliktem, podejmowanie trafnych decyzji, myślenie projektowe i kierowanie rozwojem własnym, zespołu i firmy, sztuka prezentacji. 
9 godz.
- wykłady i ćwiczenia z zakresu etykiety w warunkach wykonywania zawodu 
3 godz.

Łączny wymiar w/w zajęć powinien być nie niższy niż 60 godzin w roku szkoleniowym .

III. Uchwalając plan szkolenia poszczególne Rady OIRP winny uchwalić i zapewnić przeprowadzenie kolokwiów z

I. Zasad wykonywania zawodu radcy prawnego oraz etyki zawodowej .
II. Prawa pracy.
III. Prawa ubezpieczeń społecznych.
IV. Prawa spółek prawa handlowego.

PROGRAM APLIKACJI III ROK


I. Zajęcia szkoleniowe teoretyczne

I. Prawo administracyjne.

78 godz.

1. Prawo administracyjne ustrojowe: 
1) Ustawa o Radzie Ministrów.
2) Ustawa o administracji rządowej w województwie.
3) Ustawa o samorządzie gminnym.
4) Ustawa o samorządzie powiatowym.
5) Ustawa o samorządzie województwa.
6) Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych.
7) Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych.
2. Prawo administracyjne formalne (procesowe):
1) Ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego.
2) Ustawa – postępowanie egzekucyjne w administracji.
3. Prawo administracyjne materialne:
1) Ustawa - Prawo zamówień publicznych.
2) Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
3) Ustawa o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu terenu.
4) Ustawa - Prawo budowlane.
5) Ustawa - Prawo ochrony środowiska.
6) Ustawa o systemie oświaty.
4. Prawo o pracowniczym statusie prawnym pracowników urzędów administracji publicznej:
1) Ustawa o pracownikach urzędów państwowych.
2) Ustawa o służbie cywilnej.
3) Ustawa o pracownikach samorządowych.
5. Sądownictwo administracyjne:
1) Ustawa - Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
2) Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. Prawo finansowe.

1. Ustawa o rachunkowości.
2. Ustawa o finansach publicznych.

12 godz.

 


III. Prawo dotyczące rynku kapitałowego i finansowego.

1. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Ustawa o funduszach inwestycyjnych.
3. Ustawa o obligacjach.
4. Ustawa - Prawo dewizowe.
5. Ustawa - Prawo bankowe.

24 godz.

 

 

 


IV. Ustawa - Kodeks celny.


6 godz.

V. Ochrona własności intelektualnej.

1. Ustawa o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych.
2. Ustawa - Prawo własności przemysłowej.

18 godz.

 

 

 

VI. Prawo podatkowe. 
1. Ustawa o podatku od towarów i usług.
2. Ustawa o podatku akcyzowym.
3. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
4. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.
6. Ustawa o opłacie skarbowej.
7. Ustawa o podatku od spadków i darowizn.
8. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
9. Ustawa - Ordynacja podatkowa.
60 godz.

 

 

 

 

VII. Ustawa o ochronie danych osobowych.
6 godz.


VIII. Ustawa o ochronie informacji niejawnych.
IX. Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
X. Retoryka, erystyka.
6 godz.
XI. Marketing usług prawniczych i komunikacja z klientem
6 godz.
XII. Zajęcia z negocjacji i mediacji
6 godz.
XIII. Rezerwa.
18 godz.
RAZEM
240 godz.
II. Uchwalając plan szkolenia poszczególne Rady OIRP winny zapewnić by zajęcia szkoleniowe teoretyczne obejmowały nauczanie sporządzania :
60 godz.
- odwołań, zażaleń, skarg do WSA 
12 godz.
- skargi kasacyjnej
6 godz.
- środków ochrony prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych
6 godz.
a ponadto :
- małej legislacji samorządowej (uchwały w tym akty prawne prawa miejscowego, decyzje administracyjne, prawo wewnętrzne organów samorządu terytorialnego - regulaminy, statuty, procedury) 
18 godz.
- rozwiązywanie casusów w formach prawnych określonych ustawami
18 godz.

Łączny wymiar w/w zajęć powinien być nie niższy niż 60 godz. w roku szkoleniowy

III. Uchwalając plan szkolenia poszczególne Rady OIRP winny uchwalić i zapewnić przeprowadzenie kolokwiów z :

I. Prawa administracyjnego.
a) Prawo administracyjne formalne (procesowe).
b) Prawo administracyjne materialne.
c) Sądownictwo administracyjne.

II. Prawa finansowego.

III. Prawa podatkowego.

 

 

PROGRAM APLIKACJII IV ROK

I Zajęcia szkoleniowe teoretyczne


I. Europejskie prawo wspólnotowe w tym Konwencja o ochronie Praw Człowieka i podstawowych wolności. 
36 godz.
Charakter i źródła prawa Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich:

- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004 r., Nr 90 poz. 864/2 z późn. zm.);
- Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 90 poz. 864/30 z późn. zm.);
- Statut Trybunału Sprawiedliwośc z 1marca 2008 r.;
- REGULAMIN Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 19 czerwca 1991 r.( Dz.U.L 176 z 04.07.1991 r. z późn. zm );
- REGULAMIN DODATKOWY Trybunału Sprawiedliwości z 04.12.1974 r.( Dz.U.L 350 z 28.12.1974 r. z późn zm.);
- NOTA INFORMACYJNA dotycząca występowania przez sądy krajowe o wydanie orzeczeń wstępnych;
- REGULAMIN Sądu Pierwszej Instancji z 02.05.1991 r.( Dz.U.L 136 z 30.05.1991 z późn. zm );
+ pakiet aktów prawnych Wspólnoty.

6 godz.

1. Podstawy ideowe integracji europejskiej.
2. Struktury instytucjonalne.
3. Integracja wobec suwerenności- art. 90 i 91 Konstytucji RP
4. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego – orzeczenie w sprawie van Gend oraz Costa v. ENEEL.
5. Hierarchia norm prawa wspólnotowego – prawo pierwotne i prawo wtórne – charakterystyka Rozporządzeń oraz Dyrektyw.
6. Ogólna kompozycja acquis communautaire.
7. Orzeczenia ETS-u i ich moc prawna. Rola orzeczeń wstępnych.

6 godz.
1. Podstawowe zasady prawa wspólnotowego:
a) zasada solidarności,
b) zasada subsydiarności.
2. Organizacja rynku wspólnotowego – cztery wolności.
Swoboda przepływu towarów. Regulacje art. 23 Traktatu. Derogacje z art. 30 Traktatu.
Swoboda przepływu osób; wolne zawody; uznawanie dyplomów; praca w administracji publicznej.
Konstrukcja „Obywatelstwa Unii”.
Swoboda przepływu osób: prowadzenie działalności gospodarczej i usługi.
Swoboda przepływu kapitału; regulacja dotyczące „prania brudnych pieniędzy”.

6 godzin


Polityki gospodarcze Wspólnoty Europejskiej Unia Gospodarcza i Monetarna – kryteria członkostwa.
Wspólna Polityka Rolna.
Polityka regionalna.
Polityka ochrony konsumentów.
Wspólna polityka handlowa.
Ochrona praw autorskich.


6 godzin

1. Założenia procesu z Schengen – III filar Traktatu Unii.
2. Charakter prawny Układu Europejskiego.
3. Charakter prawny Układu o akcesji.
4. Procedury przedakcesyjne.
5. Miscellanea – Konstytucja Wspólnoty (nicejska Karta Praw); debata wokół Parlamentu, Komisji i Rady – zagadnienie „głosów ważonych”.


6 godzin
1. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
6 godzin

II. Prawo międzynarodowe prywatne.


24 godz. 
III. Obrót międzynarodowy.

48 godz.
1. Podstawy traktatowe obrotu międzynarodowego (umowy międzynarodowe w polskim porządku prawnym – Konstytucja z 1997 r., ustawa z 14.04.2000 r. o umowach międzynarodowych.( Dz.U. Nr 39, poz.443 z późn. zm. ) 
2 godziny

2. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.
- zwana Konwencją Wiedeńską ( Dz.U. z1997 r., Nr 45,poz.286 )
6 godzin
3. Incoterms 2000 –Międzynarodowe reguły wykładni terminów handlowych.

4 godziny
4. Ochrona poszczególnych dziedzin w obrocie międzynarodowym – wg konwencji międzynarodowych – do wyboru przez Rady.

36 godzin
IV. Zasady wykorzystywania funduszy strukturalnych
6 godzin
V. Zmiany w stanie prawnym w czasie aplikacji. 
30 godz.

RAZEM

144 godz.

PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

I Rok Aplikacji

1. Wydział karny i prokuratura
2 miesiące 
2. Wydziały cywilne obu instancji, w tym odwoławcze
4 miesiące
3. Kancelarie świadczące pomoc prawną na podstawie 
art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, Biuro Prawne innego Przedsiębiorcy, lub Biuro Prawne organu Administracji rządowej i samorządowej.

3 miesiące
RAZEM
9 miesięcy

 

II Rok Aplikacji
1. Wydziały Gospodarcze obu instancji
2 miesiąc
2. Wydziały Pracy i Ubezpieczeń Społecznych obu instancji 
2 miesiąc
3. Kancelaria Notarialna 
1 miesiąc
4. Kancelarie świadczące pomoc prawną na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, biuro prawne innego przedsiębiorcy lub biuro prawne organu administracji rządowej lub samorządowej 
4 miesiące
Razem
9 miesięcy

III Rok Aplikacji

1. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
1 miesiąc
2. Jednostka organizacyjna (Biuro Prawne Organu Administracji Rządowej / 
Biuro Prawne Organu Administracji Samorządowej
/Biuro Prawne Izby Skarbowej / Biuro Prawne Urzędu Skarbowego) 
3 miesiące
3. Kancelarie świadczące pomoc prawną na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. 
5 miesięcy


RZEZEM 
9 miesięcy

IV Rok Aplikacji

Kancelarie świadczące pomoc prawną na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, Biuro Prawne innego Przedsiębiorcy lub Biuro Prawne organu Administracji rządowej i samorządowej. 
4 miesiące

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Załącznik Nr 1 do Regulaminu aplikacji radcowskiej program aplikacji I rok iconZałącznik Nr 4 do Regulaminu aplikacji radcowskiej

Załącznik Nr 1 do Regulaminu aplikacji radcowskiej program aplikacji I rok iconPlan zajęć I roku Aplikacji Radcowskiej 2012 r

Załącznik Nr 1 do Regulaminu aplikacji radcowskiej program aplikacji I rok iconHarmonogram praktyk I „B” aplikacji radcowskiej w roku szkolenowym 2010

Załącznik Nr 1 do Regulaminu aplikacji radcowskiej program aplikacji I rok iconPlan zajęć III roku Aplikacji Radcowskiej 2012 r grupa II

Załącznik Nr 1 do Regulaminu aplikacji radcowskiej program aplikacji I rok iconPlan zajęĆ dla grupy piątkowej III roku aplikacji radcowskiej

Załącznik Nr 1 do Regulaminu aplikacji radcowskiej program aplikacji I rok iconPlan zajęĆ dla grupy czwartkowej III roku aplikacji radcowskiej

Załącznik Nr 1 do Regulaminu aplikacji radcowskiej program aplikacji I rok iconHarmonogram zajęĆ III roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2009/2010

Załącznik Nr 1 do Regulaminu aplikacji radcowskiej program aplikacji I rok iconPlan szkolenia trzeci rok aplikacji adwokackiej

Załącznik Nr 1 do Regulaminu aplikacji radcowskiej program aplikacji I rok iconPlan szkolenia pierwszy rok aplikacji adwokackiej

Załącznik Nr 1 do Regulaminu aplikacji radcowskiej program aplikacji I rok iconPlan szkolenia pierwszy rok aplikacji adwokackiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom