Temat zajęć: Narodowy zasób archiwalny I jego rozmieszczenie w archiwach centralnych I terenowych. Część 1
Pobierz 53.89 Kb.
NazwaTemat zajęć: Narodowy zasób archiwalny I jego rozmieszczenie w archiwach centralnych I terenowych. Część 1
Data konwersji22.11.2012
Rozmiar53.89 Kb.
TypDokumentacja

Przedmiot: Konwersatorium archiwistyczne


Kod ECTS: 08.3-xxxx-140

Punkty ECTS: 3

Rodzaj studiów: studia stacjonarne II stopnia, I rok, spec. archiwistyczna, sem. 1 i 2


Liczba godzin: 30 (15 + 15)

Prowadzący: dr hab. prof. UP Zdzisław Noga


Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie

Wykaz tematów:


1. Narodowy zasób archiwalny i jego rozmieszczenie w archiwach centralnych i terenowych.

2. Opracowanie wstępu do inwentarza, tworzenie skorowidza, indeksu, repertorium, sumariusza archiwalnego.

3. Archiwa parafialne i ich porządkowanie.

4. Archiwa sądowe.

5. Opracowanie zespołów rodzinno-archiwalnych.

6. Dawne zbiory kartograficzne.

7. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna.

8. Archiwa wyższych uczelni.


Lp.

1

Temat zajęć: Narodowy zasób archiwalny i jego rozmieszczenie w archiwach centralnych i terenowych. Część 1.

Zakres tematyczny:

I – Archiwa historyczne a archiwa wieczyste.

II – Państwowy Zasób Archiwalny a Narodowy Zasób Archiwalny.

III – Organizacja, dzieje i zasób archiwów w Polsce.

1. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

2. Archiwa o charakterze centralnym:

a) Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD):

- Akta władz, urzędów i instytucji publicznych do 1795 roku.

- Akta władz, urzędów i instytucji publicznych od 1795 do 1918 roku.

- Akta rodzin i osób prywatnych.

- Zbiory kartograficzne.

- Księgi wiejskie w zasobie AGAD.

b) Archiwum Akt Nowych.

c) Archiwum Dokumentacji Mechanicznej.

3. Archiwa państwowe z podlegającymi im 50 oddziałami zamiejscowymi i 4 ekspozyturami.

4. Archiwa wyodrębnione.

5. Archiwa z powierzonym zasobem.

6. Archiwa Zakładowe.

7. Archiwa partii politycznych, związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, kościołów i z związków wyznaniowych.

Literatura podstawowa:

Archiwa Państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, pod red. A. Biernat, A. Laszuk, Warszawa 1998.

K. Konarski, Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Jego dzieje, zawartość, zagłada., „Archeion”, t. 25:1956, s. 281-308.

H. Krajewska, Dzieje i zasób Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie., „Archiwista”, nr 89:1995, s. 83-90.

Literatura pomocnicza:

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. T. 2, Epoka porozbiorowa, pod red. F. Ramotowskiej, Warszawa 1988.

A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, Toruń 1980.
Lp.

2

Temat zajęć: Narodowy zasób archiwalny i jego rozmieszczenie w archiwach centralnych i terenowych. Część 2.

Zakres tematyczny:

I – Archiwalia dotyczące Polski i Polonii poza granicami kraju i w zbiorach państw obcych.

1. Instytut Józefa Piłsudzkiego w Londynie.

2. Biblioteka Polska POSK w Londynie.

3. Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu.

4. Instytut Józefa Piłsudzkiego w Ameryce Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski.

5. Instytut Polski i Muzełum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

6. Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Orchart Lake.

7. Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Solurze.

8. Muzeum Polskie w Rappenswilu.

9. Muzeum Polskie w Ameryce.

10. Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.

11. Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie.

12. Studium Polski Podziemnej w Londynie.

13. Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku.

14. Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii.

II – Periodyczne publikacje archiwalne. (m. in. Archeion, Miscelanea Historico Archivistica, Krakowski Rocznik Archiwalny, Archiwista, Archiwista Polski)

III – Przykładowe bazy danych stosowanych w archiwach państwowych.

1. SEZAM

2. PRADZIAD

3. SCRINIUM

4. KITA

5. IZA

6. ELA

7. KANAPA

8. SUMA

9. NADZÓR

10. RAP

11. MAPY

Literatura podstawowa:

Informacje z oficjalnych stron internetowych powyższych instytucji.

Literatura pomocnicza:

Bibliografia zawartości tomów I-C, „Archeion”, dodatek do tomu 100, wyd. Warszawa 2000.
Lp.

3

Opracowanie wstępu do inwentarza, tworzenie skorowidza, indeksu, repertorium, sumariusza archiwalnego.

Zakres tematyczny:

I – Ewidencja akt w archiwum:

1. Spisy zdawczo-odbiorcze oraz księgi nabytków i ubytków.

2. Kartoteka i spisy zespołów.

3. Kartoteki tematyczne i inne.

4. Inwentarze archiwalne i zasady ich opracowywania.

5. Metodyka tworzenia:

a) skorowidzów,

b) indeksów,

c) repertorium.

6. Opracowywanie sumariusza archiwalnego.

II – Opracowywanie materiałów archiwalnych z okresu staropolskiego:

1. Dokumentów.

2. Ksiąg wpisów.

3. Pieczęci.


Literatura podstawowa:

K. Konarski, Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego. Zasady opracowania., „Archeion”, t. 21:1952, s. 192-201.

P. Bańkowski, Sumariusz staropolski., „Archeion”, t. 25:1956 s. 236–256.

I. Randke, Instrukcja w sprawie sporządzania indeksów do inwentarzy archiwalnych., „Archeion”, t. 62:1975 s. 37–48.

Metodyka Pracy archiwalnej, pod red. S. Nawrockiego, S. Sierpowskiego, Poznań 2004.

Literatura pomocnicza:

A. Wolff, Archiwalne karty inwentarzowe, „Archeion”, t. 17:1948, s. 151-163.
Lp.

4

Archiwa parafialne i ich porządkowanie. Część 1.

Zakres tematyczny:

I – Organizacja i funkcjonowanie kancelarii parafialnych.

II – Zasób archiwum parafialnego.

1. Księgi metrykalne.

a) Libri Natorum i Baptizatorum.

b) Libri Copulatorum.

c) Libri Mortuorum.

d) Libri Bannorum.

e) Libri Confirmatorum.

f) Status Animarum.

2. Kopiarze dokumentów – Libri Documentorum.

3. Kopie protokołów wizytacji.

4. Inne księgi i akta (m.in. kroniki parafialne – Libri Memorabilium).

Literatura podstawowa:

H.E. Wyczawski, Wprowadzenie do studiów w archiwach kościelnych, Karwaria Zebrzydowska 1989

Literatura pomocnicza:

A. Tomczak, Kancelaria biskupstwa włocławskiego w okresie księgi wpisów, Toruń 1964.
Lp.

5

Archiwa parafialne i ich porządkowanie. Część 2.

Zakres tematyczny:

I – Metodyka porządkowania archiwów parafialnych.

Literatura podstawowa:

H.E. Wyczawski, Wprowadzenie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989

Literatura pomocnicza:

A. Tomczak, Kancelaria biskupstwa włocławskiego w okresie księgi wpisów, Toruń 1964.
Lp.

6

Archiwa sądowe. Część 1.


Zakres tematyczny:

I – Kancelarie sądowe w okresie staropolskim – geneza i rozwój.

1. Geneza i rozwój.

2. Księgi ziemskie.

3. Księgi grodzkie:

a) seria inscriptiones,

b) seria relationes,

c) seria decreta officii

4. Personel i funkcjonowanie kancelarii sądowych okresu staropolskiego.

Literatura podstawowa:

Metodyka Pracy archiwalnej, pod red. S. Nawrockiego, S. Sierpowskiego, Poznań 2004.

J. Bielecka, Kancelaria grodzka wielkopolska XVI-XVIII wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 1:1957.

J. Bielecka, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV-XVIII wieku, Poznań 1965.

A. Gąsiorowski, Początki sądów grodzkich w średniowiecznej Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 26:1974, z. 2.

Literatura pomocnicza:
Lp.

7

Archiwa sądowe. Część 2.

Zakres tematyczny:

I – Rozmieszczenie akt sądowych z XIX i XX w. w archiwach państwowych w Polsce – ich zasób i charakterystyka.

II – Teoretyczne problemy opracowywania akt sądowych XIX i XX wieku.

1. Studia wstępne nad twórcą zespołu akt.

2. Rozpoznanie przynależności zespołowej.

3. Segregacja akt, brakowanie.

4. Klasyfikacja akt i nadanie im układu.

Literatura podstawowa:

Metodyka Pracy archiwalnej, pod red. S. Nawrockiego, S. Sierpowskiego, Poznań 2004.

Literatura pomocnicza:
Lp.

8

Opracowanie zespołów rodzinno-archiwalnych.

I – Ogólne informacje o zespołach rodzinno-archiwalnych.

1. Typologia akt:

a) akta prawno-majątkowe zwane „jurydyczne”,

b) akta administracyjno-gospodarcze zwane „ekonomicznymi”,

c) akta procesowe,

d) akta urzędów i działalności publiczej,

e) akta rodzinne zwane „familijnymi” lub „rodzinno genealogicznymi”,

f) varia – zbiory specjalne (silva rerum).

II – Rozmieszczenie archiwów podworskich.

III – Opracowywanie zespołów rodzinno-archiwalnych (podworskich)

Literatura podstawowa:

E. Brańska, Porządkowanie archiwów podworskich (projekt instrukcji i schemat układu akt), „Archeion”, t. 22:1954, s. 30-37.

P. Bańkowski, Porządkowanie archiwaliów prywatnych, „Archeion”, t. 19-20:1951, s. 194-216.

H. Polaczkówna, Uwagi o porządkowaniu prywatnych archiwów familijnych, „Archeion”, t. 16:1938-39, s. 1-20.

Literatura pomocnicza:

B. Smoleńska, T. Zielińska, Archiwalia prywatne w Archiwum Głównych Akt Dawnych w Warszawie, „Archeion”, t. 38:1962, s. 167-198.

B. Smoleńska, T. Zielińska, Archiwalia prywatne w Archiwum Głównych Akt Dawnych w Warszawie. Drobne i szczątkowe zespoły i zbiory, „Archeion”, t. 39:1963, s. 87-108.

Metodyka Pracy archiwalnej, pod red. S. Nawrockiego, S. Sierpowskiego, Poznań 2004.

S. Roszak, Archiwum sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004.
Lp.

9

Opracowanie zespołów rodzinno-archiwalnych.

III – Opracowywanie zespołów rodzinno-archiwalnych (podworskich)

Literatura podstawowa:

E. Brańska, Porządkowanie archiwów podworskich (projekt instrukcji i schemat układu akt), „Archeion”, t. 22:1954, s. 30-37.

P. Bańkowski, Porządkowanie archiwaliów prywatnych, „Archeion”, t. 19-20:1951, s. 194-216.

H. Polaczkówna, Uwagi o porządkowaniu prywatnych archiwów familijnych, „Archeion”, t. 16:1938-39, s. 1-20.

Literatura pomocnicza:

B. Smoleńska, T. Zielińska, Archiwalia prywatne w Archiwum Głównych Akt Dawnych w Warszawie, „Archeion”, t. 38:1962, s. 167-198.

B. Smoleńska, T. Zielińska, Archiwalia prywatne w Archiwum Głównych Akt Dawnych w Warszawie. Drobne i szczątkowe zespoły i zbiory, „Archeion”, t. 39:1963, s. 87-108.

Metodyka Pracy archiwalnej, pod red. S. Nawrockiego, S. Sierpowskiego, Poznań 2004.

S. Roszak, Archiwum sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004.
Lp.

10

Dawne zbiory kartograficzne.

Zakres tematyczny:

I – Zarys dziejów kartografii polskiej.

II – Rozmieszczenie dawnych zbiorów kartograficznych w Archiwach polskich.

III. Opracowywanie i inwentaryzacja materiałów kartograficznych.

1. Inwentaryzacja kartkowa.

2. Inwentaryzacja książkowa.

3. Układ i sporządzanie karty inwentarzowej.

Literatura podstawowa:

Metodyka Pracy archiwalnej, pod red. S. Nawrockiego, S. Sierpowskiego, Poznań 2004.

Wytyczne opracowania druków zwartych, materiałów kartograficznych, materiałów dokumentacji technicznej, oraz materiałów fotograficznych wchodzących w skład zespołów pochodzenia prywatnego (spuścizn rękopiśmiennych po uczonych) w archiwach PAN, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, nr 13:1970.

Literatura pomocnicza:

Lp.

11

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna.

Zakres tematyczny:

I – Charakterystyka i zawartość dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Literatura podstawowa:

Metodyka Pracy archiwalnej, pod red. S. Nawrockiego, S. Sierpowskiego, Poznań 2004.

Literatura pomocnicza:

Lp.

12

Archiwa wyższych uczelni. Spuścizny archiwalne po uczonych.


Zakres tematyczny:

I – Charakterystyka i zasób archiwów wyższych uczelni.

1. Archiwum Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

2. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

II – Spuścizny uczonych w archiwach krakowskich.

III – Opracowywanie spuścizn archiwalnych po uczonych.

Literatura podstawowa:

Historia Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. H. Barycza, Kraków 1965.

Metodyka Pracy archiwalnej, pod red. S. Nawrockiego, S. Sierpowskiego, Poznań 2004.

H. Dymnicka-Wołoszyńska, Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, Warszawa 1990.

Wytyczne opracowania druków zwartych, materiałów kartograficznych, materiałów dokumentacji technicznej, oraz materiałów fotograficznych wchodzących w skład zespołów pochodzenia prywatnego (spuścizn rękopiśmiennych po uczonych) w archiwach PAN, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, nr 13:1970.

H. Moraczewska, Kancelaria i archiwa uniwersyteckie w Polsce Ludowej, Toruń 1982.

Literatura pomocnicza:

A. Piber, Spuścizna – jej istota, zawartość, układ, metody porządkowania, „Archeion”, t. 42:1965.
Lp.

13

Podsumowanie zajęć.

Zakres tematyczny:

Podsumowanie zajęć.

Literatura podstawowa:

Literatura pomocnicza:Literatura

1. Andrasz-Mrożek M.: Archiwum rodzinne Wysockich (1808–1960).

T. 97: 1997 s. 153–156.

2. Archiwa Państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, pod red. A. Biernat, A. Laszuk, Warszawa 1998.

3. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. T. 2, Epoka porozbiorowa, pod red. F. Ramotowskiej, Warszawa 1988.

4. Bańkowski P., Archiwum kameralne i jego losy, „Archeion”, T. 17: 1948, s. 114-143.

5. Bańkowski P., Porządkowanie archiwaliów prywatnych, „Archeion”, t. 19-20:1951, s. 194-216.

6. Bańkowski P.: Sumariusz staropolski. T. 25: 1956 s. 236–256.

7. Bibliografia archiwistyki polskiej do roku 1970, pod red. J. Pakulski, R. Piechota, B. Ryszewski, Warszawa-Łódź 1984.

8. Bibliografia zawartości tomów I-C, „Archeion”, dodatek do tomu 100, wyd. Warszawa 2000.

9. Bielecka J., Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV-XVIII wieku, Poznań 1965.

10. Bielecka J., Kancelaria grodzka wielkopolska XVI-XVIII wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 1:1957.

11. Brańska E., Porządkowanie archiwów podworskich (projekt instrukcji i schemat układu akt), „Archeion”, t. 22:1954, s. 30-37.

12. Chorążyczewski W., Syta K., Ustawodawstwo archiwalne sejmów polskich od XV do połowy XVIII wieku. Zarys problemu, [w:] Archiwistyka i bibliotekoznawstwo. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, Warszawa 1997.

13. Gąsiorowski A., Początki sądów grodzkich w średniowiecznej Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 26:1974, z. 2.

14. Historia Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. H. Barycza, Kraków 1965.

15. Jankowski R., Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od 1838 r. do XX wieku, Miscelanea Historico-Archivistica, t. XIII: 2001, s. 131-168.

16. Jankowski R., Burzliwe losy archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od XV w. do 1838 r., Miscelanea Historico-Archivistica, t. XIII: 2001, s. 35-68

17. Konarski K., Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Jego dzieje, zawartość, zagłada, „Archeion”, T. 25, 1956, s. 281-308.

18. Konarski K., Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego. Zasady opracowania.

T. 21: 1952 s. 192–201.

19. Krajewska H., Dzieje i zasób Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, „Archiwista”, nr 89, 1995, s. 83-90.

20. Laszuk A., Stan i perspektywy komputeryzacji archiwów polskich, [w:] Archiwista Polski, 2001, z. 3-4, s. 120-142.

21. Majkowska R., Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności. Dzieje, zasób, stan opracowania KRA, 12, 1996, s. 70-84.

22. Metodyka Pracy archiwalnej, pod red. S. Nawrockiego, S. Sierpowskiego, Poznań 2004.

23. Miczulski S., Archiwum Pinoccich. „Archeion”, T. 27: 1957 s. 119–141.

24. Palarczykowa A., Dzieje Archiwum Potockich z Krzeszowic., „Archeion”, T. 79: 1985

s. 93–117.

25. Pełeszowa S., Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów (1499–1932)., „Archeion”,

T. 69: 1979 s. 115–128.

26. Piber A., Spuścizna – jej istota, zawartość, układ, metody porządkowania, „Archeion”, T. 42:1965.

27. Polaczkówna H., Uwagi o porządkowaniu prywatnych archiwów familijnych, „Archeion”, T. 16:1938-39, s. 1-20.

28. Randkie I., Instrukcja w sprawie sporza˛dzania indeksów do inwentarzy archiwalnych., „Archeion”, T. 62: 1975 s. 37–48.

29. Roszak S., Archiwum sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004.

30. Smoleńska B., Archiwa podworskie w Polsce Ludowej., „Archeion”, T. 24: 1955

s. 37–48.

31. Smoleńska B., T. Zielińska, Archiwalia prywatne w Archiwum Głównych Akt Dawnych w Warszawie, „Archeion”, t. 38:1962, s. 167-198.

32. Smoleńska, T. Zielińska, Archiwalia prywatne w Archiwum Głównych Akt Dawnych w Warszawie. Drobne i szczątkowe zespoły i zbiory, „Archeion”, t. 39:1963, s. 87-108.

33. Tomczak A., Kancelaria biskupstwa włocławskiego w okresie księgi wpisów, Toruń 1964.

34. Tomczak A., Zarys dziejów archiwów polskich, Toruń 1980.

35. Wolff A., Archiwalne karty inwentarzowe, „Archeion”, t. 17:1948, s. 151-163.

36. Wyczawski H.E., Wprowadzenie do studiów w archiwach kościelnych, Karwaria Zebrzydowska 1989.

37. Wytyczne opracowania druków zwartych, materiałów kartograficznych, materiałów dokumentacji technicznej, oraz materiałów fotograficznych wchodzących w skład zespołów pochodzenia prywatnego (spuścizn rękopiśmiennych po uczonych) w archiwach PAN, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, nr 13:1970.D 2I 1-11

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat zajęć: Narodowy zasób archiwalny I jego rozmieszczenie w archiwach centralnych I terenowych. Część 1 iconZasób archiwalny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu to dokumenty dotyczące jeńców wojennych (głównie polskich), przetrzymywanych w latach

Temat zajęć: Narodowy zasób archiwalny I jego rozmieszczenie w archiwach centralnych I terenowych. Część 1 iconScenariusz zajęć terenowych Temat: Rozpoznawanie I klasyfikacja roślin porastających zbocza

Temat zajęć: Narodowy zasób archiwalny I jego rozmieszczenie w archiwach centralnych I terenowych. Część 1 iconKa zajęć terenowych

Temat zajęć: Narodowy zasób archiwalny I jego rozmieszczenie w archiwach centralnych I terenowych. Część 1 iconScenariusz zajęĆ terenowych

Temat zajęć: Narodowy zasób archiwalny I jego rozmieszczenie w archiwach centralnych I terenowych. Część 1 iconScenariusz zajęć terenowych

Temat zajęć: Narodowy zasób archiwalny I jego rozmieszczenie w archiwach centralnych I terenowych. Część 1 iconZałącznik a częŚĆ I zamówienia minimalne wymagane parametry I cechy jednostek centralnych

Temat zajęć: Narodowy zasób archiwalny I jego rozmieszczenie w archiwach centralnych I terenowych. Część 1 iconTemat zajęć: Dziedzictwo antyku I jego oddziaływanie na gospodarkę Europy we wczesnym średniowieczu

Temat zajęć: Narodowy zasób archiwalny I jego rozmieszczenie w archiwach centralnych I terenowych. Część 1 iconScenariusz zajęĆ terenowych: „oznaczanie gatunków drzew I krzewów iglastych”

Temat zajęć: Narodowy zasób archiwalny I jego rozmieszczenie w archiwach centralnych I terenowych. Część 1 iconPowietrza jego struktur I podstawowych właściwości gazów. Po przeanalizowaniu podanych informacji uczniowie bogatsi o określony zasób wiedzy łatwiej mogą poruszać problematykę ochrony I właściwości atmosfery Ziemi

Temat zajęć: Narodowy zasób archiwalny I jego rozmieszczenie w archiwach centralnych I terenowych. Część 1 iconRozkład zajęć terenowych z przedmiotu Oferta turystyczna I rekreacyjna Dolnego Śląska w roku akademickim 2012/2013

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom