Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach
Pobierz 221.37 Kb.
NazwaZespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach
strona2/4
Data konwersji22.11.2012
Rozmiar221.37 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. , Nr 223, poz. 1655 ze zm.)Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach

Ja/My (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………..jako

upoważniony/nieni przedstawiciel/e firmy…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy/firm*…………………………………

……………………………………………………………………………………………………........

* w przypadku składania oferty indywidualnie ( przez jednego wykonawcę) należy podać ponownie nazwę firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


oświadczam/y że:


spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

a mianowicie:

 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 1. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia


.....................................,dnia: .................................


…………………...............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Zał. nr 3 do SIWZ


..........................................................

(nazwa wykonawcy, adres – pieczęć)


Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, Poz. 1655 ze zm.)Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach

Ja/My (imię i nazwisko)……………………………………………………………………………….

Jako upoważniony/nieni przedstawiciel/e firmy………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy…………………………………

……………………………………………………………………………………………………........


oświadczam/y że:


brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


.....................................,dnia: .................................


…………………...............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)


Zał. nr 5 do SIWZ
PROJEKT UMOWY Nr ..........................


Zawarta w dniu ……………………2012 r. w pomiędzy Zespołem Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach , ul. Kościelna 25, 22 – 630 Tyszowce, reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Podgórską – Dyrektora Szkoły

Zwany dalej „ Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Zwany dalej „ Wykonawcą „

reprezentowanym przez:

- …………………………………………………..

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), o następującej treści:


§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania i dostarczenia a Zamawiający do odbioru (nabycia) artykułów spożywczych w asortymencie i ilości określonych w zadaniu……………………………, wg Formularza cenowego Wykonawcy – stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

2. Dostawa artykułów żywnościowych odbywać się będzie w tygodniu w dniu wskazanym

przez Zamawiającego pomiędzy godz. 6.30 – 14.00 do 31.08.2013 r.

Terminy i ilości dostaw częściowych będą każdorazowo określone przez

Zamawiającego w oparciu o telefoniczne zamówienia – z jednodniowym wyprzedzeniem.

Podana ilość towaru jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość

zamówienia mniejszej ilości towaru lub rezygnacji z niektórych pozycji. Zamówienia będą realizowane według potrzeb Zamawiającego.

3.Miejscem dostawy artykułów żywnościowych jest internat Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach, ul. Kościelna 25, 22 -630 Tyszowce.

5. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny zapewnić dostawę

produktów żywnościowych do stołówki.

6.Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, które Wykonawca

zobowiązuje się wykonać na następny dzień roboczy.


§ 2

Umowę zawarto na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2013 r.


§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty odpowiadające wszelkim normom

i standardom dopuszczającym ich do sprzedaży i spożycia.

2. Dostarczane artykuły spożywcze muszą spełniać wymogi jakości zdrowotnej, zgodnie z Ustawą z dnia 25.08.2006 r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia ( Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z póź.zm.).

3. Osoby wykonujące zamówienia (kierowcy, pomocnicy itp.) muszą posiadać aktualne

zaświadczenia lekarskie: sanitarno – epidemiologiczne, zezwalające na pracę w kontakcie z

żywnością. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia

w/w dokumentów.

 1. Zamawiający wymaga, aby opakowania zabezpieczające jakość dostarczonych towarów nie były brudne, uszkodzone mechanicznie, materiał opakowany był dopuszczony do kontaktu z żywnością.

 2. Towar dostarczony w oryginalnych opakowaniach, powinien mieć na opakowaniu czytelne oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, termin przydatności do spożycia lub termin minimalnej trwałości, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego.

 3. Odbiór jakościowy i ilościowy dostarczonego towaru odbywać się będzie w magazynie Zamawiającego przy udziale Intendenta internatu.

 4. Przyjęcie towaru odbywać się będzie na podstawie faktury lub dowodu dostawy z aktualną ceną zgodnie z umową.

 5. Wykonawcą zobowiązuje się do przekazywania towaru bezpośrednio do rąk upoważnionego pracownika. Nie dopuszcza się pozostawienia towaru bez opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.

 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ilość oraz jakość dostarczonych towarów.

 7. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia, który musi posiadać aktualny termin przydatności do spożycia tj. co najmniej połowa okresu ważności przewidzianego dla danego produktu.

13. W razie stwierdzenia w dostawie produktów nieodpowiedniej jakości lub braków ilościowych,

Wykonawca zobowiązuje się:

bezzwłocznie uzupełnić braki ilościowe - jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego

w otrzymanej dostawie w dniu dostawy;

niezwłocznie wymienić wadliwe produkty na wolne od wad – na swój koszt.

14.Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli wykonawca nie

dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w

sposób niezgodny z niniejszą umową i warunkiem prawem określonym.

15. Podstawą reklamacji jest sporządzenie protokołu reklamacji.

16. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku pojawienia się trzech reklamacji w ciągu 1

miesiąca, skutkującej zwrotem lub wymianą towaru wynikającego z niewłaściwej jakości

handlowej i zdrowotnej towaru.

17. W przypadku braku realizacji dostaw towaru lub jego części przez Wykonawcę w obrębie lub

dostarczenia towaru niewłaściwej jakości i w razie nie wywiązania się z obowiązków

wynikających z zapisów Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu tzw. Interwencyjnego.

Pełna kwota zakupu interwencyjnego Zamawiający obciąży Wykonawcę.


§ 4

 1. Wartość zamówienia wynosi: .............................. zł netto

(słownie: ..................................................................................................................... zł netto) powiększona o podatek VAT .............................. zł

………………………….. ....................................... zł brutto

(słownie .................................................................................................................... zł brutto).

2. Podstawą do wystawienia faktury i dokonania płatności na rzecz Wykonawcy będą

faktycznie pobrane ilości produktów żywnościowych.

 1. Ceny jednostkowe towarów podano w załączniku, będącym integralną częścią umowy.

 2. Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy PZP strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

 • zmiany danych wykonawcy ( np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy,

 • zmian przepisów ogólnie obowiązujących które mają wpływ na treść umowy,

 • obniżenie cen producenta lub zastosowanie promocyjnej zniżki cen, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych,

 • podwyższenia jakości parametrów lub innych cech charakterystycznych dla podmiotu dostawy, w tym zmiana numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu, pod warunkiem wprowadzenia na rynek produktu o wyższej jakości, lepszych parametrach lub innych korzystniejszych cechach charakterystycznych, przy zachowaniu ceny oferowanej dla danego produktu, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego,

 • Zmiany sposobu konfekcjonowania towarów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego,

 • W przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem dostawy, możliwość dostarczenia odpowiednich towarów objętych umową, o parametrach nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego,

 1. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen przez cały okres trwania umowy. Wyjątek stanowi umowa na owoce i warzywa – ceny jednostkowe mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. Ceny ustalane będą wg cennika giełdowego z uwzględnieniem cen sezonowych. O zmianie cen należy poinformować Zamawiającego i poprzeć materiałem dowodowym. Zmiana ceny musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.

 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen w przypadku zmian podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towarów lub rezygnacji z niektórych pozycji, w wyniku czego wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalnie do ilości zamówionych produktów

 4. Zamawiający zastrzega sobie również dokonywania przesunięć ilościowych między pozycjami w kalkulacji cenowej w przypadku zaistnienia takich potrzeb, pod warunkiem, iż przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie.

§ 5

1. Należność za każdorazowo dostarczony towar będzie przekazywana w terminie do 30 dni od

daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę

wszystkich warunków określonych w umowie, przelewem na konto Wykonawcy wskazanym

na fakturze.


 1. Należność będzie płacona z konta Zamawiającego ........................................................................

na konto Wykonawcy ...................................................................................................


§ 6

Strony postanawiają , że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne , które

naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

 1. za zwłokę w dostawie w wysokości 10 % wartości opóźnionego zamówienia za każdy dzień zwłoki;

 2. jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości dostawy w miesiącu poprzedzającym odstąpienie od umowy.

2. W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za

każdy dzień opóźnienia w płatności.

3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.


§ 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie:

1. Ogłoszenia upadłości, likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy.

 1. Przerwy w realizacji dostaw gdy przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

3. Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach.


§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie pod rygorem nieważności.


§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 10

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:

1. Oferta Wykonawcy;

2. Formularz cenowy Wykonawcy.


§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.


WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:


ZAŁĄCZNIK nr 4a

Formularz cenowy – arkusz kalkulacyjny

ZADANIE I – DRÓB

Wspólny słownik zamówień ( CPV) : 15112000-6lp


Nazwa towaru

Nazwa towaru równoważnego oferowana przez wykonawcę

(jeżeli nazwa towaru oferowanego przez wykonawcę jest identyczna z nazwą towaru wpisaną w kolumnie 2 arkusza kalkulacyjnego oferty, Wykonawca nie jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 3)

Jed.

miary

Przewidywana ilość zakupu

Cena jednostkowa netto (PLN)

Stawka podatku VAT ujęta wartościowo i procentowo (PLN)

Cena jednostkowa brutto (PLN)

Wartość

zamówienia

NETTO

W PLN

Wartość

zamówienia

BRUTTO

w PLN

1

2

3

4

5

6

7
8

9

1

Filet drobiowy

świeży


kg.

150
2.

Udko z kurczaka świeże
kg

600
3

Porcja rosołowa b/s świeża
kg

70
Razem wartość


1   2   3   4

Powiązany:

Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach iconRegulamin odznaki krajoznawczej pttk „szlakiem hetmana stefana czarnieckiego”

Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach iconZespóŁ szkóŁ mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego

Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach iconZespóŁ szkóŁ mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego

Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach iconZespóŁ szkóŁ mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego

Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach iconZespóŁ szkóŁ mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach iconLiceum Ogólnokszta³c ce im. Stefana Czarnieckiego

Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach iconHarmonogram Pracy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach iconIm. Stefana Czarnieckiego w Ł a p a c h mgr inż. Andrzej Roszkowski

Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach iconSzkolny Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu

Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach iconIm. Stefana Czarnieckiego w Łapach mgr inż. Andrzej Roszkowski

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom