Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w I semestrze roku szkolnego 2008/2009
Pobierz 135.31 Kb.
NazwaSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w I semestrze roku szkolnego 2008/2009
strona1/2
Data konwersji22.11.2012
Rozmiar135.31 Kb.
TypSprawozdanie
  1   2
Posiedzenie rp 26.01.2009r

Sprawozdanie

z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
w I semestrze roku szkolnego 2008/2009


Na podstawie Rozporządzenia MEN z 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. 235, poz.1703) dyrektor realizuje plan nadzoru pedagogicznego, z którym zapoznano radę pedagogiczną oraz radę rodziców. Oceny działalności szkoły oraz pracy nauczycieli dokonano na podstawie analizy dokumentacji, kontroli dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych, obserwacji, wywiadów i hospitacji, sprawozdań nauczycieli.

Plan nadzoru określał:

 1. PODSTAWA PRAWNA

 1. OGÓLNA ORGANIZACJA NADZORU

  1. Plan nadzoru

  2. Zasady i cele sprawowania nadzoru pedagogicznego

  3. Funkcje nadzoru pedagogicznego

  4. Zadania dyrektora

  5. Źródła informacji

  6. Dokumentowanie sprawowania nadzoru pedagogicznego

  7. Narzędzia pomiaru, materiały, metody badawcze.

  8. Procedury
 1. ZAKRES, TEMATYKA I ORGANIZACJA PRZEWIDYWANYCH BADAŃ.
     1. Realizacja zadań priorytetowych Ministra Oświaty i Kuratora Oświaty

     2. Priorytetowe cele i zadania szkoły

     3. Tematyka badań,

     4. Harmonogram badania wyników nauczania i sprawdzianów kompetencji


IV. ZAKRES, FORMY I PLAN MONITOROWANIA PRZEBIEGU
I SKUTECZNOŚCI DZIAŁAN PODEJMOWANYCH W SZKOLE I PRACY NAUCZYCIELA

  1. Oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli

  2. Awans zawodowy nauczycieli

  3. Plan posiedzeń rady pedagogicznej

  4. Działania podejmowane w roku szkolnym 2008/09 wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru, kontroli bieżących, pracy rady pedagogicznej.

  5. Zakres i formy wspomagania rozwoju zawodowego nauczycieli.

  1. Plan WDN (szkolenia rady pedagogicznej, lekcje otwarte, programy własne działające w szkole, działania zespołów przedmiotowych)

 1. Zakres, formy i plan kontroli bieżących

 1. HOSPITACJEI. ANALIZA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW


Opracowanie rzetelnych, jasnych i realnych programów naprawczych w oparciu o wyniki sprawdzianów kompetencji przeprowadzonych pod koniec roku szkolnego 2007/08 w klasach II-VI.

Organizowanie symulacji egzaminów zewnętrznych

Uczniowie systematycznie są przygotowywani do sprawdzianu kompetencji poprzez:

 • realizację programów poprawy efektywności nauczania (programy naprawcze) przygotowane dla każdego rocznika (klasy II-VI) na początku roku szkolnego, a opracowane na podstawie wyników wewnątrzszkolnych sprawdzianów kompetencji z poprzedniego roku szkolnego. Realizacja programów naprawczych odbywa się na zajęciach wyrównawczych, kółkach zainteresowań.

 • ćwiczenia w pisaniu sprawdzianów - praktyczne działanie uczniów,

 • szczegółowe analizowanie sprawdzianów napisanych przez uczniów, uzupełnianie i utrwalanie umiejętności,

 • gromadzenie testów w postaci elektronicznej i papierowej,

 • organizowanie próbnego sprawdzianu (testy Instytutu Badań Kompetencji
  z Wałbrzycha, 11 stycznia 2009r).

 • zorganizowano szkolny konkurs ortograficzny, którego celem było

 1. utrwalenie wiadomości ortograficznych zdobytych w szkole podstawowej oraz zachęcenie uczniów do pozytywnej rywalizacji,


2. Badania wyników nauczania i sprawdzianów kompetencji

Osiągnięcia edukacyjne uczniów podlegają systematycznej diagnozie. Badania obejmują systematyczny przyrost wiedzy ucznia z zakresu poszczególnych przedmiotów nauczania - sprawdziany, klasówki i są dokonywane przez nauczycieli zajęć edukacyjnych. Diagnozie podlegają również wybrane obszary działalności dydaktycznej. W bieżącym roku szkolnym przeprowadzono:

 • sprawdziany kompetencji dla uczniów klasy VI (przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych (przyroda – 4, j. polski - 6, historia -4 , matematyka -3 ).

 • próbny sprawdzian kompetencji dla uczniów klasy VI (uczniowie uzyskali wynik wyżej średni),

 • testy kompetencji z języka angielskiego dla klasy IV i V,

 • sprawdzian sumujący w klasie I z zakresu edukacji matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej i muzycznej,

 • Sprawdzian sumujący na koniec I semestru język polski kl. VI,

 • Sprawdzian kompetencji dla uczniów kl. III po pierwszym półroczu,

 • Sesje z plusem klasa IV i V po 2 sprawdziany


Szkoła realizuje program „Sesje z plusem” w klasie IV i V, którego celem jest sprawdzanie wiadomości i umiejętności matematycznych uczniów razy w ciągu roku szkolnego. Program umożliwia porównanie wyników uczniów naszej szkoły
z wynikam i ogólnopolskimi. W I semestrze odbyły się 2 sesje.

Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że poziom wiedzy
i umiejętności uczniów jest dobry, potwierdzają to również wyniki osiągane przez naszych absolwentów w gimnazjum. Prowadzona systematycznie analiza pozwala stwierdzić, że szkoła uzyskuje dobre wyniki sprawdzianu kompetencji. W minionym roku szkolnym wynik kształtował się na poziomie bardzo wysokim (wyjątkowo ambitny i zgrany zespół klasowy). Dla każdego rocznika prowadzona jest szczegółowa analiza wyników sprawdzianów kompetencji oraz klasyfikacji śródrocznej i rocznej (rozwój kompetencji dala każdego ucznia i każdego rocznika).


II. PODJĘTE DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW ZE SPRAWOWANIA

NADZORU


Jako priorytetowe cele i zadania w roku szkolnym 2008/09 przyjęto:

1. Komputeryzacja biblioteki szkolnej i czytelni

Biblioteka szkolna pełni również funkcję Szkolnego Centrum Multimedialnego (SCM). W pracowni znajduje się 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny tj. (kolorowa drukarka HP do formatu A3, urządzenie wielofunkcyjne HP łączące w sobie funkcję ksero, skanera, drukarki, faksu, wysokiej klasy urządzenie ksero, skaner, kamerę video z oprogramowaniem do obróbki filmów, laptop, rzutnik multimedialny). Wszystkie komputery w Szkolnym Centrum Multimedialnym posiadają oryginalne licencjonowane oprogramowanie w zakresie pakietu Office, Windows, programów Cenzor. Biblioteka jest wyposażona w pakiet programów multimedialnych typu: Encyklopedia PWN, Słownik Wyrazów Obcych PWN, Słowniki Językowe, Encyklopedie przyrodnicze, historyczne, matematyczne itp. Biblioteka prowadzi prenumeratę czasopism o tematyce komputerowej: PC WORLD, CHIP, ENTER.

Biblioteka prowadzi proces skomputeryzowania księgozbioru. Od września 2008 wszystkie pozycje multimedialne, woluminy są na bieżąco wprowadzone do systemu bibliotecznego MOL OPTIVUM. W ramach możliwości czasowych na bieżąco jest prowadzona retrospektywna komputeryzacja zbiorów, przy równoczesnej selekcji księgozbioru i systematycznego wycofywania pozycji ze względu na zniszczenia, zdeaktulizowania, zagubienia). Wprowadzonych do programu bibliotecznego jest ponad 1000 woluminów. Biblioteka prowadzi całoroczny konkurs czytelniczy, systematycznie powiększa księgozbiór, prenumeruje czasopisma.


2. Współpraca z PPP w Bełchatowie w zakresie diagnozowania poziomu rozwoju uczniów.

W ramach indywidualnej opieki psychologiczno - pedagogicznej oraz działalności profilaktycznej szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełchatowie. Nauczyciele, wychowawcy współpracują
z pracownikiem, który zgodnie z rocznym planem pracy prowadzi wraz z pedagogiem szkolnym systematyczne zajęcia z uczniami, uczestniczy w spotkaniach
z nauczycielami, rodzicami.

Współpraca ta dotyczy:

 • poradnictwa w zakresie rozpoznawania, rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych, sytuacji konfliktowych w klasie, szkole,

 • wspólnego oddziaływania na uczniów sprawiających problemy wychowawcze,

 • diagnozowania uczniów mających trudności i problemy w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego, kierowania ich na odpowiednie formy pomocy (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne),

 • przeprowadzania badań pedagogicznych na terenie szkoły (na prośbę wychowawców, nauczycieli, rodziców)

 • prowadzenia zajęć profilaktycznych w klasach oraz rozmów indywidualnych (wedle potrzeb) z uczniami – 32 zajęcia w klasach I-VI,

 • współpracy z rodzicami (pedagogizacja rodziców, poradnictwo, rozmowy indywidualne (7 spotkań), wymiana informacji o uczniach, wizyty domowe
  (3 wizyty).

Zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele mogą także skorzystać
z pomocy psychologa zatrudnionego na terenie szkoły.

Pedagog szkolny realizuje program autorski dla klasy I „Działań korekcyjno-kompensacyjnych usprawniających analizator kinestetyczno-ruchowy”.


 1. Pod opieką PPP jest – 17 uczniów.

 2. Ilość przeprowadzonych badań ped. W I semestrze roku szkolnego 2008/09 – 4.

 3. Pomocy psychologa szkolnego korzysta ( zajęcia indyw.) – 8 uczniów.

 4. Na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne uczęszcza – 17 uczniów.

 5. Na zespół wyrównawczy z jęz. polskiego uczęszcza – 36 uczniów.

 6. Na zespół wyrównawczy z matematyki uczęszcza – 38 uczniów.

 7. Na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w kl. I-III uczęszcza – 27 uczniów, a w kl. IV - 18

 8. Na terapię logopedyczną uczęszcza – 21 uczniów


3. Zaangażowanie rodziców w realizację zadań statutowych szkoły

Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:

 • pracę rady rodziców (opiniowanie dokumentów szkolnych, organizacja uroczystości szkolnych, przygotowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki),

 • organizowanie spotkań połączonych ze szkoleniem („Zagrożenia wychowawcze XXI wieku”, „Metody wychowawcze”, „Analiza wyników badań dojrzałości szkolnej dzieci 6 letnich”,

 • systematyczną pedagogizację,

 • organizowanie zajęć otwartych,

 • organizowanie uroczystości szkolnych, środowiskowych i państwowych (sprzątanie świata, ślubowanie uczniów klasy I, dzień papieski, DEN, 11 listopada, pasowanie na świetliczaka, mikołajki, wigilia, choinka szkolna, dzień babci i dziadka),

 • gromadzenie informacji dotyczących oczekiwań i opinii rodziców (ankietowanie, rozmowy indywidualne),

 • spotkania z pedagogiem, psychologiem, logopedą,

 • przekazywanie informacji pisemnych dotyczących bieżących spraw szkolnych (ulotki, ogłoszenia, zaproszenia, informacje),Przeprowadzono anonimową ankietę dla 13 rodziców uczniów klasy VI - „Co możemy razem zrobić w szkole?” Analizując odpowiedzi udzielone przez rodziców można wyciągnąć następujące wnioski:

 • Rodzice współpracując ze szkołą najchętniej korzystają z zebrań klasowych (wywiadówki) oraz indywidualnych spotkaniach z nauczycielem;

 • Rodzice ze strony szkoły oczekują na pomoc w formie porad specjalistów
  i umożliwieniu kontaktu z nimi;

 • Rodzice oczekują od wspólnych spotkań z wychowawcą informacji o dziecku (zachowaniu, osiągnięciach, kontaktach z rówieśnikami) oraz porad wychowawczych;

 • Poruszane tematy, które służyłyby pomocą w trudnym wychowaniu dzieci powinny dotyczyć rozwiązywania konfliktów, sposobów pomocy dziecku
  w rozwiązywaniu zadań domowych, oraz wpływu relacji rodzinnych na wyniki nauczania i wychowania;

 • Rodzice zamierzają uczestniczyć w życiu szkoły poprzez współtworzenie programu wychowawczego, oraz pomagając w organizacji imprez klasowych;

 • Szkoła w zakresie dobrej współpracy z rodzicami powinna dostarczać pełnej informacji o życiu klasy i szkoły oraz przyjaźnie i z szacunkiem traktować rodziców;

 • Najwłaściwszą porą na spotkania z rodzicami są popołudnia po godz. 17-tej.


4. Zapewnienie uczniom, rodzicom i nauczycielom dostępności do dokumentów regulujących pracę szkoły

Nauczyciele, uczniowie, rodzice mają swobodny dostęp do dokumentów szkolnych w bibliotece szkolnej, pokoju nauczycielskim, na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń, w BIP-ie szkoły. Wszyscy zainteresowani mogą również skorzystać z dokumentacji w sekretariacie szkoły i u dyrektora. Dyrektor na bieżąco informuje o zarządzeniach, decyzjach, uchwały rp podejmowane są z godnie
z prawem i publikowane. Rada rodziców jest zapoznawana z dokumentacją pracy szkoły na spotkaniach z dyrektorem.


5. Wzmocnienie systemu współpracy z rodzicami

W zakresie współpracy z rodzicami opracowano Program Współpracy ze Środowiskiem, każdy wychowawca opracował plan wychowawcy klasowego na dany etap edukacyjny, z którym zapoznał rodziców. W celu większej dostępności rodziców do wychowawców wychowawczynie klasy IV i V wprowadziły dyżury. Powstała strona internetowa szkoły, dzięki której zarówno rodzice, jak i uczniowie mogą na bieżąco uzyskiwać informacje dotyczące pracy szkoły. Na podstawie obserwacji pracy wychowawców, analizy zapisów w dziennikach lekcyjnych można sformułować następujące wnioski:

Nauczyciele i wychowawcy:

 • rozpoznają potrzeby i problemy swoich podopiecznych,

 • wychowawcy współpracują z rodzicami i pedagogiem szkolnym,

 • ściśle współpracują z PPP

 • liczba kontaktów z rodzicami jest uzależniona od specyfiki klasy (odnotowano: kl .I -6, kl. II -9, kl. III -5, kl. IV -20, kl. V – 16, kl. VI – 16 kontaktów wychowawcy z rodzicami), wychowawcy zorganizowali po 3 zebrania ogólne,

 • angażują wychowanków do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły,

 • przestrzegają zapisów dotyczących oceny zachowania uczniów i informowania rodziców o ocenach śródrocznych,

 • dostrzegają swoje sukcesy i porażki na polu pracy wychowawczej,

 • dbają o skuteczność i efektywność swoich działań,

 • systematycznie realizują proces pedagogizacji rodziców,


Kontrola dokumentacji wychowawcy klasy – 1 raz

Kontrola realizacji zadań wychowawcy – kontakty z rodzicami -1 raz,

Analiza sprawozdania z pracy pedagoga szkolnego

Analiza sprawozdania pracownika PPP w Bełchatowie

Analiza realizacji autorskich programów wychowawców klas:

 • Sprawozdanie z realizacji programu autorskiego „ Ja-moja rodzina, moja gmina, mój powiat, mój kraj…” klasa III

 • Sprawozdanie z realizacji autorskiego Programu Wychowawczego „Ja w klasie, szkole, społeczeństwie” dla II etapu edukacyjnego klasy IV – VI- kl. VIPrzygotowano i wprowadzono Procedurę organizacji i przebiegu praktyk studenckich w szkole.

Ankieta badająca stopień zadowolenia uczniów z działalności świetlicy szkolnej wskazuje, że:

 • uczniowie klas I-III chętnie uczestniczą w zajęciach świetlicowych, najbardziej akceptują uroczystości połączone z otrzymaniem prezentów i upominków,

 • uczniowie mają zapewnioną opiekę podczas dowozu,

 • kilkunastu uczniów deklaruje chęć uczestnictwa w zajęciach świetlicowych po odjeździe autobusu (głównie uczniowie klas młodszych),

 • uczniowie aktywnie uczestniczą w różnych formach zajęć.


Zrealizowano działania podejmowane w roku szkolnym 2008/09 wynikające
z wniosków ze sprawowania nadzoru, kontroli bieżących, pracy rady pedagogicznej.


 1. Prowadzenie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej z zakresu prawa oświatowego. Nauczyciele i rodzice znają obowiązujące prawo, mają dostęp do przepisów prawa, posiadają praktyczne umiejętności odnalezienia potrzebnych dokumentów.

 2. Planowo i systematycznie realizowano ćwiczenia w pisaniu sprawdzianów kompetencji klasy VI na poszczególnych zajęciach edukacyjnych. Zapewniono możliwości przygotowywania tekstów sprawdzianów kompetencji, gromadzono literaturę, bank przykładowych testów.

 3. Nauczyciele systematycznie oceniali uczniów. Oceniano różne formy aktywności ucznia. Każdy z nauczycieli przygotował Przedmiotowy System Oceniania. Przeprowadzono ankietę diagnostyczną „Wewnątrzszkolny system oceniania”.

 4. Współpracowano z policją w zakresie przeprowadzania pogadanek na temat bezpieczeństwa oraz kontroli pojazdów przed wycieczkami. Włączono do współpracy w zakresie bezpieczeństwa Społecznego Inspektora Pracy.

 5. Przeprowadzano pedagogizację rodziców zgodnie z kierunkami przyjętymi do realizacji w planie pracy szkoły.

 6. Udzielano instruktażu poszczególnym nauczycielom w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, realizacji programu nauczania, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, prowadzenia dokumentacji szkolnej.

 7. Zorganizowana została opieki psychologicznej i informowano rodziców o możliwościach uzyskania opieki psychologicznej na terenie gminy.

 8. Organizowano spotkania nauczycieli w ramach zespołów przedmiotowych, zadaniowych i wychowawczych. Zespoły przedmiotowe pracowały systematycznie zgodnie z planami pracy. Ze swojej działalności przygotowały sprawozdania.

 9. W szkole prowadzone są lekcje otwarte dla rodziców, zaproszonych gości oraz lekcje koleżeńskie w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Odbyło się 7 lekcji otwartych

 10. Znacznie poprawiła się dyscyplina pracy w zakresie pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, również w przypadkach realizacji zastępstw za nieobecnego nauczyciela. Dokonano w sumie 25 kontroli obecności nauczycieli na dyżurach (nie odnotowano nieobecności na dyżurze). Nauczyciele realizują dyżury zgodnie z przyjętym planem dyżurów i regulaminem, przeprowadzone kontrole wskazują, że nauczyciele są obecni na dyżurach. Sporadycznie można było zaobserwować realizację dyżurów w sposób niewłaściwy, np. przebywanie w jednym miejscu podczas dyżuru bez kontroli całego terenu dyżurowania, rozmowy z osobami postronnymi (zwłaszcza z innymi nauczycielami lub na parterze z pracownikami obsługi).

Hospitacje

W I semestrze roku szkolnego 2008/09 przeprowadzono 15 hospitacji kontrolujących i doradczych. W tym: uroczystości i imprezy szkolne -4, godzina z wychowawcą – 1, kształcenie zintegrowane – 2, matematyka -1, historia – 1, lekcja biblioteczna – 1, zajęcia świetlicowe – 1, wychowanie do życia w rodzinie -1, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -1, język angielski – 2.

Z 15 hospitacji zajęć i uroczystości 4 uroczystości i 3 zajęcia edukacyjne (historia, kształcenie zintegrowane, wychowanie do życia w rodzinie) miały charakter otwarty dla rodziców i nauczycieli .

Podczas hospitowanych zajęć nauczyciele:

 • właściwie dostosowywali metody pracy do osiągnięcia zamierzonych celów,

 • stosowali technologię komputerową – sprzęt multimedialny,

 • potrafili nawiązać dobry kontakt z uczniami,

 • stosowali zróżnicowaną ocenę uczniów za pracę,

 • zajęcia były zgodne z posiadanymi przez nauczycieli planami wynikowymi,

 • na zajęciach nauczyciele stosowali pomoce dydaktyczne będące na wyposażeniu pracowni jak i wykonane samodzielnie,

 • uatrakcyjniali zajęcia dydaktyczne poprzez różnorodne metody i techniki pracy.

Zaobserwowałam również elementy negatywne:

 • brak właściwej dyscypliny podczas zajęć,

 • brak u uczniów umiejętności pracy w grupie,

 • słabe zaangażowanie uczniów podczas niektórych zajęć


Elementy negatywne dotyczyły przede wszystkim pracy z uczniami klasy IV sprawiającymi problemy wychowawcze, kłopoty z utrzymaniem dyscypliny, zaangażowaniem w proces dydaktyczny. Kłopoty z pracą w grupach występują głównie w klasie V (problemy z zachowaniem się 1 ucznia) oraz w klasie IV (problemy z utrzymaniem dyscypliny podczas zajęć). Wymienione kłopoty powtarzają się na większości zajęć edukacyjnych (niezależnie od nauczyciela uczącego) oraz potwierdziły się podczas zajęć integracyjnych prowadzonych przez P. K. Stańdo (psycholog, terapeuta – Fundacja „Pedagogium”).

Wszystkie hospitacje poprzedzone zostały rozmową przedhospitacyjną, zakończone rozmową pohospitacyjną i podpisaniem arkusza hospitacji. Uwagi dotyczące prowadzenia zajęć były umieszczane w arkuszu hospitacji i omówione z nauczycielami.

W zakresie form i planu wspomagania nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości stwierdzam, że:

 • prowadzone są hospitacje wspomagające i doradcze, które pomagają głównie nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie na dostrzeżenie swoich mocnych i słabych stron,

 • prezentowane są nowości pedagogiczne oraz lekcje prowadzone przez opiekuna stażu,

 • coraz częściej do uatrakcyjniania procesu dydaktycznego stosowany jest sprzęt i programy multimedialne.

Zakres, formy i plan kontroli bieżących

W zakresie bieżącej kontroli dokumentacji nauczania dokonałam kontroli terminowości złożenia planów wynikowych, przedmiotowych systemów oceniania, planów pracy wychowawcy klasowego, planów pracy kółek i zespołów wyrównawczych oraz dzienników lekcyjnych. Nauczyciele nie zawsze przestrzegają wskazanych terminów i przygotowują dokumentację zgodnie z zaleceniami. Uwagi dotyczące prowadzenia dokumentacji zostały ujęte w protokołach kontroli i zapoznano z nimi nauczycieli. Jednakże na podkreślenie zasługuje fakt, że większość nauczycieli wywiązuje się z przyjętych terminów i przygotowuje dokumentację zgodnie z zaleceniami.


Kontrola przestrzegania przepisów bhp przez nauczycieli pozwala stwierdzić, że:

 • we wszystkich pracowniach znajdują się regulaminy korzystania z nich,

 • na początku roku szkolnego uczniowie zostali z nimi zapoznani,

 • stosowane są zasady zawarte w regulaminie organizacji wycieczek
  i wyjazdów,

 • wszyscy uczestnicy wycieczek uzyskali akceptację rodziców na wyjazd oraz znają jej regulamin,

 • przed każdym wyjazdem policja dokonuje technicznej kontroli pojazdu,

 • wycieczki przygotowywane są z należytą starannością.

 • nie wszyscy nauczyciele dbają o codzienną higienę pracy umysłowej ucznia,

 • nie przestrzegają zasady wietrzenia sal po zajęciach,

 • nie sprzątają pomocy dydaktycznych po przeprowadzeniu zajęć,

 • nie dbają o ład i porządek w klasie.


Kontrola systematyczności oceniania pozwoliła stwierdzić, że:

 • nauczyciele systematycznie oceniają uczniów,

 • oceny klasyfikacyjne zostały wystawione z kilku – kilkunastu ocen bieżących (z różnych form aktywności uczniów).


Kontrola stanu technicznego pomocy dydaktycznych w pracowniach oraz wystroju pracowni pozwala wysunąć następujące wnioski:

 • nauczyciele w większości aktualizują wystrój klas, dbają o estetykę
  i powierzone pomoce dydaktyczne,

 • zdarzają się jednak przypadki braku dbałości o sprzęt, aktualny i estetyczny wystrój sal dydaktycznych,

 • do najbardziej zadbanych sal zaliczyć można: bibliotekę szkolną, salę lekcyjną klasy I i II.


Kontrola dokumentacji nauczania wskazuje, że:

 • nie wszyscy nauczyciele stosują się do przyjętych terminów,

 • nie wszyscy nauczyciele systematycznie wpisują tematy zajęć do dzienników lekcyjnych,

 • zdarzają się przypadki nie składania dokumentacji w wyznaczonych miejscach, co uniemożliwia jej kontrolę,

 • przeprowadzono 2 razy kontrolę dzienników zajęć lekcyjnych i 1 raz kontrolę dzienników zajęć pozalekcyjnych.


Kontrola wykorzystania czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne pozwala stwierdzić, że:

 • nie wszyscy nauczyciele punktualnie rozpoczynają zajęcia dydaktyczne,

 • zdarzają się przypadki przedłużania zajęć na przerwę lub skracania zajęć zwłaszcza na ostatniej godzinie lekcyjnej,

 • rozpoczynania zajęć z opóźnieniem ze względu na wykonywanie innych prac


Kontrola dokumentacji wychowawcy klasowego wskazuje, że:

 • wszyscy wychowawcy opracowali plany pracy wychowawcy klasowego,
  w którym uwzględnili elementy programu szkoły i programu profilaktyki,

 • systematycznie odnotowują kontakty z rodzicami, terminy i treść przekazanych informacji pisemnych, najważniejsze wydarzeń z życia klasy,

 • prowadzą ewidencję kontaktów z rodzicami, obecności rodziców na zebraniach, tematyki omawianej podczas zebrań, zakresu pedagogizacji rodziców.


Kontrola spełniania funkcji opiekuna nauczyciela odbywającego staż zawodowy pozwala stwierdzić, że:

 • nauczyciel, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu wywiązuje się z nałożonych obowiązków,

 • dyscyplinuje swoją podopieczną do systematycznego dokumentowania przebiegu stażu,

 • systematycznie odbywają się obserwacje zajęć,

 • stażysta uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu
  i innych nauczycieli,

 • nauczyciel odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego systematycznie gromadzi dokumenty potwierdzające realizację planu rozwoju zawodowego (przeprowadzono 2 kontrole dokumentacji).Przeprowadzone badania, 1. Sukcesy i osiągnięcia uczniów- efekty konkursów, turniejów

Uczniowie wzięli udział w 7 konkursach szkolnych, 8 konkursach gminnych i powiatowych, 4 wojewódzkich i 3 ogólnopolskich. W 7 (na 8) konkursach gminnych i powiatowych uczniowie zajęli I, III, V miejsce oraz wyróżnienia i nagrodę specjalną.

W konkursach wyższego szczebla uczniowie otrzymali wyróżnienia w

konkursie informatycznym, środowiskowym.

Udział uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w pozaszkolnych zawodach sportowych jest niewielki.

 • I rzut Ligi Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w lekkiej atletyce szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wzięło udział 16 uczniów.

P.P - IV m (piłka palantowa), M. O. - VIII m (200m),

H.K - X m (skok w dal), Sztafeta szwedzka M VIII m,

Sztafeta szwedzka K IX m.

 • Podsumowanie Roku Sportowego 2008 przez LKS powiatu bełchatowskiego – Mateusz Roczek – sportowa rewelacja roku (piłka nożna).

 • Podsumowanie Roku Sportowego 2008 przez LKS „Omega” Kleszczów – Mateusz Roczek – sportowa nadzieja roku (piłka nożna).

 • Indywidualne Halowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w lekkiej atletyce szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wzięło udział 6 uczniów. Sztafeta 4x200 K VIII m.
 1. Diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli

Diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli następuje na początku każdego roku szkolnego, dokonuje jej lider WDN-u poprzez przygotowane do tego celu ankiety oraz indywidualne rozmowy z nauczycielami, zbieranie danych dotyczących oczekiwań i potrzeb w zakresie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Na podstawie złożonego zapotrzebowania i oczekiwań, a także oferty WODN – u powstaje plan doskonalenia nauczycieli, który uzyskuje akceptację Rady Pedagogicznej. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że przyjęta formuła spełnia oczekiwania nauczycieli, a nauczyciele wywiązują się z realizacji zaplanowanych form doskonalenia. Program WDN Szkoły Podstawowej w Łękińsku na rok szkolny 2008/09 zawierał cel główny: Podniesienie jakości warsztatu pracy nauczycieli w zakresie wychowania i nauczania oraz cele szczegółowe:

 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz podnoszenie warsztatu pracy nauczyciela,

 • Opieka świetlicowa w naszej szkole w kontekście wprowadzonego obniżenia wieku szkolnego,

 • Badanie efektów kształcenia z uwzględnieniem edukacyjnej wartości dodanej,

 • Znajomość prawa wewnątrzszkolnego

Formy doskonalenia zawodowego odbywały się poprzez:

 • doskonalenie zewnętrzne – konferencje, warsztaty, kursy,

 • doskonalenie wewnętrzne – pomoc koleżeńska, opieka nad nauczycielami z niewielkim stażem pracy, nauczycielem kontraktowym, praca w zespołach przedmiotowych, lekcje koleżeńskie, referaty.

Odbyło się 6 zwykłych posiedzeń rady pedagogicznej, zgodnie z przyjętym harmonogramem

Doskonalenie zewnętrzne: nauczyciele uczestniczyli w 26 formach doskonalenia zewnętrznego.

Członkowie rady pedagogicznej brali udział w warsztatach zorganizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie na temat: ,,Dziecko z zaburzonym zachowaniem” ( 7 godzin).

19 listopada odbyło się szkolenie dla nauczycieli na temat: ,,Zagrożenia wychowawcze XXI wieku” prowadzone przez prof. M. Jędrzejko z Fundacji ,,Pedagogium”.


W.P

 • Warsztaty - ,, Kompetencje współczesnego nauczyciela religii”

 • Katecheza - ,, Św. Paweł jako Nauczyciel – implikacje katechetyczno –pastoralne”

 • Rekolekcje

 • Dni skupienia

N. P.

 • Kurs - ,,Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”

 • Warsztaty - ,,Różne twarze złości-radzenie sobie ze złością własną i uczniów”

I. M.

 • Kurs - ,, Planowanie pracy z uczniem zdolnym”

 • Warsztat metodyczny „Zabawa w teatr”G. S.

 • Kurs - ,,EWD w diagnozie z wyników egzaminów zewnętrznych. Pomiar dydaktyczny we współczesnej szkole”

J. R.

 • Seminarium - ,,Edukacja wczesnoszkolna w świetle nowej podstawy programowej”

 • Konferencja - ,, Jak motywować uczniów do nauki ?

M. B.

 • Seminarium - ,,Edukacja wczesnoszkolna w świetle nowej podstawy programowej”

 • Konferencja - ,,Jak motywować uczniów do nauki ?

 • Kurs - ,,Odimienna metoda czytania”

J. P.

 • Konferencja - ,,Nowatorstwo pedagogiczne w wychowaniu fizycznym”

E. R.

 • Konferencja - ,,Trudne problemy okresu dorastania”

 • Warsztat metodyczny „Zabawa w teatr”

M.K.

 • Konferencja - ,,Komunikacja językowa w ujęciu interdyscyplinarnym”

S. S.

 • Kurs kierowników wycieczek szkolnych

M. R.

 • Studia podyplomowe - ,,Zarządzanie oświatą”

 • Kurs kierowników wycieczek szkolnych

 • Seminarium - ,,Etyka dla nauczyciela bibliotekarza”

 • Konferencja - ,,Wielokulturowośc Europy i regionu piotrkowskiego”

M. J.

 • Kurs - ,,Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”

 • Warsztat - ,,Edukacja informatyczna w szkole podstawowej i gimnazjum”

 • Warsztat - ,, Szkoła bez przemocy”

 • Konferencje metodyczne -,,Szkoła przyjaźnie wymagająca”

,, Realizacja treści z wychowania komunikacyjnego na lekcjach techniki”

 • Spotkanie koordynatorów realizacji zagadnień ruchu drogowego


Zrealizowano szkolenia wewnętrzne:

Lp.

Tematyka szkolenia

Forma szkolenia


1.

,,Prawo wewnątrzszkolne” – awans zawodowy; ocena pracy, realizacja zadań nadzoru pedagogicznego, zadania zespołów nauczycielskich.

wykład

2.

,,Prawa dziecka i prawa człowieka” – upowszechnianie wiedzy o tych prawach wśród uczniów i ich rodziców.

warsztatowo - podająca

3.

Analiza wewnętrznych i zewnętrznych sprawdzianów kompetencji.

warsztatowo - podająca

4.

Zadania, formy i metody pracy opiekuna stażu z nauczycielem stażystą.

wykład

5.

Poprawne, systematyczne i zgodne z obowiązującym prawem prowadzenie dokumentacji nauczyciela.

wykład

6.

Zapoznanie z aktami prawnymi obowiązującymi od 01 września 2008r

wykład

7.

Przypomnienie szkolnej procedury awansu zawodowego

prezentacja multimedialna

8.

Obowiązki i odpowiedzialność nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa.

prezentacja multimedialna
  1   2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w I semestrze roku szkolnego 2008/2009 iconSprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku za okres od stycznia do grudnia 2009 roku dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w I semestrze roku szkolnego 2008/2009 iconSprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru Strona z

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w I semestrze roku szkolnego 2008/2009 iconSprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w I semestrze roku szkolnego 2008/2009 iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, z uwzględnieniem realizacji zadań priorytetowych za rok szkolny 2006/2007

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w I semestrze roku szkolnego 2008/2009 iconRaport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w I semestrze roku szkolnego 2008/2009 iconRelacja z przebiegu uroczystości nadania imienia mikołaja kopernika gimnazjum nr 2 w olecku podczas gminnej inauguracji roku szkolnego 2008/2009

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w I semestrze roku szkolnego 2008/2009 iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w I semestrze roku szkolnego 2008/2009 iconWnioski I rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 I propozycje do planu pracy na rok szkolny 2009-2010

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w I semestrze roku szkolnego 2008/2009 iconSprawozdanie z realizacji w I semestrze roku szkolnego 2009/10

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w I semestrze roku szkolnego 2008/2009 iconSzkoła podstawowa im. Mikołaja kopernika w ŁĘKIŃsku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom