Szkolenie informacyjne rady pedagogicznej na temat oceniana kształtującego
Pobierz 154.82 Kb.
NazwaSzkolenie informacyjne rady pedagogicznej na temat oceniana kształtującego
strona1/3
Data konwersji22.11.2012
Rozmiar154.82 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3


SZKOLENIE INFORMACYJNE RADY PEDAGOGICZNEJ NA TEMAT OCENIANA KSZTAŁTUJĄCEGO.


OK! O OCENIANIU KSZTAŁTUJĄCYM.

PLAN SZKOLENIA

WSTĘP

 1. DEFINICJA OK.

 2. OCENIANIE SUMUJĄCE, A OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE.

 3. OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE SZANSĄ NA AKTYWNE I SKUTECZNE UCZENIE SIĘ – NAUCZANIE.

 4. ZASADY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO.

 5. ELEMENTY OK:

 1. CELE

 2. KRYTERIA OCENIANIA –NACOBEZ

 3. PYTANIA KLUCZOWE

 4. INFORMACJA ZWROTNA

 5. SAMOOCENA I OCENA KOLEŻEŃSKA

 6. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

6.ELEMENTY OK. NA LEKCJACH –PRZYKŁADY.

7.POMOCE W STOSOWANIU OK.

BIBLOGRAFIA.


WSTĘP

To, z czym obecnie mamy do czynienia w polskiej szkole , jest ocenianiem sumującym (OS). Osiągnięcia ucznia punktuje się w skali 1 – 6. Zaliczyłem – jest dobrze. Nie zaliczyłem – mam problem. Ocenianie sumujące tak naprawdę nic nie mówi uczniowi o stanie jego wiedzy, brakach, kierunkach rozwoju. Nie pokazuje, co robić, żeby mieć lepsze efekty. Służy rankingowaniu uczniów i nakręcaniu „wyścigu szczurów”. Ocenianie od lat jest największym problemem współczesnej szkoły. Wielu uczniów uczy się nie dla siebie ale dla ocen. Należy więc poszukiwać metod, które udoskonaliłyby nasz system oceniania. Takim kierunkiem zdaje się być, ocenianie kształtujące, które przyczyni się do poprawy wyników nauczania i zwiększy motywację dzieci do uczenia się dla siebie, a nie dla ocen. Każdy człowiek lepiej się uczy, gdy wie, po co się uczy i jaki jest tego cel. Nauczyciele często mówią, że uczeń powinien się zorientować z podanego tematu, jaki jest cel lekcji. Ale temat, to nie jest cel. W OK proponuje się, aby nauczyciel przed lekcją zastanowił się: Po co uczy uczniów danego tematu? Co by chciał, aby jego uczniowie umieli i dlaczego mają to umieć? Nie są to łatwe pytania. Stanowią one bazę oceniania kształtującego, które jest nowym nurtem nauczania, którego zadaniem jest podejmowanie przez ucznia odpowiedzialności za własne uczenie się. Nazywane jest też metodą , strategią ,systemem oceniania, "ocenianiem pomagającym się uczyć".

W wielu krajach uważane za jeden z najbardziej obiecujących kierunków zmiany nauczania. Jest to rodzaj oceniania szkolnego, którego głównym celem jest pomoc uczniowi w uczeniu się. Liczne badania i poważne raporty pokazują, że ocenianie kształtujące jest bardzo skutecznym sposobem podnoszenia osiągnięć uczniów. Inną przyczyną zainteresowania tym sposobem oceniania jest to, że ocenianie kształtujące przygotowuje uczniów do uczenia się przez całe życie. Badania wykazują również, że ocenianie kształtujące jest pomocne w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych. Aby uczniowie byli przygotowani do uczenia się po zakończeniu formalnej edukacji, potrzebują umiejętności aktywnego budowania własnej wiedzy i zrozumienia zjawisk, a nie tylko biernego przyswajania podawanych im informacji. A zatem potrzebujemy włączyć uczniów w proces uczenia się. Wskazać uczniom, jak samodzielnie oceniać efekty własnej nauki przy określonych w zrozumiały dla nich sposób, celów nauczania i kryteriów sukcesu. Pozwala to uczniom rozpoznać, jaki następny krok mają do wykonania w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności. Ocenianie kształtujące nie koncentruje się na porównywaniu uczniów, ale na podkreślaniu tego, co każdy uczeń już umie i dostarczeniu mu informacji o jego następnym kroku.

Głównym celem stosowania oceniania kształtującego jest wyposażenie uczniów w umiejętność uczenia się. Stosowanie oceniania kształtującego umożliwia uczniom podjęcie odpowiedzialności za proces uczenia się i wypracowanie własnych strategii uczenia się. Prowadzi do tego wyposażenie uczniów w umiejętność analizy i oceny własnej pracy. Dzięki ocenianiu kształtującemu uczniowie mają posiąść umiejętność uczenia się, a nie tylko czegoś się nauczyć!
: Ocenianie kształtujące, nazywane także „ocenianiem pomagającym się uczyć”, jest w wielu krajach uważane za jeden z najbardziej obiecujących kierunków reformowania oświaty. Samo ocenianie jest przecież integralną częścią procesu edukacyjnego. Zazwyczaj mamy jednak do czynienia z ocenianiem podsumowującym, które dzięki testom i egzaminom, ma potwierdzać czego uczniowie się nauczyli. Przy tak rozumianym ocenianiu szkoła ponosi odpowiedzialność za poziom wiedzy ucznia. Alternatywą dla takiego sposobu oceniania jest ocenianie o charakterze kształtującym. Czym zatem jest to ocenianie, jakie są jego elementy i na czym ono polega?

Ocenianie kształtujące ma na celu pomóc uczniowi uczyć się jak się uczyć 1. DEFINICJA

Czym jest ocenianie kształtujące?

Ocenianie kształtujące nazywane też „Ocenianiem służącym uczeniu się” definiuje się jako:


Definicja 1. (Jacek Strzemieczny, według raportu OECD)

OK – częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i poziomu zrozumienia materiału nauczania, tak, by móc określić, jak uczeń ma się dalej uczyć i jak najlepiej go nauczyć.

Definicja 2. (Jacek Strzemieczny, według źródeł brytyjskich)

OK – proces poszukiwania i interpretowania dowodów, które mogą posłużyć uczniowi i jego nauczycielowi do określenia na jakim są etapie uczenia się, jaki następny krok mają do wykonania i jak najlepiej go wykonać.

Definicja 3. (Janet Looney)

OK – to sposób oceniania polegający na aktywnej współpracy ucznia i nauczyciela, mający na celu ocenianie postępów i poziomu zrozumienia zdobywanej przez uczniów wiedzy oraz dostosowanie nauczania do rozpoznanych potrzeb ucznia.

Definicja 4. (Julian Ochenduszko)

OK – polega na bieżącym sprawdzaniu przebiegu i efektów kształcenia z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego ukierunkowującego samodzielne uczenie się uczniów oraz budujące w nich wiarę w siebie.

Ocenianie kształtujące to samo "jądro" procesu uczenia i nauczania. Uczenie jak się uczyć.


Zainteresowanie władz ocenianiem kształtującym w każdym z krajów, których dotyczył raport OECD, wynikło ze znaczenia przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie. Jest to cel, który od wielu lat jest stawiany, jako jedno z najważniejszych zadań współczesnej edukacji.

Pod tym pojęciem należy rozumieć system polegający na częstym kontrolowaniu postępów ucznia i stopnia zrozumienia nabywanej wiedzy, przy czym ocenianie ma przebiegać na zasadzie ciągłej interakcji między nauczycielem i uczniem. Dzięki takiemu systemowi oceniania nauczyciel może dostosowywać strategie nauczania tak, aby pełniej reagować na rozpoznane potrzeby uczącego się.

Ocenianie kształtujące ma na celu takie ocenienie, które daje uczniowi rzetelną informację na temat tego, co uczeń zrobił dobrze, a co powinien poprawić i w jakim kierunku może się dalej rozwijać. 1. OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE, A OCENIANIE SUMUJĄCE.

Ocena kształtująca, to taka ocena, która pomaga uczniowi uczyć się, wskazuje, co już zostało osiągnięte, a co i jak należy poprawić. W ocenianiu kształtującym uczeń otrzymuje mniej ocen-stopni, a częściej informację zwrotną od nauczyciela, czy kolegi.

Natomiast ocena sumująca, to ocena określająca efekt: poziom wiedzy ucznia z danego tematu na końcu procesu uczenia się. Wiadomo, że ocena sumująca ma znaczenie przy podsumowaniu wiedzy nabytej przez ucznia i zwykle ogranicza się do stopnia. Podczas gdy ocenianie sumujące ma na celu podsumowanie wiedzy uzyskanej przez ucznia po zakończeniu procesu uczenia się, ocenianie kształtujące ma towarzyszyć procesowi uczenia się i go wspomagać.

Oto przykład wyróżnionych przez uczniów, nauczycieli i rodziców „wad oceniania tradycyjnego” :

 • ocenianie niemal wyłącznie osiągnięć poznawczych (intelektualnych),

 • dominacja encyklopedyzmu,

 • koncentrowanie na błędach, brakach i potknięciach,

 • słabo informuje o jakości osiągnięć,

 • nie wskazuje postępów ucznia,

 • arbitralne, wyłącznie nauczycielskie (bierny uczeń),

 • przerost znaczenia stopni („uczenie się dla stopni”),

 • identyfikowane z karą lub nagrodą,

 • słabo ukierunkowujące uczenie się,

 • wątpliwie motywujące do uczenia się,

 • silnie obciążone lękiem,

 • pośpieszne i powierzchowne,

 • słabo analizowane i praktycznie niezmienianie od lat.

Ocenianie kształtujące nie oznacza likwidacji oceny podsumowującej. Możliwe są trzy warianty ocenienia jednej pracy lub wypowiedzi:

 • tylko ocena kształtująca (wyrażona informacją zwrotną)

 • tylko ocena sumująca ( podana stopniem)

 • obie ocenyOcena podsumowująca może być także wykorzystana w kształtujący sposób. W pewnym zakresie, różnica pomiędzy oceną podsumowującą i oceną kształtującą zależy od sposobu jej wykorzystania. Przygotowany przez nauczyciela sprawdzian na koniec jakiegoś działu nauczania może służyć do rozliczenia uczniów z wykonania pracy i jednocześnie dostarczyć nauczycielowi i uczniom informacji o tym, czego uczniowie mają się jeszcze nauczyć. Nie ma żadnej przeszkody, aby wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych (ocenianie podsumowujące) były analizowane i używane dla uzupełnienia oceny kształtującej.


Podstawą oceny kształtującej jest informacja zwrotna uwzględniająca to, co uczeń zrobił dobrze, jak też to, co powinien zrobić inaczej. Zawiera ona również wskazówki – w jaki sposób uczeń ma poprawić pracę i jak się dalej może rozwijać. We współczesnej pedagogice ceni się kształtowanie procesu nauczania, a nie tylko osiągnięty efekt. Ocenę sumującą stosujemy w ocenianiu kształtującym również, jednak nie tak często i intensywnie.

Wielu nauczycieli utożsamia ocenę kształtującą ze stosowaną w klasach młodszych oceną opisową. Uważają, że stosowanie oceniania kształtującego polega jedynie na powstrzymaniu się od wystawiania uczniom stopni w postaci cyferek. Zamieniają więc stopnie na punkty, procenty, czy uśmiechnięte buźki – jest to jednak nadal stawianie stopni, tylko w innej postaci. Ocena wyrażona szeroko rozumianym stopniem daje uczniowi jedynie informacje, na ile jego praca odbiega, czy jest zbliżona do ideału. Spełnia więc rolę podsumowującą pracę ucznia po pewnym czasie uczenia się. Uczeń dostaje dzięki niej informację: ile się nauczył. Ocena opisowa też przekazywana jest jako podsumowanie pracy ucznia. Daje ona ogólną informację o tym, co dziecko umie, ale nie zawiera zwykle konkretnych informacji, co i jak należy poprawić oraz co dalej robić, by lepiej się uczyć. Prawdopodobnie wielu nauczycieli stosujących ocenę opisową, używa jej również w sposób kształtujący, jednak nie jest to oczywiste i popularne.

Nauczyciel stosujący ocenianie kształtujące stosuje również ocenę sumującą. Nie rezygnuje ze stopni.


3. OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE SZANSĄ NA AKTYWNE I SKUTECZNE UCZENIE SIĘ – NAUCZANIE.


Korzyści z wdrażania oceniania kształtującego na podstawie przeglądu doświadczeń światowych (OECD), angielskich (P. Black i in.) oraz prób polskich (A. Sterna, 2006) pozwala uznać ocenianie kształtujące za jeden z bardziej efektywnych projektów pedagogicznych. Korzyści są zaskakująco głębokie i różnorodne. Jacek Strzemieczny wymienia wydaje się najważniejsze korzyści z pedagogicznego i społecznego punktu widzenia

 • Poprawa wyników nauczania (widoczna m.in. w egzaminach zewnętrznych i pomiarach wewnątrzszkolnych).

 • Aktywne i świadome uczenie się „na całe życie” („umieć się uczyć”).

 • Uczniowie przejmują odpowiedzialność za własną naukę i rozwój.

 • Szczególnie wspiera uczniów mających trudności w nauce (indywidualne wsparcie, „rzeczywiste wyrównywanie zmian”).

 • Sprzyja demokratyzacji życia szkolnego oraz kształtowaniu partnerskich relacji nauczyciel – uczeń („… razem pracują…”).

 • Wzmacnia rozwój pedagogiczny nauczycieli (m.in. jako refleksyjnych praktyków, sprawnych diagnostyków, efektywnych motywatorów).

 • Wzmacnia funkcje szkoły poprzez związek z wychowaniem obywatelskim (samodzielność uczniów, odpowiedzialność, współpraca i in.).

 • Jest sposobem reformy edukacji „od dołu” („samodzielnie przez nauczycieli i rady pedagogiczne”).

 • Buduje atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

Ocenianie kształtujące "uczy, jak się uczyć" przez:

 • modyfikację procesu uczenia się i włączanie uczniów w kształtowanie tego procesu;

 • przygotowanie uczniów do oceny koleżeńskiej i samooceny;

 • zrozumienie przez uczniów tego, jak się uczą;

 • pomaganie uczniom w wypracowaniu własnych strategii „uczenia się jak się uczyć”.4.ZASADY OCENIANIA KSZTAŁTUJACEGO

Dziesięć zasad oceniania kształtującego, inaczej wspomagającego uczenie się:

Ocenianie kształtujące (OK):


1. Jest ściśle powiązane ze skutecznym planowaniem.


2. Koncentruje się na tym, w jaki sposób uczniowie się uczą.

3. Jest istotne podczas realizacji całego procesu dydaktycznego od planowania po ocenę osiągnięć.

4. Jest kluczową umiejętnością dydaktyczną.

5. Ma oddziaływanie emocjonalne.

6. Wpływa na motywację ucznia.

7. Kieruje uwagę na NACOBEZU (na co będę zwracał uwagę?) zwane inaczej kryteriami sukcesu już na etapie planowania.

8. Daje uczniom konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoje wyniki i w jaki sposób mogą się rozwijać.

9. Wspomaga samoocenę.

10. Odnosi się do wszystkich kategorii osiągnięć.

Nauczyciel, który stosuje ocenianie kształtujące :

 • buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami,

 • -> określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia,

 • wraz z uczniami ustala kryteria oceniania czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia,

 • rozróżnia funkcję oceny sumującej i kształtującej,

 • potrafi formułować pytania kluczowe,

 • stosuje efektywną informacje zwrotną,

 • wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską.

 • ..........................................5.ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO.

I. CELE

Cele pomagają zaplanować lekcję, określić, dokąd się zmierza i co się chce osiągnąć.

Korzystnie to wpływa na pracę nauczyciela i ucznia, ponieważ:

- świadomość celów powoduje u uczniów świadomość uczenia się, nadaje sens uczestniczenia w lekcji;

- jest zainteresowanie ucznia lekcją,

- zaproszenie ucznia do współpracy nad osiągnięciem założonych i przedstawionych na początku lekcji celów;

- uczeń może poczuć się bezpiecznie i wie, co będzie robił na lekcji i po co, aktywnie uczestniczył w zajęciach,

- pomaga uczniowi skoncentrować się na konkretnych celach i ich realizacji w celu osiągnięcia (skupiona uwaga na konkretnych zadaniach),

Nasi uczniowie muszą wiedzieć, dokąd zmierzają. Jeśli będą znali założony cel, to łatwiej Nam będzie go wspólnie osiągnąć.

Uczeń, który zna tylko temat lekcji, ale nie wie, co jest celem lekcji, co ma poznać i po co, mniej świadomie uczestniczy w dążeniu do celu. Jeśli udało Ci się już określić cel lekcji, Twój cel, to teraz spróbuj wyrazić go w języku zrozumiałym dla ucznia. Stałe informowanie ucznia o celu lekcji, przesuwa część odpowiedzialności za uczenie z nauczyciela na uczniów.

Cel, do którego dążymy, staje się wspólny, nie jest to tylko zadanie dla nauczyciela – doprowadzić uczniów do danego punktu, ale jest to wspólna wycieczka uczniów z przewodnikiem.

Uświadamianie celów uczniom

Jeśli uda się Nam już określić cel lekcji, to teraz musimy wyrazić go w języku zrozumiałym dla ucznia. Aby nabrać wprawy w formułowaniu celu w języku zrozumiałym dla ucznia, można po zapoznaniu uczniów z celem, polecić im, aby w parach powiedzieli sobie, co zrozumieli i w jaki sposób sformułowaliby ten cel innymi słowami. Upewni Cię to czy wszyscy dobrze zrozumieli cel. Możemy ustalić sposób informowania o celu, jaki sobie zakładamy, wspólnie z uczniami. Możemy wspólnie z nimi określać ten cel. Powinniśmy zastanowić się w jaki sposób przedstawić cel lekcji uczniom. Czy napiszemy go na tablicy, czy podyktujemy uczniom, czy damy może kartkę z celem do wklejenia do zeszytu?

Podsumowanie lekcji przez uczniów, czyli sprawdzenie osiągnięcia celów.

Wszystko to jest ważne dlatego, że po każdej lekcji musimy sprawdzić, czy osiągnęliśmy założony cel. Można to robić przy pomocy zdań podsumowujących. Oczywiście, możemy też stosować inne metody, tak aby pod koniec lekcji uczniowie byli świadomi, co udało im się osiągnąć, a co nie i żebyśmy wiedzieli, czy możemy przejść do następnego tematu, czy powinniśmy jeszcze więcej czasu poświęcić na bieżący temat.

Metoda zdań podsumowujących polega na poleceniu uczniom dokończenia zdania:

 • Dziś nauczyłem się .....

 • Zrozumiałem, że.......

 • Przypomniałem sobie, że.........

 • Zaskoczyło mnie, że.........

 • Dziś osiągnąłem założony cel, gdyż......Uczniowie mogą to zrobić sami lub w parach. Możemy poprosić, aby uczniowie po kolei przeczytali swoje zdanie lub oddali nam kartki z tymi zdaniami.Szczególnie korzystne jest polecenie przedyskutowania dokończenia zdania z kolegą lub koleżanką. Uczeń po rozmowie z kolegą nie musi dokończyć zdania w sposób ustalony wcześniej, może dokończyć je w inny sposób. Ważne jest, aby uczeń przedyskutował swoją opinię z innym uczniem.

Każdy uczący się człowiek musi mieć informację, że już się czegoś nauczył, coś osiągnął i ile jeszcze przed nim pracy pozostało.


II. „NACOBEZU”-KRYTERIA OCENIANIA.
  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Szkolenie informacyjne rady pedagogicznej na temat oceniana kształtującego iconSzkolenie Rady Pedagogicznej Temat: Projekt uczniowski w gimnazjum a program eTwinning

Szkolenie informacyjne rady pedagogicznej na temat oceniana kształtującego iconScenariusz szkolenia rady pedagogicznej temat

Szkolenie informacyjne rady pedagogicznej na temat oceniana kształtującego iconScenariusz posiedzenia samokształceniowego Rady Pedagogicznej Temat

Szkolenie informacyjne rady pedagogicznej na temat oceniana kształtującego iconTemat: Kompetencje Rady Pedagogicznej. Model dojrzałego zespołu pedagogicznego

Szkolenie informacyjne rady pedagogicznej na temat oceniana kształtującego iconTemat nr 6: Społeczeństwo informacyjne a ti społeczeństwo informacyjne

Szkolenie informacyjne rady pedagogicznej na temat oceniana kształtującego iconRegulamin rady pedagogicznej

Szkolenie informacyjne rady pedagogicznej na temat oceniana kształtującego iconRegulamin rady pedagogicznej

Szkolenie informacyjne rady pedagogicznej na temat oceniana kształtującego iconUchwała rady pedagogicznej

Szkolenie informacyjne rady pedagogicznej na temat oceniana kształtującego iconPosiedzenia rady pedagogicznej

Szkolenie informacyjne rady pedagogicznej na temat oceniana kształtującego iconUchwała Nr Rady Pedagogicznej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom