Podstawy prawne
Pobierz 68.18 Kb.
NazwaPodstawy prawne
Data konwersji22.11.2012
Rozmiar68.18 Kb.
TypDokumentacja

Publiczne Gimnazjum
im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach
Szkolny Program Wychowawczy
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”

Seneka Młodszy


Budowa szkolnego programu wychowawczego oparta została na wnikliwej obserwacji środowiska szkolnego, wynikach badań ankietowych, analizie monografii w klasach pierwszych Gimnazjum. Dokument ten jest spójny z programem profilaktyki, programem nauczania, tradycją szkoły
i oczekiwaniami środowiska.

PODSTAWY PRAWNE :


 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

 • „Ustawa o systemie oświaty” 07.09.1991r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami

 • „Karta Nauczyciela”- znowelizowana

 • Zarządzenie nr 18 MEN z dnia 29.09.1997r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki

 • Rozporządzenie MEN z dnia 15.02.1999r. „Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego z dnia 08.01.1999r.

 • Rozporządzenie w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej z dnia 25.05.1993r. D.U. MEN nr 6 z 1993r.

 • Rozporządzenie MEN z dnia 29.12.1997r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 • Rozporządzenie MEN z dnia 15.I. 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy sychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 • Statut szkoły (zgodny z Ustawą o Systemie Oświaty)

 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne O.N.Z. 20.11.1989r.

 1. TEZY DO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 1. Wychowanie, obok nauczania, jest jednym z dwóch podstawowych zadań szkoły. 

 2. Skuteczność i jakość działań wychowawczych grona nauczycielskiego zależy od uświadomienia, że:

 • wychowanie jest podstawowym składnikiem działań: dydaktycznych, opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych,

 • wychowawcą jest każdy nauczyciel, niezależnie, czy pełni czy też nie pełni funkcji wychowawcy,

 • spójność celów wychowawczych wymaga tego, by nie było między nimi sprzeczności,
  a także by nie wykluczały się one wzajemnie,

 • akceptacja przez rodziców zasad i celów wychowania, jest niezbędnym warunkiem ich realizacji,

 • zachowanie zgodności działań wychowawczych z zasadami i celami przyjętymi
  w niniejszym systemie, jest obowiązkiem każdego nauczyciela Publicznego Gimnazjum
  w Słomnikach,

 1. Zasady i cele wychowawcze w Publicznym Gimnazjum w Słomnikach oparte są na akceptacji
  i realizacji fundamentalnych i uniwersalnych wartości kulturowych oraz etycznych, obowiązujących w naszym kręgu cywilizacyjnym, z uwzględnieniem specyficznych wartości polskiej tradycji narodowej i państwowej.

 2. Za podstawową metodę wpajania wychowankom pożądanych sposobów postępowania, uznaje się ukazywanie wartości poprzez własną postawę nauczyciela, jako niewerbalną metodę oddziaływania wychowawczego. 1. WIODĄCY CEL WYCHOWANIA

Fundamentalnym celem wychowania jest wpajanie uczniowi zasad i norm - to znaczy takie utrwalenie w świadomości wychowanka, by autentycznie utożsamiał się z nimi, rozumiał je
i przyjmował konsekwencje wynikające z ich respektowania. 1. CELE OGÓLNE :

 1. budowanie osobowości wychowanka w duchu tolerancji i poszanowania zasad moralnych,

 2. traktowanie wychowanka podmiotowo,

 3. unikanie wobec niego wszelkich form przemocy,

 4. pomoc wychowankowi w dokonywaniu właściwych wyborów,

 5. wdrażanie do uczciwości, poszanowania własnej i cudzej godności

 6. rozwijanie takich postaw jak: obowiązkowość, prawdomówność, szczerość, niesienie pomocy potrzebującym, koleżeńskość i obowiązkowość,

 7. ukazywanie wychowankom pozytywnych wzorców osobowościowych, związanych z polską tradycją, ale także uniwersalną kulturą. 1. CELE SZCZEGÓŁOWE

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego Publicznego Gimnazjum w Słomnikach, jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka. W związku z tym, w działaniu wychowawczym zmierzać należy do osiągnięcia następujących celów:

 1. do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe

 2. do ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla tradycji uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych.

Celem rozwoju intelektualnego jest uczenie:

 1. wychowanka wartości wynikających z poszukiwania prawdy w szerokim rozumieniu tego pojęcia,

 2. motywowanie do samorozwoju umysłowego( hobby, pasje),

 3. wglądu we własne walory i uzdolnienia(samoakceptacja),   

 4. wglądu we własne ograniczenia i słabości (samokrytycyzm),

 5. nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań,

 6. umiejętności przyswajania wiedzy i samodzielnego zdobywania informacji,

 7. umiejętności przekazywania swojej wiedzy innym,

 8. umiejętności publicznego wypowiadania się.

Celem rozwoju emocjonalno – moralnego jest wpojenie wychowankowi następujących cech i kategorii:

 1. umiejętności myślenia wartościującego,

 2. odpowiedzialności za własne słowa i czyny,

 3. umiejętności dokonywania samooceny,

 4. zachowywania autentyzmu własnych postaw i działań,

 5. otwartości na innych ludzi,

 6. umiejętności budowania własnej, indywidualnej tożsamości,

 7. tolerancji i szacunku dla różnych form odmienności i indywidualności,

 8. umiejętności stawiania sobie celów i realizowania ich,

 9. umiejętności realizowania rozwoju duchowego na poziomie uwzględniającym możliwości wychowanka,

 10. oddzielania własnych sądów od uczuć i emocji,

 11. umiejętność utrzymywania wartościowych, przyjaznych i głębokich kontaktów z innymi ludźmi,

 12. kształtowanie własnej wrażliwości uczuciowej i moralnej.

Celem rozwoju duchowego jest:

 1. poznawanie dorobku kultury narodowej i globalnej w sferze sztuki, nauki, filozofii, etyki, religii itp.,

 2. kształtowanie postawy twórczej we wszystkich sferach życia,

 3. kształtowanie umiejętności myślenia refleksyjnego,

 4. kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem,

 5. kształtowanie poczucia smaku estetycznego,

 6. kształtowanie osobowości wychowanków w duchu umiejętności wykraczania poza egoistyczne oraz praktyczne i doraźne cele życiowe.

Celem kształtowania postaw obywatelsko – patriotycznych jest:

 1. przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa,

 2. kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego i szkoły,

 3. wpajanie szacunku i hołd dla bohaterów narodowych,

 4. kultywowania pamięci o ludziach zasłużonych dla szkoły i środowiska lokalnego,

 5. kształtowanie myślenia refleksyjnego o tradycji oraz historii kraju, rodzinnego miasta i szkoły,

 6. kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz świąt narodowo – państwowych (np. 3 Maja, 11 Listopada)

 7. poznawanie historii i tradycji rodzinnego miasta ( legenda, dzieje, ludzie zasłużeni dla rozwoju miasta we wszystkich dziedzinach ),

 8. kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne, m.in. poprzez uczestnictwo w akcjach charytatywnych.

Celem rozwoju fizyczno – zdrowotnego jest:

 1. kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie,

 2. wyrabianie nawyków higienicznych,

 3. kształtowanie sprawności fizycznej,

 4. wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych.

Wymogi współczesnej cywilizacji stawiają przed nami wymóg rozszerzania tradycyjnych celów wychowawczych o nowe cele, wynikające z zachodzących wokół nas zmian cywilizacyjnych.

Do tych celów zaliczamy konieczność wpojenia wychowankom norm i sposobów postępowania w dobie ekologii, świata mediów, globalizacji przekazu oraz edukacji prorodzinnej. Wychodząc z tego założenia, formułujemy:

Cele w zakresie wychowania ekologicznego:

 1. uświadomienie wychowankom sensu i wagi szacunku dla środowiska naturalnego człowieka,

 2. uczenie nawyków szacunku dla wszelkich form otaczającej nas przyrody,

 3. rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego poprzez: uświadomienie wychowankom przyczyn, mechanizmów i skutków powstania niepożądanych i szkodliwych zmian w środowisku naturalnym,

 4. rozwijanie w wychowankach nawyków aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ekologicznej odnowy zniszczonego lub zanieczyszczonego środowiska naturalnego.

Cele w zakresie wychowania medialnego i czytelniczego:

 1. uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji i materiałów,

 2. wytwarzanie w nich nawyku korzystania z szerokiej oferty medialnej,

 3. uczenie ich krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych,

 4. kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej,

 5. wyrabianie w uczniach nawyku sięgania po książkę, jako unikalną formę kontaktu z dorobkiem kultury, myśli i słowa, co jest szczególnie ważne w dobie ekspansji mediów elektronicznych.

Cele w zakresie wychowania do życia w rodzinie:

 1. integrowanie wychowawczych i opiekuńczych działań szkoły i rodziny,

 2. wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną opartych na miłości i wzajemnym poszanowaniu,

 3. przygotowanie uczniów do zrozumienia okresu adolescencji i rozumienia jego przejawów fizycznych i psychicznych,

 4. wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, w tym koleżeństwa i przyjaźni, (uczenie empatii),

 5. współpraca z rodzicami w przygotowaniu ich dzieci do dorosłego życia.
 1. METODY PRACY

 1. Działania integracyjne: monografia klas, lekcje wychowawcze, wyjazdy…

 2. Udział w uroczystościach klasowych, szkolnych, pozaszkolnych…

 3. Edukacja: teatralna, muzyczna, plastyczna, filmowa.

 4. Działalność na rzecz osób szczególnej troski(wolontariat).

 5. Prowadzenie: kroniki klasowych, szkolnych, dokumentacja fotograficzna, strona internetowa szkoły.

 6. Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi.

 7. Współpraca z rodzicami( Rada rodziców, Trójki klasowe).

 1. OCZEKIWANE POSTAWY I ZACHOWANIA UCZNIA

Uczeń:

 1. potrafi zaplanować swoją edukację i karierę,

 2. rozwija własną motywację do uczenia się,

 3. świadomie pobudza własne zainteresowania dotyczące danej dziedziny edukacyjnej i rozwija je w kołach zainteresowań,

 4. doskonali organizację pracy i umiejętność uczenia się,

 5. umie właściwie oceniać siebie i innych,

 6. zna swoje mocne i słabe strony,

 7. szanuje pracę własną i innych,

 8. zachowuje dyscyplinę w zakresie pracy umysłowej, utrzymuje ład i chronologię nauki,

 9. rozumie sens własnej pracy umysłowej,

 10. umie walczyć z własnymi słabościami,

 11. myśli i pracuje kreatywnie,

 12. poszukuje prawdy i śmiało wyraża swoje poglądy,

 13. umiejętnie wydobywa z treści poszczególnych przedmiotów elementy wychowawcze,

 14. niesie pomoc w nauce słabszym kolegom i koleżankom, 1. SYLWETKA WZOROWEGO UCZNIA

 1. Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • jest pilny i systematyczny,

 • z własnej inicjatywy działa na rzecz klasy i szkoły,

 • bierze udział w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i olimpiadach,

 • systematycznie realizuje obowiązek szkolny,

 • wzorowo wypełnia obowiązki i funkcje mu powierzone,

 • respektuje obowiązki i prawa zawarte w Statucie Szkoły.

 1. Kultura osobista:

 • jest uprzejmy i odnosi się z szacunkiem do innych,

 • życzliwie i koleżeńsko odnosi się do kolegów,

 • używa zwrotów grzecznościowych,

 • nie powoduje konfliktów,

 • zwraca uwagę na niewłaściwe zachowanie innych i potrafi odpowiednio zareagować,

 • wygląda estetycznie (fryzura, strój…)

 • swoją postawą w szkole i poza nią może stanowić wzór do naśladowania dla innych uczniów,

 • stosuje się do zasad „fair play” w sporcie.

 1. Aktywność społeczna:

 • wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działań społecznych oraz sumiennie i terminowo je wykonuje,

 • pomaga słabszym kolegom w rozwiązywaniu ich problemów (np. w nauce)

 • szanuje pracę innych,

 • dba o sprzęt szkolny,

 • oddziaływuje na innych w zakresie kształtowania właściwych postaw i zachowań.

 1. MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszej szkoły powinien:

 1. posiadać usystematyzowaną wiedzę ogólną,

 2. posiadać wizję własnej przyszłości,

 3. realizować i cenić wartości uniwersalne,

 4. posiadać umiejętności dalszego samokształcenia oraz korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł informacji,

 5. umiejętnie rozwiązywać problemy i konflikty,

 6. być uczciwy, ambitny, twórczy i kreatywny,

 7. udzielać wsparcia i pomocy tym, którzy jej potrzebują,

 8. być asertywny, gdy sytuacja tego wymaga,

 9. rzetelnie wykonywać swoją pracę, chętnie uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i lokalnym,

 10. być odpowiedzialnym za własne zadania i ich rzetelne wykonywanie,

 11. posiadać umiejętności interpersonalne, takie jak: współpraca z innymi, komunikatywność, życzliwość, otwartość na potrzeby innych,

 12. być wrażliwym na piękno otaczającego świata,

 13. wykazywać się samodyscypliną,

 14. prezentować wysoki poziom kultury osobistej, godnie reprezentować rodzinę, szkołę i ojczyznę,

 15. mieć twórczy i krytyczny stosunek do rzeczywistości,

 16. mieć poczucie własnej wartości,

 17. być wyposażony w system wartości, którego istotnymi elementami są: szacunek dla siebie i drugiego człowieka, umiłowanie Ojczyzny, poczucie tożsamości narodowej oraz tolerancja dla odmiennych poglądów, wyznań i kultur.

 1. DIAGNOZA SYTUACJI SZKOŁY

MOCNE STRONY:

 • wykwalifikowana kadra nauczycieli przygotowana do realizacji programów: dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych,

 • otwarta postawa nauczycieli na innowacje wychowawcze,

 • organizacja wycieczek klasowych, szkolnych,

 • „żywe” lekcje historii, „zielone” lekcje biologii, wyjazdy do teatru, współpraca z Miejsko Gminnym Centrum Kultury,

 • udział młodzieży w szkolnych, miejskich, gminnych, regionalnych zawodach sportowych,

 • młodzież otwarta na różnorodne działania, np. wolontariat,

 • pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,

 • radiowęzeł szkolny,

 • świetlica szkolna,

 • dowóz młodzieży,

 • pedagog szkolny,

 • higienista szkolna,

 • realizacja projektów unijnych, działań profilaktycznych

 • wsparcie specjalistów: psychologa, pedagoga wspomagającego i logopedy w ramach projektu unijnego,

SŁABE STRONY:

 • w jednym budynku mieszczą się trzy szkoły – SP, gimnazjum i LO 1. OBRZĘDOWOŚĆ SZKOŁY:

 • szkoła posiada sztandar, patrona, obchodzone jest święto szkoły

 • logo szkoły,

 • ślubowanie pierwszoklasistów

 • uroczystości szkolne, klasowe i środowiskowe wg kalendarza imprez szkolnych. 1. RELACJE NAUCZYCIEL Û UCZEŃ CECHUJE:

 • otwartość

 • zrozumienie

 • wzajemne zaufanie

 • szacunek

 • uczciwość

 • tolerancjaW pracy z wychowankami nauczyciel:

 • stosuje różnorodne metody aktywizujące uczniów,

 • jest twórczy, kreatywny, autentyczny,

 • uczy rozwiązywania konfliktów,

 • wspiera uczniów i rodziców. 1. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASOWEGO:

 • koordynuje pracę zespołu klasowego i jest wsparciem dla wychowanków,

 • tworzy plan pracy klasy w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny szkoły,

 • integruje zespół klasowy przez organizację wspólnych działań,

 • zna sytuację rodzinną wychowanków,

 • analizuje rozwój dziecka w jego poszczególnych sferach,

 • współpracuje z nauczycielami, pedagogiem, rodzicami w celu ustalenia odpowiedniego kierunku pracy z dzieckiem, rozwijania jego zdolności lub zakwalifikowania do odpowiednich form pomocy,

 • rozwiązuje trudne sytuacje pojawiające się w zespole klasowym,

 • współpracuje z pedagogiem szkolnym. 1. ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na:

 • diagnozowaniu środowiska ucznia

 • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia

 • rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych

 • wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami

 • organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 • podejmowaniu działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie

 • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców

 • wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie

 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia

 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

 • dwa razy w roku szkolnym przedkłada Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacje o stanie wychowawczym szkoły.

 • zwraca uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji Praw Dziecka.

 • współdziała z poradnią pedagogiczno – psychologiczną i innymi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opiekuńczo - wychowawczymi. 1. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI.

Jednym z głównych zadań Szkolnego Programu Wychowawczego jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli z rodzicami. Właściwe wychowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje wspólna płaszczyzna wychowawcza, wspólne przekazywanie zasad i wartości oraz wzajemne wspierane się w działaniach wychowawczych, dydaktycznych i profilaktycznych.

Rodzice, jako członkowie społeczności szkolnej, biorą udział w wychowawczych zadaniach szkoły poprzez następujące działania:

 1. opiniowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,

 2. opiniowanie organizacji procesu nauczania,

 3. uzyskiwanie pomocy i wsparcia ze strony pedagoga szkolnego,

 4. uczestniczenie w stałych spotkaniach z wychowawcami klas i nauczycielami,

 5. indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami,

 6. uzyskiwanie w atmosferze życzliwości rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w szkole,

 7. udział w wycieczkach szkolnych i imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę,

 8. uczciwe i rzetelne informowanie wychowawców o stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego nieobecności na zajęciach,

 9. dbałość o odpowiedni strój i wygląd dziecka.

Ustalenia dotyczące zasad współpracy z rodzicami:

 1. wychowawca organizuje, co najmniej dwa spotkania ogólne w ciągu okresu.

 2. na pierwszym ogólnym spotkaniu z rodzicami wychowawca przedstawia: Statut Szkoły, Szkolny Program Profilaktyki i Szkolny Program Wychowawczy. Rodzice mają możliwość wyrażenia opinii na ich temat.

 3. kontakty indywidualne odbywają się w miarę potrzeb ( spotkania indywidualne, informacje telefoniczne, korespondencja) Fakt ten powinien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

 4. wychowawca klasy wspólnie z rodzicami powołuję Trójkę Klasową – przedstawicieli rodziców wchodzących w skład Rady Rodziców. Pracę Rady Rodziców określa regulamin będący załącznikiem do Statutu Szkoły.

 5. szkoła prowadzi pedagogizację rodziców w formie krótkiego wykładu prowadzonego przez wychowawcę, pedagoga szkolnego, bądź zaproszonego gościa w czasie zebrań ogólnych.

 6. wychowawcy powinni angażować rodziców do opieki nad dziećmi podczas wycieczek szkolnych, dyskotek i zabaw klasowych.

 7. każdy nauczyciel wyznacza swój termin dyżuru pedagogicznego przeznaczonego na indywidualne rozmowy z rodzicami.

 8. rodzice uczniów są przyjmowani przez dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego wg. Planu pracy.

 9. wychowawca klasy może zwrócić się do Rady Rodziców o wsparcie finansowe dla ucznia.
 1. ZASADY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie własnego regulaminu zawartego w Statucie Szkoły.

2. SU ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna,

3. SU przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i spostrzeżenia w zakresie przestrzegania praw uczniów, takich jak:

  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego celami i wymogami,

  • prawo do współtworzenia życia szkolnego,

  • prawo do wydawania gazety szkolnej.

  • prawo do współorganizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.

4. SU reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

 • oceniania, klasyfikowania i promowania,

 • przestrzegania Statutu Szkoły, systemu oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki.

 • przestrzegania praw ucznia i dziecka.

5. Cele samorządu:

 • wdrażanie do samodzielności,

 • uwrażliwianie na problemy innych,

 • wdrażanie do aktywności.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Szkolny Program Wychowawczy opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

 2. Szkolny Program Wychowawczy tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i programem profilaktyki.

 3. Z treścią Szkolnego Programu Wychowawczego zapoznają uczniów i ich rodziców wychowawcy klas.

 4. Szkolny Program Wychowawczy wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 5. Zmian w Szkolnym Programie Wychowawczym dokonuje Rada Pedagogiczna przy aprobacie Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

 6. Zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym i Statutem Szkoły.(Uchwała Rady Pedagogicznej nr 5/2010/2011 17.09.2011,

pozytywna opinia Rady Rodziców z dnia 18.09.2010 roku)

 


Strona z

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Podstawy prawne iconPodstawy prawne

Podstawy prawne iconPodstawy prawne

Podstawy prawne iconI. Podstawy prawne

Podstawy prawne iconI. Podstawy prawne

Podstawy prawne iconPodstawy prawne statutu

Podstawy prawne icon1. Podstawy prawne rezerwatu

Podstawy prawne iconSamorząd terytorialny na ziemiach polskich do 1918 r. Podstawy prawne samorządu w Polsce odrodzonej I warunki jego funkcjonowaniaSamorząd terytorialny w Polsce po II wojnie światowejDyskusje wokół idei samorządu w latach 80. I 90. XX wiekuPodstawy prawne współczesnego samorząduIstota samorządu I jeg

Podstawy prawne iconPodstawy prawne edukacji ustawicznej

Podstawy prawne iconPodstawy prawne I organizacyjne oświaty

Podstawy prawne iconPodstawy prawne opieki I resocjalizacji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom