Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, 63-500 Ostrzeszów ul. Zamkowa 31
Pobierz 317.7 Kb.
NazwaStarostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, 63-500 Ostrzeszów ul. Zamkowa 31
strona1/6
Data konwersji22.11.2012
Rozmiar317.7 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie , 63-500 Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
woj. wielkopolskie tel. (062) 732 00 40ZNAK SPRAWY GG 7430-9/2/10 Ostrzeszów, dn 21.06.2010


SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAZAMAWIAJĄCY:
Starostwo Powiatowe w OstrzeszowieOgłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 137.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. )

na


Modernizację ewidencji gruntów – obręb Doruchów


Z a t w i e r d z i ł , d n i a 2010-06-21


O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uczestnikami postępowania są osoby, które nabyły SIWZ u Zamawiającego. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. Oferent powinien zapoznać się z całością SIWZ, których integralną część stanowią załączniki.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


( SIWZ )


1. Zamawiający Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie,

63-000 Ostrzeszów ul .Zamkowa 31

woj. wielkopolskie tel. (062) 732 00 40


2. Przedmiot zamówienia :

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW


3. Lokalizacja: obręb Doruchów


Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia :


Rozdział I. Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami.

Rozdział II. Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Rozdział III. Załączniki graficzne

Rozdział IV. Projekt umowy
Informacje ogólne :


1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określanymi w niniejszej

specyfikacji.

2. Ofertę może złożyć Wykonawca, który uzyskał Specyfikację Istotnych Warunków

Zamówienia od zamawiającego .

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę – propozycje rozwiązań alternatywnych

lub wariantowych w ofercie nie będą brane pod uwagę.

4. Załączniki do Rozdziału I powinny być kompletne, wypełnione przez oferenta ściśle

według warunków i postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent przed złożeniem oferty powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.


ROZDZIAŁ I


INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

tel. 062 732 00 40, fax 062 730 17 71
Autor informacji: Komisja Przetargowa  

Informację wprowadził: Ireneusz Jeziorny


GG 7430-9/2/10

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację ewidencji gruntów i budynków obręb Doruchów.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Ostrzeszów , dnia 21 czerwca 2010 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na udzielenie zamówienia publicznego na


Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Doruchów ”


Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO (art. 36 ust. 1 pkt. 1 Pzp.)


Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie , z siedzibą przy ul. Zamkowej 31 , 63-500

Ostrzeszów, woj. wielkopolskie Telefon: 0-62 732 00 40, Fax: 062 730 17 71

Internetowy adres: www.powiatostreszowski.pl

e-mail: geo_ostrzeszow@poczta.onet.pl Regon : 250856606 NIP : 514-01-37-902

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust.1 pkt. 2 Pzp.)


Zamówienie realizowane będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 137.000 Euro.


III. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia http://bip.wokiss.pl/ostrzeszowp/, przetargi 2010, a także na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego, pokój nr 41 lub za pośrednictwem poczty.

Cena formularza: bezpłatny.

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt. 3 Pzp.)


Przedmiotem zamówienia jest

MODERNIZACJA BAZ DANYCH OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I

BUDYNKÓW DLA OBRĘBU DORUCHÓW

Opracowaniem zostanie objęty teren całego obrębu:

– arkusze: 1, 2, 3

/ZAŁĄCZNIK NR 2 Warunków Technicznych/

Szczegółowy sposób opracowania prac modernizacji określają Warunki techniczne dla prac geodezyjno–kartograficznych


Nomenklatura …………… Roboty geodezyjne


V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH


VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt. 4 Pzp.)


Zamawiający wymaga wykonania całości opracowania w terminie do 30 sierpnia 2011 r.

Termin wykonania I etapu prac w terminie do 30 stycznia 2011 roku .


VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (art. 36 ust. 1 pkt. 5 Pzp.)

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać mogą się wykonawcy, którzy spełniają

następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz
  - złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( wg wzoru – załącznik nr 2 ).
 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
  - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dokumenty potwierdzające, że dysponują osobą posiadającą uprawnienie w rozumieniu przepisów prawa geodezyjnego (kserokopię uprawnień /Zakres I i II/ , dyplomów oraz aktualne zaświadczenia - obowiązkowo muszą być dołączone do oferty).
 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży:
  - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wg wzoru – załącznik Nr 2).

 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
  - złoży oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( wg wzoru – załącznik Nr.3 ).
  Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia.

Wymagane dokumenty

  1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1.

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  3. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień. Dokumenty potwierdzające, że dysponują osobą posiadającą uprawnienie w rozumieniu przepisów prawa geodezyjnego (kserokopię uprawnień geodezyjnych Zakres I i II oraz aktualne zaświadczenia , dyplomy obowiązkowo muszą być dołączone do oferty).

  4. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (wg wzoru – załącznik Nr 2).

  1. Oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( wg wzoru – załącznik Nr.3).


Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.


VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW (art. 36 ust. 1 pkt. 7 Pzp.)

1.Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych w terminie nie krótszym niż sześć dni przed terminem składania ofert.

2.Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej na której publikowana jest specyfikacja treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez źródła zapytania oraz udzieli wyjaśnień wszystkim wykonawcom którzy pobrali specyfikacje u zamawiającego. Odpowiedz udzielona przez zamawiającego, zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej, jest jednoznaczna z wprowadzeniem zmian do dokumentów przetargowych.

3.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na numer ( 0 62 730 17 71) lub pocztą elektroniczną na adres: geo_ostrzeszow@poczta.onet.pl

4.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za skuteczne i złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata w stanie czytelnym, kompletna i przed upływem terminu.

5.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

6.Do udzielania wyjaśnień i informacji w zakresie zamówienia:

  1. Andrzej Manikowski – po. Z-ca Kierownika, tel. 062 732 00 81 w godz. 8:00 do 14:00

  2. Sylwia Siedlecka-Snela – Podispektor Wydziału Geodezji ,Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tel. 062 7320084, w godz. 8:00 do 14:00

IX. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp.)


Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp.)

Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna

się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt. 10 Pzp.)

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2 ) Ofertę należy sporządzić na gotowym oryginalnym formularzu i musi zawierać:

datę sporządzenia oferty;

dane o wykonawcy /nazwę oferenta, dokładny adres, telefon, fax, NIP, regon itp./;

cenę ofertową - brutto z wyszczególnioną stawką podatku VAT;

termin wykonania /realizacji/ zamówienia, o ile nie został określony przez zamawiającego;

warunki płatności, o ile nie zostały określone przez zamawiającego;

termin ważności oferty;

oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i że akceptuje je bez zastrzeżeń;

oświadczenie, że wykonawca w razie wygrania przetargu, zobowiązuje się do zawarcia umowy we wskazanym terminie

warunki gwarancji, o ile nie zostały określone przez zamawiającego.

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania

firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami

ustawowymi oraz przepisami prawa.

6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

8) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

9) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

10) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający

możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 1. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres

zamawiającego oznaczona „oferta przetargowa Modernizacja ewidencji gruntów i

budynków - obręb Doruchów ,nie otwierać przed 13.08.2010 roku godz.9:15.

Na kopercie należy dodatkowo napisać nazwę i adres wykonawcy.

 1. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być kolejno ponumerowane .Strony te

powinny być parafowane przez osobę podpisująca ofertę zgodnie z treścią

dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub z treścią załączonego do

oferty pełnomocnictwa.


XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFER (art. 36 ust. 1 pkt 11 Pzp.)


1.Oferty należy składać w terminie do 13 sierpnia 2010 r. do godz. 9,00 na Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31, pokój nr 1.


2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi 13 sierpnia 2010 r. o godz. 9,15 w pokoju nr 44 Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31.

3.Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, właściwych dla przedmiotowego postępowania.

5. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego ma wniesienie protestu.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt. 12 Pzp.)

1.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty robocizny, materiałów, sprzętu, koszty wszelkich narzutów i doliczeń.

3.Ceny jednostkowe winny też uwzględnić wykonanie wszelkich innych robót i czynności leżących po stronie wykonawcy .

4.Wszelkie ceny należy podawać z dokładnością do jednego grosza.

5.Cena oferty winna być obliczona przez wykonawcę jako jedyne i całkowite wynagrodzenie brutto (łącznie z podatkiem vat) należne wykonawcy za realizacje całości przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie.

6.Cena może być tylko jedna

7.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

XIV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (art. 36 ust. 1 pkt. 13 Pzp.)

1.Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

cena oferty – znaczenie 100% - punktacja będzie przyznawana poprzez wyliczenie matematyczne wg wzoru:

najniższa cena oferty

--------------------------- x 100 % x 100

cena oferty badanej

2.Zamawiający wybierze ofertę spośród nie odrzuconych która otrzyma od komisji przetargowej najwyższą ilość punktów w kryterium cena.

3.Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

4.O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia i złożyli oferty.

XV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14 Pzp.)

 • Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

 • O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem

 • Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

 • Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy - ROZDZIAŁ IV

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt. 15 Pzp.)

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XVII. OGOLNE WARUNKI UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt. 16 Pzp.)

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy - Rozdział IV

XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJE WYKONAWCOM (art. 36 ust. 1 pkt. 17 Pzp.)

Zgodnie z działem VI Prawa Zamówień Publicznych

XIX. OPIS CZĘŚCI ZAMOWIENIA (art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp.)


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

XX. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

(art. 36 ust. 2 pkt 2 Pzp.)

Nie przewiduje się.

XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH (art. 36 ust. 2 pkt. 3 Pzp.)

Nie przewiduje się.

XXII. OFERTY WARIANTOWE (art. 36 ust, 2 pkt. 4 Pzp.)

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.


XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ

ZAMWAIAJACEGO (art. 36 ust. 2 pkt. 5 Pzp.)

Adres strony internetowej www.powiatostrzeszowski.pl ,

Adres poczty elektronicznej :geo_ostrzeszow@poczta.onet.pl


XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W ROZLICZENIU POMIĘDZY ZAMAWIAJACYM I WYKONAWCĄ (art. 36 ust. 2 pkt. 6 Pzp.)


Rozliczenie za wykonanie robót będzie odbywać się w walucie polskiej PLN.

XXV. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie przewiduje się.

XXVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA

Nie przewiduje się.

XXVII. WYSOKOŚC ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 2 pkt. 8 Pzp.)

Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi wykonawca.

XXVIII. WSKAZANIE PODWYKONAWCY, OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA KTÓRA NIE MOŻE BYĆ ZLECONA PODWYKONAWCY (art. 36 ust. 4 i 5 Pzp.)

Zamówienie określone w SIWZ nie może być zlecone podwykonawcom.


Starosta Ostrzesowski
/-/ Lech Janicki

Starostwo Powiatowe, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, tel. 062 732 00 40,

fax 062 730 17 71
Autor informacji: Komisja Przetargowa  

Informację wprowadził: Ireneusz Jeziorny


/wzór/

/Załącznik nr 1 do SIWZ/


O F E R T A


Nazwa i adres wykonawcy (wykonawców):

....................................................................

....................................................................

....................................................................


1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie:

MODERNIZACJI BAZ DANYCH OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBU DORUCHÓW:

Oferujemy wykonanie usług objętych przetargiem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, i specyfikacją istotnych warunków zamówienia,


Całość prac:


za cenę netto (bez podatku VAT) ...............................................................................................zł słownie:......................................................................................................................................zł obowiązujący podatek VAT ......% wartość podatku VAT w zł...................................... słownie ...................................................................................................................................................zł.

cena brutto łącznie z podatkiem VAT ....................................................................zł słownie ...................................................................................................................................................zł.


Oświadczamy ,ze zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi , warunkami zamówienia i ,ze akceptuje/my je bez zastrzeżeń.


 1. Proponowane warunki płatności za wykonanie zadanie .................................................................................................................................................
 1. Termin wykonania całości zamówienia zrealizujemy do 30 sierpnia 2011 r.
 1. Termin wykonania I etapu zamówienia zrealizujemy do 30 stycznia 2011 r.
 1. Na wykonane zadanie udzielamy gwarancji: ....... miesięcy gwarancji.
 1. Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
 1. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie zamówienia przewidzianym do realizacji i nie wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamówienia.
 1. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert – do dnia .................
 1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
 1. Oświadczamy, że wzór umowy – ROZDZIAŁ IV SIWZ akceptujemy bez zastrzeżeń. Jednocześnie zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana nasza oferta.


10.Oferta nasza została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od

nr ...... do nr .....


11.Niniejszym informujemy, że informacje na stronach .od nr...... do nr .......stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane./Wykonawca wypełnia ten punk

jeżeli zastrzega jakieś informacje, natomiast jeżeli nie zastrzega, to nie wypełnia tego punktu/


12.Nasze konto bankowe: ........................................................................................


13. Uprawnionym do kontaktów z zamawiającym jest:............................................... tel ........................


Załącznikami do niniejszej oferty są:

 1. ..............................................

 2. ..............................................

 3. ..............................................

 4. ..............................................

 5. ..............................................

 6. ..............................................

 7. ..............................................

 8. ..............................................

 9. ..............................................

 10. ..............................................

 11. ..............................................

 12. ..............................................Podpisano


(upoważniony przedstawiciel oferenta

data, pieczątka, podpis)


/wzór/

/zał. nr 2 do SIWZ/


Oświadczenie

w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)


Nazwa wykonawcy: ..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................

...................................................................................................................


Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam że:


 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym postępowaniem o zamówienie publiczne.

 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia................................dnia ...................................


..........................................................

pieczęć i podpisy osób uprawnionych


/wzór/

/Zał. N r 3 do SIWZ/


Oświadczenie

w trybie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)


Nazwa wykonawcy: ..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................

...................................................................................................................


Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164, poz.1163 z poźn. zm.).


...............................dnia ...................................


..........................................................

pieczęć i podpisy osób uprawnionych


ROZDZIAŁ II


WARUNKI TECHNICZNE


STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE


Warunki Techniczne

do wykonania pracy geodezyjnej

i kartograficznej
  1   2   3   4   5   6

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, 63-500 Ostrzeszów ul. Zamkowa 31 iconStarostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 15, 62 100 Wągrowiec, tel. (67) 26 80 500, fax (67 ) 26 27 888, sekretariat (67) 26 20 168

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, 63-500 Ostrzeszów ul. Zamkowa 31 iconStarostwo Powiatowe w Radomsku Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa I Leśnictwa, ul. Leszka Czarnego 22, 97–500 Radomsko

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, 63-500 Ostrzeszów ul. Zamkowa 31 iconStarostwo Powiatowe w Gostyninie Wydział Rolnictwa, Leśnictwa I Ochrony Środowiska ul. Dmowskiego 13 09-500 Gostynin zawiadomienie

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, 63-500 Ostrzeszów ul. Zamkowa 31 iconI liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie; tel./faks: 62 7320710; e-mail: lo1@ostrzeszow pl

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, 63-500 Ostrzeszów ul. Zamkowa 31 iconStarostwo powiatowe

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, 63-500 Ostrzeszów ul. Zamkowa 31 iconStarostwo powiatowe w iławie

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, 63-500 Ostrzeszów ul. Zamkowa 31 iconStarostwo powiatowe w myślenicach

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, 63-500 Ostrzeszów ul. Zamkowa 31 iconStarostwo powiatowe w chrzanowie

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, 63-500 Ostrzeszów ul. Zamkowa 31 iconStarostwo Powiatowe w Wołominie

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, 63-500 Ostrzeszów ul. Zamkowa 31 iconStarostwo powiatowe w wolsztynie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom