Zagadnienia na ustny egzamin maturalny z historii. 2009 rok
Pobierz 28.29 Kb.
NazwaZagadnienia na ustny egzamin maturalny z historii. 2009 rok
Data konwersji22.11.2012
Rozmiar28.29 Kb.
TypDokumentacja


Zagadnienia na ustny egzamin maturalny z historii. 2009 rok.


I. HISTORIA POWSZECHNA 1. Monarchia Karola Wielkiego. Odnowienie cesarstwa ( 800 r.)

 2. Podział monarchii Karola Wielkiego ( traktat w Verdun 843 r.)

 3. Cesarstwo Ottonów i jego polityka ( 962 r.)

 4. Kształtowanie się systemu feudalnego

 5. Słowianie i ich podział. Pierwsze państwa słowiańskie.

 6. Walka cesarstwa z papiestwem o władzę i wpływy w Europie ( reforma gregoriańska, spór o inwestyturę ).

 7. Wyprawy krzyżowe, przyczyny, przebieg i skutki.

 8. Rozwój monarchii stanowej w Europie. Monarchia w Anglii i we Francji.

 9. Wielkie odkrycia geograficzne – przyczyny, najważniejsze wyprawy i skutki.

 10. Kultura, filozofia i sztuka Odrodzenia ( humanizm).

 11. Reformacja w Europie – główne kierunki reformacyjne.

 12. Kościół wobec reformacji ( kontrreformacja).

 13. Dualizm w rozwoju gospodarczo – społecznym w Europie w XV – XVI wieku.

 14. Wojna trzydziestoletnia; przyczyny, przebieg i skutki.

 15. Rozwój absolutyzmu we Francji.

 16. Anglia w dobie rewolucji w XVII wieku. Kształtowanie się monarchii konstytucyjnej.

 17. Myśl polityczna oświecenia i jej najważniejsi przedstawiciele.

 18. Sąsiedzi Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Rosja , Prusy i Austria.

 19. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych w XVIII wieku. Konstytucja amerykańska

 20. Wielka rewolucja francuska; przyczyny, przebieg ( dyktatura jakobińska) i jej znaczenie.

 21. Wojny Napoleona w Europie.. Znaczenie epoki napoleońskiej( system napoleoński).

 22. Kongres wiedeński; jego zasady i postanowienia.

 23. Geneza, charakter i skutki Wiosny Ludów w Europie.

 24. Zjednoczenie Włoch w II połowie XIX wieku.

 25. Zjednoczenie Niemiec w XIX wieku i jego skutki dla Europy.

 26. Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych, geneza, charakter i jej skutki.

 27. Rewolucja przemysłowa w Europie w XIX wieku.

 28. Ekspansja kolonialna wielkich mocarstw w XIX wieku.

 29. Geneza pierwszej wojny światowej.

 30. Pierwsza wojna światowa; przebieg( front zachodni i wschodni), charakter wojny.

 31. Skutki pierwszej wojny światowej( polityczne, gospodarcze i społeczne).

 32. Traktat wersalski. Ład wersalsko – waszyngtoński po I wojnie śwatowej.

 33. Rewolucje rosyjskie w 1917 roku ich przyczyny, charakter i skutki.

 34. Wielki kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych i w Europie i jego skutki.

 35. Faszyzm we Włoszech.

 36. Niemcy po dojściu Hitlera do władzy. System polityczny III Rzeszy.

 37. System rządów w Związku Radzieckim w latach trzydziestych( dyktatura Stalina).

 38. Kryzys międzynarodowy w Europie w latach 1938 – 1939.

 39. Geneza drugiej wojny światowej( pakt hitlerowsko – sowiecki w 1939 roku).

 40. Przebieg działań wojennych w Europie w latach 1940 – 1945.

 41. Wojna niemiecko- radziecka w latach 1941 – 1945.

 42. Druga wojna światowa na Dalekim Wschodzie.

 43. Wielka koalicja. Konferencje Wielkiej Trójki.

 44. Skutki drugiej wojny światowej.

 45. Rozpad wielkiej koalicji i rozwój zimnej wojny w latach 1945 – 1949.

 46. Problem niemiecki i powstanie dwóch państw niemieckich.

 47. Sowietyzacja Europy Wschodniej po drugiej wojnie światowej( system „demokracji ludowej” ).

 48. ”Jesień Ludów” 1989 roku w Europie, jej przyczyny i skutki.II HISTORIA POLSKI 1. Powstanie i rozwój państwa polskiego za Mieszka I. Przyczyny i znaczenie przyjęcia chrztu.

 2. Polityka zagraniczna Bolesława Chrobrego.

 3. Zjazd w Gnieźnie w 1000 roku i jego znaczenie.

 4. Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w XI wieku i jego przezwyciężenie.

 5. Organizacja państwa pierwszych Piastów.

 6. Kształtowanie się terytorium państwa polskiego za pierwszych Piastów.

 7. Panowanie Bolesława Śmiałego i jego konflikt z biskupem Stanisławem.

 8. Polska za panowania Bolesława Krzywoustego.

 9. Pierwsze koronacje polskie ( okoliczności ich przebiegu ).

 10. Stosunki polsko-niemieckie za panowania pierwszych Piastów.

 11. Statut Bolesława Krzywoustego; geneza, postanowienia i skutki.

 12. Rozwój państwa krzyżackiego nad Bałtykiem w XIII- XIV wieku.

 13. Skutki rozbicia dzielnicowego w Polsce.

 14. Straty terytorialne Polski w okresie rozbicia dzielnicowego.

 15. Gospodarka okresu rozbicia dzielnicowego w Polsce ( lokacja wsi i miast na prawie niemieckim ).

 16. Okoliczności sprowadzenia Krzyżaków do Polski i jego następstwa.

 17. Najazdy Mongołów na Polskę w XIII wieku.

 18. Działania na rzecz zjednoczenia państwa polskiego w II połowie XIII wieku (tendencje zjednoczeniowe ).

 19. Zjednoczenie Polski za czasów Wł. Łokietka.

 20. Proces przebudowy wewnętrznej Polski w XIII wieku ( przemiany gospodarcze, społeczne i kulturalne).

 21. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Kazimierza Wielkiego.

 22. Stosunki polsko-krzyżackie w okresie piastowskim.

 23. Rozwój przywilejów szlacheckich w Polsce.

 24. Unia Polski z Litwą za czasów WŁ. Jagiełły; przyczyny i znaczenie.

 25. Konflikty z Zakonem Krzyżackim w okresie panowania Jagiellonów.

 26. Unia lubelska. Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 27. Polityka dynastyczna Jagiellonów ( walka o trony w Europie).

 28. Ruch egzekucyjny polskiej szlachty w XVI wieku( program i jego realizacja).

 29. Rozwój i organizacja sejmu Rzeczypospolitej szlacheckiej. XV- XVI wiek.

 30. Pierwsza wolna elekcja w Polsce i jej podstawy ustrojowe.

 31. Wojny Stefana Batorego z Moskwą.

 32. Wojny polsko- rosyjskie w XVII wieku.

 33. Wojny polsko- szwedzkie w XVII wieku.

 34. Wojny polsko- tureckie w XVII wieku.

 35. Powstanie B. Chmielnickiego; przyczyny i skutki( problem kozacki).

 36. Skutki wojen Rzeczypospolitej w XVII wieku ( kryzys wewnętrzny państwa).

 37. Rzeczpospolita w czasach saskich.

 38. Próby reform w początkach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 39. Pierwszy rozbiór Polski; jego geneza i następstwa.

 40. Reformy sejmu rozbiorowego lat 1773 -1775.

 41. Reformy Sejmu Czteroletniego. Konstytucja 3 Maja.

 42. Drugi rozbiór Polski; jego bezpośrednie przyczyny i następstwa.

 43. Powstanie Kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski.

 44. Przyczyny upadku i likwidacji państwa Rzeczypospolitej szlacheckiej.

 45. Sprawa polska w epoce napoleońskiej ( Legiony H. Dąbrowskiego, Księstwo Warszawskie).

 46. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim.

 47. Królestwo Polskie w latach 1815 -1830.

 48. Powstanie listopadowe 1830 -1831; jego przyczyny i skutki.

 49. Ugrupowania polityczne Wielkiej Emigracji.

 50. Powstanie 1846 roku na ziemiach polskich i jego skutki.

 51. Geneza, charakter i skutki powstania styczniowego 1863 roku.

 52. Królestwo Polskie po powstaniu styczniowym( formy rusyfikacji).

 53. Polityka pruska wobec Polaków w II połowie XIX i na początku XX wieku.

 54. Sprawa uwłaszczenia chłopów w trzech zaborach.

 55. Ruch socjalistyczny a ruch narodowy na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku.

 56. Sprawa polska w czasie pierwszej wojny światowej( orientacje polityczne Polaków).

 57. Powstanie niepodległego państwa polskiego po pierwszej wojnie światowej( przyczyny odzyskania niepodległości, ośrodki władzy, rola J. Piłsudskiego).

 58. Walka o granice Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1918 -1921.

 59. Konstytucja marcowa 1921 roku.

 60. Trudności i osiągnięcia w odbudowie państwa polskiego po I wojnie światowej.

 61. Reforma walutowa rządu Wł. Grabskiego i jej znaczenie.

 62. Przewrót majowy w Polsce; jego geneza i skutki.

 63. Rządy sanacji w Polsce w latach 1926 -1935.

 64. Konstytucja kwietniowa i jej ustrojowy charakter.

 65. Rządy sanacyjne w Polsce w latach 1935 -1939.

 66. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej w latach 1926 -1939.

 67. Stosunki polsko –niemieckie w latach 1938 -1939.

 68. Wojna polska we wrześniu 1939 roku i jej następstwa.

 69. Polityka okupantów wobec narodu polskiego w okresie II wojny światowej.

 70. Rozwój polskiego państwa podziemnego i jego struktury organizacyjne w latach II wojny światowej.

 71. Rozwój Armii Krajowej i jej formy walki.

 72. Rząd polski na emigracji i jego polityka w latach 1939 – 1945.

 73. Stosunki polsko – radzieckie w latach 1941 – 1943.

 74. Powstanie warszawskie i jego znaczenie.

 75. Sprawa polska na konferencjach Wielkiej Trójki.

 76. Etapy kształtowania się władz komunistycznych w Polsce w latach 1944 – 1948.

 77. Okres rządów stalinowskich w Polsce; charakter systemu.

 78. Polski Październik 1956 roku ; jego geneza i znaczenie.

 79. Epoka Gierka i jej następstwa.

 80. Sierpień 1980 roku w Polsce.

 81. Stan wojenny 1981 roku w Polsce; jego przyczyny i skutki.

 82. Narodziny III Rzeczypospolitej.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zagadnienia na ustny egzamin maturalny z historii. 2009 rok iconZagadnienia na ustny egzamin dojrzałości z historii 2009 rok. I. Historia powszechna

Zagadnienia na ustny egzamin maturalny z historii. 2009 rok iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2008/2009

Zagadnienia na ustny egzamin maturalny z historii. 2009 rok iconTematy na egzamin ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2009/2010

Zagadnienia na ustny egzamin maturalny z historii. 2009 rok iconTematy na egzamin ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2008/2009

Zagadnienia na ustny egzamin maturalny z historii. 2009 rok iconZagadnienia na ustny egzamin maturalny z Wiedzy o społeczeństwie

Zagadnienia na ustny egzamin maturalny z historii. 2009 rok iconZagadnienia z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w sesji wiosennej

Zagadnienia na ustny egzamin maturalny z historii. 2009 rok iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2009 r

Zagadnienia na ustny egzamin maturalny z historii. 2009 rok iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2009 r

Zagadnienia na ustny egzamin maturalny z historii. 2009 rok iconPropozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2009 roku

Zagadnienia na ustny egzamin maturalny z historii. 2009 rok iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2009/2010

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom