Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
Pobierz 297.48 Kb.
NazwaWymagania edukacyjne na poszczególne oceny
strona4/5
Data konwersji22.11.2012
Rozmiar297.48 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4   5

29.

Kultura odrodzenia

w Europie

• idea humanizmu

i nawiązania do antyku

• wynalazek druku i jego wpływ na rozpowszechnienie się idei odrodzenia

• rola Włoch
w powstaniu i rozwoju renesansu

• główne ośrodki odrodzenia w Europie

• działalność i osiągnięcia

Leonarda da Vinci

• przedstawiciele renesansu: Michał Anioł i Erazm z Rotterdamu

• zmiany w nauce
i technice
w okresie odrodzenia

• wymienia najsłynniejsze postacie odrodzenia: Mikołaja Kopernika, Leonarda da Vinci, Michała Anioła i Galileusza

• poprawnie posługuje się terminami: mecenas, renesans, odrodzenie, humanizm

• określa, w którym państwie narodził się renesans

• wymienia cechy charakterystyczne architektury renesansu• przedstawia dokonania postaci: Mikołaja Kopernika, Leonarda da Vinci, Galileusza, Giordana Bruna, Michała Anioła, Erazma z Rotterdamu, Jana Gutenberga

• tłumaczy znaczenie wynalezienia druku dla rozwoju renesansowej nauki

• podaje przykłady dzieł artystów epoki odrodzenia

• podaje przykłady inspiracji sztuką antyczną w architekturze i dziełach renesansowych artystów


• wyjaśnia sens stwierdzenia: „Człowiekiem jestem
i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”

• podaje tytuły najsłynniejszych dzieł włoskiego renesansu

• wymienia najsłynniejszych mecenasów włoskiego odrodzenia• omawia rolę uniwersytetów w rozwoju nauki w odrodzeniu

• tłumaczy, na czym polegał mecenat

• wskazuje podobieństwa oraz różnice pomiędzy sztuką średniowiecza
i renesansu

• charakteryzuje humanizm jako nowy nurt w filozofii
i kulturze-ocenia wkład włoskiego renesansu w rozwój kultury europejskiej,

30.

Nowe wyznania

w Europie

• Kościół na początku XVI w.

• przyczyny reformacji

• główne nurty ruchu reformacyjnego i ich twórcy

• anglikanizm – przyczyny i przebieg reformacji

w Anglii

• przebieg ruchu reformacyjnego – dysputy, prześladowania
i wojny religijne

• podaje wydarzenie
i znaczenie roku 1517

• określa, kim był i czym zasłynął Marcin Luter i Jan Kalwin

• prawidłowo stosuje pojęcia: odpust, protestantyzm• omawia wydarzenia związane z latami:
1534 r.,1536 r., 1555 r.

• podaje główne tezy głoszone przez Marcina Lutra i Jana Kalwina

• poprawnie posługuje się terminami: symonia, nepotyzm, reformacja, luteranizm, kalwinizm, arianie

• wymienia główne przyczyny i skutki reformacji

• prezentuje główne nurty ruchu reformacyjnego

• wskazuje na mapie państwa, w których reformacja miała największy zasięg

• przedstawia dokonania postaci: Marcina Lutra, Jana Kalwina, Henryka VIII

• charakteryzuje wyznania protestanckie: luteranizm, kalwinizm, anglikanizm

• przedstawia gospodarcze skutki ruchu reformacyjnego• wyjaśnia, kim byli arianie

• omawia organizację kościołów protestanckich

• tłumaczy znaczenie zasady „czyj kraj, tego religia”
i określa jego dalekosiężne skutki

• ocenia, jaki wpływ na rozpowszechnienie idei reformacji miało wynalezienie druku• dostrzega wpływ reformacji na umocnienie władzy państwowej w niektórych krajach protestanckich
(np. Prusy Książęce, Szwecja)


31.

Kontrreformacja

• postanowienia soboru trydenckiego

• cele i sposób działania jezuitów

• zmiany w Kościele katolickim

• wojna trzydziestoletnia

• podaje rok zwołania soboru trydenckiego – 1545

• wymienia podstawowe założenia kontrreformacji

• wymienia przynajmniej dwie zmiany wprowadzone
w Kościele katolickim
w wyniku soboru trydenckiego

• poprawnie posługuje się terminami: inkwizycja, indeks ksiąg zakazanych, jezuici, nuncjusz, kongregacja

• omawia główne zasady działalności zakonu jezuitów

• porównuje wnętrze zboru protestanckiego
z wystrojem Kościoła katolickiego

• wymienia zmiany wprowadzone w Kościele katolickim w wyniku soboru trydenckiego

• przedstawia przyczyny
i skutki wojny trzydziestoletniej

• opisuje sytuację
w Kościele katolickim
w XVI w.

• wymienia zadania inkwizycji w walce
z reformacją

• wyjaśnia, w jakim celu sporządzono indeks ksiąg zakazanych

• przedstawia postać Ignacego Loyoli


• omawia reformy wprowadzone w Kościele katolickim po soborze trydenckim

• charakteryzuje ideologiczne założenia wystroju wnętrz zboru protestanckiego i kościoła katolickiego

• ocenia rolę jezuitów
w walce z reformacją

• omawia przyczyny, przebieg i skutki wojny trzydziestoletniej


•zna pojęcie reforma katolicka, potrafi wyjaśnić różnicę pomiędzy pojęciami: kontrreformacja
i reforma katolicka


32/33

POWTÓRZENIE I SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z DZIAŁU IV


ROZDZIAŁ V: RZECZPOSPOLITA W XVI WIEKU

34.

Początki demokracji szlacheckiej

• przywileje szlacheckie

• ekonomiczne podstawy demokracji szlacheckiej

• znaczenie konstytucji

Nihil novi

• instytucje demokracji szlacheckiej – sejm walny i sejmiki

• reformy związane

z ruchem egzekucyjnym

• prawidłowo stosuje pojęcia: magnateria i szlachta średnia, sejm walny, sejmiki, poseł, przywilej

• wyjaśnia, czym była egzekucja praw i dóbr

• wymienia trzy stany sejmujące• poprawnie posługuje się terminami: szlachta zagrodowa, gołota, senat, instrukcje poselskie, izba poselska, marszałek, veto, hetman, ruch egzekucyjny, królewszczyzny

• omawia najważniejsze przywileje szlacheckie

• charakteryzuje różnorodność stanu szlacheckiego

• przedstawia etapy kształtowania się ustroju demokracji szlacheckiej

• poprawnie posługuje się terminami: konstytucje sejmowe, podskarbi, kanclerz, sejm walny

• przedstawia genezę stanu szlacheckiego

• wyjaśnia zasady działalności ruchu egzekucyjnego

• przedstawia funkcjonowanie sejmu walnego

• wyjaśnia, czym było wojsko kwarciane• ocenia znaczenie przywilejów szlacheckich

• omawia pozycję gospodarczą i polityczną szlachty polskiej w XVI w.

• porównuje sytuację polityczną i majątkową średniej szlachty z pozycją gołoty

• charakteryzuje przebieg obrad sejmiku szlacheckiego


• porównuje ustrój Rzeczpospolitej XVI w. do ustrojów innych krajów europejskich

Tajemnice sprzed wieków – Jak obradowano na sejmikach

i sejmach?

• znaczenie sejmików
i sejmu walnego

• przebieg obrad sejmików ziemskich

• uczestnictwo przedstawicieli sejmików w roli posłów na sejmie walnym

• miejsca zwoływania sejmów


• ocenia stosunek szlachty do udziału w sejmikach ziemskich i sejmie walnym

• tłumaczy, dlaczego sejmiki odbywały się najczęściej w kościołach

• omawia sposób głosowania na posłów podczas obrad sejmiku ziemskiego

• przedstawia zastosowanie rugów poselskich

• wymienia miejsca obrad sejmu oraz uzasadnia przyczynę określonej lokalizacji

• wyjaśnia, dlaczego szlachta uważała, że ustrój Rzeczypospolitej jest doskonały

35.

Rozwój gospodarczy Polski


• zasady funkcjonowania folwarku pańszczyźnianego

• życie codzienne mieszkańców polskiej wsi w XVI–XVIII w.

• rola Gdańska
w rozwoju gospodarczym Królestwa Polskiego
w XVI w.

• zmiany w handlu europejskim w XVI w.

• poprawnie posługuje się terminami: folwark, pańszczyzna

• wskazuje na mapie główne ośrodki handlowe na ziemiach polskich

• określa rolę Gdańska w rozwoju handlu morskiego• wymienia produkty eksportowane z Polski
w XV– XVII w.

• podaje nazwy towarów importowanych do Polski w XV– XVII w.

• wyjaśnia znaczenie Gdańska dla wymiany towarowej między Polską a Europą Zachodnią

• omawia funkcjonowanie folwarku pańszczyźnianego

• wymienia przyczyny rozwoju folwarków pańszczyźnianych

• charakteryzuje pozycję gospodarczą Gdańska oraz jego mieszkańców
w XVI–XVII w.• ocenia wpływ rozwoju gospodarczego Polski
w XVI w. na poziom życia poszczególnych grup społecznych

• omawia propozycje reform społeczno-gospodarczych Jana

z Ludziska oraz arian• porównuje drogi rozwoju Europy Wschodniej i Europy Zachodniej dostrzegając genezę współczesnych różnic w rozwoju gospodarczym Europy wschodniej i zachodniej w XVI w.


36.

Czasy Zygmunta Starego

• funkcjonowanie unii polsko-litewskiej

w czasach Jagiellonów

• polityka dynastyczna

Jagiellonów

• panowanie Zygmunta

Starego

• przyczyny i znaczenie hołdu pruskiego


• wskazuje na mapie państwa, w których na przełomie XV
i XVI w. władzę sprawowali Jagiellonowie

• lokalizuje na mapie kraje,
z którymi Rzeczpospolita prowadziła wojny za panowania Zygmunta Starego

• podaje najważniejsze wydarzenia z wojny
z Moskwą i z zakonem kzyżackim

• podaje wydarzenia związane z latami: 1515 r., 1525 r.

• charakteryzuje sytuację międzynarodową Polski
za panowania Zygmunta Starego

• wyjaśnia przyczyny
i przebieg ostatniego konfliktu zbrojnego
z zakonem krzyżackim


• wskazuje na mapie ziemie utracone w XVI w. przez Wielkie Księstwo Litewskie na rzecz Moskwy

• wyjaśnia przyczyny podpisania porozumienia jagiellońsko-
-habsburskiego
w Wiedniu

• przedstawia przyczyny, przebieg i skutki konfliktu z Moskwą


• ocenia znaczenie hołdu pruskiego dla sytuacji międzynarodowej Polski

• ocenia wpływ rządów Zygmunta Starego na umocnienie międzynarodowej pozycji państwa polskiego• dokonuje bilansu rządów Zygmunta Starego na szerokim tle sytuacji międzynarodowej


37.

Rzeczpospolita Obojga Narodów

• panowanie Zygmunta

Augusta

• pierwsza wojna
o Inflanty i jej następstwa

• początki polskiej floty

• unia polsko-litewska
w Lublinie

• powstanie Rzeczypospolitej

Obojga Narodów

• skutki unii lubelskiej

• poprawnie posługuje się terminami: unia realna i unia personalna

• wymienia postanowienia unii lubelskiej

• lokalizuje na mapie tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziemie Korony


• podaje wydarzenia związane z latami:
1563–1570, 1569, 1572

• wyjaśnia przyczyny
i skutki zawarcia unii
w Lublinie

• wskazuje na mapie Carstwo Rosyjskie, ziemie włączone na mocy unii lubelskiej do Korony


• wymienia przyczyny
i skutki wojny o Inflanty

• określa konsekwencje zawarcia unii lubelskiej

• przedstawia stanowisko zwolenników unii realnej Polski i Litwy

• podaje argumenty przeciwników zawarcia unii polsko-litewskiej• charakteryzuje ustrój, podział administracyjny, obszar oraz zróżnicowanie narodowościowe i religijne Rzeczypospolitej Obojga Narodów

• ocenia panowanie Zygmunta Augusta


-„Jagiellońskim szlakiem unii lubelskiej” – zaplanowanie wycieczki lub opracowanie albumu tematycznego,

38.

Kultura polskiego odrodzenia

• wpływ sytuacji gospodarczej
na rozwój polskiej kultury i sztuki
w XVI w.

• oddziaływanie włoskiego renesansu na rozwój odrodzenia na terenach Rzeczypospolitej

• najwybitniejsze polskie dzieła renesansowe

• przedstawia dokonania postaci: Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Mikołaja Kopernika

• podaje główne cechy kultury polskiego odrodzenia• przedstawia dokonania postaci: Macieja
z Miechowa, Marcina Kromera, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Szymona Szymonowica, Andrzeja Frycza Modrzewskiego

• uzasadnia, dlaczego
XVI w. w Polsce nazywa się złotym wiekiem

• wskazuje wpływy włoskiego renesansu
na kulturę polską

• wymienia przykładowe dzieła sztuki renesansowej w Polsce oraz w swoim regionie

• wymienia przedstawicieli polskiego renesansu i omawia ich największe osiągnięcia

• omawia cechy architektury renesansu na przykładzie zabytków
w Polsce

• charakteryzuje literaturę polskiego odrodzenia i jej znaczenie dla rozwoju języka polskiego

• omawia rozwój szkolnictwa w czasach odrodzenia


• wyjaśnia, w jaki sposób działalność królowej Bony przyczyniła się do rozwoju polskiej gospodarki
i kultury

• tłumaczy znaczenie ogłoszenia teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika i porównuje ją
z systemem geocentrycznym

• wskazuje renesansowe elementy krakowskiego Wawelu

• wymienia kolekcję arrasów Zygmunta Augusta jako przykład sztuki renesansowej

-ocenia wkład polskiego renesansu do dorobku kultury europejskiej,1   2   3   4   5

Powiązany:

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny iconWymagania Edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom